Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 78

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  filter
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Internal combustion engines have to be supplied with adequate amounts of fuel and air. The required amount of fuel and air is determined by the engine controller to guarantee that the fuel reaching the cylinder is burned effectively and that the composition of exhaust gas meets standard requirements. The air supplied to an internal combustion engine has to be adequately filtered because impurities reaching the engine can accelerate the wear of engine components. The air intake system features a filtering partition which captures impurities and prevents them from reaching the engine. However, the filtering process decreases the rate at which cylinders are filled with fresh air, which can compromise engine performance. Therefore, effective solutions are needed to ensure that the flow of filtered air does not significantly decrease the volumetric efficiency of cylinders. This study presents a design concept of a device for measuring pressure in the air intake system in front of and behind the filtering partition. The proposed device can be useful for measuring filter wear. A prototype of the proposed device was built and tested on several air filters. To eliminate throttle valve impacts, the device was tested in a compression ignition engine. The results of the conducted tests demonstrated that the device correctly measured air flow. The conducted measurements also revealed that the presence of impurities in the air filter induced differences in pressure in the air intake system in front of and behind the filtering partition. The maximum air flow resistance in a clogged filter could be even 100% higher than in a brand new filter.
2
Content available Tests of Reversion Filter of KOMAG Design
EN
In technological systems of many industry branches including the hard coal mining industry, water indispensable for washing, transport of materials, cooling or driving and controlling an operation of equipment, is used. Quality parameters of water have a direct impact on life of the equipment supplied with it. In many cases they have a decisive impact on a technological process. Water quality can be increased by a correct filtration with use of filters operating in a continuous way (without operators), which are subject to verification tests as regards their functionality and operational safety before their delivery to a customer.
PL
W ciągach technologicznych wielu gałęzi przemysłu, w tym w górnictwie węgla kamiennego, wykorzystuję się wodę, niezbędną do płukania, transportu materiałów, chłodzenia czy napędu i sterowania pracą urządzeń. Parametry jakościowe wody przekładają się bezpośrednio na żywotność zasilanych przez nią urządzeń. Niejednokrotnie mają decydujący wpływ na proces technologiczny. Jakość wody może być podniesiona poprzez właściwą filtrację, z zastosowaniem filtrów pracujących w sposób ciągły (bezobsługowy), które przed dostarczeniem do klienta poddawane są badaniom weryfikującym pod względem funkcjonalności i bezpieczeństwa pracy.
EN
This paper presents new approach to the construction of harmonic signal generators based on two-circuit resonant circuits. The purpose of this project is to make essential contribution to the development of generators with stable characteristics when the parameters of the technological process change.
PL
W artykule przedstawiono nowe podejście do konstrukcji generatorów sygnałów harmonicznych opartych na komplementarnych obwodach rezonansowych. Celem tego projektu jest wniesienie istotnego wkładu w rozwój generatorów o stabilnej charakterystyce przy zmianie parametrów procesu technologicznego.
4
PL
W artykule przedstawiono elektropneumatyczny układ sterowania dedykowany do filtra samoczyszczącego FS-60 konstrukcji ITG KOMAG. Omówiono budowę i zasadę działania układu elektropneumatycznego. Rozwiązanie stanowi alternatywę dla istniejącego układu sterowania pneumatycznego. W artykule przedstawiono zalety i wady tego rozwiązania
EN
The electropneumatic control system dedicated to FS-60 self-cleaning filter designed by KOMAG is presented. Design and principles of operation of the electropneumatic system is discussed. This solution is an alternative to the present pneumatic control system. Advantages and disadvantages of such a solution are given.
EN
Biofouling is a phenomenon that adversely affects the efficiency of filtration hindering wide the application of filtration materials. One of the methods for biofouling prevention is coating of antibacterial nanoparticles on a surface of filters and membranes using ultrasound. In the paper, the possibility of using an ultrasonic method was evaluated to implement nanoparticles of titanium dioxide (TiO2 ) and zinc oxide (ZnO) on polymeric filtration materials via different types of transducers and selected parameters of the ultrasound generator. Ultrasonic methods of modification were found to be efficient in terms of imparting antibacterial properties; however, the functional additives coated on polymeric materials were characterized by poor resistance to leaching. Thus, further work needs to be performed to improve the adhesion and stability of nanoparticles onto polymeric materials to enable the generation of filtration materials characterized by high stability during real operating conditions.
PL
Biofouling materiałów filtracyjnych jest zjawiskiem niekorzystnie wpływającym na efektywność filtracji i hamującym wprowadzanie tej technologii w nowe obszary zastosowań. Jedną z metod zapobiegania biofoulingowi jest modyfikacja powierzchni membran antybakteryjnymi nanocząstkami. W artykule opisano prace studialne nad wykorzystaniem do tego celu metody nanoszenia ultradźwiękowego. Przedstawiono konstrukcje i parametry zestawionych stanowisk do generacji ultradźwięków, wyniki procesów nanoszenia nanocząstek tlenku tytanu i tlenku cynku, wpływ głównych parametrów procesu na strukturę uzyskiwanych pokryć. Oceniono ich właściwości antybakteryjne oraz odporność na wymywanie. Określono kierunki dalszych prac mających na celu wytworzenie metodą ultradźwiękową materiałów filtracyjnych charakteryzujących się stabilno- ścią podczas pracy w warunkach rzeczywistych.
PL
W artykule przedstawiono metody pomiarowe parametrów linii opóźniających z akustyczną falą powierzchniową (AFP). Do badań wykorzystano linie opóźniającą do czujników drgań z AFP. W każdej z metod przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych tych samych linii. Porównano te metody oraz uzyskane wyniki badań.
EN
The article presents methods of measuring parameters of delay lines with acoustic surface wave (ASW). The study used delay lines for AFP vibration sensors. Each method presents the results of experimental studies of the same lines. These methods were compared and the results obtained were compared.
PL
Zasadniczym celem pracy było uzyskanie granulatu tworzyw wysokostopowych. W pracy sprawdzono wiele możliwości otrzymywania granulatu przy wykorzystaniu stosownych metod. Wstępne próby z wykorzystaniem małych jednostek topiących, jak również różne sposoby uzyskiwania granulatu (wibracje, różnego rodzaju filtry itp.), pozwoliły ukierunkować dalszy przebieg działań. Skonstruowano i dobrano elementy stanowiska do otrzymywania granulatu metalowego o kształcie zbliżonym do globularnego. Wytypowano rodzaje filtrów, przez które należy przelewać stopiony metal dla uzyskania założonych efektów tzn. o określonych frakcjach (np. odpowiednia wysokość, z jakiej spada zalewany przez filtr metal, przekroje oczek w filtrach, rodzaj chłodziwa). Efektem końcowym było otrzymanie określonej ilości granulatu, o ujednoliconym kształcie.
EN
The fundamental aim of the study was to obtain high-alloy granulate. The study tests many possibilities of obtaining granulate with the use of the appropriate methods. The preliminary tests with the use of small melting units as well as granulate obtaining methods (vibrations, filters of various kinds etc.) made it possible to direct the further course of the research. The elements of the test stand for obtaining metal granulate with the shape similar to a globular one were constructed and selected. The types of filters through which the melted metal should be poured to obtain the assumed effects, i.e. ones with particular fractions (e.g. the proper height from which the metal falls through the filter, the filter mesh sections, the cooling agent type) were selected. The final effect was the obtaining of a specific amount of granulate with a unified shape.
PL
W należącym do Wodociągów Miasta Krakowa Zakładzie Uzdatniania Wody Dłubnia poddano modernizacji węzeł filtrów pospiesznych, uzyskując efekt maksymalnej czystości uzdatnianej wody oraz optymalizacji i automatyzacji prowadzonych w zakładzie procesów technologicznych.
EN
In this paper, we consider a hybrid photonic crystal symmetrically deformed (Bg5/Cu3/Bg5) consisting of the third generation of the copper mean sequence (Cu3), sandwiched between two Bragg mirrors at the fifth generation (Bg5). Our system realizes a polychromatic filter that transmits five wavelengths in the visible spectrum independently of the polarization of the light transverse electric or transverse magnetic. Secondly, the photonic crystal (Bg5/Cu3/Bg5) undergoes the deformation y = xk + 1 (where k is the degree of deformation, x and y are respectively the coordinates of the system before and after the deformation). With a proper choice of the degree of deformation k, this photonic crystal maintains its property of polychromatic filter whose transmission wavelength is independent of the polarization’s state. Thanks to this deformation, we can disperse the optical windows in different spectra of visible light and exactly in the violet, blue, green, and orange light. This system can be used in the fabrication of color filter devices and the white light emitting diodes.
EN
The weighting factors method and the response surface methodology are used to achieve multi-objective optimization of a dielectric layer photonic crystal filter. The size of period and the transmission quantity are considered simultaneously and a multi-objective optimization model of filter is established, which takes the size of period and transmission quantity to be minimized in stop-band as objectives. Global approximate expressions of the objective and the constraint functions are found by response surface methodology. Then the weighting factors method is employed to convert the model into a quadratic programming model and the optimal parameters can be obtained using sequence quadratic programming. Examples provide the optimized results in three different weight coefficients. The effect of the weighting factors on the value of the objective function is also discussed. Results show that the present method is precise and efficient for multi-objective optimization of a dielectric layer photonic crystal filter.
11
Content available A Photonic-Crystal Selective Filter
EN
A highly selective filter is designed, working at 1.55 μm and having a 3-dB bandwidth narrower than 0.4 nm, as is required in Dense Wavelength Division Multiplexed systems. Different solutions are proposed, involving photonic crystals made rectangular- or circular-section dielectric rods, or else of holes drilled in a dielectric bulk. The polarization and frequency selective properties are achieved by introducing a defect in the periodic structure. The device is studied by using in-house codes implementing the full-wave Fourier Modal Method. Practical guidelines about advantages and limits of the investigated solutions are given.
PL
W niniejszej pracy zaprezentowano wybór różnych urządzeń i systemów stosowanych w zakładach przeróbki mechanicznej kopalin. Za wyjątkiem nowatorskiego systemu odwadniania opartego na filtracji ciągłej z wykorzystaniem pary wodnej, wszystkie inne wymienione produkty są sprawdzonymi od wielu lat rozwiązaniami, z powodzeniem stosowanymi w światowym górnictwie. W pracy przedstawiono możliwości zastosowania omawianych produktów, ich najważniejsze cechy charakterystyczne oraz wpływ na ekonomikę pracy zakładu górniczego. Omówiono zastosowanie hydrocyklonów firmy KREBS do klasyfikacji, zagęszczania, oczyszczania i wzbogacania z cieczą ciężką, pompy wirowe firmy KREBS do hydrotransportu z hybrydowym systemem uszczelnienia na ssaniu, a także współpracę pomp wirowych z hydrocyklonami. Ponadto, przedstawiono rozwiązanie problemu zasilania pras filtracyjnych poprzez zastosowanie hybrydowego systemu składającego się z pomp wirowych i wyporowych pomp membranowych firmy ABEL, który jest tani w eksploatacji, niezwykle energooszczędny, o małych potrzebach obsługi. Przedstawiono również nową wersję, dużo sprawniejszej wirówki sedymentacyjno-filtracyjnej firmy ANDRITZ, stosowanej do odwadniania koncentratu węgla orz zaprezentowano możliwości stosowania sprawdzonych pras filtracyjnych również firmy ANDRITZ. Na koniec omówiono system do filtracji ciągłej z wykorzystaniem pary wodnej firmy BOKELA, który umożliwia uzyskanie niskich wilgoci produktu odwodnionego i eliminację suszenia termicznego.
EN
In this elaboration there are presented a selection of various equipment and systems used in mechanical minerals processing plants. With the exception of the innovative dewatering system based on continuous steam filtration, all other listed products are proven solutions that have been successfully used in the global mining industry for many years. The paper presents the possibilities of applying the discussed products, their most important characteristics and their impact on the economics of the mining plant. The use of KREBS hydrocyclones for the classification, thickening, purification and enrichment with dense media, KREBS centrifugal pumps for hydro transport with a hybrid suction seal system, and the cooperation of centrifugal pumps with hydrocyclones are discussed. In addition, the solution to the problem of feeding the filter presses through the use of a hybrid system consisting of centrifugal and ABEL's displacement diaphragm pumps, which is cost-effective, extremely energy-efficient, low-maintenance. Moreover it was shown a new version, a much more efficient ANDRITZ screen bowl centrifuge used for dewatering of coal concentrate and the possibility of using ANDRITZ proven filter presses is also presented. Lastly, BOKELA's continuous-water filtration system, which enables low moisture content of the dewatered product and eliminates thermal drying, is discussed.
EN
The waveguide filter structure is treated by two softwares (HFSS (High Frequency Structure Simulator) and CST (Computer Simulation Technology)). Numerical example is given in this article to demonstrate, step by step, the application of the approach to the design of resonator, direct coupled waveguide and microstrip filters based on electromagnetic (EM) simulations. For this design procedure, the filter structure is simulated by successively adding one resonator at a time. To continue the work illustrates how to design a fourth order coupled resonator based rectangular waveguide circuit in the traditional way. With a large number of variables, such tuning work consumes a lot of time and the convergence of the final result is not guaranteed. A fourth order X-band bandpass filter with a center frequency of 11 GHz and a fractional bandwidth FBW = 0,0273 is designed using this procedure and presented here as an example. The simulated results by CST are presented and compared withthe results simulated by a high-frequency structure simulator. Good agreement between the simulated HFSSand simulated results by CST is observed.
EN
The achieved discrete trigonometric transform allows building of adaptive filters to suit their area of application. By varying the phase shift can be achieved improved quality of source data recovery in case the frequency coefficients undergo distortion. This transformation is well manifested itself in the problem of image compression, showing better results than the discrete cosine transform.
PL
W artykule omówiono wybrane aspekty umożliwiające zastosowanie narzędzi matematycznych i informatycznych w dziedzinie spawalnictwa. Według autorów już dziś dostępne są podstawy naukowe, aby telefon komórkowy wyposażony w kamerę cyfrową mógł zastąpić tradycyjny filtr maski spawalniczej. W artykule na przykładzie procesu spawania autorzy podają, że dopiero po obróbce cyfrowej obrazu miejsca spawania (np. dwukrotnym zrózniczkowaniu, porównywaniu ze wzorcem) widoczna będzie granica pomiędzy ciekłym metalem a materiałem jeszcze nie stopionym. Autorzy omówili podstawy literatury opracowania maski spawalniczej, która nie tylko dostarczałaby wzbogacony obraz obszaru jeziorka spawalniczego, lecz także spełniałaby role trenazera operatorów robotów przemysłowych, które w sposób dynamiczny regulowałyby napięcie, prąd i prędkość spawania. Możliwe jest także dynamiczne określanie wadliwości spoin na podstawie optycznej i akustycznej diagnostyki stabilności łuku spawalniczego oraz określenie wektorowej odległości spawacza i operatora robota od instruktora.
EN
This paper discusses selected aspects of enabling the use of mathematics and IT tools in welding. Currently, many authors suggest that it is technologically feasible to replace the traditional welding mask filter with a smart phone camera. This paper focuses on the welding process and postulates that the boundary between molten and solidified metal/workpiece will only be visible following digital processing of the welding area image (such as double-differentiation). The autors discuss how existing research experience can be put into practice to build a welding mask which would not only offer an augmented reality image of the molten metal area, but could also be used as a trainer for industrial robot operators and allow them to adjust welding voltage, current and speed dynamically. It is also possible to identify welding defects dynamically based on optical and acoustic monitoring of welding arc stability and measure of the Mahalanobis distance of the welder and robot operator from the instructor.
EN
The organization of the process of extracting dust (by suction) from inertial intake air cleaners of internal combustion (IC) engines of motor vehicles has been discussed. The ejector configurations used in the dust removal systems have been demonstrated. Examples of contaminant extraction systems based on the ejection effect have been presented. The notion of dust suction ratio has been defined. The impact of this ratio on the filter restriction and air filtration efficiency characteristics of individual cyclones has been analysed. The impact of the dust extraction from the dust settling chamber of an inertial air cleaner (multi-cyclone) on the filtration efficiency has been explained. The impact of the dust extraction from the dust settling chamber on the unevenness of dust suction from individual cyclones of a multi-cyclone has been analysed and the reasons for the unevenness have been shown. The analysis results visualizing the impact of the unevenness of suction on the filtration efficiency of a multi-cyclone combined with a nonwoven fabric filter element have been quoted. The methods aimed at the obtaining of relatively even flow rates of the streams sucked off from individual cyclones have been analysed. It has been shown that even flow rates of the suction streams flowing out from individual cyclones can be obtained by appropriately modifying the structure of the multi-cyclone’s dust settling chamber.
PL
Omówiono organizację procesu odsysania pyłu z bezwładnościowych filtrów powietrza wlotowego silników spalinowych pojazdów mechanicznych. Przedstawiono stosowane konfiguracje ejektorów w układach odsysania pyłu. Omówiono przykłady układów ejekcyjnego odsysania zanieczyszczeń. Zdefiniowano stopień odsysania pyłu. Przeanalizowano jego wpływ na charakterystykę przepływową i skuteczności filtracji powietrza pojedynczych cyklonów. Wyjaśniono zjawisko wpływu odsysania pyłu z osadnika filtru bezwładnościowego (multicyklonu) na skuteczność filtracji. Przeanalizowano wpływ odsysania pyłu z osadnika na nierównomierność odsysania z pojedynczych cyklonów multicyklonu oraz pokazano przyczyny nierównomierności. Przytoczono wyniki obrazujące wpływ nierównomierności odsysania na skuteczność filtracji multicyklonu i wkładu włókninowego. Przeanalizowano metody prowadzące do uzyskania względnej równomierności strumieni odsysanych z pojedynczych cyklonów. Wykazano, że równomierne wartości strumieni odsysania z pojedynczych cyklonów można uzyskać poprzez odpowiednią zmianę struktury osadnika pyłu multicyklonu.
PL
W artykule przedstawiono możliwości zastąpienia maski spawalniczej z tradycyjnym filtrem optycznym na maskę spawalniczą wyposażoną w komputerowy system przetwarzania przestrzennego obrazu, umożliwiającą lepszą obserwację procesu spawania poprzez wyeliminowanie olśnienia wzroku spawacza, ułatwienie rozpoznawania granicy ciekłego jeziorka i poprawę widoczności krawędzi rowka. Ponadto wykorzystanie techniki rzeczywistości wzbogaconej pozwoli na przedstawianie dodatkowych informacji wspomagających proces spawania. W pracy omówiono metody analizy jakości płomienia i łuku spawalniczego, a także metody wykrywania granicy jeziorka oraz określenia głębokości wtopienia. Omówiono również nowoczesne metody filtracji obrazu pozyskanego z kamery cyfrowej oraz możliwości ich zastosowania w innowacyjnej masce spawalniczej z komputerowym przetwarzaniem obrazu.
EN
The article presents possibility of replacing of the welding mask with a traditional optic filter by a welding mask with a computer spacial image processing system, which enables a better observation of the welding process through the elimination of the eyes blinding, facilitation the recognition of the welding pool boundary, and improvement of the back bead edge visibility. Moreover, utilization of an augmented reality technic will allows to present the additional information supporting the welding process. This work discusses methods for the analysis of flame and welding arc as well as for the recognition of pool boundary and penetration depth. Furthermore, the article presents modern methods for a filtration of images collected from a digital camera as well as opportunities of their application in a building of the innovative welding mask with the computer analysis of 3D image.
EN
This article is devoted to the analysis from the viewpoint of accuracy allocation of contour points, and maintaining information about the distribution of non-derivative elements. In this article is researched the edge enhancement algorithms such as Prewitt, Sobel, Laplacian, Kirsch and evaluated their work, using some well-known performance measures. Also compared the efficacy of the researched algorithms, which was determined on the selected images with superimposed noise.
19
Content available remote Every Filter is Homeomorphic to Its Square
EN
We show that every filter F on ω, viewed as a subspace of 2ω, is homeomorphic to F2. This generalizes a theorem of van Engelen, who proved that this holds for Borel filters.
EN
We use GRACE gravity data released by the Center for Space Research (CSR) and the Groupe de Recherches en Geodesie Spatiale (GRGS) to detect the water storage changes over the Tibetan Plateau (TP). A combined filter strategy is put forward to process CSR RL05 data to remove the effect of striping errors. After the correction for GRACE by GLDAS and ICE-5G, we find that TP has been overall experiencing the water storage increase during 2003-2012. During the same time, the glacier over the Himalayas was sharply retreating. Interms of linear trends, CSR’s results derived by the combined filter are close to GRGS RL03 with the Gaussian filter of 300-km window. The water storage increasing rates determined from CSR’s RL05 products in the interior TP, Karakoram Mountain, Qaidam Basin, Hengduan Mountain, and middle Himalayas are 9.7, 6.2, 9.1, –18.6, and –20.2 mm/yr, respectively. These rates from GRGS’s RL03 products are 8.6, 5.8, 10.5, –19.3 and –21.4 mm/yr, respectively.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.