Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 114

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  filler
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badania wybranych właściwości litych i porowatych wyprasek wtryskowych. Zbadano wpływ dodatku poroforu i dodatku napełniaczy (włókno szklane i włókno węglowe, dodawane w ilości 15 i 30% mas.) na właściwości wyprasek z PP i PA6. Włókno szklane dodawano do PA6, a włókno węglowe do PP. Porofor dozowano w ilości 1% mas. dla wyprasek z PA6 i PP. Przedstawiono wpływ dodatków na takie właściwości, jak masa, grubość, twardość i wytrzymałość na rozciąganie. Przedstawiono też wyniki badań mikroskopowych. Wykazano, że dodatek napełniacza ma większy wpływ na właściwości wyprasek niż dodatek poroforu. Dodanie poroforów obniża masę wyprasek, twardość i wytrzymałość na rozciąganie. Oba napełniacze przyczyniają się do znacznego wzrostu masy i wytrzymałości na rozciąganie badanych tworzyw.
EN
Com. polyamide and polypropylene were modified by addn. of a blowing agent (1% by mass) and glass and C fiber fillers (15 and 30% by mass). The effect of additives on mass, thickness, hardness and tensile strength as well as on the structure of composite moldings was studied. The addn. of the blowing agent resulted in a decrease in mass, hardness and tensile strength of the test pieces, while the addn. of the fillers resulted in an improvement of the properties.
EN
Appropriate selection of polymeric materials enables their wide application not only in machine construction elements, suspension and interior equipment of vehicles. Simultaneously with the development of new polymer materials, the processes of their processing developed. This also applies to incremental technologies. Rapid prototyping methods using 3D printers are largely based on various types of polymer materials. Currently, 3D printing is a well-known technique for producing functional elements, especially the Melt Extrusion Polymers (MEP) method, which is the oldest of the known techniques of spatial production. The main reason of the technology is designing and then manufacturing parts for many fields, including engineering, medicine, as well as the automotive and aviation industries. The article is a review of the literature on the use of composites based on thermoplastic polymers to develop new polymer materials used for 3D printing by MEP.
PL
Odpowiedni dobór materiałów polimerowych umożliwia ich szerokie zastosowanie nie tylko w elementach konstrukcji maszyn, ale i zawieszenia oraz wyposażenia wnętrza pojazdów. Jednocześnie z opracowaniem nowych materiałów polimerowych nastąpił rozwój procesów ich przetwórstwa. Dotyczy to również technologii przyrostowych. Metody szybkiego prototypowania z zastosowaniem drukarek 3D w dużej mierze wykorzystują różnego rodzaju materiały polimerowe. Obecnie druk 3D jest dobrze poznaną techniką wytwarzania elementów funkcjonalnych, szczególnie metodą osadzania stopionego polimeru Melt Extrusion Polymers (MEP), która stanowi najstarszą spośród poznanych technik wytwarzania przestrzennego. Jej głównym celem jest projektowanie, a następnie wytwarzanie części dla wielu dziedzin, m.in.: inżynierii, medycyny, a także przemysłu motoryzacyjnego, samochodowego oraz lotniczego. Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej wykorzystania kompozytów na osnowie polimerów termoplastycznych do opracowania nowych materiałów polimerowych stosowanych do druku 3D metodą MEP.
EN
In this paper, we have studied the evolution of morphology and brazing behavior of Ag-28Cu alloy filler processed by high energy ball milling. The milling of the powder mixture was carried out for 40 h. The structural and morphological analyses were performed by the X-ray diffraction and scanning electron microscopy. The melting temperature of the braze filler was determined by differential thermal analysis. The filler wetting properties were assessed from the spread area ratio measurements on various Ti substrates. The results indicate that the ball milling can effectively depress the filler melting point and enhance the brazeability. The milled powder mixture showed Ag(Cu) solid solution with a crystallite size of 174-68 nm after 40 h. It was shown that the high energy ball milling can be a potential method to develop low temperature brazing fillers for advanced microjoining applications.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań powtarzalności właściwości mieszanek i wulkanizatów kauczuku butadienowo-styrenowego zawierających niezależne próby sadzy popirolitycznej. Dla porównania zbadano analogiczne mieszanki i wulkanizaty zawierające sadze techniczne N550, N772 oraz kaolin. Stwierdzono, że sadza popirolityczna nadaje mieszankom wysoką lepkość Mooneya. Uzyskane wartości lepkości dla trzech prób sadzy są powtarzalne, mieszczą się w zakresie ±5%. Mieszanki z próbami sadzy popirolitycznej mają wartości czasu optimum wulkanizacji (t90) zbliżone do wartości t90 mieszanek zawierających sadze techniczne. Rozrzut wartości t90 jest większy i wynosi ±14%. Stwierdzono, że im więcej związków siarki i cynku zawiera sadza popirolityczna, tym większa jest szybkość wulkanizacji. Poszczególne próby sadzy popirolitycznej nadają wulkanizatom SBR powtarzalną i wysoką twardość, równą wulkanizatowi z sadzą aktywną N550 i dużo wyższą niż twardość wulkanizatu zawierającego sadzę N772 czy kaolin. Wartości wytrzymałości na zerwanie (TSb) wulkanizatów z próbami sadzy popirolitycznej są również powtarzalne, jednakże znacznie niższe niż uzyskane dla wulkanizatu z sadzą N550 i N772. Podobnie odporność na ścieranie wulkanizatów z próbami sadzy popirolitycznej osiąga zbliżone wartości, ale jest wyraźnie mniejsza niż wulkanizatów z sadzą N550, N772, jednak większa niż wulkanizatów z kaolinem. Sadza popirolityczna ma niekorzystne cechy, które osłabiają możliwy efekt wzmacniający wynikający z dość wysokiej wartości liczby jodowej (ok. 50 g/kg). Mogą nimi być: obecność znacznej ilości części mineralnych, niedostateczne rozdrobnienie cząstek sadzy, zmieniona struktura powierzchni cząstek pierwotnych sadzy czy obecność ciężkich olejów popirolitycznych i oligomerycznych substancji kauczukowych wynikających z procesu pirolizy.
EN
The paper presents the results of studies on the repeatability of properties of compounds and vulcanizates of styrene-butadiene rubber containing independent samples of pyrolytic carbon black. For comparison, analogous compounds and vulcanizates containing technical carbon black N550, N772 and kaolin were examined. It was found that pyrolytic carbon black gives the compounds high Mooney viscosity. The obtained viscosity values for the three carbon black tests are repeatable, within the range of ±5%. Compounds with pyrolytic carbon black samples have optimum vulcanization time (t90) values similar to those of compounds containing technical carbon black. The dispersion of the t90 values is greater and is ±14%. It was found that the more sulphur and zinc compounds containing pyrolytic carbon black, the higher the rate of vulcanization. Individual samples of pyrolytic carbon black give SBR vulcanizates a high and reproducible hardness equal to that of carbon black vulcanizate N550 and much higher than that of carbon black vulcanizate N772 or kaolin. Tensile strength at break (TSb) values of vulcanizates with pyrolytic carbon black samples are also repeatable, but much lower than those obtained for carbon black vulcanizate N550 and N772. Similarly, the abrasion resistance of vulcanizates with pyrolytic carbon black samples reaches similar values, but is significantly lower than that of vulcanizates with carbon black N550, N772, but higher than that of vulcanizates with kaolin. Pyrolytic carbon black has unfavourable features which weaken the possible amplifying effect resulting from the relatively high iodine value (approx. 50 g/kg). These can be: the presence of a significant amount of mineral parts, insufficient fineness of carbon black particles, altered surface structure of primary carbon black particles or the presence of heavy pyrolytic oils and oligomeric rubber substances resulting from pyrolysis process.
EN
Polyurea coatings are obtained by hydrodynamic spraying by means of high-pressure, spray-coatingequipment. A chemical reaction between the isocyanate and amine components occurs in the time of approximately 6 seconds, which enables use of the coated object almost immediately after coating application. Polyurea coating modification results in changes in their properties and a cost reduction. In this work modifiers such as expanded graphite, talc and chalk, which are inexpensive, easily commercially obtainable fillers were employed. The curing degree was measured by FT-IR spectroscopy, thermal stability by thermogravimetric analysis (TG) and phase transition temperatures by differential scanning calorimetry (DSC). For the systems stored under different conditions, the tensile strength and Shore hardness in the D scale were also measured. SEM/EDS analysis was performed to assess the dispersion of the modifiers in the polyurea coatings. To determine the hydrophobic-hydrophilic character, contact angle analyses were performed. The addition of the fillers improves some of the parameters, e.g. the thermal stability and mechanical properties.
PL
Powłoki polimocznikowe otrzymywane są na drodze natrysku hydrodynamicznego za pomocą wysokociśnieniowych aparatów do powlekania natryskowego. Reakcja chemiczna pomiędzy składnikiem izocyjanianowym a aminowym następuje w czasie około 6 sekund, dzięki czemu możliwe jest użytkowanie powleczonego elementu niemal natychmiast po aplikacji. Modyfikacja powłok polimocznikowych powoduje zmianę ich właściwości oraz obniżenie kosztów produkcji. W pracy wykorzystano takie modyfikatory, jak grafit ekspandowany, talk oraz kredę, które są tanimi, łatwo dostępnymi komercyjnie napełniaczami. Stopień dosieciowania powłok badano za pomocą analizy spektroskopowej FT-IR, stabilność termiczną określono przy użyciu analizy termograwimetrycznej (TG), a temperatury przejść fazowych za pomocą skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC). Dla układów przechowywanych w różnych warunkach wykonano również badania odporności powłok na rozciąganie oraz zbadano twardość w skali Shore’a D. W celu określenia charakteru hydrofobowo-hydrofilowego przeprowadzono badania kąta zwilżania. Zbadano również dyspersję napełniaczy stałych w polimerze za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) oraz określono skład chemiczny układów techniką EDS. Dodatek napełniaczy powoduje polepszenie niektórych parametrów, m.in. stabilności termicznej czy właściwości mechanicznych.
EN
The effect of grooves number in the feed section and screw length as well as filler nature and content on the productivity of single-screw extruder has been examined. Compositions based on polypropylene with glass fibers, talc and chalk were used for research. It is established that the number of grooves in the feed section and the length of the screw differently affect the productivity of a single screw extruder depending on the nature and content of the filler. This effect is shown to be most significant for polypropylene compositions with mineral powders (talc and chalk).
PL
Przedmiotem badań były nowe sztywne pianki poliuretanowo-poliizocyjanurowe (PUR-PIR), modyfikowane haloizytem (DOA). Zawartość napełniacza wynosiła 0–20 % mas. w stosunku do sumy mas poliolu i poliizocyjanianu użytych do syntezy pianek. Zbadano właściwości termoizolacyjne, mechaniczne, starzeniowe oraz palność otrzymanych materiałów. Stwierdzono, że modyfikacja pianek PUR-PIR za pomocą DOA w ilości do 20 % mas. pozwala na uzyskanie pianek o lepszych właściwościach termoizolacyjnych, mniejszej kruchości i chłonności wody w porównaniu z pianką niemodyfikowaną. Dodatek DOA pozwolił także na zmniejszenie palności pianek.
EN
Novel rigid polyurethane-polyisocyanurate foams (PUR-PIR) modified by addition of halloysite (DOA) were the focus of this research. The filler content was in the range of 0–20 wt % in relation to the sum of the masses of the used polyol and polyisocyanate. The thermoinsulating, mechanical and aging properties as well as the flammability of the obtained materials were investigated. It has been found that the modification of PUR-PIR system by using up to 20 wt % DOA allows to produce foams with better thermoinsulating properties, lower brittleness and water absorption compared to unmodified ones. Also, the flammability of the foams was reduced.
PL
W artykule przedstawiono właściwości odzyskanego na drodze recyklingu tonera stosowanego w drukarkach laserowych oraz właściwości mieszanek i wulkanizatów kauczuków SBR, NBR i EPDM zawierających toner w roli napełniacza. W celu porównania właściwości mieszanek i wulkanizatów wykonano analogiczne mieszanki zawierające sadze techniczne N330, N550 oraz N772. Uzyskane wyniki oceniono ze względu na możliwości aplikacji recyklingowego tonera jako napełniacza w wyrobach gumowych. Stwierdzono możliwość zastosowania tonera jako napełniacza w wulkanizatach NBR, ponieważ uzyskuje się zadowalające właściwości mechaniczne, poprawę właściwości przerobowych oraz odporności na starzenie cieplne.
EN
The paper presents the properties of recycled toner used in laser printers and the properties of rubber compounds and vulcanizates of SBR, NBR and EPDM rubbers containing toner as a filler. To compare the properties of rubber compounds and vulcanizates, analogous rubber mixes containing technical grade carbon blacks: N330, N550 and N772 were made. Obtained results were evaluated because of the possibility of recycling toner as a filler in rubber products. It has been found possible to use toner as a filler in NBR vulcanizates because it provides satisfactory mechanical properties, improvement of processing properties and resistance to thermal ageing.
PL
W poprzednim artykule przedstawiono właściwości odzyskanego w procesie recyklingu tonera stosowanego w drukarkach laserowych oraz właściwości standardowych mieszanek i wulkanizatów kauczuków SBR, NBR i EPDM zawierających toner w roli napełniacza. Jak wykazały badania, zastosowanie odzyskanego tonera jako napełniacza w mieszankach kauczuków niepolarnych, np. EPDM, nie jest celowe, chociaż wprowadzony w mniejszych ilościach może być plastyfikatorem mieszanek EPDM. Stwierdzono natomiast możliwość zastosowania tonera jako napełniacza w mieszankach NBR, w których uzyskuje się poprawę właściwości przerobowych oraz odporności na starzenie cieplne wulkanizatów. W niniejszej pracy opisano właściwości mieszanek kauczukowych i wulkanizatów o skorygowanym składzie kompozycji na bazie kauczuków SBR, EPDM, NBR i zawierających poużytkowy, odzyskany toner w roli napełniacza. Skład kompozycji skorygowano poprzez uwzględnienie żywicy zawartej w tonerze (ok. 65% mas) po stronie składnika polimerowego (kauczukowego) oraz uzupełnieniu całkowitej ilości napełniacza do wartości w mieszankach porównawczych.
EN
The previous article presents the properties of recycled toner used in laser printers and the properties of standard mixes and vulcanizates of SBR, NBR and EPDM rubber containing toner as a filler. Research has shown that the use of recycled toner as a filler in non-polar rubber blends, e.g. EPDM, is useless, although introduced in smaller amounts can be a plasticizer of EPDM blends. However, it has been possible to use toner as a filler in NBR mixtures in which the processing properties and resistance to thermal aging of vulcanizates are improved. This work describes the properties of rubber mixtures and vulcanizates with improved composition based on SBR, EPDM, NBR rubbers and containing post-consumer recovered toner as a filler. Composition formula was adjusted by taking into account the resin contained in the toner (about 65% by mass) on the polymeric (rubber) component side and filling the total amount of filler to the value in the comparative blends.
EN
The aim of the study was to evaluate the influence of different fillers on the chosen functional properties of experimental composites based on typical polymeric matrix, in order to understand the effect of different fillers on their properties and to develop a simple base composite for further investigations with experimental fillers, e.g. with antimicrobial properties. Previous experiments have been usually based on commercially available composites of unknown composition or compilation of monomers, without reinforcing fillers. Scanning electron microscopy was used to investigate the quality of fillers’ dispersion, which was satisfying. Results showed significant differences between materials’ diametral tensile strength (p = 0.0019), compressive strength (p < 0.0001), Vickers microhardness (p < 0.0001), flexural modules (p = 0.0018), and the degree of conversion (p < 0.0001), but flexural strength was not significantly different (p = 0.0583). Investigations indicated that no filler type had an especially positive impact on the mechanical properties, but reinforcement effect was achieved by proper compilation of silica nanofiller and variable glass fillers. Nanofiller decreased the degree of conversion.
EN
One of the typical sandwich ending is tapered transition to a solid laminate, which causes significant stress distribution changes. The reviewed articles show that tapered area causes increase in the shear stress in the core, increase of the axial forces in the facesheets and local bending at the fork point, at points of the tapering angle change, and at ply drop positions. Most of the studies gave attention to the endings without reinforcing. During Erasmus+ internship at KTH 2D model of the tapered ending with reinforcing plies, various geometry and resin filler in the core tip was investigated to see the influence on the stress distribution. It was found that tension load case is not as critical as bending load case. Increasing of the solid laminate thickness, adding plies and inserting a short resin or adhesive filler into the core tip area lead to significant stress reduction, whereas in the transition point, from tapering to constant thickness sandwich, increasing radius is more efficient than reinforcing plies in regard to reduce stress concentration.
PL
Jednym z typowych rodzajów zakończeń struktury przekładkowej jest stożkowe (klinowe) przejście do laminatu, które w istotny sposób wpływa na zmianę rozkładu naprężeń. Na podstawie literatury stwierdzono, że powierzchnia klinowa powoduje: wzrost naprężeń ścinających w rdzeniu, sił osiowych w pokryciach, lokalne zginanie w obszarze zamknięcia laminatu, w miejscach zmiany kąta klina oraz w obszarach wygubiania warstw. Największą uwagę poświęcono zakończeniom bez dodatkowych wzmocnień. Podczas projektu realizowanego w ramach programu ERASMUS+, dotyczącego modelu dwuwymiarowego uwzględniającego zakończenie klinowe przeanalizowano wpływ kształtu struktury oraz rodzaju zastosowanego wypełniacza na rozkład naprężeń. Wykazano, że w przypadku obciążenia rozciągającego nie jest ono tak krytyczne jak obciążenie zginające. Zwiększając grubość laminatu, dodając warstwy oraz wprowadzając wypełniacz żywiczy lub klejowy w obszarze szczytu rdzenia prowadzi do redukcji naprężeń, natomiast w punkcie przejścia z powierzchni klinowej do stałej grubości rdzenia wzrost promienia jest bardziej efektywny aniżeli wzmocnienie dodatkowymi warstwami w odniesieniu do redukcji koncentracji naprężeń.
PL
Właściwe proporcje wypełniacza i asfaltu mają wpływ na właściwości mas powłokowych. Rezultaty badań ciągliwości z pomiarem siły rozciągającej wskazują, że wprowadzenie wypełniacza do asfaltu modyfikowanego powoduje jego usztywnienie, bez zwiększenia ciągliwości. Ma to szczególne znaczenie w niskiej temperaturze.
EN
Proper proportions of filler and bitumen affect the properties of coating materials. The results of ductility tests with a tensile force measurement indicate that the introduction of a filler to a modified bitumen results in the rigidity without increasing the ductility. It is particularly important at low temperatures.
13
Content available remote Fire properties of anticorrosion coatings for rolling stock
EN
The article presents current requirements and the results of fire tests for surface protection systems proposed for rolling stock securing. The influence of coating thickness and the type of filler used on the determined parameters is shown.
PL
W artykule przedstawiono aktualne wymagania i wyniki badań ogniowych dla systemów ochrony powierzchni proponowanych do zabezpieczenia taboru szynowego. Omówiono wpływ grubości powłoki oraz rodzaju zastosowanej szpachli na określane parametry.
14
EN
Purpose: Silicone materials crosslinked during the hydrosilylation reaction are common in dental prosthetics and dentistry. These materials are characterized by a relatively very good properties. However, one of the fundamental problems associated with the use of such polymers is a low resistance to microbial colonization. Numerus fillers with antimicrobial potential have been used experimentally for a decade. Anyway point of concern in this type of work is the use of commercially available materials as the matrix. However, the composition of the matrix for this materials is not clearly known. Therefore, the aim of this study was to obtain a two-component silicone material, crosslinking at room temperature, with properties corresponding to the needs of dental prosthetics, in particular as denture soft linings. Such material would be a starting point to obtain more sophisticated compositions, however, of known composition in full. Design/methodology/approach: As the matrix the mixtures of polymers were prepared. As the “catalyst” component a vinyl polydimethylsiloxane with platinum catalyst in xylene was prepared. As the “base” component a mixture of vinyl polydimethylsiloxane with methylhydrosiloxane - dimethylsiloxane copolymer was made. One of the two fillers differing in the functionalizing was added into prepared substrates (10 or 15% by weight) and ultrasonically homogenized. The Shore A hardness, tensile strength, bond strength to denture base material, water sorption and solubility were investigated. Measurements were made after different aging periods in distilled water at 37±1°C. Findings: The study showed an increase in mechanical properties with increasing concentrations of fillers. The type of filler significantly affects the test results. Increasing the aging time effects on increasing the hardness of materials. Water absorption and solubility were within the desired range. Research limitations/implications: Research limitations/implications The results of the presented research may be generally dependent on technology of fillers introduction into polymers matrix. Practical implications: The results show promising properties of the tested materials. It can be used as starting material for further studies on soft or super soft denture lining and other materials characterized by similar requirements. Originality/value: The method of receiving silicone - based composites with properties required for the selected prosthetic materials, especially denture soft linings was presented. Their properties were similar to commercially available products.
PL
Folie zawierające polilaktyd jako osnowę polimerową oraz szungit i grafit jako napełniacze w ilości do 20%wag naświetlano promieniowaniem UV-C (max 254 nm) w odstępach 50-godzinnych do 300 godzin. Wpływ ilości i rodzaju napełniacza na proces fotodegradacji analizowano przeprowadzając badania właściwości mechanicznych zarówno wyjściowych materiałów jak i po różnych czasach ekspozycji na UV. Pod uwagę brano następujące parametry: moduł Younga, naprężenie zrywające i odkształcenie przy zerwaniu. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, iż obecność grafitu podobnie jak i szungitu poprawia odporność kompozytów polilaktydowych na działanie promieniowania UV. Otrzymane wartości wskazują, iż wprowadzenie grafitu w większym stopniu ekranuje działanie UV niż szungit.
EN
Films consisting of polylactide as polymer matrix and graphite as well as shungite as fillers in an amount up to 20%wt were irradiated with UV (254 nm) at intervals of 50-300 hours. Effect of quantity and type of filler on photodegradation process was analyzed by examination mechanical properties of both the starting material and the material after various times of exposure to UV irradiation. The following parameters were taken into account: Young’s modulus, stress at break and strain at break. Based on obtained results it has been established that the presence of graphite as well as shungite improves resistance of polylactide composites to UV radiation. Determined values indicate that the introduction of graphite into polymer matrix has got a more substantial UV screening effect than the introduction of shungite.
PL
Przedmiotem niniejszej pracy było określenie wpływu napełniaczy: włókna szklanego, tufu, mikrocelulozy AC100, mączki drzewnej C300 oraz drobno zmielonych łupin orzecha Rheofix UNG 300 na właściwości mieszanin z recyklingu polistyrenu (PS). Dla zrealizowania podstawowego celu badań, jakim była ocena możliwości modyfikacji odpadowego polistyrenu cząstkami i włóknami wytworzono metodą wtryskiwania sześć rodzajów kompozycji z uwzględnieniem 75% polistyrenu odpadowego oraz 25% dodatku. W pracy zastosowano następujące dodatki: odpadowe włókna szklane typu E o długości 200-300 µm oraz średnicy 10 µm, tuf w postaci proszku o rozdrobnieniu 20-30 µm, mikrocelulozę AC100 o przeciętnej wielkości 8 µm, mączkę drzewną C300 o średniej długości włókien około 300 µm oraz drobno zmielone łupiny orzecha o wielkości ziarna 200-400 µm. Przedstawiono rezultaty badań: gęstość wyznaczonej metodą ważenia hydrostatycznego, udarność metodą Charpy’ego, statyczną próbę rozciągania oraz próby zginania. Parametry takie jak: wytrzymałość na rozciąganie (σ), moduł sprężystości (E), a także odkształcenie przy zerwaniu (ε) zostały wyznaczone z uwzględnieniem zróżnicowanych temperatur: -24°C, temperatury otoczenia (+20°C) oraz +80°C. Ponadto wykonano zdjęcia mikrostruktur przełomów próbek przy pomocy mikroskopu skaningowego.
EN
The major aim of this study was to determine the effect of fillers: wood flour, shells of walnut, fiberglass, tuff, AC100 and C300 on the properties of the recycled polystyrene (PS). To achieve the primary aim of the research - assessing the possibility of modifying the recycled polystyrene by particles and fibers - six types of blends in an amount of 75% of recycled polystyrene and 25% additives were prepared by injection moulding method. In the research were used additives: waste E glass fibers with a length of 200-300 μm and a diameter of 10 μm, tuff powder with 20-30 μm fragmentation, finely ground walnut shells with a grain size of 200-400 μm, wood flour - C300 with an average fiber length of about 300 μm and microcellulose - AC100 with average particle size: 8 μm. The following results of research are presented in the study: the density determined by hydrostatic weighing, Charpy impact test, tensile and static bending test. Parameters such as the tensile strength (σ), modulus of elasticity (E) and strain at break (ε) were determined taking into account the different temperatures. In addition, images of microstructures breakthroughs of samples were made using a scanning electron microscope.
PL
Artykuł opisuje funkcjonalne polimerowe materiały gradientowe podstawowe techniki ich wytwarzania oraz wyniki badań wybranych charakterystyk fizycznych. W badaniach wykorzystano stop Wood’a oraz żywicę epoksydową (Epidian 6) sieciowaną trietylenotetraaminą (utwardzacz Z1). Wykonane kompozyty zawierały nominalnie 20, 40, 60 i 80 % stopu Wood’a. Próbki wykonano metodą odlewania grawitacyjnego w formach umożliwiających sedymentację składników kompozytu. Następnie przedstawiono wyniki badań wytrzymałości warstw o różnej zawartości procentowej napełniacza.
EN
The article describes the functional polymeric graded materials and their basic manufacturing techniques and the results of selected physical characteristics. In the research Wood’s alloy and epoxy resin (Epidian 6) cured with triethylenetetraamine (Z1 hardener) were used. Composites were made with nominally 20, 40, 60 and 80% by weight contents of the Wood’s alloy. The samples were made using gravity casting to the forms which allow to sedimentation of the components of composite. Next results of strength of the layers with different percentages of filler are presented.
EN
The study investigated the suitability of waste rubber powder (WRP) use as filler in adhesive formulation for plywood application. Melamine Urea Formaldehyde (MUF) was employed as resin for formulating the wood adhesive. To improve chemical properties and bonding quality of adhesive, WRP was treated by different chemicals like 20% nitric acid, 30% hydrogen peroxide and acetone solution. The treated WRP were analysed by XRD and it showed that inorganic compounds were removed and carbon was remained as major component under the treatment of 20% HNO3. The treatment improved the mechanical properties like shear strength and formaldehyde emission of plywood (high shear strength and low formaldehyde emission). The physico-chemical interaction between the wood, resin and filler was investigated using fourier transform infrared spectroscopic (FTIR) technique and the interactions among N-H of MUF and C=O of wood and WRP were identified. The morphology of wood-adhesive interface was studied by field emission scanning electron microscope (FESEM) and light microscope (LM). It showed that the penetration of adhesives and fillers through the wood pores was responsible for mechanical interlocking. Therefore, chemically treated WRP proved its potential use as filler in MUF based adhesive for making plywood.
19
PL
Otrzymano nowe materiały poliuretanowe modyfikowane dodatkiem makuchów rzepakowych — produktu ubocznego przemysłu olejarskiego. Z udziałem 5—25 % mas. rozdrobnionych makuchów wytworzono sztywne pianki poli(uretanowo-izocyjanurowe) (PUR-PIR). Zbadano ich właściwości mechaniczne, termiczne oraz palność. Uzyskane pianki charakteryzują się mniejszą kruchością, palnością i mniejszym współczynnikiem przewodzenia ciepła niż pianka referencyjna, wytworzona wg tej samej receptury, ale bez bionapełniacza.
EN
New polyurethane materials modified with rapeseed cake, a by-product of oil industry, were prepared. By using 5—25 wt. % grounded cake as additive, rigid polyurethane-polyisocyanurate (PUR-PIR) foams were produced. The mechanical, thermal and flammable properties of the foams were investigated. The obtained foams were characterized by a lower brittleness, flammability and heat conductivity coefficient than the reference foam produced using the same procedure but without addition of the biofiller.
EN
Tea tree fibres as underutilised fibres were investigated physically, chemically and mechanically. From this study, it was found that the tea tree leaf (TTL) had the highest density - 0.42 g/cm3, and the highest percentage of water absorption - 69.9%. From the tensile strength, the tea tree trunk (TTT) gave the highest value - 65.44 MPa, followed by the tea tree branch (TTB) - 48.43 MPa and tea tree leaf (TTL) - 47.47 MPa. The chemical composition of fibres showed TTT had the highest cellulose content, which is 33.9%, followed by TTB -27.2%, and TTL - 13.5%. Meanwhile TTL had the highest extractive value - 16.4%, almost 3 times higher than TTB and TTT due to the existence of tea tree oil in TTL. From the FTIR result, TTL, TTB and TTT had similar spectra and no major differences. This paper aims to rationalise the potential of underutilised tea tree (Melaleuca alternifolia) waste as a novel source of natural fibre, to become a potential reinforcement or filler in the development of a new biocomposite.
PL
Na podstawie badań stwierdzono, że liście drzewa herbacianego mają najwyższą gęstość 0.42 g/cm3 i najwyższą zawartość procentową absorpcji wody 69.9%. Badając wytrzymałość stwierdzono, że włókna z pnia drzewa herbacianego charakteryzują się najwyższą wytrzymałością 65.44 MPa, podczas gdy włókna z gałęzi mają wytrzymałość 48.43 MPa, a z liści 47.47 MPa. Badanie składu chemicznego wykazało, że włókna z pnia mają najwyższą zawartość celulozy 33.9%, podczas gdy z gałęzi 27.2% i liści 13.5%. Możliwość ekstrakcji jest największa dla liści 16.4%, prawie trzykrotnie wyższa niż dla gałęzi i pnia w wyniku zawartości w liściach olejku z drzewa herbacianego. Na podstawie badań FTIR stwierdzono, że poszczególne rodzaje morfologiczne włókien mają zbliżone rozkłady spektralne bez zasadniczych różnic. Głównym celem artykułu jest udowodnienie możliwości wykorzystania odpadów z drzewa herbacianego jako nowego źródła włókien naturalnych mogącego służyć jako potencjalne wzmocnienie lub wypełnienie przy opracowaniu nowych biokompozytów.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.