Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fatty acid methyl esters
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono opracowaną metodę rozpoznawania typu surowca zastosowanego do produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych FAME. Do tego celu przygotowano własną metodę oznaczania wolnych steroli roślinnych i zwierzęcych w FAME. Z uwagi na charakterystyczny profil sterolowy każdego tłuszczu, opracowana metodyka pozwala na identyfikację pochodzenia surowca roślinnego zastosowanego do produkcji FAME, jak również na wykrycie przypadków zastosowania surowca zwierzęcego.
EN
In this paper, the method of recognition of the type of raw material used for the production of fatty acid methyl esters FAME is presented. For this purpose, a method of determination of free sterols of animal and plant origin in FAME is used. Due to the characteristic sterol profile of each fat, the method developed in this work allows the identification of the origin of plant material used for the production of FAME, as well as detecting the use of animal material.
EN
This communication explores the feasibility of biodiesel production from a weed plant Argemone mexicana seed oil and an efficient catalyst crystalline manganese carbonate. To the best of the authors' knowledge, this is the first study making use of pure, crystalline, ash colored manganese carbonate as a heterogeneous catalyst for the production of methyl esters as fuel from Argemone mexicana seed oil. The optimum process conditions for the conversion of Argemone mexicana oil to its methyl ester by transesterification required 1% manganese carbonate as catalyst with alcohol to oil ratio 5:1 at 60°C to yield biodiesel of 99.99% purity. The methyl esters obtained were examined by Gas chromatography analysis.
3
Content available remote Perspektywy, bariery i uwarunkowania techniczne dotyczące eksploatacji biopaliw
PL
W referacie zamieszczono informacje dotyczące kierunków rozwoju biopaliw, w tym mikroalg, jako potencjalnego źródła pozyskania. Zamieszczono ocenę właściwości fizyko-chemicznych i użytkowych estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego oraz uwarunkowania techniczne dotyczące zasilania silników o zapłonie samoczynnym tym paliwem.
EN
In this paper some information about biofuels development trends, including microalgae as a potential source of it, are presented. Assessment of physicochemical and operational properties of fatty acid methyl esters of rapeseed oil are described. Technical specifications of rape oil esters which are important from the point of view of fuelling of CI engine with these fuels are also included.
PL
W niniejszym artykule zaproponowano nową metodę dokładnego oznaczania sumarycznej zawartości estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME). Na wstępie przestawiono stan wiedzy w zakresie oznaczania estrów metylowych kwasów tłuszczowych i zestawiono parametry dostępnych metod znormalizowanych dotyczących ich oznaczania, a następnie określono nowe warunki oznaczania sumarycznej zawartości estrów metylowych kwasów tłuszczowych w czystych FAME, stosowanych jako paliwo do silników Diesla, przy użyciu techniki chromatografii gazowej z zastosowaniem detektora płomieniowo-jonizacyjnego. Wykazano wyższą precyzję opracowanej metody w porównaniu z metodami dostępnymi obecnie.
EN
The aim of this research was to develop a method for accurate determination of total fatty acid methyl esters (FAME) content. The paper presents the review in the area of fatty acid methyl esters content. The parameters of different standard methods for the determination of total FAME content are presented. The work includes the elaboration of parameters of the method of fatty acid methyl esters determination in FAME used as a fuel for Diesel engines, with the implementation of gas chromatography with flame-ionization detection. Higher accuracy of this new developed method of the determination of total fatty acid methyl esters content, in virtue of other available methods, is confirmed.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań wskaźników ekonomicznych i ekologicznych silnika PERKINS 1100 zasilanego czterema rodzajami paliw ekologicznych tj.: węglowodorowym, niskosiarkowym olejem napędowym EKODIESEL PLUS 50B oraz porównawczo: estrem metylowym kwasów oleju rzepakowego FAME-100B i mikroemulsją węglowodorowo-etanolową (E1-90%ON + 10%ETANOL), estrowo-etanolową (E2-90% FAME +10%ETANOL). Zastosowanie paliw o różnych właściwościach fizykochemicznych do silników wysokoprężnych wymaga dużych dokładności pomiarów parametrów diagnostycznych celem poznania występujących różnic w procesach wtrysku i spalania silników zasilanych tymi paliwami. Spełnianie coraz bardziej rygorystycznych norm w emisji składników toksycznych spalin zmusza współczesnego badacza silników spalinowych o zapłonie samoczynnym do posiadania szybkich i precyzyjnych metod oceny jego stanu technicznego, a szczególnie procesu spalania oraz stanu technicznego aparatury wtryskowej. Wykazano, że rodzaj paliwa o różnych właściwościach fizykochemicznych ma istotny wpływ na proces wtrysku paliwa i jego spalanie, czas trwania wtrysku, prędkość wypływu paliwa z rozpylacza oraz czas trwania strugi paliwa i jakość jej rozpadu na krople. Wpływ ten przejawia się w oddziaływaniu na wskaźniki ekonomiczne i emisję toksycznych składników ze spalinami.
EN
In the article are chosen research findings of economic and ecological signs of engine Perkins 1100 fed with four kinds of clean fuels i.e.: with hydrocarbon, low-sulphuric EKODIESEL PLUS 50B diesel and comparatively: with methylic ester of acids of the FAME-100B rape oil and microemulsion hydrocarbon-ethanol (E1-90%ON + 10%ETANOL), ester-ethanol (E2-90% FAME +10%ETANOL). Using fuels with different physicochemical properties in Diesel engines requires high accuracies of the measurements of diagnostic parameters in order to get to know appearing differences in processes of injection and burning. Fulfilling more and more rigorous norms in emission of elements of the toxic exhaust fumes is forcing the examiner of internal combustion engines with the self-ignition to have fast and precise methods of estimation of its technical state, particularly the process of burning and the technical state of injection apparatus.They demonstrate, that kind of fuel with different physicochemical properties have an essential influence on the process of the fuel injection and burning, the duration of injection, the speed of the leakage of fuel out of the sprayer and the duration of the stream of fuel as well as the quality of its disintegration to drops. This influence is showing in the influence on economic indicators and the broadcasting of toxic ingredients with the exhaust fumes.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań ciśnień spalania silnika PERKINS 1100 zasilanego mieszaniną paliwa mikroemulsyjnego: węglowodorowo-estrowo-etanolowego oraz porównawczo węglowodorowym, niskosiarkowym olejem napędowym EKODIESEL PLUS 50B i estrem metylowym kwasów oleju rzepakowego FAME (100%). Zastosowanie paliw o różnych właściwościach fizykochemicznych do silników wysokoprężnych wymaga dużych dokładności pomiarów parametrów diagnostycznych celem poznania występujących różnic w procesach wtrysku i spalania silników zasilanych tymi paliwami. Spełnianie coraz bardziej rygorystycznych norm emisji składników toksycznych spalin zmusza współczesnego badacza silników spalinowych o zapłonie samoczynnym do posiadania szybkich i precyzyjnych metod oceny jego stanu technicznego, a szczególnie procesu spalania oraz stanu technicznego aparatury wtryskowej. Analiza eksperymentalnie wyznaczonych wykresów indykatorowych ciśnienia spalania wykazała wpływ właściwości fizykochemicznych badanych paliw: mineralnych, roślinnych i ich mieszanin z etanolem na ciśnienia spalania oraz na wskaźniki efektywne pracy badanego silnika. Wpływ ten przejawia się w oddziaływaniu na wskaźniki efektywne, zużycie paliwa, na wskaźniki energetyczne oraz emisję toksycznych składników ze spalinami.
EN
The paper presents investigation results of the engine PERKINS 1100. The engine was powered by a mixture of mikroemulsive fuel: hydrocarbon-ester-ethanol and comparatively with hydrocarbon, low-sulphuric EKODIESEL PLUS 50B diesel and the methylic ester of acids of the FAME rape oil (100%). Using fuels with different physicochemical properties for Diesel engines requires high accuracy of measurements of diagnostic parameters in order to get to know appearing differences in processes of injection and burning. Fulfilling rigorous norms more and more in emission of elements of the toxic exhaust fumes is forcing the contemporary user of internal combustion engines to have fast and precise methods of estimation its technical state, particularly of the process of burning and the technical state of injection apparatus. Analysis of graphs experimentally outlined demonstrates pressures of burning and influence of the physicochemical features of examined fuels: mineral, plant and of their mixtures with the ethanol on pressures of burning and the engine effective signs of the work. They demonstrate, that kind of fuel with different physicochemical properties has an essential influence on that process as well as fuel injection. This influence is showed in change of effective signs, fuel consumption, for energy parameters and emissions of toxic ingredients with the exhaust fumes.
PL
W niniejszej pracy podjęto problem określenia wpływu warunków hydrodynamicznych podczas procesu współstrącania katalizatorów, realizowanego w skali wielkolaboratoryjnej oraz zawartości sodu w otrzymanych katalizatorach na ich właściwości fizykochemiczne oraz aplikacyjne. Stwierdzono istotny wpływ rozpatrywanych parametrów. Uzyskane katalizatory charakteryzują się znaczną aktywnością oraz selektywnościąa także pozwalają na syntezę oksyetylenowanego produktu charakteryzującą się brakiem czasu inicjacji.
EN
The aim of this work was to examine an influence of mixing hydrodynamics during co-precipitation process and influence of sodium content in catalysts on their activity and physical and chemical properties. The process was carried out in a technical scale. A significant influence of tested parameters was found. Obtained catalysts were characterized by considerable activity and selectivity. They enabled one to form oxyethylated product distinguished by I a lack of inhibition time.
PL
W niniejszej pracy podjęto problem modelowania procesu oksyetylenowa-nia estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych na tlenkowym, glinowo-magnezowym katalizatorze heterogenicznym. Proces realizowano w reaktorze półperiodycznym, ze stopniowym dozowaniem tlenku etylenu. Ze względu na jego złożoność wynikającą z ilości przebiegających reakcji oraz trójfazowości układu zaproponowano uproszczony model matematyczny rozwiązywany numerycznie. Pozwala on na analizę przebiegu procesu.
EN
Modelling of fatty acids methyl esters oxyethylation process on heterogeneous aluminum and magnesium oxide catalyst is discussed in the paper. The process was carried out in a semi-batch reactor with successive dosing of ethylene oxide. Because of its complexity resulting from a three-phase system and number of consecutive reactions a simplified mathematical model of the process was proposed. Numerical methods were used to find the solution of model equations. The proposed approach can be used in process analysis.
PL
Przedstawione rezultaty badań są częścią programu badawczego, w którym dokonano optymalizacji składu kompozycji oleju napędowego z dodatkami estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME – Fatty Acid Methyl Esters) otrzymanych z olejów roślinnych, które znalazłyby zastosowanie jako ekologiczne paliwa do silników z zapłonem samoczynnym (diesla). Jako potencjalne dodatki modyfikujące właściwości smarne oleju napędowego zaproponowano roztwory mieszanin FAME. Dla wytypowanych kompozycji biopaliw wykonano badania tribologiczne, z wykorzystaniem aparatu realizującego ruch posuwisto-zwrotny kulki po płaszczyźnie z wysoką częstotliwością (HFRR – High Frequency Reciprocating Ring – Ball-on-Flat). Badania prowadzone były dla: skojarzenia materiałowego stal–stal i styku skoncentrowanego. Właściwości tribologiczne określono przez: opory ruchu, zużycie i stopień pokrycia filmem smarnym. Celem przeprowadzonych badań było podjęcie próby otrzymania korelacji między mierzonymi wielkościami charakteryzującymi tarcie a udziałem procentowym biododatków w oleju napędowym. Wykazano, że już przy 10% udziale dodatku mieszaniny FAME z oleju rzepakowego z FAME z oleju słonecznikowego w stosunku 1:1 w oleju napędowym, współczynnik tarcia maleje o ok. 30%, a zużycie zmniejsza się prawie dwukrotnie względem oleju napędowego, co może być wynikiem wzrostu trwałości filmu smarnego.
EN
The results presented are a part of the research program aimed at the optimisation of diesel fuel containing fatty acid methyl esters (FAME) derived from vegetable oils. The esters could be applied as an ecological fuel for diesel engines. FAME solutions were proposed as additives modifying the lubricity of diesel fuel. For the bio-diesels selected, tribological tests using high frequency reciprocating ring ball-on-flat apparatus were performed. The tests were carried out for steel-steel and concentrated contact. The tribological properties are described as motion resistance and the level of coverage by the lubricating film. The purpose of the research was to determine the correlation between the friction characteristics measured and the content of bio-additives in diesel fuel. It was proved that, at 10% content of the mixtures, the friction coefficient was reduced by 20% and wear was reduced 2-fold, as compared to diesel oil. This can be a result of an increase of the durability of the lubricating film.
PL
W pracy oceniono przydatność klasycznych dodatków uszlachetniających oraz modyfikacji chemicznej za pomocą siarkowania FAME do kształtowania właściwości użytkowych cieczy obróbkowych na bazie produktów roślinnych. Przedstawiono wyniki badań wpływu dodatków depresujących na właściwości niskotemperaturowe estru metylowego wyższych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego, a także zbadano właściwości smarne kompozycji FAME z wybranymi dodatkami AW/EP. Porównano właściwości tribologiczne siarkowanych estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego z kompozycjami FAME zawierającymi komercyjne dodatki smarne. Uzyskane wyniki wskazują, iż siarkowane FAME charakteryzują się lepszymi właściwościami przeciwzatarciowymi niż kompozycje FAME z dodatkami AW/EP, a wprowadzenie klasycznych wiskozatorów umożliwia uzyskanie optymalnych właściwości reologicznych w niskich temperaturach.
EN
The possibility of using vegetable-originated cutting fluid chemical modification by means of commercial additives or sulfurization processes is evaluated. The influence of depressants on the low-temperature characteristics of rapeseed oil FAME and the lubricity of FAME containing selected AW/EP additives are investigated. The tribological characteristics of sulfurized FAME and FAME containing commercial lubricating additives were compared. Obtained results have shown that sulfurized FAME has better antiseizure properties than FAME containing AW/EP additives. Application of the classic viscosity additives enables optimum rheological properties at low temperatures to be obtained.
PL
Podstawowym surowcem do otrzymywania estrów metylowych kwasów tłuszczowych (fatty acid methyl esters - FAME), tzw. bioestrów, są oleje roślinne. W naszej strefie klimatycznej olej rzepakowy niskoerukowy stanowi podstawowy surowiec do otrzymywania FAME. Dostępność rzepaku, ograniczona posiadanym areałem i ukierunkowanie produkcji biopaliw na surowce nieprzeznaczane na cele jadalne, wymuszają poszukiwania innych surowców. W artykule przedstawiono wyniki badań zastosowania tłuszczów zwierzęcych o różnej zawartości wolnych kwasów tłuszczowych (WKT), takich jak łoju, smalcu i tłuszczu utylizacyjnego do otrzymywania bioestrów. W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano estry metylowe kwasów tłuszczowych pochodzenia zwierzęcego o parametrach zbliżonych do wymagań normy PN EN 14214 w określonym zakresie. Uzyskanie estrów metylowych kwasów tłuszczowych z tłuszczów zwierzęcych zgodnych z normą wymaga zastosowania jeszcze jednego etapu transestryfkacji.
PL
Wysokie ceny ropy naftowej oraz ochrona środowiska są głównymi przyczynami rosnącego zainteresowania paliwami ze źródeł odnawialnych. Surowcem ze źródeł odnawialnych są produkty roślinne tzw. biomasa, z których możliwe jest uzyskanie dwóch rodzajów biopaliwa - bioetanolu i olejów roślinnych które następnie przetwarza się w estry metylowe kwasów tłuszczowych. W artykule przedstawiono uregulowania prawne Unii Europejskiej i Polski w zakresie biopaliw. Scharakteryzowano biopaliwa B100, B20 i E85 oraz krajowe doświadczenia w zakresie programów pilotażowych promujących wprowadzanie biopaliw w wybranych flotach pojazdów.
EN
Ceiling prices of crude oil and the environmental protection are main causes of a growing interest of fuels from renewable sources. Plant products called biomass are renewable source, from which two kinds of biofuels products are possible - bioethanol and vegetable oils which next are converted into of fatty acid methyl esters. The article below presents Polish and European Union regulations of biofuels and characterizes Polish experiences of pilot programmes promoting implementing biofuels such as B100, B20 and E85 in selected vehicles fleeds.
PL
W artykule zamieszczono informacje dotyczące potencjalnego wykorzystania estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego jako paliwa do silników z zapłonem samoczynnym oraz wynikające ograniczenia jego przydatności. Jednym coraz bardziej zyskującym na znaczeniu biopaliwem, stopniowo wprowadzanym do napędu pojazdów samochodowych jest .biodiesel. - bioester Fatty Acid Methyl Ester (FAME). Jest ono w szczególności a w szczególności pozyskiwane w procesie transestryfikacji oleju rzepakowego jako mieszanina estrów metylowych kwasów tłuszczowych tego produktu. W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych FAME w zakresie oceny właściwości fizykochemicznych i użytkowych wg normy EN 14214:2003, jak również jego proces starzeniowy, podatność na rozkład mikrobiologiczny i właściwości niskotemperaturowe.
EN
The article contains an information about the use of rapeseed oil as a fuel for diesel engines and presents restrictions that result from its use. Nowadays, Fatty Acid Methyl Esters (FAME) become more important among other biofuels. These very esters are a mixture of methyl esters of fatty acids from rape-seed oil. They are gradually implemented as a fuel for motor vehicles. In this article, can also find one results of laboratory tests on FAME in the area of physicochemical and working properties according to EN 14214:2004. This information includes the ageing process, susceptibility to microbiological decomposition and low-temperature properties.
PL
Problematyka prowadzonych badań wynika z tendencji wprowadzania do paliw biokomponentów, a także zastąpienia paliw tradycyjnych, otrzymywanymi ze źródeł odnawialnych. Jako modelowe paliwa przyjęto estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME - Fatty Acid Methyl Esters) otrzymywanych na bazie różnych olejów roślinnych oraz ich roztwory w oleju napędowym. Dla wytypowanych paliw wykonane zostały badania fizykochemiczne oraz tribologiczne, których celem było określenie: oporów ruchu i zużycia. Badania tribologiczne przeprowadzono z wykorzystaniem aparatu T-11 w układzie kulka-tarcza, dla skojarzenia materiałowego stal--stal i styku skoncentrowanego.
EN
Issues of conducted examinations result from the tendency to insert into fuels of biocomponents as well as replacing traditional fuels, obtained from renewable sources. As model fuels methyl esters of fatty acids were accepted (FAME - Fatty Acid Methyl Esters) obtained on the basis of different vegetable oils and their solutions in diesel.For fuels marked out, physicochemical and tribological examinations were carried out to determine motion resistance and wear. Tribologcal examinations were carried out using exploiting T- 11 tester in the arrangement ball on disc, for the material association steel-steel and of concentrated joint.
PL
W pracy zbadano możliwość sterowania kluczowymi właściwościami eksploatacyjnymi ekologicznych baz olejowych poprzez zmianę zawartości oleju rzepakowego i estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych (FAME). Stwierdzono, że istnieje zależność wielomianowa drugiego stopnia pomiędzy ilością poszczególnych składników bazy a jej lepkością kinematyczną oraz liniowa zależność pomiędzy zawartością komponentów a liczbą kwasową oleju bazowego. Ponadto wykazano, że na właściwości smarne i przeciwkorozyjne kompozycji nie ma wpływu ilość składników bazy olejowej. Stwierdzono także dobrą stabilność termooksydacyjną w łagodnych warunkach starzeniowych.
EN
The possibility of controlling the fundamental properties of ecological base oils by changing rape-seed oil and FAME content was investigated. It was found that there is a quadratic dependence between the amount of the base oil components and its kinematic viscosity as well as a linear dependence between the amount of the base oil components and its total acid number (TAN). Lubricity and anticorrosive properties are not influenced by the amount of base oil components. It has also been observed that there is good thermooxidational stability under mild deterioration conditions.
PL
Przedstawiono najważniejsze problemy dotyczące technologii wytwarzania estrów metylowych kwasów tłuszczowych ze szczególnym uwzględnieniem problemów cyrkulacji metanolu. Celem pracy była analiza możliwości zamknięcia obiegu metanolu w wybranej technologii wytwarzania estrów metylowych kwasów tłuszczowych oraz zaprojektowanie węzła odwadniania metanolu.
EN
The main problems of fatty acid methyl esters production, particularly the circulation of methanol, are presented. The objective of this work was to analyse the possibility of closing the methanol circulation in the selected technology of fatty acid methyl esters production. The project of methanol dewatering station was calculated.
PL
Omówiono bilanse energetyczne sporządzone dla estrów metylowych kwasów tłuszczowych FAME (ang. Fatty Acid Methyl Esters). Oceniano cykl życia produktu (LCA ang. Live Cycle Assessment) bioestrów pod kątem wartości energii uzyskanej w stosunku do energii dostarczonej. Ocenę wykonywano poczynając od nasion rzepaku wysianych do gleby poprzez cykl wegetacji, pozyskiwania oleju rzepakowego i jego przetwarzanie do bioestrów, łącznie z etapem oczyszczania. Uwzględniano również dostarczenie bioestrów do blendowania !ub/i dystrybutora i następnie spalenie w silniku. Podział okresu życia biopaliwa zgodnie z danymi literaturowymi na etapy WTT (we//-to-tonik), TTW (tank-to-wheeis) lub facznie WTW (well-to-whe-e/s) pozwala na dokładniejszą ocenę pozyskiwania energii lub zbyt dużego wydatkowania.
EN
Energy balances for FAME (Fatty Acid Methyl Esters) are described. Live Cycle Assessment of bioesters was done in relation to energy obtained to energy delivered. The evaluation was made starting from rape seeds sowed to soil, by vegetation cycle, obtaining rape seed oil and its transformation to bioesters, including a purification process. It was also considered a deliver-ation of bioesters to blending and/or to distributor and next a combustion in an engine. According to literature data biofuel live cycle is divided for stages: WTT (well-to-tank), TTW (tank-to-wheels) or together WTW (well-to-wheels). The dividing for this stages allows for better evaluation of energy obtaining or energy or energy consumption.
PL
Problematyka prowadzonych prac wynika ze światowych tendencji, wprowadzania do paliw biokomponentów, a nawet zastąpienia paliw tradycyjnych, otrzymywanymi ze źródeł odnawialnych. Jako modelowe paliwa przyjęto estry metylowe kwasów tłuszczowych otrzymywanych na bazie różnych olejów roślinnych oraz ich mieszaniny w oleju napędowym. Skład mieszanin został tak dobrany, aby prześledzić wpływ stężenia na wybrane wielkości charakteryzujące smarność. Dla wytypowanych paliw, zawierających mieszaniny estrów, wykonane zostały badania tribologiczne, przy wykorzystaniu aparatu czterokulowego, których celem jest określenie: oporów ruchu, zużycia, obciążenia zacierającego i zatarcia. Badania prowadzone były dla: skojarzenia materiałowego stal-stal i styku skoncentrowanego.
EN
The issues connected with the research being conducted result from the worldwide tendency to add biocomponents to fuels or even to replace traditional fuels with those obtained from renewable resources. Despite a considerable amount of experimental material and attempts to standardize plant materials obtained, questions are being raised concerning negative effects of the use of biofuels. Therefore, research should be continued in order to demonstrate both negatve and positive effects of introducing a new generation of biofuels and to protect against failure during operation. Methyl esters of fatty acids obtained from various vegetable oils and their mixtures in fuel oil were accepted as model fuels. The compositions of the mixtures were selected in such a way that it was possible to investigate the effect of concentration on selected quantities characterizing lubricity. Certain fuels containing mixtures of the esters were tested tribologically using a four-ball tester. The aim of this investigation was to determine resistance to motion, wear, scuffing and seizure loads. The investigations will be carried out for a steel-steel friction pair and concentrated contact.
PL
Estry metylowe kwasów tłuszczowych, stanowiące składniki znormalizowanego biopaliwa do silników wysokoprężnych, otrzymywane są w wyniku transestryfikacji triglicerydów olejów roślinnych (np. z rzepaku) z metanolem w obecności silnych zasadowych katalizatorów. Jako produkt uboczny tej reakcji powstaje wodny roztwór zanieczyszczonej gliceryny. Zaproponowano nowe rozwiązanie, w którym triacyloglicerole kwasów tłuszczowych poddaje się reakcji transestryfikacji z octanem metylu w obecności silnie kwasowych katalizatorów. Produktami tak prowadzonej reakcji są estry metylowe kwasów tłuszczowych oraz triacetin (triacetyloglicerol). Zaproponowany proces znacznie poprawia ekonomikę procesu otrzymywania biopaliwa, ponieważ wszystkie produkty reakcji mogą stanowić składniki nowego typu paliwa. Produkt, nazwany Gliperol, charakteryzuje się parametrami paliwowymi porównywalnymi z biopaliwem tradycyjnym.
EN
Methyl esters of fatty acids are components of normalized biodiesel fuel that are synthesized through transesterification between vegetable (eg. rapeseed oil) oil triglicerides and methanol in a presence of strong basic catalysts. Water solution of crude glycerin is a side product of this method. New approach in which triglicerides are transesterified with methyl acetate in the presence of strong acid catalysts has been proposed. Mixtures of fatty acids methyl esters and triacethylglicerin are products of the transestrification reaction. All these products could be used as components of new type of biodiesel fuel, which strongly improves economy of the biofuel production. Product, named Gliperol posses fuel characteristic comparable with traditional biodiesel fuel.
PL
Przedstawiono charakterystykę frakcji glicerynowych pozyskiwanych w procesie metanolizy oleju rzepakowego rafinowanego i tłoczonego surowego oraz po częściowej jego rafinacji. Wykazano zależność między zawartością glicerolu i części nieorganicznych (popici) we frakcjach glicerynowych, a stopniem rafinacji oleju rzepakowego. Zastosowanie NaOH jako katalizatora może zmniejszyć zawartość soli nieorganicznych we frakcjach glicerynowych, ze względu na mniejszą rozpuszczalność mydeł sodowych w roztworach glicerynowych. Zwrócono uwagę na fakt, że przy ocenie technologii i instalacji do metanolizy olejów roślinnych, jakość frakcji glicerynowych należy traktować porównywalnie do jakości FAME.
EN
Characteristic of glycerol fraction from metanolysis of pure and purified rapeseed oil, as well as its characteristic after partial purification were presented. The dependency between content of glycerol and inorganic salts (ash) within glycerol fractions and degree of rapeseed oil purification was proved. Application of NaOH as catalyst can decrease the content of inorganic salts within glycerol fractions due to lower solution of sodium soaps in glycerol fractions.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.