Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 64

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  filtr
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The voltage-mode second-order filter and quadrature oscillator are presented. The proposed configuration provides two differential difference current conveyors, three grounded resistors and two grounded capacitors. The grounded elements are designed for implementation of integrated circuit. The second-order filter is simultaneously produced three output responses of highpass, bandpass and lowpass with only single input. The quality factor and pole frequency can be independently controlled when operating in second-order filter. Moreover, the second-order filter can be modified to operate in the quadrature oscillator with the same configuration. The oscillation condition can be adjusted without effecting of the oscillation frequency. The results of simulation are in accordance with the theoretical analysis.
PL
Przedstawiono filtr drugiego rzędu I generator wykorzystujące dwa różnicowe konvejery DDCC, trzy uziemione rezystory i dwa uziemione kondensatory. Filtr ma trzy wyjścia dolno-, górno- i środkowoprzepustowe. Przy jednym wejściu.
2
Content available Tests of Reversion Filter of KOMAG Design
EN
In technological systems of many industry branches including the hard coal mining industry, water indispensable for washing, transport of materials, cooling or driving and controlling an operation of equipment, is used. Quality parameters of water have a direct impact on life of the equipment supplied with it. In many cases they have a decisive impact on a technological process. Water quality can be increased by a correct filtration with use of filters operating in a continuous way (without operators), which are subject to verification tests as regards their functionality and operational safety before their delivery to a customer.
PL
W ciągach technologicznych wielu gałęzi przemysłu, w tym w górnictwie węgla kamiennego, wykorzystuję się wodę, niezbędną do płukania, transportu materiałów, chłodzenia czy napędu i sterowania pracą urządzeń. Parametry jakościowe wody przekładają się bezpośrednio na żywotność zasilanych przez nią urządzeń. Niejednokrotnie mają decydujący wpływ na proces technologiczny. Jakość wody może być podniesiona poprzez właściwą filtrację, z zastosowaniem filtrów pracujących w sposób ciągły (bezobsługowy), które przed dostarczeniem do klienta poddawane są badaniom weryfikującym pod względem funkcjonalności i bezpieczeństwa pracy.
EN
This paper presents new approach to the construction of harmonic signal generators based on two-circuit resonant circuits. The purpose of this project is to make essential contribution to the development of generators with stable characteristics when the parameters of the technological process change.
PL
W artykule przedstawiono nowe podejście do konstrukcji generatorów sygnałów harmonicznych opartych na komplementarnych obwodach rezonansowych. Celem tego projektu jest wniesienie istotnego wkładu w rozwój generatorów o stabilnej charakterystyce przy zmianie parametrów procesu technologicznego.
4
PL
W artykule przedstawiono elektropneumatyczny układ sterowania dedykowany do filtra samoczyszczącego FS-60 konstrukcji ITG KOMAG. Omówiono budowę i zasadę działania układu elektropneumatycznego. Rozwiązanie stanowi alternatywę dla istniejącego układu sterowania pneumatycznego. W artykule przedstawiono zalety i wady tego rozwiązania
EN
The electropneumatic control system dedicated to FS-60 self-cleaning filter designed by KOMAG is presented. Design and principles of operation of the electropneumatic system is discussed. This solution is an alternative to the present pneumatic control system. Advantages and disadvantages of such a solution are given.
EN
Biofouling is a phenomenon that adversely affects the efficiency of filtration hindering wide the application of filtration materials. One of the methods for biofouling prevention is coating of antibacterial nanoparticles on a surface of filters and membranes using ultrasound. In the paper, the possibility of using an ultrasonic method was evaluated to implement nanoparticles of titanium dioxide (TiO2 ) and zinc oxide (ZnO) on polymeric filtration materials via different types of transducers and selected parameters of the ultrasound generator. Ultrasonic methods of modification were found to be efficient in terms of imparting antibacterial properties; however, the functional additives coated on polymeric materials were characterized by poor resistance to leaching. Thus, further work needs to be performed to improve the adhesion and stability of nanoparticles onto polymeric materials to enable the generation of filtration materials characterized by high stability during real operating conditions.
PL
Biofouling materiałów filtracyjnych jest zjawiskiem niekorzystnie wpływającym na efektywność filtracji i hamującym wprowadzanie tej technologii w nowe obszary zastosowań. Jedną z metod zapobiegania biofoulingowi jest modyfikacja powierzchni membran antybakteryjnymi nanocząstkami. W artykule opisano prace studialne nad wykorzystaniem do tego celu metody nanoszenia ultradźwiękowego. Przedstawiono konstrukcje i parametry zestawionych stanowisk do generacji ultradźwięków, wyniki procesów nanoszenia nanocząstek tlenku tytanu i tlenku cynku, wpływ głównych parametrów procesu na strukturę uzyskiwanych pokryć. Oceniono ich właściwości antybakteryjne oraz odporność na wymywanie. Określono kierunki dalszych prac mających na celu wytworzenie metodą ultradźwiękową materiałów filtracyjnych charakteryzujących się stabilno- ścią podczas pracy w warunkach rzeczywistych.
PL
W artykule przedstawiono metody pomiarowe parametrów linii opóźniających z akustyczną falą powierzchniową (AFP). Do badań wykorzystano linie opóźniającą do czujników drgań z AFP. W każdej z metod przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych tych samych linii. Porównano te metody oraz uzyskane wyniki badań.
EN
The article presents methods of measuring parameters of delay lines with acoustic surface wave (ASW). The study used delay lines for AFP vibration sensors. Each method presents the results of experimental studies of the same lines. These methods were compared and the results obtained were compared.
7
EN
A design of second-order multiple-input single-output voltage-mode universal filter is presented in this paper. The proposed filter consists of single voltage differencing current conveyor (VDCC), single resistor and two capacitors. The new circuit provides five filter responses namely, lowpass, high-pass, band-pas, band-reject and all-pass functions. Each output filter response can be selected without the requirement of the matching condition and double gain amplifier for selecting all-pass function. The tuning of natural frequency and quality factor can be electronically done. The proposed circuit only uses single active element, which can be easily implemented as an integrated circuit. The MOS modeling of VDCC and Pspice simulation of proposed filter were carried out on TSMC 0.18 micrometer CMOS technology
PL
Opisano uniwersalny filtr drugiego rzędu wykorzystujący układ VDCC (voltage differencing current conveyor). Częstotliwość graniczną filtru i jego dobroćmoga być dobierane elektronicznie. Zaproponowany filtr opracowano w technologii CMOS 0.18 mikrometra.
PL
Zasadniczym celem pracy było uzyskanie granulatu tworzyw wysokostopowych. W pracy sprawdzono wiele możliwości otrzymywania granulatu przy wykorzystaniu stosownych metod. Wstępne próby z wykorzystaniem małych jednostek topiących, jak również różne sposoby uzyskiwania granulatu (wibracje, różnego rodzaju filtry itp.), pozwoliły ukierunkować dalszy przebieg działań. Skonstruowano i dobrano elementy stanowiska do otrzymywania granulatu metalowego o kształcie zbliżonym do globularnego. Wytypowano rodzaje filtrów, przez które należy przelewać stopiony metal dla uzyskania założonych efektów tzn. o określonych frakcjach (np. odpowiednia wysokość, z jakiej spada zalewany przez filtr metal, przekroje oczek w filtrach, rodzaj chłodziwa). Efektem końcowym było otrzymanie określonej ilości granulatu, o ujednoliconym kształcie.
EN
The fundamental aim of the study was to obtain high-alloy granulate. The study tests many possibilities of obtaining granulate with the use of the appropriate methods. The preliminary tests with the use of small melting units as well as granulate obtaining methods (vibrations, filters of various kinds etc.) made it possible to direct the further course of the research. The elements of the test stand for obtaining metal granulate with the shape similar to a globular one were constructed and selected. The types of filters through which the melted metal should be poured to obtain the assumed effects, i.e. ones with particular fractions (e.g. the proper height from which the metal falls through the filter, the filter mesh sections, the cooling agent type) were selected. The final effect was the obtaining of a specific amount of granulate with a unified shape.
PL
W należącym do Wodociągów Miasta Krakowa Zakładzie Uzdatniania Wody Dłubnia poddano modernizacji węzeł filtrów pospiesznych, uzyskując efekt maksymalnej czystości uzdatnianej wody oraz optymalizacji i automatyzacji prowadzonych w zakładzie procesów technologicznych.
EN
The described research dealt with the viability of insecticidal nematodes contained in the spray liquid flowing through filters used in spraying machines. Steinernema feltiae entomopathogenic nematodes were used in the research. The liquid was filtered using two filters mounted in spraying machines with 50 and 100 mesh number. Concentration of nematodes in the liquid was: 1 million and 2 million in 1 dm3 water. The liquid flowed at three pressure values: 1x105, 2×105 and 4×105 Pa. Significance of nematodes loss with the following liquid flow was observed: through 50 mesh filter (at pressure 4×105 Pa) and through 100 mesh filter (at all flow pressure values).
PL
Opisano badania nad zmianami przeżywalności owadobójczych nicieni zawartych w cieczy opryskowej przepływającej przez filtry stosowane w opryskiwaczach. Do badań użyto nicieni owadobójczych gatunku Steinernema feltiae. Ciecz filtrowana była za pomocą dwóch filtrów montowanych w rozpylaczach o liczbie mesh 50 i 100. Koncentracja nicieni w cieczy wynosiła: 1 mln i 2 mln sztuk w 1 dm3 wody. Przepływ cieczy odbywał się przy trzech wielkościach ciśnienia: 1x105, 2×105 i 4×105 Pa. Stwierdzono istotność strat nicieni przy przepływie cieczy: przez filtr mesh 50 (przy ciśnieniu 4×105 Pa) i przez filtr mesh 100 (przy wszystkich wartościach ciśnienia przepływu). Wyniki pokazały, że na straty nicieni istotny wpływ miały: numer siatki filtra i ciśnienie cieczy wewnątrz instalacji.
PL
Opublikowana pod koniec 2016 roku międzynarodowa norma ISO 16890 wprowadziła nową klasyfikację filtów powietrza dla wentylacji ogólnej i dostarczyła projektantom nowych narzędzi do projektowania jakości powietrza wewnętrznego. Jej wprowadzenie nie szło jednak w parze z opracowaniem wytycznych, jak dobierać nowe klasy filtrów dla różnych zastosowań systemów wentylacji. Nowej klasyfikacji nie można porównać z dotychczasowymi powszechnie stosowanymi klasami G1 do F9 zdefiniowanymi w normie EN 779:2012. Tymczasem wycofanie tej normy i zastąpienie nową spodziewane jest już drugiej połowie 2018 roku. Rekomendacja Eurovent nr 4/23 stara się zapełnić tę lukę normatywną.
12
Content available remote Current-mode multi-input single-output filter based on CCCDTAs
EN
This paper presents three current-mode multi-input single-output filters based on the current controlled current differencing transconductance amplifier (CCCDTA). They can be set to serve as standard filter functions. The pole frequency and quality factor parameters are such that filters can be electronically controlled and independently tuned via input bias current of the CCCDTAs. All output filters have highimpedances in current-mode configuration. Their performances were simulated by using PSPICE which resulted in a correlation with the theoretical prediction.
PL
W artykule zaprezentowano trzy filtry bazujące na current controlled current differencing transconductance amplifier CCCDTA. Filtry mogą być strojone za pośrednictwem wejścuowego prądu bias układu CCCDTA.
PL
W niniejszej pracy zaprezentowano wybór różnych urządzeń i systemów stosowanych w zakładach przeróbki mechanicznej kopalin. Za wyjątkiem nowatorskiego systemu odwadniania opartego na filtracji ciągłej z wykorzystaniem pary wodnej, wszystkie inne wymienione produkty są sprawdzonymi od wielu lat rozwiązaniami, z powodzeniem stosowanymi w światowym górnictwie. W pracy przedstawiono możliwości zastosowania omawianych produktów, ich najważniejsze cechy charakterystyczne oraz wpływ na ekonomikę pracy zakładu górniczego. Omówiono zastosowanie hydrocyklonów firmy KREBS do klasyfikacji, zagęszczania, oczyszczania i wzbogacania z cieczą ciężką, pompy wirowe firmy KREBS do hydrotransportu z hybrydowym systemem uszczelnienia na ssaniu, a także współpracę pomp wirowych z hydrocyklonami. Ponadto, przedstawiono rozwiązanie problemu zasilania pras filtracyjnych poprzez zastosowanie hybrydowego systemu składającego się z pomp wirowych i wyporowych pomp membranowych firmy ABEL, który jest tani w eksploatacji, niezwykle energooszczędny, o małych potrzebach obsługi. Przedstawiono również nową wersję, dużo sprawniejszej wirówki sedymentacyjno-filtracyjnej firmy ANDRITZ, stosowanej do odwadniania koncentratu węgla orz zaprezentowano możliwości stosowania sprawdzonych pras filtracyjnych również firmy ANDRITZ. Na koniec omówiono system do filtracji ciągłej z wykorzystaniem pary wodnej firmy BOKELA, który umożliwia uzyskanie niskich wilgoci produktu odwodnionego i eliminację suszenia termicznego.
EN
In this elaboration there are presented a selection of various equipment and systems used in mechanical minerals processing plants. With the exception of the innovative dewatering system based on continuous steam filtration, all other listed products are proven solutions that have been successfully used in the global mining industry for many years. The paper presents the possibilities of applying the discussed products, their most important characteristics and their impact on the economics of the mining plant. The use of KREBS hydrocyclones for the classification, thickening, purification and enrichment with dense media, KREBS centrifugal pumps for hydro transport with a hybrid suction seal system, and the cooperation of centrifugal pumps with hydrocyclones are discussed. In addition, the solution to the problem of feeding the filter presses through the use of a hybrid system consisting of centrifugal and ABEL's displacement diaphragm pumps, which is cost-effective, extremely energy-efficient, low-maintenance. Moreover it was shown a new version, a much more efficient ANDRITZ screen bowl centrifuge used for dewatering of coal concentrate and the possibility of using ANDRITZ proven filter presses is also presented. Lastly, BOKELA's continuous-water filtration system, which enables low moisture content of the dewatered product and eliminates thermal drying, is discussed.
PL
W artykule omówiono wybrane aspekty umożliwiające zastosowanie narzędzi matematycznych i informatycznych w dziedzinie spawalnictwa. Według autorów już dziś dostępne są podstawy naukowe, aby telefon komórkowy wyposażony w kamerę cyfrową mógł zastąpić tradycyjny filtr maski spawalniczej. W artykule na przykładzie procesu spawania autorzy podają, że dopiero po obróbce cyfrowej obrazu miejsca spawania (np. dwukrotnym zrózniczkowaniu, porównywaniu ze wzorcem) widoczna będzie granica pomiędzy ciekłym metalem a materiałem jeszcze nie stopionym. Autorzy omówili podstawy literatury opracowania maski spawalniczej, która nie tylko dostarczałaby wzbogacony obraz obszaru jeziorka spawalniczego, lecz także spełniałaby role trenazera operatorów robotów przemysłowych, które w sposób dynamiczny regulowałyby napięcie, prąd i prędkość spawania. Możliwe jest także dynamiczne określanie wadliwości spoin na podstawie optycznej i akustycznej diagnostyki stabilności łuku spawalniczego oraz określenie wektorowej odległości spawacza i operatora robota od instruktora.
EN
This paper discusses selected aspects of enabling the use of mathematics and IT tools in welding. Currently, many authors suggest that it is technologically feasible to replace the traditional welding mask filter with a smart phone camera. This paper focuses on the welding process and postulates that the boundary between molten and solidified metal/workpiece will only be visible following digital processing of the welding area image (such as double-differentiation). The autors discuss how existing research experience can be put into practice to build a welding mask which would not only offer an augmented reality image of the molten metal area, but could also be used as a trainer for industrial robot operators and allow them to adjust welding voltage, current and speed dynamically. It is also possible to identify welding defects dynamically based on optical and acoustic monitoring of welding arc stability and measure of the Mahalanobis distance of the welder and robot operator from the instructor.
PL
W artykule przedstawiono możliwości zastąpienia maski spawalniczej z tradycyjnym filtrem optycznym na maskę spawalniczą wyposażoną w komputerowy system przetwarzania przestrzennego obrazu, umożliwiającą lepszą obserwację procesu spawania poprzez wyeliminowanie olśnienia wzroku spawacza, ułatwienie rozpoznawania granicy ciekłego jeziorka i poprawę widoczności krawędzi rowka. Ponadto wykorzystanie techniki rzeczywistości wzbogaconej pozwoli na przedstawianie dodatkowych informacji wspomagających proces spawania. W pracy omówiono metody analizy jakości płomienia i łuku spawalniczego, a także metody wykrywania granicy jeziorka oraz określenia głębokości wtopienia. Omówiono również nowoczesne metody filtracji obrazu pozyskanego z kamery cyfrowej oraz możliwości ich zastosowania w innowacyjnej masce spawalniczej z komputerowym przetwarzaniem obrazu.
EN
The article presents possibility of replacing of the welding mask with a traditional optic filter by a welding mask with a computer spacial image processing system, which enables a better observation of the welding process through the elimination of the eyes blinding, facilitation the recognition of the welding pool boundary, and improvement of the back bead edge visibility. Moreover, utilization of an augmented reality technic will allows to present the additional information supporting the welding process. This work discusses methods for the analysis of flame and welding arc as well as for the recognition of pool boundary and penetration depth. Furthermore, the article presents modern methods for a filtration of images collected from a digital camera as well as opportunities of their application in a building of the innovative welding mask with the computer analysis of 3D image.
EN
The phenomena of the impact of electric field on the dust particles were observed in the late 19th century. However, the first successful attempts to build electrostatic precipitators were carried as late as at the beginning of the 20th century. Currently, electric filters, called electrostatic filters, are electrostatic devices. This type of filter is used for extraction of dust in metallurgy, mining and energy sectors. Although they are characterized by high efficiency dust collection (even above 99%, they) are not applied in facilities generating explosive dusts e.g. in mills, groat plants etc. The fabric filters are commonly used in this sector. Electrostatic gas cleaning is still a rapidly growing technology. In conjunction with the decontamination technologies is certainly the basis for the further development of the electrostatic precipitators.
PL
Zjawisko oddziaływania pola elektrycznego na cząstki pyłu zaobserwowano pod koniec XVIII wieku. Jednak pierwsze udane próby budowy elektrofiltrów przeprowadzono dopiero na początku XX wieku. Obecnie filtry elektryczne, zwane elektrofiltrami, to urządzenia elektrostatyczne. Ten typ filtrów jest stosowany do odpylania pyłów w przemyśle hutniczym, wydobywczym i energetycznym. Chociaż charakteryzują się one dużą skutecznością odpylania (nawet powyżej 99%), nie znajdują jednak zastosowania w obiektach, w których pyły mają charakter wybuchowy, np. pyły w młynach, kaszarniach itp. W tej gałęzi przemysłu powszechnie stosowane są filtry tkaninowe. Elektrostatyczne oczyszczanie gazów jest w dalszym ciągu dynamicznie rozwijającą się technologią. W połączeniu z technologiami usuwania zanieczyszczeń stanowi z pewnością podstawę dalszego rozwoju elektrofiltrów.
EN
We use GRACE gravity data released by the Center for Space Research (CSR) and the Groupe de Recherches en Geodesie Spatiale (GRGS) to detect the water storage changes over the Tibetan Plateau (TP). A combined filter strategy is put forward to process CSR RL05 data to remove the effect of striping errors. After the correction for GRACE by GLDAS and ICE-5G, we find that TP has been overall experiencing the water storage increase during 2003-2012. During the same time, the glacier over the Himalayas was sharply retreating. Interms of linear trends, CSR’s results derived by the combined filter are close to GRGS RL03 with the Gaussian filter of 300-km window. The water storage increasing rates determined from CSR’s RL05 products in the interior TP, Karakoram Mountain, Qaidam Basin, Hengduan Mountain, and middle Himalayas are 9.7, 6.2, 9.1, –18.6, and –20.2 mm/yr, respectively. These rates from GRGS’s RL03 products are 8.6, 5.8, 10.5, –19.3 and –21.4 mm/yr, respectively.
PL
Wdychanie cząstek pyłów powoduje zagrożenie dla naszego zdrowia lub nawet życia. Z tego powodu wskazane jest wprowadzenie rozwiązań technicznych minimalizujących wielkość zapylenia w naszym otoczeniu.
EN
Particle matter (PM) is considered as a threat to our health and even life. Therefore, the particle matter emission limits impose introducing new technologies in order to observe these limits. This article presents the ways of reducing PM emission from the main sources of this air pollution: transport and miscellaneous types of industry. In particular, diesel particulate filters and various kinds of dust collectors are described. Additionally, the quality of indoor air can be enhanced by providing mechanical ventilation systems, air ionisers, and tobacco smoke purifiers. Not only does the reduction of PM emission enable to improve the quality of air, but also save raw materials and energy.
EN
The biodiversity is a core value in all ecosystems. The nitrogen (N) addition in the form of N fertilizers has effect to a wide variety of fauna living in soils. N losses from arable land should tend not only to cause water eutrophication, but also lower soil nutrient stocks and decreasing soil fertility. This study determined the effect of N soil content in conventional tillage agro-ecosystem on the soil fauna diversity in grass stripes under the sloped arable land. My objective here is to observe soil faunal taxa living in grass filter strips. The goal of this work is to describe the relationship of soil fauna to the nitrate (NO3-) content runoff from fields and captured in grass filter strips. The field work was carried out during period from May until June 2013, for soil fauna investigation the extraction in Berlese — Tullgren funnels were used. Nitratenitrogen (NO3-N) was extracted from air-dried sieved soil using a 2 M KCl solution. Altogether 2,020 specimens representing 19 arthropod groups were found in twenty study sites. Most abundant taxa found practically in each of sampling site were Collembola, Acari and the suborder of Oribatid mites. Statistical evaluations revealed that the effect of NO3- concentration in the soil on the average value of the total edaphic individual numbers was statistically significant; the same applies for the abundance of Acari mites. No significant results were find for the Oribatid mites and the Collembola family; however, there was a clear trend of increasing abundance with increasing concentrations of NO3-.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.