Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  faza rozwojowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wapń i magnez należą do makroelementów, których optymalna zawartość w paszy korzystnie wpływa na jej jakość. Celem przeprowadzonych badań było prześledzenie zmian w zawartości wapnia i magnezu w biomasie rutwicy wschodniej w zależności od roku uprawy i fazy rozwojowej. Wyniki badań uzyskano na podstawie dwóch doświadczeń polowych prowadzonych trzeci i siódmy rok. Podczas zbioru pobrano próbki z 1 m2 w następujących fazach rozwojowych: pąkowanie, początek kwitnienia, pełnia kwitnienia, koniec kwitnienia i dojrzałość pełna. Następnie próbki te wysuszono i rozdrobniono. Wapń i magnez oznaczono metodą ICP-AES po mineralizacji „na sucho”. Obliczenia statystyczne wykazały istotne zróżnicowanie w zawartości wapnia i magnezu w biomasie rutwicy wschodniej (Galega orientalis Lam.) w zależności od roku uprawy i fazy rozwojowej. Średnia zawartość wapnia w suchej masie rośliny testowej wynosiła 15,57 g · kg–1, a magnezu 2,54 g · kg–1. Rozpatrując poszczególne fazy rozwojowe rutwicy wschodniej, należy stwierdzić, że w fazie koniec kwitnienia oznaczono najwięcej wapnia, natomiast magnezu w fazie dojrzałości pełnej.
EN
The calcium and magnesium belong to the macroelements which the optimal content in the fodder have positive influence on their quality. The aim of this investigation was estimation of the year of cultivation and the growth phase. The presented results were obtained on the base of two field experiment carried out in the third and seventh year of cultivation. During the harvesting samples of the goat rue biomass were taken from the area of 1 m2 in the following growth phase: budding, begin of flowering, full flowering and of flowering and full ripeness. After that the samples were dried and crushed. Calcium and magnesium were determinated by ICP-EAS method in solution obtained after dry combination method of biomass. The content of calcium and magnesium were significiantly differentiated in the biomass of goat rue upon the influence of year cultivation and the growth phase. Statistical calculations showed significant differences in calcium and magnesium content in the biomass goat’s rue east, depending on the year of cultivation and development phase. The mean content of calcium in the dry mass of goat rue biomass reached 15.57 g · kg–1 and magnesium 2.54 g · kg–1. Considering the different development phases eastern goat’s rue, you should say in the end of flowering phase, marked the largest calcium and magnesium in the phase of full ripeness.
EN
Calcium and magnesium are among macroelements, both in plant and animal feeding. Green forage, especially that obtained from legume plants, is their main source in ruminants’ feed. The optimum content of those elements in fodder positively affects its quality. The aim of this study was to trace changes in calcium and magnesium content in fodder galega (Galega orientalis) during the vegetation period, depending on the year of cultivation and development phase. The results are based on two field experiments, conducted for the third and seventh year. Samples were taken during the harvest from 1 m2 of the field during the following development phases: budding, start of blossoming, full bloom, end of blossoming and full ripeness. Subsequently, the samples were dried and ground. Calcium and magnesium were determined by the ICP-AES method following dry mineralisation. Statistical calculations have revealed significant variation in calcium and magnesium content in fodder galega (Galega orientalis), depending on the year of cultivation and development phase. The average calcium content in dry matter of the test plant was equal to 15.57 g kg–1, while that of magnesium was 2.54 g kg–1. The largest amounts of calcium and magnesium were found in the leaves of the test plant in the third year of cultivation. Considering different development phases of fodder galega, it can be concluded that the highest level of calcium was determined at the end of the blossoming phase and the highest level of magnesium – during the full ripeness phase. The average Ca : Mg ratio was equal to 6.12 : 1.
PL
Wapń i magnez należą do podstawowych składników mineralnych organizmów zwierzęcych. Są one niezbędne do funkcjonowania całego organizmu i metabolizmu komórek. Podstawowym źródłem Ca i Mg w żywieniu zwierząt przeżuwających są zielonki, szczególnie roślin bobowatych. Optymalna zawartość tych składników w paszy korzystnie wpływa na jej jakość. Celem przeprowadzonych badań było prześledzenie zmian w zawartości wapnia i magnezu w biomasie rutwicy wschodniej w zależności od roku uprawy i fazy rozwojowej. Wyniki badań uzyskano na podstawie dwóch doświadczeń polowych prowadzonych trzeci i siódmy rok. Podczas zbioru pobrano próbki z 1 m2 w następujących fazach rozwojowych: pąkowanie, początek kwitnienia, pełnia kwitnienia, koniec kwitnienia i dojrzałość pełna. Następnie próbki te wysuszono i rozdrobniono. Wapń i magnez oznaczono metodą ICP-AES, po mineralizacji "na sucho". Obliczenia statystyczne wykazały istotne zróżnicowanie w zawartości wapnia i magnezu w biomasie rutwicy wschodniej (Galega orientalis Lam.) w zależności od roku uprawy i fazy rozwojowej. Średnia zawartość wapnia w suchej masie rośliny testowej wynosiła 15,57 g kg-1 a magnezu 2,54 g kg-1. Największe ilości wapnia i magnezu oznaczono w liściach rośliny testowej w trzecim roku uprawy. Rozpatrując poszczególne fazy rozwojowe rutwicy wschodniej, należy stwierdzić, że w fazie koniec kwitnienia oznaczono najwięcej wapnia, natomiast magnezu w fazie dojrzałości pełnej. Średni stosunek Ca : Mg ukształtował się na poziomie 6,12 : 1.
PL
W pracy określono zależności plonowania pszenżyta ozimego od sumy i rozkładu opadów w wybranych okresach wzrostu i rozwoju oraz w całym okresie wegetacji, w południowej części Polski, na glebach pszennych i żytnich. Na podstawie 1413 danych z lat 1981-1996 pochodzących z 12 stacji doświadczalnych przeprowadzono badania, które umożliwiły określenie wpływu wysokości i rozkładu opadów na wielkość plonu pszenżyta ozimego. Jakość gleby istotnie wpływała na plony pszenżyta ozimego. Najwyższe plony na kompleksach pszennych (ok. 7,0 t·ha-¹) wystąpiły, gdy suma opadów wynosiła 180-220 mm, liczba dni z opadem ≤ 5 mm - 35-45, a ogólna liczba dni z opadem - 50-60. Na kompleksach żytnich największy plon (6,5 t·ha-¹) otrzymano, gdy suma opadów wynosiła ok. 220-260 mm, liczba dni z opadem ≤ 5 mm była większa niż 50, a ogólna liczba dni z opadem - większa niż 60.
EN
The paper presents dependence of winter triticale yielding on the sum and distribution of rainfall in particular growth stages and throughout the vegetation season in the southern part of Poland on wheat and rye soils. The study was based on 1413 results of experiments carried out at 12 experimental stations in the years 1981-1996. Soil quality had a significant effect on winter triticale yielding. The highest yields of ca. 7.0 t·ha-¹ on wheat complexes were obtained under the following conditions: rainfall 180-220 mm, the number of days with rainfall ≤ 5 mm - 35-45 days and the overall number of days with rainfall 50-60 days. The respective figures for rye complexes (yield 6.5 t·ha-¹) were: 220-260 mm, over 50 days and over 60 days.
PL
Na podstawie wyników doświadczeń COBORU z lat 1981-1996 określono zależność plonowania pszenżyta ozimego na glebach pszennych i żytnich w północnej części Polski od sumy i rozkładu opadów w następujących okresach wzrostu i rozwoju: wiosenny początek wegetacji - strzelanie w źdźbło, strzelanie w źdźbło - dojrzałość woskowa oraz w całym okresie wiosenno-letniej wegetacji. Wyniki pochodziły z 13 stacji, a łączna liczba danych wynosiła 1039. Dane opracowano stosując analizę korelacji i regresji kwadratowej. W warunkach prowadzenia badań największe plony pszenżyta ozimego (ok. 7,5 t·ha-¹) na kompleksach pszennych wystąpiły, gdy opady wyniosły 180-200 mm, liczba dni z opadem ≤ 45 mm była większa niż 50, a ogólna liczba dni z opadem - większa niż 60. Na kompleksach żytnich największy plon (6 t·ha-¹) otrzymano, gdy suma opadów wynosiła ok. 150-225 mm, liczba dni z opadem ≤ 5 mm była równa 60, a ogólna liczba dni z opadem - większa niż 60.
EN
Based on COBOR experiments from the years 1981-1996, the dependence of winter triticale yielding on rye and wheat soils in the northern part of Poland was determined on the sum and distribution of rainfall in the following growth periods: the spring beginning of vegetation - shoooting, shooting - dough maturity and in the entire summer vegetation. The results came from 13 stations, the total number of data being 1039. The data were processed using the square correlation and regression analysis. The highest yields of winter triticale on wheat complexes, ca. 7.5 t·ha-¹, were obtained when rainfall ranged between 180-225 mm, the number of days with rainfall ≤ 5 mm exceeded 50 days and the total number of days with rainfall was over 60 days. Respective figures for rye complexes (yield 6 t·ha-¹) were: 150-200 mm, 60 days and more than 60 days.
PL
W pracy określono zależności plonowania pszenżyta ozimego od sumy i rozkładu opadów w następujących okresach rozwojowych: wiosenny początek wegetacji - strzelanie w źdźbło, strzelanie w źdźbło - dojrzałość woskowa oraz w całym okresie wegetacji na glebach pszennych i żytnich w środkowej części Polski. Na podstawie 2437 danych z 19 stacji doświadczalnych z lat 1981-1996 opracowano modele plonowania. Przeprowadzone badania umożliwiły określenie, które z badanych parametrów i w jakich okresach mają istotny wpływ na wielkość plonu ziarna pszenżyta ozimego. Największe plony na kompleksach pszennych (ok. 7,3 t·ha-¹) wystąpiły, gdy opady wyniosły 200-240 mm. Liczba dni z opadem ≤ 5 mm i ogólna liczba dni z opadem nie wpływały wyraźnie na plon. Na kompleksach żytnich największy plon (6,5 t·ha-¹) otrzymano, gdy suma opadów wynosiła ok. 200-260 mm, liczba dni z opadem ≤ 5 mm była większa niż 45, a ogólna liczba dni z opadem - większa niż 60.
EN
The study presents dependence of winter triticale yielding on the sum and distribution of rainfalls in the growth stages: beginning of vegetation - shooting, shooting - dough maturity and in the whole vegetation season. Winter triticale was grown on wheat and rye soils in the middle part of Poland. Based on 2437 one-year experiments from 19 experimental stations over 1981-1996, a model of yielding has been elaborated. The study allowed determining which of the studied parameters and when exerts an essential impact on the yield of winter triticale. The largest yields of ca. 7.3 t·ha-¹ was obtained on wheat complexes when rainfall was 200-240 mm. The number of days with precipitation ≤ 5 mm and the total number of days with rainfall did not significantly correlate with the yield. The largest yield (6.5 t·ha-¹) on rye complexes was obtained at total rainfall ca. 200-260 mm, the number of days with rainfall ≤ 5 mm over 45 days and overall number of days with rainfall greater than 60 days.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.