Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 67

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  flavonoids
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Przetwarzanie odpadów z produkcji cebuli w żywność funkcjonalną
PL
W prezentowanej pracy przedstawiono przegląd dotychczasowego stanu prac badawczych związanych z wykorzystaniem łuski cebuli w produkcji żywności funkcjonalnej. Opisano dotychczasowe metody wyodrębniania związków bioaktywnych z łuski cebuli, wpływ antyoksydantów na właściwości funkcjonalne i prozdrowotne żywności oraz ich rolę w prewencji chorób cywilizacyjnych. Łuska cebuli jest odpadem powstającym podczas produkcji cebuli. Jak się okazuje, materiał ten, charakteryzuje się wysoką zawartością związków o charakterze antyoksydacyjnym, głównie flawonoidów (2-10 g/kg łupiny).
EN
In the paper a review of the current state of research works described in the literature and related to use of onion skins in the production of so-called functional food, is presented. The review was started by discussing the impact of antioxidants on the functional properties and health benefits of food and their role in the prevention of civilization diseases. Onion skin is waste generated during onion processing in the food industry and agriculture. As it turns out, this material has a high content of antioxidant compounds, mainly flavonoids (2-10 g / kg of onion skins). In the review current methods of the separation antioxidants, including those used in our own work, from the abovementioned skin, are discussed.
EN
The additional substances commonly used for polymeric materials mostly have a negative impact either on the natural environment or human health. Therefore, there is a need for replacing these compounds by more pro-ecological ones. In this paper, some natural antioxidants of plant origin, including xanthone, rutin hydrate, quercetin and a mixture of various polyphenols derived from green tea, were proposed as multifunctional as well as eco-friendly additional compounds for polymers. These substances were implemented by means of the impregnation process into ethylene-propylene copolymer (EPM) matrix. Some significant results of the research work are presented, including the mechanical properties and oxidation induction time (OIT) of the material tested. Moreover, ethylene-propylene copolymer (EPM) with antioxidants was investigated in terms of thermooxidative and UV ageing resistance. The impact of ageing processes on the material tested was analysed mainly by means of Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) absorbance spectra and colour change assessment.
PL
Powszechnie wykorzystywane dodatki do materiałów polimerowych w większości posiadają negatywny wpływ zarówno na środowisko naturalne, jak i na zdrowie człowieka. Z tego względu istnieje duża potrzeba zastąpienia tych związków tymi bardziej proekologicznymi. W niniejszym artykule wybrane przeciwutleniacze pochodzenia roślinnego, takie jak: ksanton, rutyna (hydrat), kwercetyna oraz mieszanina różnych polifenoli otrzymana z zielnej herbaty zostały zaproponowane jako wielofunkcyjne, a za razem przyjazne środowisku naturalnemu dodatki do polimerów. Te substancje zostały wprowadzone do matrycy kopolimeru etylenowo-propylenowego (EPM) poprzez impregnację. Zaprezentowane zostały najważniejsze wyniki badań, takich jak pomiar właściwości mechanicznych czy czasu indukcji utleniania badanego materiału. Ponadto kopolimer etylenowo-propylenowy zawierający naturalne przeciwutleniacze został zbadany pod względem odporności na starzenie termo oksydacyjne i starzenie UV. Wpływ procesu starzenia na badany materiał został określony głównie na podstawie analizy widm absorpcyjnych uzyskanych za pomocą spektroskopii w podczerwieni (FT-IR) oraz poprzez ocenę zmiany barwy.
EN
Plants of soybean (Glycine max L.) cv. Augusta grew in the soil with addition of Ni in the concentration of 80 (C-80) or 120 mg∙kg-1 dry mass (C-120) or without Ni (C-0), and they were subjected to UV-B (300 nm – 315 nm) dose of 1.8 kJ m-2 d-1 for 28 days. The addition of nickel into soil in the concentration of 120 mg kg-1 (C-120) caused a decrease of the plant height by 35% compared to the control (C-0), and in the presence of UV-B (U-120) – by 43%. The shoot fresh and dry mass in the C-80 and C-120 plants were lower by 33% and 52% than in the C-0. In the presence of Ni, the intensity of net photosynthesis decreased by 55%. UV-B caused an increase of flavonoid content by 25% compared to the control (C-0), and Ni induced a reduction in the content of these compounds from 20% to 40%.
EN
Aminoflavones belong to a group of flavonoids, compounds commonly found in nature. Their pharmacological and biochemical effects include cytotoxic, antioxidant and antitumor properties. The studies have shown that complexes of aminoflavons with metal ions can be potential drugs and seem to be promising in the treatment of ovarian cancer, breast cancer, lung adenocarcinoma and melanoma. In addition aminoflavones have a lower cytotoxic activity towards healthy cells than another compounds. In the view of their wide pharmacological and biological actions, they seem to have great therapeutic potential.
EN
The fruits of the old cultivars are valuable because of the taste and their culinary usefulness. The old cultivars of plants increase biodiversity in organic farms. Plum fruits are characterized by high healthy potential because they are rich in numerous biologically active compounds (polyphenols, especially phenolic acids, flavonoids and anthocyans), as well as vitamin C. In the presented work the plums of the old cultivars contained more vitamin C, phenolic acids and flavonols in comparison with new varieties of fruits. In the modern literature research on the comparison of the pro-healthy value of the new and the old plum cultivars is lacking. The experiment was carried out in 2017 using four varieties of the old and the new plums: Cacańska Rana, Opal, Ruth Gerstheter, Węgierka Wczesna (a gro up of the old cultivars) and Fryga, Kalipso, Katinka, Silvia (a group of the new cultivars). The content of dry matter (by scale method), vitamin C as well as polyphenols (by HPLC method) were determined in fruits. The obtained results were subject to statistical elaboration using Duncan's post-hoc test (ɑ = 0.05). The obtained results indicate that plums of the old varieties contained slightly more vitamin C, total phenolic acids (including caffeic, ferulic, p-coumaric and chlorogenic acids) and flavonols compared to plums of the new cultivars. The Cacańska Rana cv. fruits were characterized by the highest content of identified and measured biologically active compounds in comparison with the fruits of the other tested plum cultivars.
PL
Owoce dawnych odmian śliw są cenione ze względu na walory smakowe oraz ich przydatność kulinarną. Wzbogacają bioróżnorodność w gospodarstwach ekologicznych. Śliwki charakteryzują się wysokim potencjałem zdrowotnym, ponieważ są zasobne w liczne związki biologicznie czynne (polifenole, szczególnie kwasy fenolowe, flawonoidy i antocyjany), jak również witaminę C. W prezentowanej pracy owoce dawnych odmian śliw zawierały więcej witaminy C, kwasów fenolowych oraz flawonoli w porównaniu z owocami odmian nowych. W najnowszej literaturze brakuje badań dotyczących porównania wartości prozdrowotnej nowych i dawnych odmian owoców śliw. Doświadczenie przeprowadzono w roku 2017 z użyciem czterech odmian śliw dawnych i nowych: Cacańska Rana, Opal, Ruth Gerstheter, Węgierka Wczesna (grupa dawnych odmian) oraz Fryga, Kalipso, Katinka, Silvia (grupa nowych odmian). W owocach oznaczono zawartość suchej masy (metodą wagową), witaminy C, jak też polifenoli (metoda HPLC). Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej z zastosowaniem testu post-hoc Duncana (ɑ=0,05). Otrzymane wyniki wskazują, że śliwki dawnych odmian zawierały nieznacznie więcej witaminy C, kwasów fenolowych ogółem (w tym kawowego, ferulowego, p-kumarynowego i chlorogenowego) oraz flawonoli w porównaniu z śliwkami odmian nowych. Owoce odmiany Cacańska Rana charakteryzowały się najwyższą zawartością zidentyfikowanych i zmierzonych związków biologicznie czynnych w porównaniu z owocami pozostałych badanych odmian śliw.
EN
Berries belong to the best dietary sources of bioactive compounds, mainly phenolic compounds (phenolic acids, flavonoids including anthocyanins and flavonols, tannins) and vitamin C (ascorbic acid). These compounds, either individually or combined, are responsible for various health benefits of berries, in that protective effects to lower the risk of various cancers. Over the last 25 years, a significant number of research studies have compared the contents of phenolics and vitamins, nutritionally relevant minerals, toxic metals, pesticide residues and macronutrients in crops from organic and non-organic production systems. The most recent meta-analysis summarizing the results of 343 peer-reviewed studies comparing plant food from organic and conventional production concluded that organic products are, on average, characterized by significantly higher concentrations of various antioxidants (i.e. phenolic compounds) and much lower incidence of pesticide residues than their conventional comparators. This finding suggests that berries from organic production may have a grater health effects than non-organic ones. In this paper research on anticancer properties of berries and their bioactive compounds is reviewed.
PL
Owoce jagodowe należą do najlepszych dietetycznych źródeł związków bioaktywnych, a w szczególności związków fenolowych (kwasów fenolowych, flawonoidów, w tym antocyjanów i flawonoli, garbników) i witaminy C (kwasu askorbinowego). Składniki te, pojedynczo lub współdziałając, są odpowiedzialne za różnorodne korzyści zdrowotne wynikające ze spożywania tych owoców, w tym działanie ochronne mające na celu zmniejszenie ryzyka zachorowań na choroby nowotworowe. W ciągu ostatnich 25 lat w wielu badaniach naukowych porównywano zawartość związków fenolowych i witamin, składników mineralnych, metali toksycznych, pozostałości pestycydów i makroelementów w płodach pochodzących z ekologicznych i konwencjonalnych systemów produkcji. Z najnowszej metaanalizy podsumowującej wyniki 343 recenzowanych prac porównujących żywność pochodzenia roślinnego z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej wynika, że produkty ekologiczne charakteryzują się średnio znacznie wyższymi zawartościami różnych przeciwutleniaczy (np. związków fenolowych) i znacznie niższą częstotliwością występowania pozostałości pestycydów niż ich konwencjonalne odpowiedniki. To odkrycie pozwala przypuszczać, że owoce jagodowe z upraw ekologicznych mogą mieć większy wpływ na zdrowie człowieka niż owoce z upraw konwencjonalnych. W artykule dokonano przeglądu badań dotyczących właściwości przeciwnowotworowych owoców jagodowych i ich składników bioaktywnych.
7
Content available Application and properties of selected flavanones
EN
Flavanones, secondary plant metabolites, are one of the main group of flavanoids. They are widely spread in nature in many plants. The large diversity of structural structure of flavanones and controlled methods of modifying their molecules have a huge impact on biological activity. The present review will summarize the current knowledge about occurrence, obtaining by chemical synthesis, application and bioactivity of flavanones. Also, they are received from specific chemical synthesis. Flavanones have a great biological activity. Derivatives of flavanone have many different properties such as anti-inflammatory, anticancer, antioxidant, antimicrobial or hepatoprotective activities. These natural polyphenolic compounds are used in cosmetology, pharmacy and medicine. The demand and usage on them increases.
PL
Przeprowadzono porównanie dwóch nowoczesnych metod ekstrakcji flawonoidów z kwiatów rumianku. Surowiec ten i wyprodukowane z niego ekstrakty odgrywają ważną rolę w przemyśle chemicznym, kosmetycznym i farmaceutycznym. Zastosowano ekstrakcję wspomaganą ultradźwiękami (UAE) i ekstrakcję wspomaganą mikrofalami (MAE). Skuteczniejszą metodą wydzielania analizowanych związków była UAE z użyciem etanolu. Analizę ilościową i jakościową przeprowadzono metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas (HPLC-ESI-MS/MS).
EN
Flavonoids were recovered from shredded chamomile flowers (0,28-1,6 mm) by extn. with EtOH and assisted by (i) microwaves (240 W, 1 min; then 360 W, 30 min) as well as (ii) ultrasounds (33 kHz, 320 W, 30 min). The exts. were analyzed quant. and qual. by using high performance liq. chromatog. coupled with electrospray ionization mass spectrometry. Method (i) was more effective than method (ii).
PL
Celem pracy przedstawionej w artykule było porównanie zawartości związków o właściwościach przeciwutleniających w przyprawach ziołowych pochodzących z ekologicznego i konwencjonalnego systemu produkcji. Materiał do badań stanowiły dostępne na polskim rynku suszone przyprawy ziołowe: majeranek, oregano, lubczyk i kmin rzymski, w których oznaczono zawartość suchej masy metodą wagową, witaminy C metodą miareczkowania oraz związków fenolowych metodą HPLC. Uzyskane wyniki potwierdziły wyższą zawartość suchej masy, witaminy C i sumy kwasów fenolowych w certyfikowanych przyprawach pochodzących z produkcji ekologicznej w porównaniu do przypraw konwencjonalnych. Przyprawy konwencjonalne natomiast zawierały większą sumę flawonoidów. Ze względu na wysoką zawartość ważnych dla zdrowia związków bioaktywnych zioła z upraw ekologicznych powinny stanowić element wzbogacający dietę i być polecane w profilaktyce zdrowotnej.
EN
The aim of this article was to compare the antioxidant substances content in the herbal spices coming from organic and conventional production. The analyzes were done on four kind of dry spices available on the Polish market: marjoram, oregano, lovage and cumin. The following parameters were determined in herbs: dry matter by drying at 105 oC, vitamin C by the titration method and phenols content by the HPLC method. The results showed that the organic spices contained significantly more of dry matter, total phenolic acids, and vitamin C. Conventional spices contained more of total flavonoids. Herbal spices coming from the organic production create a valuable source of bioactive compounds and should be recommended as a preventive treatment.
EN
Patrinia scabiosaefolia Fisch. (PSF), a well-known traditional Chinese medicine, has been demonstrated to show therapeutic effects on inflammatory bowel disease. In this study, a rapid and sensitive method using ultra-performance liquid chromatography/quadrupole time-of-flight mass spectrometry (UPLC/Q-TOF-MS) was developed for identification of the major constituents in PSF. The separation analysis was performed on Waters Acquity UPLC system, and the accurate mass of molecules and their fragment ions were determined by Q-TOF-MS. Thirty-one constituents, including triterpenoids, iridoids, flavonoids, and organic acids were detected and tentatively deduced on the basis of their element compositions, tandem mass spectrometry (MS/MS) data, and relevant literatures. Twelve constituents were discovered for the first time in PSF. The results demonstrated that hederagenin-type and oleanolic acid-type saponins were the main constituents of PSF. Our work provides a certain foundation for further quantitation of major chemical constituents and in vivo pharmacokinetic studies of PSF. Moreover, the analytical approach developed herein has proven to be generally applicable for profiling the chemical constituents in traditional Chinese medicines (TCMs) and other complicated mixtures.
11
Content available Rutyna : budowa, właściwości
EN
Flavonoids commonly can be found in plants. They protect them against various microorganisms or insects [1]. Flavonoids demonstrate not only antioxidant properties, but also prevent the development of cancer [2]. This is attributed to their ability to induce apoptosis of tumor cells. The structure of this type of compound is based mainly on the flavone skeleton with the keto group in position 4 (Fig. 2). The difference in structure of flavonoids consists mainly in the number and nature of the substituents. Flavonoid compounds have a 15-carbon atoms skeleton, consisting of two aromatic rings (A and B) connected to 3 carbon atoms, by oxygen contained within the heterocyclic ring C (Fig. 2) [5]. Structural difference of the pyranose ring C and position of the phenyl ring B are the basis for the division flavonoids into seven groups (Fig. 3) [6]. In recent years a number of work focused on the study of flavonoids complexes with ions of copper(II) or iron(II) were published [20–22]. One of the most important flavonoids is rutoside, which has a number of important biological activities. One of the most important function of this compound is inhibition hyaluronidase activity by reducing the permeation and improveing the flexibility of blood vessels. It is used to treat diseases such as diabetic retinopathy, inflammation of the mucous membranes of the nose, atherosclerotic diseases or disorders of the venous circulation. Rutoside forms a relatively stable complex with ions of iron(II) or calcium(II) as well as nickel(II) and especially with copper(II). This type of complex protect from rapid degradation/oxidation of L-ascorbic acid [14, 15]. In 2011, Sak-Bosnar and colleagues proposed the structure of rutoside complex with ions of copper (II) (Fig. 9) [20]. In the same year was published work suggesting that a key role in this type of mechanism play hydroxyl group at the 3 ‚carbon atom, which becomes a „carrier” of the electron/radical (Fig. 5) [19].
PL
Flawonoidy to naturalne związki pochodzenia roślinnego, występujące w owocach, warzywach, winie, herbacie, ziołach oraz przyprawach. Wykazują szeroki zakres działania biologicznego obejmujący przede wszystkim właściwości przeciwutleniające, a także przeciwzapalne, przeciwmiażdżycowe czy przeciwdrobnoustrojowe. Korzystny wpływ diety bogatej we flawonoidy na organizm człowieka przyczynił się do opracowania nowych metod pozyskiwania większej ilości tych związków m.in. z wykorzystaniem mikroorganizmów.
EN
Flavonoids are natural compounds of plant origin. They are present in fruits, vegetables, vine, tea, herbs and spices. They exhibit wide range of biological activities including most of all antioxidant properties but also anti-inflammatory, anti-atherosclerotic and anti-microbial properties. Beneficial influence to human body of flavonoids rich diets has contributed to elaboration.
PL
Praca przedstawia wyniki badań nad wpływem herbicydu napropamid na wybrane właściwości antyoksydacyjne soku z ziela nagietka lekarskiego. Doświadczenie polowe założono w układzie bloków losowanych w czterech powtórzeniach. Przed rozpoczęciem doświadczenia zastosowano doglebowo herbicyd Devrinol 450 SC (substancja aktywna napropamid 450 g·dm‒3 ) w ilościach: połowa dawki polowej (0.5 DP), dawka polowa (1 DP) i dwukrotność dawki polowej (2 DP). Punktem odniesienia były rośliny nagietka rosnące w glebie, na której nie zastosowano herbicydu. Ziele zebrano w okresie kwitnienia roślin. Za pomocą sokowirówki sporządzono z ziela sok, który następnie do analiz rozcieńczono wodą dejonizowaną w stosunku 1:10 (v/v). W rozcieńczonym soku z nagietka lekarskiego oznaczono spektrofotometrycznie: zawartość polifenoli ogółem, flawonoidów ogółem, karotenoidów ogółem, a także aktywność antyoksydacyjną oraz pojemność antyoksydacyjną. Po zastosowaniu napropamidu w ilości równej połowie dawki polowej, nie stwierdzono w większości przypadków istotnych zmian oznaczanych parametrów w soku z nagietka lekarskiego. Dawka polowa oraz dwukrotnie większa napropamidu wywołały obniżenie wszystkich oznaczanych parametrów przeciwutleniających soku z nagietka lekarskiego. Szczególnie istotną zmianę zawartości stwierdzono w zawartości flawonoidów ogółem.
EN
The paper presents results of experiment on the effects of the herbicide napropamide on some antioxidant properties of the juice from the herb marigold. The field experiment was carried out in a randomized block design with four replications. Before the experiment herbicide Devrinol 450 SC (active substance napropamide 450 g·dm‒3 ) was applied to the soil in doses: half the field dose (0.5 DP), the field dose (1 DP) and twofold higher then field dose (2 DP). Marigold plants growing in the soil without herbicide were the reference. Herb was collected during the flowering, the juice was prepared and diluted with deionized water 1:10 (v/v). In the diluted juice of marigold total polyphenol contents, total flavonoid contents, total carotenoids contents, antioxidant activity and antioxidant capacity were determined. After application of napropamide in amount of half field dose significant changes measured parameters was not observed. Field dosage and twofold higher dosage of herbicide caused decrease all parameters, especially total flavonoid contents.
EN
The objective of this study was to investigate the effect of excessive concentration of selected heavy metals - nickel, copper and zinc on aromatic plants Thymus vulgaris. The present work examines the concentration of phenolic compounds, total antioxidant capacity and flavonoids content in leaves obtained from plants Thymus vulgaris grown on the soil contaminated with different concentration of these heavy metals. It was assumed, that selected metals, playing the role of micronutrients, cause toxic effect in their excessive concentrations, inhibit the growth and development of plants. Adverse impact on the plant is most likely due to the oxidative stress at a cellular level. It was demonstrated, that the lowest applied concentrations of heavy metals lead to the increased antioxidant content, which then decreases with increasing metal concentrations.
PL
Wszystkie proponowane metody oznaczania flawonoidów i ich metabolitów z ekstraktów surowców roślinnych wpisują się w najnowsze tendencje bioanalityki.
EN
A new, sensitive, and selective high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometric method (HPLC-MS/MS) has been developed for the quantification of six flavonoids (sophoricoside, genistin, genistein, rutin, quercetin, and kaempferol) in rat bile and urine. The sample pretreatment was simple by liquid-liquid extraction. Sulfamethalazole was used as internal standard (IS). During method development, the effect of extraction volume, mobile phase composition, column temperature, and injection volume were varied to optimize sensitivity and achieve a run time as short as possible. Chromatographic separation was accomplished on a C18 column with a simple linear gradient elution within 9 min. Full validation of the assay was in accordance with the requirement of the validation of the method in vivo and implemented including specificity, linearity, accuracy, precision, recovery, and matrix effect. This is the first report on determination of the major flavones in rat bile and urine after oral administration of Fructus Sophorae extract. The method has been used successfully in excretion studies of six major flavonoids in rat bile and urine.
17
Content available remote Flawonoidy - przyjaciele, czy wrogowie?
PL
Artykuł jest przeglądem literaturowym dotyczącym zastosowania związków fenolowych pochodzenia naturalnego w przemyśle, budownictwie, medycynie, rolnictwie i inżynierii środowiska. Toksyczne związki chemiczne wprowadzone do środowiska mogą wywoływać wiele szkodliwych skutków zdrowotnych. Ze względu na szerokie spektrum działania, naturalne związki fenolowe (kwasy fenolowe i flawonoidy) mogą stanowić substytuty, na przykład niebezpiecznych dla środowiska preparatów stosowanych w budownictwie – jako inhibitory korozji metali i biokorozji drewna oraz w rolnictwie jako naturalne pestycydy. Właściwości antyoksydacyjne, antyproliferacyjne, proapoptyczne i przeciwzapalne związków fenolowych są podstawą do stosowania ich w terapii chorób nowotworowych, neurodegeneracyjnych, alergiach i stanach zapalnych oraz cukrzycy.
EN
This article presents a review of literature data about practical application of phenolic compounds, which are widely occurring in plants, in: agriculture, building construction and environmental engineering. Toxic compounds in natural enviroment can trigger negative health effects. Due to the broad spectrum, phenolic compounds such as phenolic acids and flavonoids can be a substitute of harmful compounds, such as metal-corrosion protectos and microbiologically influenced corrosion protecors and in agriculture, as natural pesticides. Antioxidant, antiproliferate, proapoptotic and antiinflammatory propeties of phenolic compounds are the basis for their application in therapy of cancer, neurodegeneration, alergy and inflammation or in diabetes.
EN
Epimedium pubescens Maxim. and Epimedium koreanum Nakai. are two common and confused species of Herba Epimedii in Chinese Pharmacopoeia 2010 edition. Different species and growing conditions lead to chemical differences between the two species which may result in the improper clinical usage. In this work, a new method based on rapid-resolution liquid chromatography combined with time-of-flight mass spectrometry (RRLC/TOFMS) has been developed for identification and differentiation of major flavonoids in two kinds of Epimedium extract and rat plasma. The compounds were identified effectively based on the accurate extract masses and formulae acquired by RRLC/TOFMS. The fragmentation rules deduced by collision-induced dissociation (CID) were successfully implemented in distinguishing some of the isomers, further validating the results. By using the combined analytical techniques, a total of 40 major flavonoids in extracts of two kinds of Epimedium were identified within 30 min, including 31 common components and 9 characteristic components. After oral administration, three prototype compounds in rat plasma were detected by comparing the constituents measured in vitro with those in vivo, and five metabolites were identified by contrasting the fragmentation rules. The identification and structural elucidation of the chemical constituents provided essential data for further pharmacological and clinical studies on different species of Epimedium.
PL
Zdolności adaptacyjne cyjanobakterii związane ze swoistym, „plastycznym” metabolizmem cechującym te mikroorganizmy sprawiły, że możliwe jest ich wykorzystanie jako biokatalizatorów w procesach biotransformacji związków naturalnych i połączeń syntetycznych. Inne cechy sinic umożliwiają ich zastosowanie w procesach bioremediacji jonów metali, w których równocześnie wytwarzane są nanocząstki tych pierwiastków. Wspomniane możliwości wskazują na znaczący potencjał biotechnologiczny cyjanobakterii.
EN
Cyanobacteria adaptability related to their specific „flexible” metabolism that characterizes these microorganisms enables their use as biocatalysts in biotransformation processes of natural and synthetic compounds. Other qualities of blue-green algae allow to use them in bioremediation of metal ions, during which nanoparticles of these elements are also produced. Mentioned possibilities indicate significant biotechnological potential of cyanobacteria.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.