Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 87

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fertilizers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available Wpływ antyzbrylaczy na nawozy saletrzane
PL
Azotan amonu stanowi główny składnik produkcji nawozów saletrzanych. Najbardziej niepożądanym zjawiskiem, jakim ulegają nawozy na bazie azotanu amonu, jest zbrylanie. Powoduje ono zmianę właściwości użytkowych nawozów, a to przyczynia się do strat materiałowych oraz dodatkowych, niepotrzebnych kosztów zarówno u producenta, jak i końcowego odbiorcy. Skłonność nawozu do zbrylania wynika z jego składu chemicznego, metody wytwarzania oraz warunków jego przechowywania. Obecnie najczęściej stosowanym i najskuteczniejszym sposobem ograniczającym zjawisko zbrylania jest natryskiwanie gotowego produktu (w postaci granul) substancją zapobiegającą zjawisku zbrylania, popularnie nazywaną antyzbrylaczem. Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu oraz skuteczności działania różnych dostępnych na rynku antyzbrylaczy na właściwości nawozów saletrzanych. W pracy zaproponowano metodę oceny skuteczności działania antyzbrylaczy, umożliwiającą skuteczny dobór substancji antyzbrylającej dla różnego rodzaju nawozów.
EN
Ammonium nitrate is the main component of ammonium nitrate fertilizers. The most undesirable phenomenon that fertilizers based on ammonium nitrate undergo is the caking phenomenon. It changes the usable properties of fertilizers and this contributes to material losses and additional unnecessary costs. The tendency of the caking fertilizer results from its chemical composition, production method and storage conditions. The most frequently used and the most effective method reducing the caking phenomenon is spraying the finished product (in the form of granules) with an anti-caking agent. The aim of this study was to evaluate the impact and effectiveness of the various anti-caking agents available on the market for ammonium nitrate fertilizers. The paper proposes a method for assessing the effectiveness of anti-caking agents, which enables effective selection of anti-caking agent for various types of fertilizers. Therefore, this article is useful for scientists dealing with limiting the phenomenon of agglomeration of fertilizers.
EN
The paper presents an application of Life Cycle Assessment (LCA) method for the environmental evaluation of the technologies for the fertilizers production. LCA has been used because it enables the most comprehensive identification, documentation and quantification of the potential impacts on the environment and the evaluation and comparison of all significant environmental aspects. The main objective of the study was to assess and compare two technologies for the production of phosphorus (P) fertilizers coming from primary and secondary sources. In order to calculate the potential environmental impact the IMPACT 2002+ method was used. The first part of the LCA included an inventory of all the materials used and emissions released by the system under investigation. In the following step, the inventory data were analyzed and aggregated in order to calculate one index representing the total environmental burden. In the scenario 1, fertilizers were produced with use of an integrated technology for the phosphorus recovery from sewage sludge ash (SSA) and P fertilizer production. Samples of SSA collected from two Polish mono-incineration plants were evaluated (Scenario 1a and Scenario 1b). In the scenario 2, P-based fertilizer (reference fertilizer – triple superphosphate) was produced from primary sources – phosphate rock. The results of the LCA showed that both processes contribute to a potential environmental impact. The overall results showed that the production process of P-based fertilizer affects the environment primarily through the use of the P raw materials. The specific results showed that the highest impact on the environment was obtained for the Scenario 2 (1.94899 Pt). Scenario 1a and 1b showed the environmental benefits associated with the avoiding of SSA storage and its emissions, reaching -1.3475 Pt and -3.82062 Pt, respectively. Comparing results of LCA of P-based fertilizer production from different waste streams, it was indicated that the better environmental performance was achieved in the scenario 1b, in which SSA had the higher content of P (52.5%) in the precipitate. In this case the lower amount of the energy and materials, including phosphoric acid, was needed for the production of fertilizer, calculated as 1 Mg P2O5. The results of the LCA may play a strategic role for the decision-makers in the aspect of searching and selection of the production and recovery technologies. By the environmental evaluation of different alternatives of P-based fertilizers it is possible to recognize and implement the most sustainable solutions.
EN
The researches results on the yield of the chickpea Pamyat (Cicer arietinum L.) in the conditions of sufficient humidity in the Western Forest-Steppe are presented in the article. Results showed that the mass of seeds produced by a single plant increased from 6.97 g on the control to 7.94 g when macro and micro fertilizers were applied, as well as the mass of 1,000 seeds grew from 267.0 g to 286.2 g, respectively. The highest yield of chickpea (3.09 t/ha) was observed when P40K60 + Intermag Legumes + MgSO4 were applied. The fertilizers also affected the amount of proteins in the seeds, which increased to 26.3%, while the amount of ashes decreased from 4.3% to 3.5%. However, the amount of fats and fibres remained stable.
PL
W pracy przedstawiono wyniki doświadczenia polowego nad wpływem zróżnicowanego nawożenia na plon i skład chemiczny nasion ciecierzycy (Cicer arietinum L.) odmiany Pamyat. Badania prowadzono w latach 2016-2017 w warunkach lasostepu zachodniego, w Instytucie Rolnictwa Regionu Karpat, NAAS (Ukraina). Po zastosowaniu nawozów zawierających makro- i mikroskładniki, masa nasion z rośliny wzrosła z 6,97 g do 7,94 g, a masa 1000 nasion z 267,0 g do 286,2 g. Wykazano, że najwyższy plon nasion ciecierzycy (3,09 t ha) można uzyskać stosując P40K60 + Intermag + MgSO4. Pod wpływem tych nawozów zawartość białka ogółem w nasionach wzrosła z 22,5 do 26,3% s.m., zawartość popiołu zmniejszyła się z 4,3 do 3,5% s.m., natomiast zawartość tłuszczu i włókna pozostała stabilna.
PL
W artykule scharakteryzowano odpady organiczne i nieorganiczne w aspekcie ich przydatności do wykorzystania rolniczego. Przedstawiono źródła powstawania odpadów i sposoby ich przetwarzania na nawozy. Omówiono poszczególne technologie przetwórcze oraz ich zalety i wady. Wskazano, że bezpośrednie stosowanie wielu rodzajów odpadów do nawożenia gleb jest kłopotliwe ze względu na ich niekorzystne właściwości fizyczno-chemiczne, a także nierównomierną zawartość materii organicznej oraz składników pokarmowych. Stwierdzono, że najbardziej korzystną technologią produkcji nawozów z odpadów jest przetworzenie ich w formie granul lub peletu. W efekcie nawożenia gleb nawozami wytworzonymi z odpadów możliwe jest uzyskanie znaczącej poprawy właściwości fizycznych i chemicznych gleb uprawnych przejawiającej się wzrostem odczynu gleb kwaśnych, wzrostem zawartości substancji organicznej, zwiększeniem zawartości frakcji ilastych w glebie, a także wzrostem przyswajalnych dla roślin form makro i mikroelementów.
EN
In the article we characterized organic and inorganic wastes in terms of their suitability for agricultural use. The sources of waste formation and methods of their processing into fertilizers are presented. Individual processing technologies and their advantages and disadvantages are discussed. It was pointed out that direct application of many types of waste for soil fertilization is problematic due to their unfavorable physical and chemical properties as well as uneven organic matter and nutrient content. It was found that the most advantageous technology for the production of fertilizers from waste is their processing in the form of granules or pellets. As a result of fertilizing soils with wastes produced from wastes, it is possible to achieve significant improvement of physical and chemical properties of arable soils, increasing the pH of organic matter, increasing clay content in the soil, and increasing the macro and micronutrients available to plants.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia badań agrochemicznych w oparciu o praktyczne doświadczenia prowadzone na terenie istniejących w Polsce stacji chemiczno-rolniczych. Przedstawiono wyniki prowadzonych badań gleb użytkowanych rolniczo w latach 1955-2017. Badania gleby prowadzi się na potrzeby doradztwa w zakresie stosowania nawozów w gospodarstwach rolnych w celu intensyfikacji produkcji roślinnej. Wyniki tych badań służą także do opracowania map odczynu i zasobności gleby w przyswajalne formy P, K i Mg, które systematyczne publikowane są w rocznikach statystycznych GUS. Efektem prac jest określenie stanu zanieczyszczenia gleb użytków rolnych metalami ciężkimi i wyznaczenie klas zagrożeń tymi pierwiastkami w uprawie roślin. Stwierdzono ponadto podwyższone zawartości siarki w glebach Polski oraz wyznaczono strefy zagrożeń tym składnikiem. Oznaczono także stężenia fosforu, żelaza i glinu co pozwoliło na wyznaczenie wskaźnika stanu fosforowego gleby, który charakteryzuje stopień wysycenia gleby albo jej zdolności sorpcyjnych. Przedstawione prace przynoszą efekty zmniejszenia wpływu działalności rolniczej na środowisko, w połączniu z poprawą jakości produkowanej żywności.
EN
The article presents the problems of agrochemical research based on practical experience conducted in the existing chemical and agricultural stations in Poland. The results of research on soils used for agriculture in the years 1955-2017 are presented. Soil testing is carried out for the needs of advising on the use of fertilizers on farms in order to intensify plant production. The results of this research are also used to develop maps of pH and abundance of soil in absorbable forms P, K and Mg, which are systematically published in the statistical yearbooks of the Central Statistical Office. The result is to determine the state of contamination of agricultural soils with heavy metals and to determine the hazard classes for these elements in the cultivation of plants. In addition, increased sulfur content in Poland’s soils was found and hazard zones were identified for this constituent. The concentrations of phosphorus, iron and aluminum were also determined, which allowed to limit the soil phosphorus indicator, which is characterized by soil saturation or sorption capacity. The presented works takes of reducing the impact of agricultural activity on the environment, in connection with the improvement of the quality of produced food.
EN
The aim of the study was to determine the effect of increasing doses of cobalt (0, 20, 40, 80, 160, 320 mg/kg d.m. of soil) on the total content of trace elements in soil after application of manure, clay, charcoal, zeolite and calcium oxide. The neutralizing substances were applied at 2% of the soil weight, and calcium oxide at a dose corresponding to one hydrolytic acidity. The content of the cobalt, cadmium, lead, chromium, nickel, zinc, copper, manganese and iron was determined in soil. The contamination of soil with cobalt and the application of neutralizing substances had significant effects on the total content of trace elements in soil In the series without substances, the soil contamination with cobalt increased the content of cobalt, lead, chromium, nickel and zinc in soil. All the neutralizing substances reduced the content of cobalt, manganese and iron in soil. The highest decrease in the cobalt content was observed in the series with manure, whereas the highest decrease in zinc occurred after addition of charcoal. The decrease in the content of the other metals (except nickel and lead) was observed in the pots with CaO and zeolite. The effect of other neutralizing substances depended on the trace element.
EN
Ammonium nitrate is the primary component used in the production of ammonium nitrate fertilizers. However, it has certain undesirable physicochemical properties such as hygroscopicity and phase transition at room temperature, which results in an undesirable phenomenon of caking. Caking changes the properties of the fertilizer thereby contributing to material loss. This, in turn, causes economic losses to both the manufacturer and the end-user. Anticaking agents are currently the most effective way to prevent fertilizers from caking. Finished granules of fertilizer are sprayed with anticaking agents in appropriate quantities, depending on the type of fertilizer and the anticaking agent. Therefore, in this study, we aimed to evaluate the effectiveness of commercial anticaking agents for use with ammonium nitrate fertilizers (Salmag® and ZAKsan®) and to evaluate the compressive strength of fertilizer granules coated with the anticaking agent. We evaluated a method to test the effectiveness of anticaking agents, which enables the effective selection of appropriate anticaking agents for various types of fertilizers.
PL
Azotan amonu to główny związek do produkcji nawozów saletrzanych. Azotan amonu posiada jednak pewne właściwości fizykochemiczne takie jak: higroskopijność, rozpuszczalność w wodzie czy zachodzące w nim przemiany fazowe, które wpływają na to, że nawozy saletrzane ulegają niepożądanemu zjawisku zbrylania. Skutkuje to zmianą właściwości użytkowych nawozów i przyczynia się do strat materiałowych. To z kolei prowadzi do dodatkowych, niepotrzebnych kosztów zarówno u producenta, jak i końcowego odbiorcy. Antyzbrylacze są obecnie najskuteczniejszym sposobem przeciwdziałania zbrylaniu nawozów. Gotowe granule nawozu natryskuje się antyzbrylaczami w odpowiedniej ilości w zależności od typu nawozu jak i od konkretnego antyzbrylacza. Celem przeprowadzonych badań była ocena skuteczności przeciwdziałania zbrylaniu sześciu handlowych antyzbrylaczy dla nawozów saletrzanych (Salmag® i ZAKsan®) oraz ocena odporności na ściskanie granul badanych nawozów pokrytych testowanymi antyzbrylaczami. W pracy przedstawiono metodę oceny skuteczności przeciwdziałania zbrylaniu nawozów, która umożliwia skuteczny dobór odpowiednich antyzbrylaczy dla różnych typów nawozów.
EN
The paper presents the results of studies carried out using differential thermal analysis (DTA) and differential scanning calorimetry (DSC), conjugated with thermogravimetry (TG). Measurements were made for samples with differentiated compositions, mainly consisting of ammonium nitrate with fertilizer purity and compounds that may be present in nitrogen fertilizers as potential additives or contaminants. The possibilities of applied techniques and recommendations concerning proper selection of measurement conditions are described. Furthermore, the method of interpretation of the obtained results is presented, which allows evaluating the thermal stability of the tested mixtures for the safety and quality of nitrogen fertilizers.
PL
Dokonano oceny wpływu niezbilansowanego nawożenia mineralnego na zawartość sodu i chloru w roślinach uprawnych. Badania oparto na czteroletnich doświadczeniach polowych przeprowadzonych na glebie ciężkiej należącej do II klasy bonitacyjnej. W ramach eksperymentu przygotowano i przeanalizowano 5 zestawów nawozowych. Zawartość Na i Cl oznaczono metodą ASA. Stwierdzono istotne różnice w zawartości badanych pierwiastków pod wpływem czynników doświadczalnych. Brak azotu, magnezu, potasu lub siarki w nawożeniu powodował w większości obiektów zmniejszenie zawartości sodu. Brak potasu wiązał się ze spadkiem zawartości sodu oraz chloru w większości roślin testowych, a pominięcie siarki powodowało odwrotną zależność. Lata badań istotnie wpływały na zawartość obu pierwiastków w roślinach, ale wpływ ten nie był jednoznacznie ukierunkowany.
EN
Five field expts. with winter, rape winter wheat, spring barley and sugar beet were carried out in 2005–2007 after application of complex N, P, K, Mg and S-contg. fertilizers to det. the accumulation of the fertilizers did not contain N, Mg, K or S, the content of Na was low. The low Cl and Na contents were obsd. when the fertilizer did not contain K (except for barley). An increased content of Cl was found when the fertilizer did not contain S.
10
Content available remote Efektywność nawożenia oraz wykorzystania azotu i siarki przez żyto jare
PL
Eksperyment polowy (2009-2011) przeprowadzono w południowo-wschodniej Polsce, na glebie średniej brunatnej dystroficznej typowej (BDt) (Cambisols, WRB 2014). Eksperyment obejmował nawożenie N do 90 kg/ha oraz nawożenie S 40 kg/ha. Największą efektywność agronomiczną i fizjologiczną azotu i siarki oraz wykorzystanie obu składników odnotowano dla obiektu, w którym stosowano N w dawce 60 kg/ha wraz z dodatkiem S 40 kg/ha.
EN
A field exp. (2009-2011) was conducted in south-eastern Poland on Cambisols soil. The exp. included fertilization with N up to 90 kg/ha and with S 40 kg/ha. The highest agronomic and physiol. efficiencies of N and S utilization were noted for the object where N was used at a dose 60 kg/ha with addn. of S 40 kg/ha.
PL
Na podstawie doświadczenia polowego oceniono oddziaływanie zlokalizowanego nawożenia nawozem wieloskładnikowym NPS(M) aplikowanym łącznie z siewem nasion na bilans i zawartość składników pokarmowych w glebie. Stwierdzono, że podwyższenie dawek azotu i aplikacja nawozu NPS(M) wpływały na zwiększenie pobrania azotu i fosforu przez kukurydzę, prowadząc do obniżenia ich bilansu brutto. Nawożenie w niewielkim stopniu różnicowało saldo bilansu potasu i jego zawartość w glebie.
EN
Haplic Luvisol was fertilized with urea, superphosphate and an exptl. NPS(M) fertilizer and used for growing maize in field expts. to det. the balance of nutrients in agroecosystem. The increase in N doses and NPS(M) application resulted in rises of N and P uptake. K was accumulated in the soil.
PL
Azotan amonu wykorzystywany jest w produkcji nawozów oraz materiałów wybuchowych. Jego silnie egzotermiczny rozkład był przyczyną licznych wypadków, które miały miejsce w ostatnim stuleciu. Zdefiniowano wiele substancji chemicznych, które mają wpływ na rozkład azotanu amonu. Chlorki opisywane są jako czynnik przyspieszający, natomiast siarczany jako spowalniający. Z uwagi na występowanie mieszanin azotanu amonu oraz chlorku potasu w formie nawozów wieloskładnikowych niezbędne jest zbadanie stabilizującego wpływu siarczanu potasu, który może być stosowany jako dodatek nawozowy. Celem wykonanych analiz było zbadanie zachodzących w mieszaninach przemian fizykochemicznych z uwzględnieniem niebezpiecznego rozkładu azotanowego dodatku nawozowego. Porównano wyniki otrzymane w trakcie analizy mieszanin azotanu amonu, chlorku potasu oraz siarczanu potasu w różnych proporcjach. Analizy wykonano z wykorzystaniem różnicowej analizy termicznej sprzężonej z termograwimetrią (DTA-TG). Otrzymane wyniki pomogą w stwierdzeniu, czy nawozy wieloskładnikowe na bazie azotanu amonu mogą zawierać chlorki, jeżeli w układzie obecne są dodatkowo substancje stabilizujące egzotermiczny rozkład. Przeprowadzone analizy pozwolą również na wykonywanie dalszych badań w celu znalezienia optymalnych dodatków zapewniających bezpieczeństwo w trakcie stosowania tego typu nawozów.
EN
Ammonium nitrate is used in the production of fertilizers and explosives. Its highly exothermic decomposition has caused numerous incidents that took place during the last century. There are some chemical compounds that can affect the decomposition of ammonium nitrate. Chlorides are described as an accelerating factor and sulphates are known to inhibit the exothermic reaction. Due to the presence of mixtures of ammonium nitrate and potassium chloride in the form of multicomponent fertilizers, it is necessary to examine the stabilizing influence of potassium sulphate, which can be used as a fertilizer additive. The aim of the study was to examine physicochemical changes, taking into account the dangerous decomposition of nitrate fertilizer additive. Results obtained from the thermal analysis of ammonium nitrate, potassium chloride and potassium sulphate mixtures of various rations were compared. Analysis was carried out using differential thermal analysis coupled with thermogravimetry (DTA-TG). Acquired results will help in determining whether ammonium nitrate-based fertilizers can contain chlorides in the presence of decomposition stabilizing substances. Analyses, that were carried out, should enable further research to find the optimal additives that could ensure the safe usage of aforementioned fertilizers.
EN
The paper presents the results of a scientific project focused on limiting nutrient losses from farms by introducing measures to apply fertilizers in a more sustainable way. It is a case study of selected aspects of farm management, focussing on the issue of sustainable agriculture and their tools. The main aim of the study was to analyse and evaluate farmers’ knowledge of the fertilizing process and its aspects, as well as applying sustainable agricultural activities on farms. The study emphasised the importance of nutrient management, as very important for sustainable farming. Also, the links between farmers’ opinions and their activities were analysed. The important issue concerned measures for sustainable farm management introduced on the farms, as well as measures to limit nutrient leaching into groundwater. Twenty-eight farmers from two regions in Poland were interviewed about their perceptions for the case study. In general, the farmers considered their farm activities to be more sustainable than in the past. They demonstrated an understanding of the general idea of sustainable agriculture. However, many farmers still demonstrated a poor grasp of nutrient flows and nutrient balances on farms. Their knowledge and perception was based on general, rather than specific knowledge gleaned from an academic/ vocational course. The farmers demonstrated a realization that there were some new, or low-cost measures that could be introduced to make management more sustainable and pro-environmental, but there was still a need for wider adoption of sustainable agricultural practices.
PL
W pracy przedstawiono wybrane wyniki polsko-szwedzkiego projektu badawczego, realizowanego w latach 2013–2016, dotyczącego upowszechniania metod zmniejszania strat składników odżywczych w gospodarstwach rolnych oraz narzędzi służących zarządzaniu składnikami nawozowymi w sposób bardziej racjonalny i zrównoważony. W badaniu wzięło udział 28 rolników z dwóch województw Polski. Głównym celem niniejszego artykułu była analiza i ocena sposobów zarządzania gospodarstwem rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów rolnictwa zrównoważonego. Nacisk został położony przede wszystkim na zarządzanie składnikami pokarmowymi, jako jeden z najważniejszych czynników rolnictwa zrównoważonego. Analizie poddano opinie rolników na temat zależności między procesami nawożenia a zanieczyszczeniem wody, a następnie także zweryfikowano ich działania prowadzone w gospodarstwach rolnych. Istotną część analizy stanowiły wybrane narzędzia zrównoważonego zarządzania gospodarstwem rolnym, wdrożone w badanych gospodarstwach, jak również wybrane metody zmniejszania ucieczki składników pokarmowych do wód powierzchniowych. Przeprowadzone badania dają podstawy do stwierdzenia, że – mimo wzrostu świadomości rolników – nadal wielu z nich nie dysponuje specjalistyczną wiedzą w zakresie obiegu składników pokarmowych oraz bilansów składników w swoich gospodarstwach. Wiedza rolników i ich percepcja w dużej mierze bazuje na wiedzy ogólnej lub wynika z własnego doświadczenia. Dzięki wdrożonemu projektowi rolnicy uświadomili sobie istnienie nowych, bezkosztowych sposobów gospodarowania, które można wdrożyć w celu prowadzenia bardziej zrównoważonej produkcji rolnej. Nadal jednak istnieje duża potrzeba upowszechniania zrównoważonych praktyk w rolnictwie, w tym również przez agencje rolnicze i okołorolnicze, jak i instytucje doradcze, które powinny szczególnie podkreślać wagę tego zagadnienia we wszystkich swoich działaniach.
EN
This work presents the results of research on the physical and chemical properties of apple pomace. Laboratory tests included the analysis of water content, sodium, potassium, calcium and magnesium cations as well as phosphorus, nitrogen and carbon. Apple pomace was obtained from two plants (A and B) producing apple juices. Both plants are located in north-eastern Poland, Podlasie province. Plant A is engaged in fruit and vegetable processing, while plant B in a fruit juice pressing. Based on the obtained results, it was found that the physical and chemical properties of apple pomace differ from each other, and the quality of the raw material, species and variety of apples as well as habitat conditions may influence it. Examining the fertilizing properties, it was found that the ratio of carbon to nitrogen (C: N) can be very diverse (from 5 to 22). However, the analysis of selected parameters indicates that apple pomace can be used for fertilizing purposes, primarily as a substrate for the production of compost.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości fizyko-chemicznych wytłoków jabłkowych. Badania laboratoryjne obejmowały analizę zawartości wody, kationów sodu, potasu, wapnia i magnezu oraz fosforu, azotu i węgla. Wytłoki z jabłek otrzymano z dwóch zakładów (A i B) wytwarzających soki jabłkowe. Oba zakłady zlokalizowane są w północno-wschodniej Polsce, województwo podlaskim. Zakład A zajmuje się przetwarzaniem owoców i warzyw, podczas gdy zakład B zajmuje się tłoczeniem soków owocowych. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że właściwości fizyczne i chemiczne wytłoków jabłkowych różnią się od siebie, a wpływ na to ma jakość surowca, rodzaj gatunek i odmiana jabłek oraz warunki siedliskowe. Badając właściwości nawozowe, stwierdzono, że stosunek węgla do azotu (C: N) może być bardzo zróżnicowany (od 5 do 22). Jednak analiza wybranych parametrów wskazuje, że wytłoki jabłkowe można wykorzystać do celów nawzowych, przede wszystkim jako substrat do produkcji kompostu.
PL
Azotan amonu jest substancją chemiczną posiadającą wiele zastosowań, między innymi w produkcji nawozów mineralnych oraz materiałów wybuchowych. Jest to substancja, której rozkład stanowi poważne zagrożenie dla otoczenia. Obecność jonów chlorkowych zdefiniowana jest jako czynnik przyspieszający rozkład azotanu amonu. Z uwagi na występowanie mieszanin azotanu amonu z chlorkiem potasu w nawozach wieloskładnikowych konieczne jest zbadanie stabilności termicznej układów zawierających oba związki. Celem wykonanych analiz było zbadanie zachodzących w mieszaninach przemian fizykochemicznych z uwzględnieniem niebezpiecznego rozkładu azotanowego dodatku nawozowego. Porównano wyniki otrzymane w trakcie analizy mieszaniny azotanu amonu oraz chlorku potasu w różnych proporcjach, a także wyniki uzyskane dla tych składników zbadanych osobno. Do przeprowadzenia analizy zachodzących w badanym układzie przemian zastosowano różnicową analizę termiczną sprzężoną z termograwimetrią (DTA-TG). Otrzymane wyniki mogą pomóc w odpowiednim komponowaniu składu nawozów zawierających azotan amonu oraz jony chlorkowe. Pozwolą one także na kontynuacje badań w celu określenia wpływu dodatku innych związków chemicznych na zbadany układ.
EN
Ammonium nitrate is a chemical compound that has many uses, including a production of mineral fertilizers or explosives. Decomposition of this substance poses a serious threat to its surroundings. Presence of chloride ions is defined as an accelerating factor for ammonium nitrate decomposition. Due to the existence of multicomponent fertilizers containing ammonium nitrate and potassium chloride, it is necessary to examine thermal stability of chemical systems comprising both compounds. The main objective of the research was to study phase transitions occurring in analyzed mixtures including dangerous decomposition of nitrate fertilizer component. Results from thermal analysis of ammonium nitrate, potassium chloride and mixtures containing both compounds in various proportions were compared. Analysis was carried out using differential thermal analysis coupled with thermogravimetry (DTA-TG). Acquired results might become helpful in formulation of an appropriate composition of fertilizers containing ammonium nitrate and chloride ions. Further research can be conducted in order to determine the effect of an addition of different chemical compounds to abovementioned systems.
EN
The aim of the study was to determine the potential and possibilities of use of computer analysis and image processing in the agri-food industry in Poland, with particular emphasis on the agricultural sector. The paper presents the results of tests of selected physical parameters of agricultural and horticultural fertilizers present on the Polish retail market. The study was performed with the use of AnalySis FIVE, a computer program that enables image analysis and is able to work with a variety of external devices (cameras, scanners, photo cameras, etc.). The steps involved in the process of performing measurements using computer image analysis were described. A method of measurement was developed, which consisted in creating a laboratory procedure for the preparation of samples for microscopic observation and defining the parameters characterizing the dimensions of the tested products. The results are presented in graphical and tabular forms and findings on the method of measurement are presented. Attention was drawn to a novel method for measuring the characteristic dimensions of agricultural and horticultural fertilizers which have an impact on the technological quality of applications.
PL
Streszczenie Celem pracy było określenie potencjału oraz możliwości zastosowania komputerowej analizy i przetwarzania obrazu w przemyśle rolno-spożywczym w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolniczego. W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących wybranych parametrów fizycznych nawozów rolniczych i ogrodniczych obecnych na Polskim rynku handlowym. W badaniach posłużono się programem komputerowym: AnalySis FIVE umożliwiającym analizę obrazów, mogącego współpracować z różnymi urządzeniami zewnętrznymi (kamery, skanery, aparaty fotograficzne itd.). Opisano etapy składające się na proces wykonywania pomiarów za pomocą komputerowej analizy obrazu. Opracowano metodę pomiaru, która polegała na utworzeniu laboratoryjnej procedury przygotowania próbek do obserwacji mikroskopowych, zdefiniowania parametrów charakteryzujących wymiary badanych produktów. Otrzymane wyniki przedstawiono w formie graficznej i tabelarycznej. Przedstawiono wnioski charakteryzujące metodę pomiaru. Zwrócono uwagę na nowatorską metodę pomiaru charakterystycznych wymiarów nawozów rolniczych i ogrodniczych, wpływających na jakość technologiczną aplikacji.
EN
In the article an analysis of conditions affecting the development of logistic chains from mining enterprises to Baltic Sea ports is presented. It include: logistic chain sand channels review, comparison of rail road delivery conditions, distances, mineral raw materials transshipment costs. Additionally, historical comparison of relationships between producers and ports in changeable inner and external politics of transit countries so as producing countries is established.
PL
W artykule przedstawiono analizę warunków, które wpływają na rozwój systemów logistyki w przedsiębiorstwach górniczych. Analiza ta zawiera: opis łańcuchów logistycznych dostawy piasku, porównanie warunków dostawy kolejowej, odległości transportu oraz koszty dostawy surowców drogą morską. Ponadto w artykule znajduje się historyczne porównanie powiązań między producentami a portami w warunkach zmiennej polityki wewnętrznej i zewnętrznej krajów tranzytowych.
EN
Sustainable fertilization is one of the most important treatments of modern agriculture. Organic agriculture with new demands on agricultural practice, seeks to restrict the use of mineral fertilizers in favor of slow-action organic fertilizers. The fertilizers which are made on the farm are particularly valuable due to their quality and the absence of costs of purchase and transport. From this point of view, the new possibilities of using an organic matter which comes from waste of the food industry or biodegradable wastes from households proves to be interesting. Due to the absence of contamination with other types of waste, it can be used for the production of a fertilizer which could be used even in organic crop production. This paper presents the results of the release dynamics of nitrogen forms from the fertilizer tablets made by covering a mixture made of spent coffee grounds (SCG) with membrane, modified by ash from the low-temperature combustion of biomass. Collagen, polyvinyl acetate, polyvinyl alcohol, shellac, and sodium water glass were used as the test membranes, in order to slowdown of elution of the components from fertilizer. Leaching tests were performed in accordance with PN-EN-13266 norm, for 118 days at 25°C. The obtained results indicate high differences in nitrogen and organic matter leaching speed from fertilizer tablets, depending from the used membrane. A strong inhibition of the emission of components through the membrane of shellac and polyvinyl acetate was observed. Other membranes do not inhibit the release of nutrients in a long time period, but they can be used in agricultural practice as well.
PL
Omówiono wpływ nawozowego wykorzystania dwóch rodzajów pofermentu oraz granulatów z kompostów z frakcji stałej pofermentu na wybrane parametry gleb (pH, zawartość węgla organicznego, azotu ogólnego, dostępnych form fosforu, potasu, magnezu, miedzi, cynku oraz manganu). Uzyskane wyniki wskazują, że zastosowane produkty pofermentacyjne spełniły podstawowe funkcje nawożenia poprzez istotne zwiększenie plonowania kukurydzy i utrzymanie zasobności gleb na niezmienionym lub wyższym poziomie.
EN
Two biogas prodn. plant digestates and pellets of compost from the solid fraction of the digestates were added to soils used then for growing corn. The addn. of digestates resulted in a significant increase of silage maize yield. The soils were studied for pH and N, C, P, K, Mg, Zn, Cu and Mn contents. The single application of digestates and pellets had a negligible effect on assessed soil parameters.
PL
Badano właściwości mikroporowatej saletry amonowej (SA) wykorzystywanej do produkcji górniczych materiałów wybuchowych typu ANFO (ammonium nitrate fuel oil) oraz SA stosowanej w rolnictwie, a także materiałów wybuchowych typu ANFO. Pomiar struktur oraz morfologii kryształów przeprowadzono z zastosowaniem spektroskopii w podczerwieni (IR), dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) oraz skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). W badaniach wzięto pod uwagę wpływ czasu składowania MW.
EN
Samples of NH4NO3 used in agriculture and for prodn. of explosives as well as samples of explosives produced from the NH4NO3 samples (optionally stored for 2 years) were studied by IR spectroscopy, X-ray diffraction and scanning electron microscopy. The samples showed some differences in structure and properties. The samples used for prodn. of explosives had many fractures on the cryst. surface.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.