Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fisheries
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Certyfikacja – nowy sposób rozwiązywania problemów światowego rybołówstwa
PL
W 1997 r. powstała pozarządowa organizacja Marine Stewardship Council (MSC), która, wykorzystując Kodeks Odpowiedzialnego Rybołówstwa FAO, opracowała zasady certyfikacji połowów określonych gatunków ryb. Powstanie organizacji było ewidentnym sygnałem braku zaufania do działań podejmowanych przez oficjalne instytucje. Po latach administracje rybackie zdały sobie sprawę, że system certyfikacji może być istotnym elementem wspierającym ich działalność. Aktualnie system certyfikacji rybołówstwa funkcjonuje na szeroką skalę, a w nowej Wspólnej Polityce Rybackiej Unia Europejska zaleca organizacjom producentów stosowanie certyfikowania połowów. Obecnie ponad 10% światowych połowów pochodzi z certyfikowanego rybołówstwa.
EN
Created in 1997 the non-governmental Marine Stewardship Council [MSC] which by utilizing the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries has created certification procedures for fishery of certain fish species. The creation of the organization has been an evident signal as to the lack of trust in the actions undertaken by official institutions. After a number of years fisheries administrations have realized that a certification system can be a relevant element supporting their activities. At present the fisheries certification system is in large scale operation and in the Common Fisheries Policy of the European Union the organizations of producers are encouraged to utilize fisheries certification. Globally 10% of all fisheries are conducted according to certified fisheries standards.
PL
Ryby oraz produkty rybołówstwa to w ujęciu wartościowym ok. 10% ogólnego eksportu produktów rolnych i 1% światowego handlu towarami. Wprowadzenie systemu RASFF umożliwia skuteczną identyfikację i dystrybucję informacji o zagrożeniach ze strony mikroflory, metali ciężkich bądź zafałszowań produktów. Ta ostatnia grupa ma istotne znaczenie dla ukierunkowania monitoringu i systemów kontroli zdrowotności produktów na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego. Z danych RASFF wynika, iż liczba wszystkich typów ostrzeżeń zarejestrowanych w systemie w przypadku ryb oraz produktów rybnych rosła do 2011 r. Następnie w latach 2011-2015 ustabilizowała się na poziomie 300 zgłoszeń na rok, co w 2014 r. stanowiło 12% spośród wszystkich zgłoszeń odnotowanych w RASFF. Analiza powiadomień RASFF wskazuje również na dotychczas nieznane zagrożenia, ujawniające nowe kierunki w obrocie produktami rybołówstwa i akwakultury, które stwarzają nieoszacowane dotychczas zagrożenia dla zdrowia człowieka (alergeny, dodatki funkcjonalne, pozostałości leków, chemikalia środowiskowe).
EN
Fish and fishery products account for 10% of total export of agricultural products and 1% of value of the world trade. Introduction of RASFF provides efficient identification and distribution of information on microbiological, heavy metal and product counterfeiting hazards. The last group is highly important for the selection of appropriate monitoring steps and further assessment of food safety risks along the whole food chain. RASFF data demonstrate that the total number of notifications for fish and their products recorded in system reached its peak in 2011 and then dropped a to a level of approximately 300 records in 2013-2015, what accounted for approximately 12% of all RASFF records submitted in 2014. Analysis of RASFF notifications reveals also other so-far unknown hazards, presenting new trends in fishery and aquaculture trade, which induce new hazards for human health (allergens, food additives, drug residues, environmental chemicals).
Logistyka
|
2016
|
nr 1
453--458, CD1
PL
W artykule zaprezentowano jeden z młodszych komitetów technicznych ISO - ISO/TC 234 "Fisheries and aquaculture", który w bieżącym roku zaprezentował opublikował cały szereg norm związanych zwłaszcza z problematyką zbiorów informacji dotyczących pochodzących z hodowli i połowu ryb morskich, skorupiaków i małży. Informacje te mają umożliwić pełną identyfikowalność produktów w całym łańcuchu dostaw. Tych zagadnień dotyczy 6 z opublikowanych dotychczas 9 norm. Pozostałe odnoszą się do monitorowania środowiska naturalnego wokół akwakultur, budowy hodowlanych klatek rybnych na morzu oraz monitorowania i przeciwdziałania nadmiernemu rozrostowi liczby wszy morskich towarzyszących farmom rybnym. Zaprezentowano również projekt normy określającej minimalne wymagania dla certyfikacji produktów pochodzących ze zrównoważonego rybołówstwa morskiego.
EN
The article presents one of the younger ISO technical committees - ISO / TC 234, "Fisheries and aquaculture", which this year presented a whole range of published standards relating in particular to the collection of information on issues from farming and fishing saltwater fish, crustaceans and molluscs. This information is intended to allow full traceability of products throughout the supply chain. These issues applicable 6 of 9 previously published standards. Others relate to the environmental monitoring around aquaculture, construction of farmed fish cages at sea and to monitor and prevent excessive proliferation the number of sea lice associated with fish farms. Also presented the draft standard sets out minimum requirements for certification of products coming from sustainable marine fisheries.
EN
The author discusses the impact of hydro-meteorological factors on the safety of fishing vessels through the presentation and discussion of the events that have taken place on the Polish fishing ships in the area of the Baltic Sea. Because it is not possible to compare the hydro-meteorological conditions on the ocean with the conditions of the closed sea, what is the Baltic Sea – the author has limited consideration to the South and the South-East Baltic which is the main area operation of Polish fisheries.It focuses mainly on criteria which have a direct impact on the safety of the fleet due to the size and nature of the work of fishermen.
PL
Istotne miejsce w rozwiązaniu problemów wyżywienia świata ma rybołówstwo, które dostarcza ok. 7% białka zwierzęcego przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji. Opracowana przez Bank Światowy prognoza zakłada dalszy rozwój sektora, dostawy ryb wzrosną ze 154 mln t w 2011 r. do 186 mln w 2030 r. W 2030 r. akwakultura zapewni 60% ryb przeznaczonych do bezpośredniej konsumpcji. Chiny będą odpowiadać za 37% światowej produkcji ryb (17% ryb morskich i 57% produkcji z akwakultury) oraz za 38% ogólnej światowej konsumpcji surowców (bez ryb paszowych). Według prognozy konsumpcja w latach 2010-2030 zmniejszy się w Japonii, Ameryce Łacińskiej, Europie, Azji Centralnej i Afryce Subsaharyjskiej. Przewiduje się istotne zmiany w układzie gatunkowym hodowlanych ryb, oczekiwany jest najszybszy wzrost światowych dostaw tilapii, ryb karpiowatych i pangi.
EN
Fishery which provides 7% of the animal proteins destined for direct consumption has an important place in solving the global problem of food supply. The prognosis developed by the World Bank foresees further growth of this sector where fish supply will rise from 154 million tons in 2011 to 186 million tons in 2030. In 2030 products stemming from aquaculture will amount to 60% of fish destined for direct consumption. China will produce 37% of the global fish production (17% sea fish and 57% aquaculture fish) and additionally, China will be responsible for 38% of global fish consumption (excluding fodder fish). According to prognosis the consumption for the period from 2010 to 2030 will decrease in Japan, Europe, Central Asia, Central America and Africa below the Sahara. Major changes are foreseen in the species makeup for the aquaculture fish and the quickest growth is estimated in the global deliveries of tilapia, carp species and trafish (panga).
PL
Dbałość o jakość zdrowotną produktów wprowadzanych na rynek przez firmy przemysłu spożywczego nie jest nowością. Istotą identyfikowalności jest możliwość monitorowania ruchu i pochodzenia danego produktu (partii produkcyjnej) na każdym etapie łańcucha dostaw, czyli możliwość uzyskania danych z poprzedniego etapu łańcucha (od kogo i co otrzymano?) i jednocześnie dostarczenia informacji do następnego etapu (do kogo i co wysłano?). W artykule przedstawiono, na czym polega identyfikowalność dla rybołówstwa i akwakultury oraz w jaki sposób sprostać wymaganiom prawnym w tym zakresie stosując standardy GS1.
EN
The care of food quality of the products introduced into the market by food companies is not a novelty. The essence of traceability is the possibility to monitor each product (and lot number) on every stage of a supply chain. In other words, it is the possibility of gathering data from previous stage of chain (from whom and what was received?) and delivering the gathered information to the next stage in a simultaneous way (to whom and what was sent?). The paper presents what is the traceability of fisheries and aquaculture and how to meet the legal requirements in this area using GS1 standards.
EN
The shallow water area of the coastal fringes is important to take into consideration in fish stock assessment because a great part of the stock, especially for the small pelagic fish is distributed in this area (20). In shallow water research vessels are prohibited to navigation (usually <20m) and usually only small boats can be used. One of the main source error in acoustics fish sampling is due to the avoidance reaction generated by the three dimensional noise diagram emitted by the boat. In this paper we highlighted the importance of wind direction and strength in the noise diagram emitted by the boat under in situ condition. A comparison of the noise level of two boats (a Research Vessel and a Speedboat equipped of similar echo sounder) has been made before simultaneous records of echo sounder data: the speedboat is more silent as revealed by in situ hydrophone measurement and near the ICES recommendations. The observation of shoal echo sounder descriptors shows an avoidance reaction as expected more important for the noisier boat: there the schools avoid more the research vessel. The avoidance reaction is characterised by a deeper position of the fish school barycentre, in the water column, detected by the research vessel and a shoal minimum depth higher than for the speedboat. The effect of noise diagram difference is clear on the same shoal descriptors, the difference appears for the vertical position of the barycentre and minimum altitude.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.