Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fixing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Obecnie stosowane systemy zamocowań w konstrukcjach betonowych można podzielić na te, które są wykonane w trakcie betonowania konstrukcji, oraz na zamocowania w gotowych podłożach. Najczęściej stosowane są łączniki rozporowe, tworzywowo-metalowe oraz wklejane. Ich konstrukcja umożliwia przenoszenie obciążeń rozciągających, ścinających i złożonych. Łączniki te są tak zaprojektowane, by przez cały zamierzony czas użytkowania spełniały swoje zadania w zakresie użytkowalności, nośności i stateczności, bez istotnego obniżenia swojej przydatności oraz nadmiernych, nieprzewidzianych kosztów eksploatacji.
EN
Currently used fixture systems in concrete constructions can be divided into fixtures performed during concreting of construction and fixtures in finished substrates. The most common are universal sleeve anchors, plastic-and-metal anchors as well as inserted anchors. Their construction makes it possible to transfer tensile, cut and complex loads. These connectors are designed in such a way so as to fulfil their tasks in the scope of usability, load-bearing capacity and stability, without significant reduction of their usefulness and excessive unforeseen costs of exploitation during the entire intended period of use.
PL
W artykule opisano problemy z wykonaniem i utrzymaniem elewacji wentylowanej z okładziną z płyt gresowych. Przeprowadzono analizę stanu elewacji w odkrywkach i stwierdzono, że nie odpowiada ona założeniom projektowym. Wynika to częściowo z błędów wykonawczych, a częściowo z błędnych rozwiązań systemowych.
EN
The article describes the problems with the execution and maintenance of a ventilated facade with cladding made of porcelain tiles. An analysis of the technical condition of the elevation in opencasts was made and it was found that it does not correspond to the design assumptions. This is partly the result of executive errors and partly incorrect system solutions.
PL
Sposób mocowania poszycia z blach trapezowych do wspierających je belek ma istotny wpływ na ich sprężyste podparcie przeciw obrotowi, a tym samym na ich nośność. Standardowo umieszcza się po jednym łączniku w każdej dolinie fałdy blachy. Przy ułożeniu odwrotnym blachy trapezowej, gdy jej dolina jest szeroka, jest lepiej umieszczać dwa łączniki w pobliżu środników blachy, nawet w co drugiej dolinie. Taki wniosek autorzy sformułowali na podstawie analizy wyników badań doświadczalnych.
EN
The method of fixing the trapezoidal sheeting to the supporting beams has a significant influence on their rotational restraint, and thus their resistance. Normally one fastener is placed in each rib of the sheeting. For negative positioning of sheeting, when the trough is broad, it is better to place two fasteners close to the webs of sheet, even if in every second trough. Such a conclusion the authors formulated on the basis of experimental investigation.
6
Content available remote Uwarunkowania techniczne termorenowacji istniejących ociepleń
7
Content available remote Zastosowanie elewacji wentylowanych na ścianach z płyt warstwowych
PL
Artykuł poświęcono elewacjom wentylowanym mocowanym do płyt warstwowych. Elewacje takie często stosowane są do renowacji obiektów handlowych, przemysłowych i sportowych. Również nierzadko wykorzystywane są w nowym budownictwie. Elewacje wentylowane powinny mieć dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Zastosowanie niesprawdzonej elewacji może być przyczyną awarii budowlanej. Specyfika płyt warstwowych, do których mocowane są elewacje wentylowane, wymaga zastosowania nieco innych metod badawczych, niż zostały opisane w ETAG 034. W artykule zostały omówione metody badawcze stosowane do oceny tego typu rozwiązań elewacyjnych.
EN
The paper is devoted to the ventilated facades fastened to the sandwich panels. Such elevations are often used for renovation of commercial, industrial and sports facilities. Also they used often in new construction. Ventilated facades should be approved for use in construction. The use of unproven elevation can cause damage to the sandwich panels. The specificity of sandwich panels, which are mounted ventilated facades, requires a slightly different test methods than are described in ETAG 034. The article contains a description of test methods used to evaluate this type of facade systems.
8
Content available remote Ruszty do elewacji wentylowanych w świetle Krajowych Aprobat Technicznych
PL
Systemy rusztów są ważnym elementem konstrukcyjnym zestawu wyrobów do wykonania elewacji wentylowanych. Mają istotny wpływ na trwałość, bezpieczeństwo użytkowania elewacji. Zastosowanie niesprawdzonego rusztu może doprowadzić do awarii elewacji. Zastosowanie niewłaściwych rusztów nierzadko było przyczyną odmowy odbioru elewacji budynków oraz przedmiotem sporów w sądach. W artykule opisano wymagania dotyczące wprowadzenia do obrotu w budownictwie rusztów do wykonania elewacji wentylowanych oraz przedstawiono badania, jakie należy przeprowadzić podczas oceny technicznej takich wyrobów.
EN
The bracket systems are an important design element of ventilated facade. They have a significant impact on the stability, safety of use of the facade. The use of unproven bracket systems can lead to damage of the facade. The use of improper bracket systems is often the cause of refusal to accept of facade. Often such situations become subject to litigation. The paper presents a conditions for the marketing of bracket systems for ventilated facade. The paper describes the scope of tests performed during the technical evaluation of such products.
EN
One of the most important characteristics of the railway transport is a safety. Different types of transported goods properties need individual approach to prepare safety goods transportation. It is important to load and fix goods in railway wagons in well done way to reduce the number of accidents on the railway. The bad way of loading and fixing of the goods in the railway wagons can bring a very dangerous results as a damage of the transported goods or accident of the train. This paper deals with the analysis of the railway infrastructure parameters, which affect the well done way of loading and fixing of goods in railway wagons for highcapacity transport.
10
Content available remote Modelowanie numeryczne ugięcia podstawy robotów przemysłowych
PL
Instalacja robota przemysłowego wymaga zapewnienia jego sztywnego zamocowania do podłoża oraz do maszyn i urządzeń stanowiska, które mają bezpośredni wpływ na realizowany proces technologiczny. W odniesieniu do stanowisk autonomicznych, np. spawalniczych, dobrą praktyką jest instalacja robota i pozycjonera na wspólnej ramie, podłodze lub podeście. W artykule przedstawiono studium modelowania numerycznego MES ramy nośnej stanowiska zrobotyzowanego, obrazujące proponowaną metodykę obliczeniową oraz podstawowe zalecenia projektowe dla tego typu konstrukcji.
EN
The industrial robot installation requires rigid fixing of the robot to the substrate and to other machines and equipment, which have directly affect the technology processing. In relation to independent installations e.g. welding installations, a good practice is installing the robot and positioner on a joint frame, floor or platform. The article presents the study of numerical modeling (FEM) of a support frame of robotized installation, showing the calculation methodology and basic design guidelines for this type of construction.
13
Content available remote Badania ugięć belek żelbetowych wzmacnianych taśmami węglowymi CFRP
EN
The strengthening of reinforced concrete structures with steel plate bonding techniques are currently being replaced by fiber reinforced polymer (FRP) laminates. Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) is a quite new material and the rheological behavior of structural materials is significant. The studies focusing on long-term behavior of FRP-strengthened concrete elements. The aim of this paper was to compare two strengthening methods: near surface mounted reinforcement (NSM CFRP) and CFRP strip bonding technique. It presents results of experiment performed on three bonding concrete beams with dimensions of 150 x 250 x 3300 mm, under sustained load.
14
Content available remote Dachy strome - nowe możliwości wykonywania okładzin kamiennych
PL
Dach jest nazywany piątą elewacją budynku. Kształt i rodzaj pokrycia dachu ma znaczący wpływ na architekturę całego budynku. Kamień jako warstwa zewnętrzna na dachach stromych, poza zastosowaniem łupka jako pokrycia dachu był dotąd rzadko stosowany. Celem artykułu jest opis technologii dachów stromych z okładziną kamienną na przykładzie rozwiązań zastosowanych przy budowie ekskluzywnego osiedla budynków wielorodzinnych Concerto Verona - we Wrocławiu.
EN
The shape and type of roof covering significantly affects the architecture of the whole building. The external layer on the steep-sloped roofs made of stone (apart from the slate) has been rarely used. The aim of this article is to describe the technology of steep-sloped roofs with stone cladding based on the solutions applied in the exclusive multi-family residential development Concerto Verona in Wrocław.
PL
Zaproponowano metodą redukcji błędów obróbki przedmiotów o małej sztywności. Opracowana metoda bazuje na pomiarze przemieszczeń przedmiotu wywołanych siłami obróbki i aktywnej kompensacji błędów, realizowanej przez wprowadzanie odkształceń sprężystych przedmiotu obrabianego. Odkształcenie kompensujące realizowane jest za pomocą siłowników, których sterowanie jest niezależne od układu sterowania obrabiarki i nie wymaga wstępnego opracowywania mapy błędów obróbki. Potencjalnym obszarem zastosowania proponowanej metody są przypadki, w których konwencjonalne metody redukcji błędów obróbki, polegające na zastosowaniu podparć czy redukcji parametrów skrawania, są nieefektywne. Przedstawiono ponadto technikę modelowania układów mechatronicznych z wykorzystaniem oprogramowania MES i jej implementację dla przypadku układu przedmiot-przyrząd-regulator. Analiza kilku przykładowych układów przedmiot-przyrząd dotyczyła przyrządu zbudowanego w układzie 3-2-1, w którym mocowano przedmiot o kształcie podatnej ramki.
EN
A method for reduction of errors in machining of thin-walled components is presented. The elaborated method is based on measurement of workpiece displacements caused by cutting forces and active error compensation, realised by means of introducing elastic deformations of the machined workpiece. Compensating deformation is accomplished by actuators which are controlled independently from machine tool control system and does not need a preliminary elaboration of a machining error map. Potential application area of the proposed method are cases when conventional methods of machining error reduction based on the application of additional supports or on reducing cutting parameters are ineffective. Additionally, a technique is presented for modelling mechatronic systems with the use of FEM software and its implementation for the case of part-device-regulator system. The analysis of a set of part-device-regulator systems was carried out for a device built in a 3-2-1 schematic for fixing a frame-shaped workpiece.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.