Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fats
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This article discusses the main stages and features of wastewater treatment at “Food Ingredients” LLC (Russia, Krasnodar region) involved in vegetable oils and fats refining. The experimental data on averaged qualitative composition of industrial wastewater involving the period from January to June, 2018 were presented. The indicators of the quality of averaged waste did not exceed: 20 mg/l for ammonium nitrogen; 20 mg/l for phosphates; 800 mg/l for suspended solids; 700 mg/l for fatty substances. The operation of biological aeration tank was analyzed from January to June, 2018. The graphic dependences of the change of sludge index, phosphate ions, chemical oxygen demand (COD), and temperature were given. The species composition of microorganisms and their amount were determined by means of optical microscopy. Absolute quantity of microorganisms in activated sludge was determined with the “calibrated droplet” method. As of October 31, 2018 the quantity of microorganisms was as follows, U/ml: small flagellates – 44,015; free swimming infusoria – 34,233; Euglypha – 6,520; Vorticella – 27,713; Rotatoria – 29,343; Aspidiska – 36,950; Aelosoma – 2,173; Heliozoa – 1,086. No filamentous microorganisms were detected. After treatment, the recovered water was characterized by the following indicators of the quality: transparent, ammonium nitrogen content in water was less than 0.1 mg/l, phosphate ion content was no higher than 0.2 mg/l; COD was no higher than 30 mg O2/l, hydrogen index was about pH = 7. These indicators comply with the requirements for water in technical water supply systems of industrial enterprises (Russia), as applied to recovered water produced of wastewater for subsequent use in recycled water supply system. The treated water is reused in the production processes, which evidences high quality of water treatment and reliable operation of the equipment in local treatment facilities at “Food Ingredients” LLC during 10 years of operation.
PL
Wiele sensorycznych właściwości tłuszczów, takich jak rozprowadzanie i tekstura, zależy od wytrzymałości sieci zbudowanej z kryształów tłuszczów. Proces krystalizacji ma w związku z tym duży wpływ na ostateczną jakość produktu. Jego poprawę można osiągnąć poprzez wykorzystanie pola ultradźwiękowego. Przeprowadzono badania wpływu energii ultradźwięków na krystalizację tłuszczów. W badaniach wykorzystano typowe stałe i ciekłe oleje wykorzystywane w przemysłach farmaceutycznym i kosmetycznym. Otrzymane próbki poddano testom reologicznym. Dodatkowo przeprowadzono obserwacje mikroskopowe. Wyniki pokazały korzystny wpływ energii ultradźwięków na właściwości reologiczne i strukturę sieci krystalicznych tłuszczów.
EN
Four mixts. of liq. rapeseed or castor oils with coconut oil or cocoa butter were prepd., crystd. at 23°C for 5 h under ultrasonication (24–64 kW/m²) and studied for storage modulus. The sonication resulted in decreasing the fractal dimension and increasing the storage modulus of the mixts.
PL
Coraz większym zainteresowaniem wśród konsumentów cieszą się smażone produkty przekąskowe. Wśród nich wyróżniamy chrupki (prażynki) uzyskane z półproduktów typu pellet. W czasie smażenia pellety ekspandują, dzięki czemu otrzymują specyficzną chrupką i delikatną teksturę. Celem pracy przedstawionej w artykule było określenie wpływu rodzaju tłuszczu użytego do smażenia na jakość smażonych przekąsek pszennych i ziemniaczanych. Smażono pellety pszenne i ziemniaczane w 5 różnych tłuszczach: oleju rzepakowym rafinowanym, oleju rzepakowym tłoczonym na zimno, oliwie z oliwek, smalcu, a w celach porównawczych w tłuszczu palmowym. W smażonych przekąskach oznaczono zawartość wody, tłuszczu, teksturę i mikrostrukturę. Stwierdzono wysoką zawartość tłuszczu w smażonych przekąskach: pszennych od 21,56% w oleju rzepakowym tłoczonym na zimno, do 32,96% w oleju palmowym oraz w przekąskach ziemniaczanych od 19,61% w oleju rzepakowym tłoczonym na zimno, do 38,76% w palmowym. Rodzaj użytego do smażenia tłuszczu nie miał istotnego wpływu na teksturę przekąsek.
EN
Nowadays, more and more popular among consumers become fried snacks products. Among them we single out crisps (snacks) obtained from semi-finished type of pellet. During frying pellets are expanding, so why they get a specific crisp and delicate texture. The aim of this study was to determine the effect of type of fat used for frying on the quality of wheat and potato snacks. Wheat and potato pellets were fried in 5 different fats: refined rapeseed oil, rapeseed cold pressed oil, olive oil, lard and for comparative purposes in palm fat. The content of water, fat, texture and microstructure of snacks were determined. There was found a high fat content from 21,56% in wheat snacks fried in cold pressed rapeseed oil to 32,96% fired in palm oil. The content of fat in potato snacks was detected in the range from 19.61% in snacks fried in cold pressed rapeseed oil to 38,76% in snacks fried in palm oil. The type of fat which was used for frying had no significant effect on the texture of snacks.
4
Content available remote Recykling tłuszczów posmażalniczych
PL
Omówiono możliwości zagospodarowania zużytych tłuszczów posmażalniczych. Przedstawiono sposoby oczyszczanie olejów posmażalniczych metodami fizykochemicznymi, takimi jak ekstrakcja w warunkach nadkrytycznych, techniki membranowe oraz metody adsorpcyjne (adsorbenty węglowe i mineralne). Omówiono wykorzystanie wyeksploatowanych olejów smażalniczych jako surowca do produkcji biopaliwa oraz zastosowanie bakterii i enzymów w ich utylizacji.
EN
A review, with 87 refs., of methods for regeneration of frying fats by membrane sepn. and adsorption and their processing to biofuels and surfactants by chem. and enzymic transestrifications.
PL
Przedstawiono wyniki badań uwodornienia frakcji oleju palmowego (hard palm stearin) o liczbie jodowej LJ 35 do stearyny o wysokiej jakości o LJ < 1, prowadzonego metodą okresową w obecności katalizatora niklowego w zawiesinie. Proces prowadzono w temp. 180°C, pod ciśnieniem 1, 1,5 i 20 bar, przy stężeniu katalizatora niklowego w oleju 0,03–1% mas. (w przeliczeniu na nikiel). Przeprowadzono analizę właściwości fizykochemicznych otrzymanej stearyny (liczba jodowa, temperatura mięknięcia) oraz określono procentowe zawartości kwasów tłuszczowych w surowcu wyjściowym i w produkcie uwodornienia. Wyznaczono ponadto energię aktywacji reakcji uwodornienia.
EN
Hard palm stearin fraction (I2 value 35) was batch hydrogenated to high-quality stearin (I2 value <1) on a suspended Ni catalyst at 180°C, under H2 pressure 1, 1.5 or 20 bar and catalyst content in oil 0.03–1% by mass (as Ni). The quality of the resulted stearin (m. p. I2 value) and the contents of fatty acids were detd. The reaction rate consts. and activation energy for the hydrogenation were also calcd.
PL
Nowoczesne laboratoria zajmujące się kontrolą jakości tłuszczów i olejów wymagają wysokiej wydajności analitycznej przy minimalnym zaangażowaniu personelu wykonującego analizę. Zautomatyzowane miareczkowanie termometryczne idealnie nadaje się do tego typu zadań.
PL
W artykule usystematyzowano i uaktualniono informacje na temat metod oceny jakości tłuszczów stosowanych do smażenia. Uwzględniono metody laboratoryjne opierające się na zmianach fizycznych i chemicznych, a także szybkie testy będące ich uzupełnieniem. Na koniec w tabeli zebrano zalecenia i regulacje prawne w wybranych krajach dla tłuszczów używanych do smażenia.
EN
The aim of this work was to systematize and update knowledge of methods of quality evaluation of fats use for frying. Laboratory methods based on physical as well as chemical changes of fats, and rapid tests being their completion were considered. At the end of the paper guidelines and regulations in different countries on fat use for frying were tabulated.
PL
Tłuszcze pozyskane bezpośrednio z surowców roślinnych lub zwierzęcych nie zawsze spełniają oczekiwania technologów, żywieniowców czy konsumentów. Dlatego można je poddać procesom (modyfikacjom) mającym na celu uzyskanie produktów o pożądanych właściwościach (określonej plastyczności, temperaturze topnienia, formie krystalicznej czy składzie). Modyfikacje mogą być prowadzone na drodze chemicznej, fizycznej lub biologicznej. Każda z metod ma zarówno zalety, jak i wady. Wybór metody zależy od rodzaju tłuszczu, jaki chce się otrzymać.
EN
The natural fat materials are not always best suited for the nutritional demand. Lipid scientists and technologists have been engaged in improving quality in nutritional terms of fats by using different kind of fat modification. The obtained products are characterized by determined plasticity, slip melting point, crystalline form and the composition. There are some kinds of fat modification: chemical, physical and biological. Each of mentioned methods has both defects and advantages. Choice of a specific method depends on the desired kind of the obtained fat.
PL
Przedstawiono wyniki badań obecności wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAHs) w 3 tłuszczach: masło extra, smalec, masmix. Zawartość PAHs w próbkach tłuszczu na zimno wzrasta w szeregu: smalec, mało extra, masmix, po obróbce termicznej w szeregu: masło extra, smalec, masmix.
EN
The result- ot the investigation on PAHs concentration in 3 tats extra huliei lard, masmiv have been presented. The PAHs content in raw lai samples have increased in the order lard, extra butter, masmix, but after frying the order has: extra butter, lard, masmix.
PL
Określenie stabilności lipidów bez dodatków lub stabilizowanych przeciwutleniaczami, w normalnych warunkach, jest niepraktyczne, czaso- i pracochłonne. Dla przyspieszenia utleniania zmienione są warunki przechowywania, np.: temperatura, ciśnienie tlenu, dodatek katalizatorów metalowych. Takie zmienione warunki są wykorzystywane do opracowania metod instrumentalnych. W pracy porównywano przydatność metody przyspieszonej — testu termostatowego Schaala oraz metod instrumentalnych — Oxidografu i Rancimatu z testem normalnego składowania. Określano stabilność oleju rzepakowego i smalcu bez dodatków, i z dodatkiem BHT i ekstraktu z rozmarynu. Zmienione parametry testów pozwoliły na skrócenie czasu badania stabilności tłuszczów i efektywności przeciwutleniaczy. Jednak zachowanie się tłuszczów i efektywność dodanych przeciwutleniaczy były zróżnicowane i nie korelowały z testem normalnym. Odmienne warunki i inne wskaźniki rozkładu są główną przyczyną zmian tendencji w podatności na utlenienie tłuszczów różnego pochodzenia i różnych przeciwutleniaczy.
EN
The estimation of the stability of fats and oils without additives or stabilized with antioxidants during shelf test is in practical, time consuming and labor intensive. For acceleration of oxidation several parameters of storage are manipulated, such as temperature, oxygen pressure, and metal catalysts. Those changed parameters are applied to designe the laboratory instruments. In the study was compared the suitability of accelerated method — Schaal oven test, instrumental methods — Oxidograph and Rancimat with shelf test at ambient temperature. Rapeseed oil and lard were tested without additives and stabilized with BHT and rosemary extract. Manipulated parameters allowed to shorten of time needed to evaluate of lipid stability and the effectiveness of antioxidants. But the performance of fats and antioxidants were different and not correlated to shelf test. Changed parameters and other sign of deterioration are the main reason of variation in observed trends of lipid oxidation of different origin and in the antioxidant activity.
PL
Przedstawiono i omówiono dotychczasowy stan badań i rozwiązań przemysłowych w dziedzinie alkoholizy naturalnych triglicerydów malocząsteczkowymi alkoholami. Przedyskutowano wpływ najważniejszych parametrów na przebieg tego procesu i sposoby wydzielania produktów. Omawiana transestryfikacja zachodzi jako szereg egzotermicznych, odwracalnych reakcji następczo—równoległych. Jej katalizatorami są zarówno substancje o charakterze kwasowym, jak i zasadowym. Z uwagi na aktywność katalityczną najkorzystniej jest prowadzić tą reakcje wobec wodorotlenków metali alkalicznych gwarantujących szybki jej przebieg już w temperaturze pokojowej przy możliwości prowadzenia procesu tak sposobem okresowym, jak też ciągłym. Zastosowanie KOH zamiast NaOH sprawia, że proces jest całkowicie bezodpadowy.
EN
Presented and discussed are the hitherto state of investigations and industrial solutions in the area of alcoholyse of natural triglycerides using low-molecular alcohols. In particular, the effect of most important parameters on the course of the process, and ways of separating the products, are presented. The transesterification runs as a series of exothermic, reversible sequent-parallel reactions. Its catalysts are both acid and basic substances. With regard to catalytic activity, the reaction is most useful to be run in the presence of alkali metal hydroxides enabling its rapid course at room temperature, both periodically or continuously. The use of KOH instead of NaOH the process being completely wasteless.
PL
Porównano 2 metody instrumentalne określania stabilności oksydatywnej tłuszczów - Rancimat imanostatyczna. W tym celu przeprowadzono testy na 37. próbach rafinowanego oleju rzepakowego i 36. próbach oleju sojowego. Porównanie długości okresów indukcji reakcji utleniania, otrzymanych obydwoma metodami wskazuje na ich dobrą korelację. Daje to możliwość wzajemnego przeliczania wyników. Wszystkie przeanalizowane oleje rzepakowe były bardziej stabilne niż sojowe. W obrębie danego rodzaju oleju stabilność była znacznie zróżnicowana.
EN
Two instrumental methods of determination of the oxidative stability of fats were compared - Rancimat method and manostatic method. Thirty seven tests for rafined rapeseed oils and thirty six tests for soybeen oils were done. Comparison of the length of the induction period of oxidative reaction in both methods indicated their good corelation. It makes possible to use the results of induction period determined by the Rancimat method to predict the induction period assayed by manostatic method and vice versa. Ali analized rapeseed oils were more stable than soybeen oils. The oxidative stability varied considerably within each kind of oil.
13
EN
The resistance of fats to oxidation can be predicted by using the accelerated stability tests. The manostatic test, elaborated at the Department of Fat Chemistry and Technology of Technical University of Gdansk, is one of them. However the method suffers from the need of applying of high temperatures (ca 120°C) to achieve relatively fast reaction rate. This paper presents a modification of this method by introducing an additional factor for the initiation of oxidation, i.e. ultraviolet (UV) irradiation. It was found that UV irradiation caused the shortening of the induction'periods both for borosilicate glass reactor, further called glass reactor, and quartz reactor. In the latter case, the reduction of the induction periods was higher. The experiments showed that dependence between length of induction periods in the method with UV irradiation and without irradiation for refined soybean oil and rapeseed oil, in the temperature range of 100-140°C, was linear.
PL
Odporność tłuszczów na utlenianie określa się przez stosowanie przyspieszonych testów stabilności. Jednym z nich jest test manostatyczny, opracowany w Katedrze Technologii i Chemii Tłuszczów Politechniki Gdańskiej. Niedogodnością metody jest konieczność stosowania wysokich temperatur (ok. 120°C) dla uzyskania stosunkowo szybkiego przebiegu reakcji. W pracy przedstawiono modyfikację tej metody przez wprowadzenie dodatkowego czynnika inicjującego utlenianie, tj. promieniowania ultrafioletowego. Stwierdzono, że powodowało ono skracanie okresu indukcji. Był on tym krótszy, im dłużej naświetlano próbkę oraz im wyższa była temperatura reakcji. Taki rezultat otrzymano zarówno w przypadku reaktora wykonanego ze szkła borokrzemowego, zwanego umownie szklanym, jak i reaktora kwarcowego. Skrócenie okresu indukcji było większe, gdy reakcję prowadzono w reaktorze kwarcowym. W badaniach wykazano, że dla rafinowanych olejów: sojowego i rzepakowego i różnych temperatur, w zakresie 100-140°C, zależność pomiędzy długościami okresów indukcji uzyskanymi w metodzie z naświetlaniem UV i bez naświetlania ma przebieg prostoliniowy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.