Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 182

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fertilization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
1
Content available remote Efektywność nawożenia i wykorzystania azotu przez pszenżyto ozime
PL
Przeprowadzono doświadczenie polowe z odmianami pszenżyta ozimego w celu określenia wskaźników wykorzystania azotu z nawozów w zależności od dawki azotu i sposobu uprawy gleby. Badania wykazały zmniejszenie efektywności fizjologicznej przy wzroście nawożenia azotem z 90 do 120 kg/ha. Efektywność rolnicza nie różniła się istotnie. Duże wykorzystanie azotu z nawozów i istotnie wyższy plon ziarna odnotowano dla obiektu, w którym azot stosowano w dawce 90 kg/ha, przy uprawie płużnej oraz u odmiany mieszańcowej.
EN
Four varieties of winter triticale (Meloman, Trapero, Rotondo and hybrid BOH 2415) were cultivated on wheat soils by using different doses of N fertilizers (0-120 kg/ha) in traditional (plow) and simplified (without plowing) cultivation systems. The indicators of N consumption from fertilizers were examd. by detn. of N content in grain and straw. High N utilization from fertilizers and significantly higher yields were recorded in the case of N fertilization at a dose of 90 kg/ha in plow cultivation and for hybrid BOH 2415 cultivar. A physiol. efficiency decreased with the increase of N fertilization from 90 to 120 kg/ha, while the agricultural efficiency did not differ significantly.
EN
The experiment was established in the Warsaw University of Life Sciences (SGGW) Experimental Field in Skierniewice in the spring of 2018 in three replications. It was conducted on strawberry plants of the cultivar ‘Marmolada’ growing in stoneware containers with a diameter of 0.40 m and a height of 1.20 m, containing about 120 litres of podzolic soil with a pH of 6.2 (in KCl). The experiment was conducted in two variants: at 100% hydration and 50% hydration (2x13 fertilizer combinations). The aim of the study was to assess the impact of beneficial microorganisms and innovative mineral fertilizers enriched with them on the fruiting intensity and fruit quality of two-year-old strawberry plants in container-based cultivation, optimally irrigated and subjected to stress of prolonged water deficiency. The method of fertilizing the strawberry plants did not significantly affect the number of inflorescences and flowers. However, the treatments significantly increased the chlorophyll content in the leaves of optimally irrigated plants, especially where they were fertilized with NPK fertilizers and Urea enriched with filamentous fungi, and also the fertilizers Polifoska 6 and Super Fos Dar 40 enriched with beneficial bacteria. With limited water availability, regardless of the type of mineral fertilizer, the microorganisms did not have a significant impact on the characteristics of the strawberry plants grown. Reducing the availability of water to plants by 50% caused a significant decrease in fruit yield and mean fruit weight. The microorganisms, especially the filamentous fungi, helped to limit the impact of water deficiency on the quantity and quality of the obtained fruit crop, especially when compared with the effect of full mineral fertilization. However, the strawberry fruit yield was lower than the yield of optimally irrigated plants by about 30%. Under optimal irrigation, the NPK fertilizer enriched with filamentous fungi significantly increased fruit yield. Similarly, an increase in yield occurred after the application of the fertilizers: Urea in the recommended dose (100%) with the addition of filamentous fungi, and Super Fos Dar 40 in the amount of 60% of the recommended dose enriched with beneficial bacteria. Additional fertilization with the microbiological preparations increased the strawberry fruit yield. Better effects were obtained on the containers with a lower level of irrigation than on those with optimal irrigation.
PL
Doświadczenie założono na polu doświadczalnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Skierniewicach wiosną 2018 roku w trzech powtórzeniach. Doświadczenie przeprowadzono na sadzonkach roślin truskawki odmiany ‘Marmolada’ posadzonych w kamionkowych kontenerach o średnicy 0,40 m i wysokości 1,20 m, wypełnionych 120 litrami gleby bielicowej o pH of 6,2 (w KCl). Doświadczenie prowadzono w dwóch wariantach: 100% nawodnienie i 50% nawodnienia (2 x 13 kombinacji nawozowych). Celem pracy była ocena wpływu pożytecznych mikroorganizmów i innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie na intensywność owocowania i jakości owoców dwuletnich roślin truskawki uprawianych w kontenerach, optymalnie nawadnianych i poddanych stresowi suszy. Sposób nawożenia roślin nie miał istotnego wpływu na liczbę kwiatostanów i kwiatów truskawki. Natomiast zabiegi te istotnie zwiększały zawartość chlorofilu w liściach roślin optymalnie nawadnianych, szczególnie tam, gdzie nawożono je nawozami NPK i mocznikiem wzbogaconymi grzybami strzępkowymi oraz nawozami Polifoska 6 i Super Fos Dar 40 wzbogaconymi pożytecznymi bakteriami. Mikroorganizmy przy ograniczonym dostępie wody, niezależnie od rodzaju nawozu mineralnego, nie miały istotnego wpływu na wielkość badanych cech roślin truskawki. Ograniczenie nawodnienia roślin o 50% spowodowało znaczny spadek plonu i masy jednego owocu. Mikroorganizmy, a szczególnie grzyby strzępkowe pozwoliły ograniczyć wpływ niedoboru wody na wielkość i jakość uzyskanego plonu, zwłaszcza w porównaniu do wpływu pełnego nawożenia mineralnego. Plon truskawki był niższy w porównaniu do plonu roślin optymalnie nawadnianych o około 30%. Nawóz NPK wzbogacony grzybami strzępkowymi w tych warunkach zwiększał istotnie jego wielkość. Podobnie po zastosowaniu nawozów: mocznika w zalecanej dawce (100%) z dodatkiem grzybów strzępkowych i nawozu Super Fos Dar 40 w ilości wynoszącej 60% dawki zalecanej, wzbogaconego pożytecznymi bakteriami. Nawożenie preparatami mikrobiologicznymi zwiększyło plon owoców truskawki. Lepszy efekt uzyskano w kontenerach o niższym poziomie nawadniania niż w kontenerach z nawodnieniem optymalnym.
EN
The experiment was established in the spring of 2018 in the Experimental Orchard of the Research Institute of Horticulture in Dąbrowice (Central Poland) and was carried out on strawberry plants of the cultivar ‘Marmolada’. The experiment included the following experimental combinations: 1. Control – no fertilization; 2. Standard NPK fertilization (control); 3. Application of only the fungi Aspergillus niger and Purpureocillium lilacinum; 4. Application of only the bacteria Bacillus sp., Bacillus amyloliquefaciens and Paenibacillus polymyxa; 5. Standard NPK + fungi; 6. Standard NPK + bacteria; 7. Polifoska 6, 100% + bacteria; 8. Urea 100% + fungi; 9. Polifoska 6, 100%; 10. Super Fos Dar 40 innovative fertilizer, 100% + bacteria; 11. Urea 60% + fungi; 12. Polifoska 6, 60% + bacteria; 13. Super Fos Dar 40 60% + bacteria. The aim of this study is to assess the impact of fertilization with innovative mineral fertilizers enriched with bacteria and filamentous fungi on the fruiting of two-year-old strawberry plants under open-field conditions. In the second year of the study, the number of inflorescences and flowers, the intensity of the green colour of the leaves, the yielding of the plants, and the quality of the fruit were determined. The measurements showed that the strawberry plants fertilized with the microbiologically enriched standard NPK fertilizer and those fertilized with a 60% dose of microbiologically enriched Polifoska 6 formed a greater number of inflorescences and flowers than the plants without fertilization. The leaves of the strawberry plants fertilized with Super Fos Dar 40 in full dose and with Polifoska 6, both microbiologically enriched, had a more intensely green colour than the control plants. The largest number of fruit was collected from the plants fertilized with the standard NPK fertilizer microbiologically enriched with the filamentous fungi. The increase in yield in this combination was as much as 123.1% in relation to the control. Comparatively high yields were also produced by the strawberry plants after the application of Bacillus bacteria and when fertilized with the microbiologically enriched NPK fertilizer. The largest fruits were those in the combinations where standard fertilization with the microbiologically enriched NPK fertilizer was used. The type and method of fertilizing the plants did not have a significant effect on the physicochemical properties of the fruit, such as pH, soluble-solids content, firmness and acidity.
PL
Doświadczenie założono wiosną 2018 roku w Sadzie Doświadczalnym Instytutu Ogrodnictwa w Dąbrowicach (k. Skierniewic) i prowadzono je na roślinach truskawki odmiany ‘Marmolada’. Doświadczenie objęło następujące kombinacje: 1. Kontrola – bez nawożenia; 2. Standardowe nawożenie NPK (kontrola); 3. Aplikacja grzybów strzępkowych Aspergillus niger i Purpureocillium lilacinum; 4. Aplikacja bakterii Bacillus sp., Bacillus amyloliquefaciens i Paenibacillus polymyxa. 5. Standardowe nawożenie NPK + grzyby; 6. Standardowe nawożenie NPK + bakterie; 7. Polifoska 6, 100% + bakterie; 8. Mocznik 100% + grzyby; 9. Polifoska 6, 100%; 10. Super Fos Dar 40, 100% + bakterie; 11. Mocznik 60% + grzyby; 12. Polifoska 6, 60% + bakterie; 13. Super Fos Dar 40 60% + bakterie. Celem pracy była ocena wpływu innowacyjnych nawozów wzbogaconych mikrobiologicznie o bakterie i grzyby strzępkowe na owocowanie dwuletnich roślin truskawki w warunkach polowych. W drugim roku prowadzenia badań określono liczbę kwiatostanów i kwiatów, natężenie zielonej barwy liści, plonowanie roślin i jakość owoców. Pomiary wykazały, że rośliny truskawki nawożone standardowo nawozami NPK wzbogaconymi mikrobiologicznie oraz nawożone 60% dawką Polifoski 6 wzbogaconej mikrobiologicznie uformowały większą liczbę kwiatostanów i kwiatów niż rośliny bez nawożenia. Liście roślin truskawki nawożone nawozem Super Fos Dar 40 w pełnej dawce oraz Polifoską 6 wzbogaconych mikrobiologicznie miały bardziej intensywne zielone liście niż rośliny kontrolne. Najwięcej owoców zebrano z roślin nawożonych standardowo nawozami NPK wzbogaconymi mikrobiologicznie o grzyby strzępkowe. Przyrost plonu w tej kombinacji wyniósł aż 123,1% w odniesieniu do kontroli. Bardzo dobrze plonowały także truskawki po zastosowaniu bakterii z rodzaju Bacillus oraz nawożone standardowo nawozami NPK wzbogaconymi mikrobiologicznie. Najlepiej wyrastały owoce w kombinacjach, gdzie zastosowano standardowe nawożenie nawozami NPK wzbogaconymi mikrobiologicznie. Rodzaj i sposób nawożenia roślin nie miał istotnego wpływu na fizykochemiczne właściwości owoców, takie jak: pH, poziom ekstraktu, jędrność i kwasowość.
EN
The main goal of the paper was to present utilization of existing electronic automated system in agriculture on a global scale. At the beginning such developments were used mainly for military purposes. With a time agriculture scientists realized that these type of automation can be used also in agricultural systems. Satellite systems make possible obtaining information about soil structure and different types of crops with feed plants as well. Besides that, it can rationalize the process of management concerning contribution to the development of precision agriculture by steering of farm machinery during fieldwork, doing monitoring of biomass and crop yields, taking soil samples, dosing of mineral fertilizers and pesticides, measurement field crops, monitoring of animals, generation of field parcels, monitoring of farm machinery work. Processed of aerial and satellite photographs, adjusted to points of geodesy base in the specified coordinate system occur in the form of orthophotomaps. Precision agriculture warrantee not only obtaining very high and good quality yields but also has an influence on limiting of pollution of natural environment and reduction of production costs. Obtaining data by using remote sensing methods are integrated with information concerning spatial variability of soil and plants, which comes from register units provided by the recording of changes of different parameters, heaving importance from the point of view of the application in precision agriculture.
PL
Głównym celem artykułu było przedstawienie wykorzystania istniejącego elektronicznego zautomatyzowanego systemu w rolnictwie na skalę globalną. Początkowo takie rozwiązania były wykorzystywane głównie do celów wojskowych. Z czasem naukowcy zajmujący się rolnictwem zdali sobie sprawę, że ten rodzaj automatyzacji można zastosować także w systemach rolniczych. Systemy satelitarne umożliwiają uzyskanie informacji o strukturze gleby i różnych rodzajach upraw, także z roślinami przeznaczonymi na paszę. Proces zarządzania można również zracjonalizować w odniesieniu do wkładu w rozwój rolnictwa precyzyjnego poprzez sterowanie maszynami rolniczymi podczas prac polowych, prowadzenie monitoringu upraw na biomasę i przetwórstwo rolno-spożywcze, pobieranie próbek gleby i upraw, dozowanie nawozów mineralnych i pestycydów, monitorowanie zwierząt, wydzielanie działek polowych, monitoring pracy maszyn rolniczych. Przetworzone zdjęcia lotnicze i satelitarne, dopasowane do punktów bazy geodezyjnej w określonym układzie współrzędnych, występują w postaci ortofotomap. Rolnictwo precyzyjne gwarantuje nie tylko uzyskiwanie bardzo wysokich i dobrych jakościowo plonów, ale także wpływa na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz obniżenie kosztów produkcji. Pozyskiwanie danych metodami teledetekcyjnymi jest zintegrowane z informacjami dotyczącymi przestrzennej zmienności gleb i roślin, które pochodzą z zapisanych jednostek dostarczonych przez rejestrację zmian różnych parametrów, mających znaczenie z punktu widzenia zastosowań w rolnictwie precyzyjnym.
PL
W czasach rozkwitu mediów społecznościowych, powszechnego dostępu do informacji i rosnącej świadomości ludzi zarządzanie miastami wymaga wypracowania nowych standardów działania. Również zarządzanie zielenią miejską wkracza w nową rzeczywistość.
PL
Przedstawiono wpływ stosowania gnojowicy zakwaszonej na skład chemiczny gleby trwałych użytków zielonych. Próby gleby pobierano zgodnie z polską normą z głębokości 0–30 cm, czyli z całego profilu glebowego. Wykorzystanie stężonego kwasu siarkowego do zmniejszania pH gnojowicy, a tym samym zatrzymywania azotu w glebie i w dalszej kolejności wykorzystywania go przez rośliny uprawne daje podwójną korzyść – ogranicza straty azotu i obniża koszty nawozów mineralnych, które należałoby zakupić. Aplikowanie surowej gnojowicy pod powierzchnię gleby przynosi korzyści w postaci ograniczenia emisji amoniaku, ale nie ma wpływu na stosowanie nawozów z dodatkiem siarki, przeciwnie niż stosowanie gnojowicy zakwaszonej. Ograniczenie emisji amoniaku do otoczenia w przypadku, gdy w pobliżu pól uprawnych nawożonych gnojowicą znajdują się osiedla mieszkaniowe, wywiera pozytywny wpływ na mieszkańców, ponieważ ograniczony jest przykry odór gnojowicy.
EN
The state of soil in Poland was presented in the aspect of the necessity of pouring liquid manure onto arable fields and preventing of ammonia to escape into the atmosphere. The use of concentrated sulfuric acid to lower the pH of the slurry and thus retain nitrogen in the soil and then use it by crops gives a double benefit, reduces nitrogen losses and reduces the cost of mineral fertilizers that should be purchased. Injecting raw slurry beneath the soil surface has some benefits in the form of reducing ammonia emissions, but it does not affect the use of fertilizers with the addition of sulfur, which is ensured in the case of slurry acidification.
PL
Masa pofermentacyjna z biogazowni rolniczej jest doskonałym nawozem organicznym w uprawie roślin. Wzbogaca glebę w łatwiej przyswajalne składniki pokarmowe, a także korzystnie wpływa na środowisko przyrodnicze poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych gazów i odorów. Przeprowadzone badania miały na celu analizę właściwości fizykochemicznych gleby pod kątem zawartości azotu, fosforu, potasu oraz pH gleby nawożonej płynną masą pofermentacyjną i uzyskanymi z niej granulatami. W doświadczeniu wegetacyjnym wykorzystany został do nawożenia poferment z dwóch fermentatorów w formie świeżej masy (MPF1 oraz MPF2) oraz pozyskanych z niej granulatów (odpowiednio GCF1 i GCF2). Do badań użyto gleby z wieloletnich doświadczeń nawozowych: 0 (gleba nienawożona), NPK oraz CaNPK. W glebach nawożonych różnymi formami pofermentu stwierdzono istotne statystycznie zwiększenie zawartości azotu, fosforu i potasu oraz zmniejszenie kwasowości gleb. Analiza wykazała, że zarówno świeży poferment, jak i granulat wpływają korzystnie na właściwości fizykochemiczne gleby i mogą być stosowane jako nawóz w uprawie roślin.
EN
The digestate from agricultural biogas plant is an excellent organic fertilizer for plants. It enriches the soil with better digestible nutrients and also beneficial effects on the natural environment, including the reduction of harmful gases and odors. The research aimed at the analysis of the physicochemical properties of the soil, in terms of the content of nitrogen, phosphorus, potassium and soil pH fertilized with fresh digestate from agricultural biogas plant and granules obtained from it. In the vegetation experiment, a digestate from two fermenters in fresh form (MPF1 and MPF2) and granules obtained from it (GCF1 and GCF2, respectively) was used. Three soils from persistent fertilization experiments were selected for the study: 0 (non-fertilized soil), NPK and CaNPK. In soils fertilized with various forms of digestate, a statistically significant increase in the content of nitrogen, phosphorus and potassium and a decrease in soil acidity was found. The analysis showed that both the fresh digestate and the granulate obtained from it have a beneficial effect on the physicochemical properties of the soil and can be used as a fertilizer in the cultivation of plants.
PL
Porównano efektywność fizjologiczną dwóch chelatów kobaltu Co-EDDS i Co-EDTA (Me:L 1:1) jako składników nawozowych zastosowanych w nawożeniu fasoli szparagowej odmiany ’Delfina’ w doświadczeniu wazonowym. Chelaty te są zróżnicowane pod względem biodegradowalności chelatora i stałej trwałości. Testowane chelaty kobaltu aplikowano w dawkach 3, 6, 9 i 12 mg/kg gleby ogrodowej. Najmniejsze dawki kobaltu, przy których uzyskano największy efekt fizjologiczny i plonotwórczy wynosiły dla Co-EDDS 6 mg/kg gleby, a dla Co-EDTA 9 mg/kg gleby. Przy tym poziomie nawożenia zanotowano istotny wzrost sprawności fizjologicznej aparatu fotosyntetycznego i systemu wiązania N2 fasoli szparagowej. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że chelat Co-EDDS jako efektywny fizjologicznie i plonotwórczo oraz bezpieczny dla środowiska może być alternatywnym nawozem chelatowym kobaltu względem nawozu Co-EDTA.
EN
Two Co chelates (Co-EDDS and Co-EDTA) (molar Co-ligand ratio 1:1) were compared as components of the fertilizer in a pot exp. Co was used in doses of 3, 6, 9 and 12 mg/kg of hortisol soil. The smallest doses of Co, which gave the greatest physiol. and yielding effects were 6 and 9 mg/kg of soil for Co-EDDS and Co-EDTA, resp. At this level of fertilization, a significant increase in the physiol. efficiency of the photosynthetic apparatus and the N2 fixing system of green beans was obsd.
EN
When using remote sensing we can achieve not only high and good quality yields but also lower pollution of natural environment and substantial reduction of production costs. Some satellite systems make possible obtaining information about soil structure and different types of crops with plants designated for feeding purposes as well. Besides that it can contribute to the development of precision agriculture by steering of farm machinery during field work, providing monitoring of biomass and crop yields, taking soil samples, dosing of mineral fertilizers and pesticides, field crops’ level measurement, monitoring of animals and monitoring of farm machinery work.
PL
Dzięki zastosowaniu teledetekcji możemy osiągnąć nie tylko wysokie i dobre plony, ale także mniejsze zanieczyszczenie środowiska naturalnego i znaczne obniżenie kosztów produkcji. Niektóre systemy satelitarne umożliwiają uzyskanie informacji o strukturze gleby i różnych rodzajach upraw, a także roślinach przeznaczonych do celów żywieniowych. Poza tym może przyczynić się do rozwoju rolnictwa precyzyjnego poprzez sterowanie maszynami rolniczymi podczas prac polowych, monitorowanie biomasy i plonów, pobieranie próbek gleby, dozowanie nawozów mineralnych i pestycydów, pomiar wielkości upraw polowych, monitorowanie zwierząt, monitorowanie gospodarstwa oraz pracy maszyn.
10
Content available remote Development of plant cultivation using precision agriculture
EN
Processed aerial and satellite photographs, adjusted to the points of geodesy base in a specified coordinate system occur in a form of ortofotomaps. Satellite systems make possible to obtain information about soil structure and different types of crops including feed plants; owing to precision agriculture we may obtain not only obtain very high and good quality yields but also have an influence on limiting of natural environment pollution and reduction of production costs. Obtaining data by using teledetection methods are integrated with information concerning spatial variability of soil and plants, which comes from register units provided recording of changes of different parameters, heaving importance from the point of view application in precision agriculture. IACS computer system, contribute to the development of precise agriculture by steering of farm machinery during field work, doing monitoring of biomass and crop yields, soil sampling, dosing of mineral fertilizers and pesticides, field crops measurement, monitoring of animals, generation of field parcels ID, monitoring of farm machinery work. Besides that it can rationalize process of payments management concerning IACS computer system, contribute to the development of precise agriculture by steering of farm machinery during field work, doing monitoring of biomass and crop yields, taking soil samples, dosing of mineral fertilizers and pesticides, field crops measurement, monitoring of animals, generation of field parcels ID and monitoring of farm machinery work.
PL
Przetworzone zdjęcia lotnicze i satelitarne, dostosowane do punktów bazy geodezyjnej w określonym układzie współrzędnych występują w postaci ortofotomap. Systemy satelitarne umożliwiają uzyskiwanie informacji o strukturze gleby i różnych rodzajach upraw włącznie z roślinami paszowymi, a także dzięki rolnictwu precyzyjnemu nie tylko uzyskuje się bardzo wysokie i dobrej jakości plony, ale także wpływa się na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego i zmniejszenie kosztów produkcji. Uzyskanie danych za pomocą metod teledetekcyjnych jest zintegrowane z informacją o przestrzennej zmienności gleby i roślin, która pochodzi z jednostek monitorujących wykonujących rejestrację zmian w czasie, co ma znaczenie z punktu widzenia stosowania rolnictwa precyzyjnego. Poza tym może zracjonalizować proces zarządzania płatnościami w systemie komputerowym IACS, przyczynić się do rozwoju rolnictwa precyzyjnego na większą skalę poprzez sterowanie maszynami rolniczymi podczas prac polowych, monitorowanie biomasy i plonów, pobieranie próbek gleby, dozowanie nawozów mineralnych i pestycydów, pomiary upraw polowych, monitorowanie ilości zwierząt w gospodarstwie i monitorowanie pracy maszyn rolniczych.
EN
The experiment was established in the SGGW Experimental Field in Skierniewice in the spring of 2018 in four replications. It was conducted on strawberry plants of the cultivar ‘Marmolada’ and included the following experimental combinations (in two variants 100% hydration and 50% hydration): 1. Control – no fertilization; 2. Control – standard NPK fertilization; 3. Control with fungi only (Aspergillus niger and Purpureocillium lilacinum); 4. Control with bacteria only (Bacillus sp., Bacillus amyloliquefaciens and Paenibacillus polymyxa); 5. Standard NPK + fungi; 6. Standard NPK + bacteria; 7. Polifoska 6 innovative fertilizer 100% + bacteria; 8. Urea 100% + fungi; 9. Polifoska 6 100% + bacteria; 10. Super Fos Dar 40 innovative fertilizer 100% + bacteria; 11. Urea 60% + fungi; 12. Polifoska 6 60% + bacteria; 13. Super Fos Dar 40, 60% + bacteria. In 2018, there was no fruiting because all the inflorescences of the strawberry plants had been removed. The leaves were analyzed for mineral content (macro- and microelements). In the autumn, the runners were cut off and their number, fresh weight and length and also the number and fresh weight of the runner plants were determined. The results of the first year of the study showed that filamentous fungi and beneficial bacteria used together with the fertilizers tested in the experiment with strawberry plants (Urea, Polifoska 6, Super Fos Dar 40) favourably improved the growth of runners and runner plants, and increased the concentration of some minerals and macro- and microelements in the leaves. The amount of water supplied to the strawberry plants fertilized with the different mineral fertilizers enriched with beneficial bacteria and filamentous fungi affected the growth of the vegetative parts of plants. The fertilizer Super Fos Dar 40 in a 100% dose enriched with bacterial strains of the genus Bacillus, with a substantial deficit of water in the soil, stimulated the growth of runners and runner plants, and effectively limited the effects of drought.
PL
Doświadczenie założono wiosną w 2018 roku w czterech powtórzeniach, na Polu Doświadczalnym SGGW w Skierniewicach. Doświadczenie prowadzono w dwóch wariantach 100% nawodnienie i 50% nawodnienie w następujących kombinacjach: 1. Kontrola – bez nawożenia; 2.Standardowe nawożenie NPK (kontrola); 3.Kontrola tylko z grzybami (Aspergillus niger i Purpureocillium lilacinum); 4. Kontrola tylko z bakteriami (Bacillus sp., Bacillus amyloliquefaciens i Paenibacillus polymyxa); 5. Standardowe nawożenie NPK + grzyby; 6. Standardowe nawożenie NPK + bakterie; 7. Polifoska 6 100%- innowacyjny nawóz + bakterie; 8.Mocznik 100%+ grzyby; 9. Polifoska 6 +bakterie; 10. Super Fos Dar 40 100%- innowacyjny nawóz + bakterie; 11. Mocznik 60%+ grzyby; 12. Polifoska 6 60% + bakterie; 13. Super Fos Dar 40, 60% + bakterie. W 2018 roku owocowania nie było ponieważ wszystkie kwiatostany roślin zostały usunięte. W liściach określano zawartość składników mineralnych (makro- i mikroelementów). Jesienią odcinano rozłogi i określano ich liczbę, świeżą masę, długość, liczbę oraz świeżą masę sadzonek rozłogowych. Wyniki pierwszego roku badań wykazały, że, grzyby strzępkowe i bakterie pożyteczne stosowane razem z nawozami badanymi w doświadczeniu z roślinami truskawki (mocznik, Polifoska 6, Super Fos Dar 40) wpływają korzystnie na poprawę wzrostu rozłogów i sadzonek rozłogowych oraz wzrost zawartości niektórych składników mineralnych oraz makro- i mikroelementów w liściach. Ilość dostarczanej wody roślinom truskawki, nawożonym różnymi nawozami mineralnymi wzbogaconymi bakteriami pożytecznymi i grzybami strzępkowymi, ma wpływ na wzrost wegetatywnych części roślin. Nawóz Super Fos Dar 40 w dawce 100% wzbogacony szczepami bakterii rodzaju Bacillus, przy wyraźnym deficycie wody w glebie, stymulował wzrost rozłogów i sadzonek rozłogowych roślin truskawki i skutecznie ograniczał skutki suszy.
EN
The experiment was established in the spring of 2018 in the Experimental Orchard of the Research Institute of Horticulture in Dąbrowice (Central Poland). It was conducted on strawberry plants of the cultivar ‘Marmolada’. The experiment included the following experimental combinations: 1. Control – no fertilizer; 2. Standard NPK fertilization (control); 3. Control with fungi only (Aspergillus niger and Purpureocillium lilacinum); 4. Control with bacteria only (Bacillus sp., Bacillus amyloliquefaciens and Paenibacillus polymyxa); 5. Standard NPK + fungi; 6. Standard NPK + bacteria; 7. Polifoska 6 innovative fertilizer 100% + bacteria; 8. Urea 100% + fungi; 9. Polifoska 6 100% + bacteria; 10. Super Fos Dar 40 innovative fertilizer 100% + bacteria; 11. Urea 60% + fungi; 12. Polifoska 6 60% + bacteria; 13. Super Fos Dar 40 60% + bacteria; 14. Polifoska 6 100% without bacteria; 15. Urea 100% without fungi; 16. Super Fos Dar 40 100% without bacteria. In the middle of the summer, the surface area of the leaves, the intensity of the green colour of the leaves, and the concentration of macro- and microelements in them were measured. In the autumn, the runners were cut off, and their number, fresh weight and length, and the number and fresh weight of the runner plants were determined. Urea, in combination with fungi, had the greatest influence on the fresh weight of the leaves and their surface area. The applied fertilization treatments did not cause any changes in the intensity of the green colour of the leaves. Under the influence of the applied microbiologically enriched fertilizers and the microorganisms added to the soil on their own, the mineral composition of the leaves changed. In the groups of macro- and microelements, the fertilizers Super Fos Dar 40 and Polifoska 6 enriched with bacteria caused an increase in the levels of the elements analyzed. Urea enriched with strains of filamentous fungi produced a similar effect. In the first year of running the plantation, the largest number and weight of runners were formed by the strawberry plants fertilized with a full dose of Urea. The use of the bacterial mixture had a very beneficial influence on the number and length of runners and the quality of runner plants. In 2018, fruiting was not evaluated because all the inflorescences were removed in order to intensify the vegetative growth of the plants.
PL
Doświadczenie założono wiosną 2018 roku w Sadzie Doświadczalnym Instytutu Ogrodnictwa w Dąbrowicach, a przeprowadzono je na roślinach truskawki odmiany Marmolada w następujących kombinacjach: 1. Kontrola – bez nawożenia; 2. Nawożenie standardowe NPK (kontrola); 3. Kontrola tylko z grzybami (Aspergillus niger i Purpureocillium lilacinum); 4. Kontrola tylko z bakteriami (Bacillus sp., Bacillus amyloliquefaciens i Paenibacillus polymyxa ); 5. Nawożenie standardowe NPK + grzyby; 6. Nawożenie standardowe NPK + bakterie; 7. Polifoska 6, 100% - innowacyjny nawóz+ bakterie; 8. Mocznik 100% + grzyby; 9. Polifoska 6 + bakterie; 10. Super Fos Dar 40, 100% - innowacyjny nawóz + bakterie; 11. Mocznik 60%+ grzyby; 12. Polifoska 6, 60% + bakterie; 13. Super Fos Dar 40, 60% + bakterie; 14. Polifoska 6, 100% bez bakterii; 15. Mocznik 100% bez grzybów; 16. Super Fos Dar 40, 100% bez bakterii. W połowie lata mierzono powierzchnię liści, natężenie zielonej barwy liści oraz zawartość w nich makro- i mikroelementów. Jesienią odcinano rozłogi, określano ich liczbę, świeżą masę, długość, liczbę oraz świeżą masę sadzonek rozłogowych. Mocznik w połączeniu z grzybami w największym stopniu wpłynął stymulująco na świeżą masę liści i pole ich powierzchni. Zastosowane kombinacje nawożenia nie powodowały zmian w intensywności zielonej barwy liści truskawki. Pod wpływem zastosowanych nawozów wzbogaconych mikrobiologicznie oraz samych mikroorganizmów dodawanych do gleby zmieniał się skład mineralny liści. W grupie makro- i mikroelementów nawozy Super Fos Dar 40 i Polifoska 6 wzbogacone bakteriami spowodował wzrost poziomu badanych pierwiastków. Podobne działanie miał mocznik wzbogacony szczepami grzybów strzępkowych. W pierwszym roku prowadzenia plantacji największą liczbę i masę rozłogów wytworzyły rośliny truskawki nawożone pełną dawką mocznika. Bardzo korzystnie na liczbę i długość rozłogów oraz jakość sadzonek rozłogowych wpłynęło zastosowanie mieszaniny bakterii. W 2018 roku owocowania nie oceniano, ponieważ wszystkie kwiatostany zostały usunięte w celu zintensyfikowania wzrostu wegetatywnego roślin.
EN
The study presents the results of field trials, whose aim was to assess the impact of sowing and fertilization method on the dynamics of dry matter accumulation in the initial period of growth by two different maize hybrid types. The method of soil cultivation significantly conditioned the growth dynamics of maize plants in the initial vegetation period. In the direct sowing system, the "stay-green" cultivar, with simultaneous phosphorus fertilizer application, may reduce the effects of direct sowing in the BBCH 15/16 stage, but will not eliminate them.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań polowych, których celem była ocena wpływu sposobu siewu i nawożenia na dynamikę gromadzenia suchej masy w początkowym okresie wzrostu przez dwa różne typy mieszańcowe kukurydzy. Sposób uprawy roli istotnie kształtował dynamikę wzrostu roślin kukurydzy w początkowym okresie wegetacji. W systemie siewu bezpośredniego odmiana typu „stay-green” z jednoczesną aplikacją nawozu fosforowego może zmniejszyć skutki siewu bezpośredniego w stadium BBCH 15/16, ale ich nie wyeliminują.
EN
Most of the developing countries economy largely depends on the agriculture. More than half of the population rely on agriculture related activities for their survival. In spite of dependency on agriculture, the technological development of agricultural work in developing country is not comparable to the countries like Australia or Israel. The main reason behind the lack of development is the small size of farms. Such farmers cannot afford expensive technology available in the market due to limited profit margins. The report describes an autonomous fertilization system that takes care of the fertilization requirements of the small scale farms at affordable rates. The system is divided in two parts namely User Interface and Control System. The user interface is designed using the state of the art Raspberry Pi board and a touch screen LCD. The control system is developed using the Arduino platform and can control five fertilizers at a time. The output of the system is the mix of the fertilizer, which is forced into the drip irrigation system of the farm. The system has built in data for the fertilization requirement for important crops and vegetation. The system also facilitates the customize fertilization requirements to be added in the system as per the user requirements.
EN
The aim of the research was to select soil improver which will enhance the soil fertility and to assess the effect on the growth and yielding of lettuce. Algal biomass from the species Scenedesmus acutus, Chlorella vulgaris and soil supplement – zeolite was used in the laboratory experiment. Four fertilizing combinations were used for each plant three times. Doses of fertilizers were established according to the content of nitrogen. Physicochemical analysis of the soil, tested substrates and plant growth parameters were examined. Algal biomass had the greatest impact on the improvement of soil fertility and plant productivity. Fertilization with Scenedesmus acutus caused the increase of almost all soil parameters, e.g. an increase in total organic carbon by 3694 mg kg-1, Kjeldahl’s nitrogen by 1287 mg kg-1. It was found that algal can be used in organic farming, in which the use of soluble mineral fertilizers is impermissible.
PL
Choć mamy dopiero luty, już teraz zarządcy zieleni ustalają harmonogram wiosennych prac związanych z miejskimi trawnikami.
PL
Celem pracy była analiza przebiegu wychowu stada rodzicielskiego Ross 308 w kontekście uzyskiwanych wyników wylęgowości. Badania wykonano w warunkach produkcyjnych. Przez cały okres wychowu i produkcji stada przy pomocy systemu ważenia automatycznego JOTAFAN kontrolowano masę ciała ptaków. Wskaźniki reprodukcyjne określano na podstawie wyników zapłodnienia jaj i ich wylęgowości. Stwierdzono, że masa ciała podczas wychowu i produkcji była zgodna ze standardami dla tego zestawu hodowlanego. Ponadto wysokie wartości uzyskanych wskaźników reprodukcyjnych (zapłodnienie jaj i wylęgowość z jaj zapłodnionych powyżej 90% w okresie pomiędzy 28 a 56 tygodniem życia stada) świadczy o właściwych warunkach środowiskowych i żywieniowych.
EN
The aim of study was to analyse the rearing of the Ross 308 parental stock in the context of hatching results. The study was carried out in production conditions. The body weight of birds was monitored using the JOTAFAN automatic weighing system during whole rearing and production period. Reproductive indicators were determined based on the results of eggs fertilization and hatchability. There was found that the body weight during rearing and production was in line with the standards for this breed. Moreover obtained reproductive indicators (fertilization of eggs and hatchability of fertilized eggs were higher than 90% between 28 and 56 week of parental stock life) indicate that environmental and nutritional conditions were proper.
EN
In recent years, it is observed an increase in the use of natural fertilizers that are environmentally friendly. The effluent after microalgae anaerobic digestion (algal effluent) contained organic substances and mineral compounds necessary for lettuce cultivation, hence it is a competitive product for natural fertilizers and an alternative to mineral fertilizers. The experiment was conducted under laboratory conditions. The main objective of the research was to assess the possibility of using the algal effluent as an organic fertilizer for the cultivation of butterhead lettuce. The study also analyzed the effect of the algal effluent on physicochemical properties of soil and plant growth. The experiment was established on podzolic, light soil of VI fertility class, under granulometric composition of loose sand. Plants used in the experiments are butterhead lettuce, variety 'Attractie'. The experiment was conducted in three replicates. Doses of fertilizers have been established due to factors: the content of nitrogen as the main macro element determining the growth and development of plants, nutritional requirements of tested plants and current soil fertility. The performed complex soil analysis and pot experiment showed that the algal effluent can be successfully used to improve soil fertility and enhance plants growth. Addition of the algal effluent caused increase of total organic carbon by 2066 mg/kg, total phosphorus by 27 mg/kg, total potassium by 55 mg/kg, total magnesium by 57 mg/kg, total calcium by 183 mg/kg. C/N ratio has increased from 9.1 to 11.2. pH maintained at the same level.
PL
W ostatnich latach obserwuje się wzrost stosowania nawozów pochodzenia naturalnego, które są przyjazne dla środowiska naturalnego. Użyty w badaniach odciek pofermentacyjny po beztlenowej fermentacji glonów zawierał substancje organiczne i związki mineralne niezbędne do uprawy sałaty. Dzięki ww. składowi odciek może stanowić konkurencyjny produkt dla nawozów naturalnych i alternatywę dla nawozów mineralnych. Badania prowadzono w warunkach laboratoryjnych. Głównym celem badań była ocena możliwości wykorzystania odcieku pofermentacyjnego z glonów jako nawozu organicznego pod uprawę sałaty masłowej. W pracy przeanalizowano również wpływ ww. odcieku pofermentacyjnego na właściwości fizykochemiczne gleby i wzrost roślin. Eksperyment założono na glebie bielicowej, lekkiej, klasy VI, o składzie granulometrycznym luźnego piasku. Roślinami użytymi w doświadczeniu była sałata masłowa, odmiana "Attractie". Doświadczenie przeprowadzono w trzech powtórzeniach. Dawki nawozów ustalono ze względu na następujące czynniki: zawartość azotu jako głównego makroelementu determinującego wzrost i rozwój roślin oraz wymagania pokarmowe badanych roślin i aktualną żyzność gleby. Przeprowadzona kompleksowa analiza gleby i eksperyment doniczkowy wykazały, że pofermentacyjny odciek z glonów można z powodzeniem stosować w celu poprawy żyzności gleby i zwiększenia wzrostu roślin. Dodatek pofermentacyjnego odcieku glonów spowodował wzrost całkowitego węgla organicznego o 2066 mg/kg, fosforu całkowitego o 27 mg/kg, całkowitego potasu o 55 mg/kg, całkowitego magnezu o 57 mg/kg, całkowitego wapnia o 183 mg/kg. Wskaźnik C/N wzrósł z 9,1 do 11,2. Wartość pH pozostała niezmieniona.
19
Content available remote Assessment of the Effect of Struvite on the Growth of Sinapis alba
EN
Struvite is a hydrated ammonium magnesium phosphate of chemical formula MgNH4PO4·6 H2O, discovered in 1845. Mineral is characterized by a transparent / translucent white color with a glossy gloss, a Mohs hardness of 2, a specific weight of 1700 kg·m-3. Its crystalline form is formed at appropriate concentrations of magnesium, phosphate and ammonium. In the natural environment its presence was mainly found in decomposing organic matter. However, struvite crystals may also be formed on the equipment of sewage treatment plants (piping, pump impellers, etc.). This is done in an uncontrolled manner and carries with it technical problems in the treatment plant. The most frequent occurrence was found in sewage sludge after biological treatment and sewage sludge of animal origin after anaerobic digestion. However, due to the fact that a given compound is a source of phosphorus, the possibility of using struvite for fertilization has been noted. As the fertilizer granule has low solubility, it is considered to be more environmentally friendly. It slowly dissolves in the soil, which causes the plants themselves to dispense the amount that they take from the environment. The recovery technologies of this mineral are not yet widely used because they are economically demanding. There are still intensive researches on the struvite to optimize its precipitation process. This work focuses on comparing the effects of different doses (0.1, 0.5, 1.0 g/250 g of soil) of a synthetic struvite used as a fertilizer for growth and biomass of Sinapis alba. The experiment was vase-shaped and was carried out under controlled conditions of the phytotron chamber. It was found that the physical physico-chemical properties of soil such as: pH, acidity, content of biogenic elements (N, P), content of macro and microelements; they improved with the increasing dose of struvite. Based on the results obtained for each combination, it was found that a dose of 0.5 g is sufficient to obtain the maximum yield length. However, this did not correlate with the obtained fresh and dry biomass, where the highest value (10.87 g for fresh biomass and 9.22 g for dry biomass) was obtained for a dose of 1.0 g of struvite.
PL
Struwit to uwodniony fosforan amonowo-magnezowy o wzorze chemicznym MgNH4PO4·6 H2O,odkryty w 1845 roku. Minerał charakteryzuje się barwą przejrzysta/półprzejrzysta biała o szklistym połysku, twardością według skali Mohsa wynoszącą 2, masą właściwą 1700 kg·m-3. Jego krystaliczna forma tworzy się przy odpowiednich stężeniach jonów magnezowych, fosforanowych oraz amonowych. W środowisku naturalnym jego obecność stwierdzono głównie w rozkładające się materii organicznej. Jednak kryształy struwitu mogą się także tworzyć na oprzyrządowaniu instalacji do oczyszczania ścieków (w rurociągach, wirnikach pomp itp.). Odbywa się w to sposób niekontrolowany i niesie za sobą problemy techniczne w oczyszczalni. Najczęstsze występowanie stwierdzono w osadach ściekowych po oczyszczaniu metodami biologicznymi oraz osadach ściekowych pochodzenia zwierzęcego po fermentacji beztlenowej. Jednak z racji tego, że dany związek stanowi źródło fosforu, zauważono możliwość wykorzystania struwitu w celach nawozowych. Jako granulat nawozowy ma niską rozpuszczalność przez co uważany jest za bardziej przyjazny środowisku. Wolno rozpuszcza się w glebie co powoduje, że rośliny same mogą dozować jaką jego ilość pobiorą z otoczenia. Technologie odzysku tego minerału nie są jednak jeszcze powszechnie stosowane ponieważ są wymagające pod względem ekonomicznym. Nad struwitem prowadzone są ciągle intensywne badania mające na celu zoptymalizowanie jego procesu wytrącania. Niniejsza praca skupiała się na porównaniu wpływu różnych dawek (0,1; 0,5; 1,0 g/250 g gleby) struwitu syntetycznego zastosowanego jako nawozu na wzrost oraz biomasę gorczycy. Doświadczenie, miało charakter wazonowy i było prowadzone w kontrolowanych warunkach komory fitotronowej. Stwierdzono, że właściwości fizycznochemiczne gleby takie jak: pH, kwasowość, zawartość pierwiastków biogennych (N, P), zawartość makro i mikroelementów; poprawiały się wraz z wzrastającą dawką struwitu. Na podstawie uzyskanych wyników dla poszczególnych kombinacji, stwierdzono, że dawka 0,5 g jest wystarczająca, do uzyskania maksymalnej długości plonów. Jednakże, nie korelowało to z uzyskaną świeżą oraz suchą biomasą, gdzie najwyższą wartość (10,87 g dla świeżej biomasy oraz 9,22 g dla suchej biomasy ) uzyskano dla dawki 1,0 g struwitu.
PL
Rosnąca konkurencja pomiędzy firmami zajmującymi się uprawą roślin wymusza na działach badawczo-rozwojowych poszukiwanie nowych technologii i preparatów pozwalających osiągać lepsze rezultaty w tych dziedzinach. Nie mniej istotnym czynnikiem decydującym o wyborze technologii i preparatów do stosowania w uprawie roślin, jest ich oddziaływanie na środowisko. Przez nierozważne działania (przenawożenie, intensywne stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, zaburzenia melioracyjne) środowisko naturalne ulega ciągłej degradacji. Problemów przysparzają także kapryśne zmiany klimatu, powodując bądź ulewne deszcze, bądź okresy długotrwałych susz. Wielką szansą wydaje się być technologia superabsorbentów. Rozwiązanie stosowane od lat w produkcji technicznych materiałów, dziś ma szansę wspomóc rolnictwo w walce z suszą. Rozwijająca się technika pozwala produkować w pełni biodegradowalne produkty spełniające funkcję doglebowych magazynów wody dla roślin. Hydrożele z przeznaczeniem do zastosowań rolniczych mają charakter dedykowany sprzyjający środowisku naturalnemu pozwalając jednocześnie ograniczać negatywne skutki suszy i rewitalizować zasoby naturalne. Podstawowe korzyści ekonomiczne i społeczne: ograniczenie konieczności nawadniania o ok. 20–50% – zapobieganie skutkom stresu wodnego i suszy, ograniczenie dawek nawozowych o ok. 30% poprzez „inteligentny” sposób uwalniania składników pokarmowych (nawozów) w obrębie systemu korzeniowego, ochrona środowiska naturalnego przed skutkami przenawożenia, zasolenia gruntów, ograniczenie wypłukiwania nawozów w głębsze partie gleby, ochrona wód gruntowych, ograniczenie intensywności zabiegów pielęgnacyjnych o ok. 9%, zwiększenie plonowania o ok. 15%.
EN
The growing competition between companies involved in the cultivation of plants, forces the research and development departments to search for new technologies and preparations to achieve better results in these fields. No less important factor determining the choice of technologies and preparations for use in the cultivation of plants, is their impact on the environment. By many years reckless actions (over-fertilization, intensive use of chemical plant protection products, irrigation) the natural environment is constantly degraded. Problems are also caused by capricious climate changes, causing either heavy rains or periods of prolonged drought. The superabsorbent technology seems to be a great opportunity. The solution used for years in the production in technical usage, today has the chance to help agriculture in the fight against drought. The developing technology allows to produce fully biodegradable products that perform the function of soil water storage for plants. Hydrogels designed for agricultural purposes are dedicated to the natural environment, in the same time are allowing to limit the negative effects of drought and revitalize natural resources. Basic economic and social benefits: reducing the need for irrigation by about 20–50% - preventing the effects of water stress and drought, limitation of fertilizer doses by approx. 30% through the “intelligent” way of release of nutrients (fertilizers) within the root system, protection of the natural environment against the effects of over-fertilization and land salinity. limiting the leaching of fertilizers into deeper soil parts, protection of groundwater, limiting the intensity of care treatments by approx. 9%, increase in yield by approx. 15%.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.