Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fasola
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W uprawie roślin często występują czynniki stresogenne, które wpływają na ograniczenie intensywności procesu fotosyntezy, co z kolei może powodować spadek wielkości i jakości plonu roślin. W takich przypadkach uzasadnione staje się stosowanie biostymulatorów w celu poprawy wielkości i jakości uzyskiwanych płodów rolnych, przy jednoczesnym braku negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. W związku z powyższym w prezentowanej pracy analizowano wpływ biostymulatora Asahi SL na efektywność aparatu fotosyntetycznego fasoli zwykłej Phaseolus vulgaris L. Badania polowe zostały przeprowadzone w 2013 i 2014 roku, na dwóch odmianach fasoli, powszechnie uprawianych w Polsce i przetwarzanych przez przemysł spożywczy. Odmiana Aura – posiada białe nasiona a Toska – czerwone. W sezonach wegetacji przeprowadzono dwa pomiary fotosyntetycznej aktywności liści rośliny fasoli (liście z sześciu roślin z każdego poletka): pomiar I – tydzień po pierwszym zastosowaniu biostymulatora; II pomiar – tydzień po drugim zastosowaniu biostymulatora. W przypadku pojedynczego opryskiwania drugi pomiar przeprowadzono w drugim terminie na odpowiednim etapie rozwoju rośliny. W przeprowadzonych badaniach z fasolą podjęto próbę oceny wydajności aparatu fotosyntetycznego przez pomiar niektórych parametrów fluorescencji chlorofilu po dolistnej aplikacji biostymulatora Asahi SL. Aktywność fotosyntetyczną roślin określono przez pomiar indukcji fluorescencji chlorofilu przy pomocy fluorymetru. Oznaczono następujące parametry w stanie adaptacji ciemniowej: Fv/Fm – maksymalna sprawność fotosystemu PS II. Natomiast w stanie adaptacji do światła zmierzono: DF/Fm’ – efektywna wydajność fotosystemu PS II, współczynnik fotochemicznego qP oraz niefotochemicznego qN wygaszania fluorescencji. Wyniki uzyskane z przeprowadzonych doświadczeń polowych wskazują na wielokierunkowy wpływ biostymulatora Atonik na aktywność fotosyntetyczną roślin doświadczalnych, o czym świadczą niższe wartości niektórych parametrów indukcji fluorescencji chlorofilu (FC) w porównaniu z serią kontrolną. Ponadto zaobserwowano, że fasola traktowana roztworem Asahi SL charakteryzowała się większą sprawnością fotosyntetyczną, o czym świadczy wzrost rzeczywistej wydajności fotochemicznej związanej z efektywnością transportu elektronów (DF/Fm’). Jednakże nie we wszystkich kombinacjach zaobserwowano wzrost tego parametru w porównaniu z kontrolą. W warunkach przeprowadzonych badań odmiana Aura charakteryzowała się lepszą sprawnością aparatu fotosyntetycznego. Świadczą o tym między innymi wartości współczynnika fotochemicznego wygaszania fluorescencji chlorofilu (qP). Ponadto badania wykazały także, że tendencja wzrostowa współczynnika qNu odmiany Aura nie wystąpiła tylko po dwukrotnej aplikacji biostymulatora na rośliny fasoli. Identyczną tendencję stwierdzono u odmiany Toska po dwukrotnym opryskiwaniu roślin 0,1% roztworem Asahi SL. W przeprowadzonym doświadczeniu stwierdzono większy wzrost wartości wskaźnika wygaszania niefotochemicznego u roślin odmiany Toska w porównaniu z odmianą Aura.
EN
In cultivation of plants, stress factors often occur, which affect the limitation of the intensity of the photosynthesis process, which in turn may cause a decrease in the size and quality of the plant yield. In such cases, it is justified to use biostimulants to improve the size and quality of the obtained crops, with no negative impact on the natural environment. Therefore, the presented work analyzed the effect of the Asahi SL biostimulant on the efficiency of the photosynthetic apparatus of Phaseolus vulgaris L. bean. Field research was carried out in 2013 and 2014, for two varieties of beans commonly grown in Poland and processed by the food industry, Aura – white seeds and Toska – red seeds. In the growing seasons two measurements of photosynthetic activity of the bean plant leaves (leaves from six plants from each plot) were carried out: measurement I – the week after the first use of the biostimulant; II measurement – a week after the second application of the biostimulator. In the case of a single spray, the second measurement was carried out at the second stage of the plant's development. In the studies with beans, an attempt was made to assess the performance of the photosynthetic apparatus by measuring some parameters of chlorophyll fluorescence after the foliar application of the Asahi SL biostimulant. The photosynthetic activity of plants was determined by measuring the fluorescence induction of chlorophyll using a fluorimeter. The following parameters were marked in the darkroom adaptation state: Fv / Fm – maximum efficiency of the PS II phototype. Whereas, in the state of light adaptation, the following measurements were measured: DF/Fm’ – effective performance of the PS II photosystem, photochemical qP and non-chemical qN quenching of fluorescence. The results obtained from the field experiments indicate the multidirectional effect of the Asahi SL biostimulant on the photosynthetic activity of experimental plants, as evidenced by the lower values of some parameters of chlorophyll fluorescence (FC) induction as compared to the control series. In addition, it was observed that beans treated with Asahi SL solution were characterized by greater photosynthetic efficiency, as evidenced by the increase in real photochemical efficiency related to the efficiency of electron transport (DF/Fm’). However, not all the combinations showed an increase in this parameter compared to the control. In the conditions of the tests, it was found that the Aura cultivar was characterized by a better efficiency of the photosynthetic apparatus. This is evidenced, among others, by the photochemical coefficient of quenching of chlorophyll fluorescence (qP). In addition, the studies also showed that the upward trend in the qura coefficient of the Aura cultivar did not occur only after the biostimulant application for bean plants was applied twice. The identical trend was found in the Toska cultivar after spraying the plants with 0.1% Asahi SL solution twice. In the conducted experiment, a higher increase in the non-chemical quenching index was observed in Toska cultivars in comparison with the Aura cultivar.
2
Content available remote Wpływ działania biostymulatora zawierającego aminokwasy na plon fasoli zwykłej
PL
Dokonano oceny działania wybranych nawozów płynnych zaliczanych do grupy biostymulatorów zawierających aminokwasy. Przedstawiono wyniki badań efektywności nawożenia biostymulatorem Terra Sorb Complex fasoli zwykłej odmiany Aura i Toska. Dokonano porównania zawartości białka i popiołu w obu odmianach w zależności od formy i stężenia aplikowanego biostymulatora. Stwierdzono, że nawożenie Terra Sorb Complex korzystnie wpływa na plonowanie fasoli zwykłej i determinuje zawartość białka i popiołu w badanych odmianach fasoli.
EN
A com. amino acids-contg. biostimulator was applied on leaves of 2 common bean varieties in field exps. to study its effects on seed, mass and pod nos. The seeds were analyzed for protein, moisture and ash contents. Use of the biostimulator resulted in increasing the seed no. and mass as well as the protein content in the seeds.
3
Content available remote Nowa konstrukcja maszyny do ścinania fasoli
PL
W pracy opisano istniejące dotychczas technologie maszynowe zbioru fasoli. Dokonano przeglądu istniejących konstrukcji maszyn, które są wykorzystywane do tego celu, wskazując ich zalety i wady. Opisano opracowaną przez autorów pracy nową konstrukcję maszyny do ścinania fasoli, która jest przedmiotem zgłoszenia patentowego. Innowacyjna konstrukcja maszyny wyeliminować wady dotychczas stosowanych konstrukcji.
EN
The currently existing machine technologies of beam harvesting are described in the paper. A review of machine constructions which are used for this purpose is presented and their advantages and disadvantages are indicated. A new technology of machine for beam cutting, designed by the authors of the paper and being a subject of patent application is described. The innovative machine construction should eliminate the drawbacks of currently used constructions.
EN
The objective of the paper was to evaluate the impact of microwave stimulation of bean seeds on their germination process. Laboratory tests were carried out in 2012-2014 with the use of certified bean seeds (Phaseolus vulgaris L.) of Igołomska cultivar. Shortly before sowing, bean seeds were radiated with microwaves for 10, 30 and 60 seconds. Microwaves came from a magnetron which operated with 100 W power and produced waves of 2.45 GHz frequency. The germination process was described and parameters, which define the sowing value of bean seeds, were determined. Germination ability, relative germination ability (Maguier's index) and average germination time (Pieper's index). Fresh and then dry mass of plant mass were determined. The obtained results allow the statement that microwaves modify the germination process of bean seeds.
PL
Celem pracy była ocena wpływu stymulacji mikrofalowej nasion fasoli na proces ich kiełkowania. Badania laboratoryjne prowadzono w latach 2012-2014 z wykorzystaniem kwalifikowanych nasion fasoli (Phaseolus vulgaris L.) odmiany Igołomska. Bezpośrednio przed siewem nasiona napromieniowano mikrofalami przez czas 10, 30 i 60 s. Źródłem mikrofal był magnetron działający z mocą 100 W i wytwarzający fale o częstotliwości 2,45 GHz. Zobrazowano przebieg procesu kiełkowania oraz wyznaczono parametry określające wartość siewną nasion fasoli: zdolność kiełkowania, względną szybkość kiełkowania (wskaźnik Maguiera) oraz średni czas kiełkowania (wskaźnik Piepera). Określono świeżą a następnie suchą masę roślin. Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że mikrofale modyfikują proces kiełkowania nasion fasoli.
EN
Ozone-sensitive and -resistant tobacco plants and an ozone-sensitive bean were employed in this experiment. Plants were exposed at two different sites varying in ozone level, within Poznań city and in a remote forestry area. Net photosynthetic rate (PN), stomatal conductance (gs) and intercellular CO2 concentration (Ci) were measured every 7th day until the 28th day of the experiment. The ozone concentrations were higher at the forest site (called here the high ozone site) than in the city (low ozone site). Mean hour ozone concentrations at forest site varied between 34.2–45.5 ppb and 30.2–39.2 ppb, while cumulative ozone concentrations (AOT 40) were 2032 ppb h-1 and 611, respectively. The aim of the study was to compare the results of exposed ozone-sensitive and resistant test plants according to the potential effect of tropospheric ozone on natural vegetation. The experiment revealed the variability between exposure sites and plant species, as well as changes of photosynthetic parameters during the whole experimental season. Common bean assimilation parameters revealed the best correlation with the tropospheric ozone level. Tobacco test plants – ozone-sensitive and -resistant – varied in response to stress factors. There were no statistical differences between exposure sites and plant response. However, both ozone-sensitive and -resistant tobacco plants revealed lower levels of PN at the low ozone site, while ozone-sensitive bean revealed the opposite relation. Moreover, plants revealed gas exchange relations which were not previously observed in fumigation experiments (such as small differences in Ci levels of tobacco plant in the first three weeks). This might be a result of relatively low levels of tropospheric ozone during the experimental period. Hence, it is suggested to continue ambient air investigations to confirm or reject the results of this experiment.
PL
W pracy przedstawiono ocenę wpływu odkażania termicznego nasion fasoli zwyczajnej. Badano przyrost masy nasion podczas obróbki w wodzie, wodnych roztworach azotanu (V) potasu o stężeniach 2, 4, 8 i 12% oraz oleju jadalnym w temperaturze wynoszącej 52°C. Im wyższe stężenie soli, tym wolniej woda wnikała w nasiona. W przypadku przetrzymywania nasion w oleju jadalnym nie zauważono przyrostu masy nasion. Badano wpływ środowiska, w którym prowadzono termoterapię, na żywotność nasion. Wraz z wydłużeniem się czasu przebywania w wodzie i wodnych roztworach KNO3 zdolność kiełkowania nasion fasoli maleje. Obróbka w oleju nie wpłynęła negatywnie na nasiona fasoli, co daje nowe możliwości do wykorzystania tego środowiska.
EN
Assessment of influence of thermal decontamination of kidney beans seeds has been presented in the paper. The mass growth of seeds during processing in water, in water potassium nitrate solutions (V) of concentration 2,4,8 and 12% and in edible oil in the temperature of 52°C were investigated. The higher salt concentration, the slower water penetrated the seeds. In case of keeping seeds in edible oil the mass growth of seeds was not reported. The impact of environment, where the thermal therapy was carried out, on the seeds vitality was investigated. Along with lengthening the time of staying in water and KNO3 water solutions, the ability of bean seeds germination decreases. Processing in oil did not negatively influence bean seeds, which gives new opportunities for using this environment.
PL
W latach 2008-2009 w Instytucie Warzywnictwa w Skierniewicach prowadzono badania nad oceną kilku odmian fasoli na suche nasiona pod kątem ich przydatności do upraw ekologicznych. Badano odmiany o nasionach białych (Katarzynka i Igołomska), czerwonych (Augusta, Rawela, Wawelska) i czarnych ( Nigeria). Oceniano cechy morfologiczne (krzewienie roślin), występowanie chorób i szkodników oraz wielkość i jakość plonu nasion. Szczególną uwagę zwrócono na występowanie uszkodzeń spowodowanych żerowaniem larw śmietek kiełkówki Delia florilega Zett oraz śmietki glebowej Delia platura Mig. podczas wschodów polowych roślin. Opóźnienie siewu do 20 maja pomagało rozwiązać problem zniszczenia siewek. Odmiany o kolorowych nasionach były mniej uszkodzone przez larwy śmietek niż odmiany o białych nasionach. Stwierdzono zróżnicowanie odmian pod względem badanych cech. Najmniej rozkrzewioną i najbardziej podatną na bakteriozy była odmiana Katarzynka, która także najwcześniej dojrzewała. Najsilniejszym wzrostem roślin i najpóźniejszym dojrzewaniem nasion charakteryzowała się Nigeria. Najwięcej strąków wytwarzała Igołomska, która obok Nigerii była najpóźniej porażona przez bakteriozy. Najwyższym plonowaniem odznaczały się Igołomska i Augusta. Odmiany o nasionach czerwonych lepiej były przystosowane do warunków siedliskowych niż odmiany o nasionach białych.
EN
During 2008-2009 in Research Institute of Vegetable Crops in Skierniewice the trials were conducted to assess several dry bean cultivars for organic production. Following Polish bred cultivars were examined: Katarzynka and Igołomska (both of white seeds), Augusta, Rawela, Wawelska (red seeds) and Nigeria (black seeds). Morphological characters, disease and insects occurrence as well as the yield quantity and quality were examined. A special attention was paid to bean seed maggots occurrence such as Delia florilega Zett and Delia platura Mig during field emergence of the plants. Delay of sowing date up to May 20th solve the problem of seedling damage by insects larvae. Some evidence for better resistance of coloured seed cultivars to insect damage was noticed. The cultivars differed in all evaluated factors. Katarzynka produced the lowest number of pods, the earliest developed the seeds, but also it was the most susceptible to bacterial infection. Igołomska created the most branchy plants with the largest number of pods. Nigeria presented the strongest growth and latest seed maturation. Both last mentioned cv. Igołomska and Nigeria distinguished themselves as better tolerant to bacterial infection than others. The highest yield was obtained from Igołomska and Augusta. In general red seed cultivars seemed to be better habitat adapted then white ones.
PL
Celem pracy było zbadanie skuteczności zabiegu fungicydowego z wykorzystaniem trzech rodzajów środków grzybobójczych do ochrony aparatu asymilacyjnego fasoli wielokwiatowej. Do ochrony użyto środków: Dithane NeoTec 75 WG, Sumilex 500 SC, Amistar 250 SC. Zabieg wykonano przy użyciu dwóch rodzajów rozpylaczy szczelinowych płaskostrumieniowych, standartowych RS-MM 110 03 (Marian Mikołajczak) i eżektorowych ID 120 03 C (Lechler). Wskaźnik chorobowy roślin określono na podstawie wzoru McKinney'a. Stwierdzono że rodzaj zastosowanego rozpylacza nie ma istotnego wpływu na skuteczność wykonanego zabiegu ale skuteczność ta zależna jest od rodzaju zastosowanego środka do ochrony roślin fasoli.
EN
The purpose of the work was to examine the effectiveness of fungicidal treatment carried out using three fungicide types in order to protect the multiflorous bean assimilation apparatus. The following agents were used for protection: Dithane NeoTec 75 WG, Sumilex 500 SC, Amistar 250 SC. The treatment was carried out using two types of slotted fan atomisers: standard RS-MM 110 03 (Marian Mikołajczak) and ejector type ID 120 03 C (Lechler). The disease index for plants was determined according to the McKinney's formula. It has been observed that the type of employed atomizer has no significant effect on the effectiveness of the completed treatment, however this effectiveness is dependent on the type of the applied bean plant protection agent.
PL
Celem pracy była ocena możliwości wykorzystania obróbki cieplnej w prażaku nasion grochu i fasoli do wytwarzania nowych produktów będących zamiennikami orzeszków ziemnych. Badania obejmowały procesy nasycania (nawilżania) nasion różnymi wodnymi roztworami soli, cukru i melasy, a następnie prażenie ich w założonych zakresach temperaturowo-czasowych. Tak preparowane nasiona poddane zostaną ocenie sensorycznej. Wyniki badań i ich analiza wykazały, iż odpowiednio dobrane metody przygotowania i nasycania (nawilżania) nasion, a następnie obróbka cieplna w prażaku w temperaturze 150-160°C, dają możliwość otrzymania, nowych, atrakcyjnych i wysokobiałkowych produktów.
EN
The purpose of the work was to evaluate the possibilities of using thermal processing of pea and bean seeds in a roaster to make new products constituting substitutes for peanuts. The scope of the research covered seed saturation (humidification) processes using various water solutions of salt, sugar and molasses, and then roasting within the assumed temperature-time ranges. Seeds prepared in this way will be subject to sensory evaluation. Research results and their analysis have proven that properly selected methods for seed preparation and saturation (humidification), and then thermal processing in a roaster at the temperature of 150-160°C, allow to obtain new, attractive, highprotein products.
PL
Na energochłonność produkcji żywności składają się, między innymi, nakłady energii ponoszone na pozyskanie surowców rolniczych. Dla zakładów przetwórczych znaczną ich część stanowią warzywa gruntowe, których towarowe technologie uprawy są w dużym stopniu zmechanizowane. W pracy określono energochłonność produkcji strąków fasoli szparagowej, które są jednym z surowców do produkcji mrożonek i konserw.
EN
Among other things, food production energy consumption consists of energy expenditures incurred for acquiring farm materials. In case of processing plants, vegetables growing in soil constitute their considerable part, where commercial cultivation technologies are to a large extent mechanised. Completed research allowed to determine the energy consumption of French bean pods production. These pods are one of the raw materials used in frozen food and canned food production.
PL
Praca zawiera wyniki badań wpływu nawożenia azotowego na energię potrzebną do otwarcia strąków fasoli uprawianej na suche nasiona odmian Narew, Nida, Warta i Wawelska wykonane w latach 2008-2010. Zastosowano cztery dawki azotu: 0, 30, 60 i 90 kg*ha-1. Najbardziej podatnymi na pękanie strąkami charakteryzowała się odmiana Nida (energia otwarcia 127,1mJ), a najmniej podatne na pękanie strąki odnotowano u odmiany Wawelska (energia otwarcia 273,9mJ). Zwiększenie dawki azotu od 0 do 90 kg*ha-1 spowodowało prawie dwukrotny wzrost wartości energii otwarcia strąków fasoli odmian Nida i Warta, co można wytłumaczyć zmniejszeniem grubości warstwy włókien w ich łupinach.
EN
The study presents results of the research on the influence of nitrogen fertilization on energy needed for opening the bean pods cultivated for dry seeds of Narew, Nida, Warta and Wawelska varieties, carried out in 2008-2010. The following four dozes of nitrogen where applied: 0; 30; 60 and 90 kg*ha-1. A Nida cultivar was characterized by the most cracking susceptible pods (opening energy 127.1 mJ), and Wawelska variety was the least susceptible to cracking (opening energy 273.9 mJ). Increasing a dose of nitrogen from 0 to 90 kg*ha-1 caused a double growth of the opening energy value of bean pods for Nida and Warta varieties, what may be justified by decreasing the thickness of fibers layer in their husks.
PL
W pracy przeprowadzono badania oporu przepływu powietrza przez złoże nasion fasoli w części stożkowej suszarki. Starano się znaleźć zależności spadku ciśnienia na złożu nasion fasoli od prędkości przepływającego powietrza w suszarce stożkowej. Do opisu szukanej zależności posłużono się równaniem Erguna. Otrzymane wyniki podstawiono także do równania Leva, celem wyznaczenia współczynnika oporu nasion fasoli dla przepływającego powietrza.
EN
In this work, tests of the resistance of air flow through a bean seed deposit in the conical part of the drier were carried out. Attempts were made to find the relationship between the drop of pressure on the bean seed deposit and the speed of flowing air in the conical drier. For the description of the relationship being sought, the Ergun equation was used. The received results were also substituted for the Leva equation in order to determine the bean seed resistance coefficient for the flowing air.
13
Content available Reakcja fasoli szparagowej na zasolenie podłoża
PL
W przeprowadzonym eksperymencie wazonowym określono wpływ zróżnicowanego zasolenia podłoża na aktywność katalazy i peroksydazy oraz zawartość chlorofilu całkowitego i karotenoidów w liściach fasoli szparagowej (Phaseolus vulgaris L., cv Złota Saxa). Rośliny potraktowano doglebowo roztworami chlorku sodu zawierającymi: 5, 10, 20 i 30 mM NaCl. Uzyskane wyniki wykazały, że zarówno zmiany aktywności badanych enzymów, jak i zawartości barwników asymilacyjnych w liściach roślin były w dużym stopniu zależne od poziomu zasolenia gleby. Zasolenie podłoża prowadziło do wzrostu aktywności peroksydazy w liściach fasoli, wielkość zmian była wprost proporcjonalna do poziomu zasolenia. Aktywność katalazy w liściach fasoli rosnącej na podłożu o niższych poziomach zasolenia była zbliżona do aktywności w roślinach kontrolnych, podczas gdy wyższe zasolenia wywołały spadek aktywności tego enzymu. Zasolenie podłoża wpłynęło także na obniżenie zawartości chlorofilu i karotenoidów w liściach fasoli, przy czym zmiany te były tym większe im wyższy był poziom zasolenia gleby.
EN
The effect of various soil salinities on changes of catalase and peroxidase activity, content of total chlorophyll and carotenoides in leaves of French bean (Phaseolus vulgaris L., cv Golds Saxa) in the pot experiments was determined. The plants were watered with a solution of sodium chloride containing 5, 10, 20 and 30 mM NaCl. The results have proved that the salinity levels applied to the basis influenced not only the change in the activity of the enzymes studied but also assimilation pigments content in leaves of plants. The basis salinity caused increase the peroxidase activity in leaves of bean and was directly proportional to the level of basis salinity. Activity of the catalase in leaves of bean growing in soil containing lower levels of salinity was similar to the activity in control plants, while higher salinities caused considerable drop in activity of these enzyme. As expected excessive salinity of soil caused decrease of chlorophyll and carotenoides level in tested plants. The higher salinity level was, the more erident changes were observed.
PL
W latach 2007-2008 prowadzono badania nad oceną kilku gatunków roślin pod kątem ich wykorzystania w ochronie fasoli przed zmienikiem. Fasolą uprawiano na polu doświadczalnym Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach, posiadającym certyfikat zgodności ze standardami dla uprawy ekologicznej. Wysiewano po 5 rządów fasoli na poletku, którego skrajne rządy obsadzano lub obsiewano rośliną sąsiedzką. Zastosowano następujące gatunki roślin sąsiedzkich: cząber (Satureja hortensis L), majeranek (Origanum majorana L.), szałwia lekarska (Salria officinalis L), aksamitka wzniesiona (Tagetes erecta L), burak ćwikłowy (Beta vulgaris L), cebula (Allium cepa L.J, koper ogrodowy (Apium graveolens L). W obiekcie kontrolnym w miejsce rośliny sąsiedzkiej wysiewano fasolę. Oceniano wysokość i jakość plonu nasion z poletka wyróżniając następujące frakcje: nasiona zdrowe, z plamami, pomarszczone, ospowate, uszkodzone przez strąkowca. Wysokość plonu nasion oraz jego jakość zależały od roku badań. W roku 2007 uzyskano wyższy plon ogólny nasion (średnio 3.67 kg/10 m 2) oraz bardzo wysoki udział nasion ospowatych w strukturze plonu (średnio 31.0%) . W roku 2008 średni plon nasion był wyraźnie niższy(2.77 kg), a, udział nasion ospowatych znikomy (średnio 2.6%). W obu latach badań najmniej nasion ospowa­tych stwierdzono w obiektach, w których fasola była uprawiana w sąsiedztwie kopru, cebuli i aksamitki.
EN
During 2007-2008 the studies were conducted to examine a protective effect of selected plant species against lygus bugs (Lygus spp.) in organic production of bean. The plants were cultivated on the experimental organic field of Research Institute of Vegetable Crops at Skierniewice. The experiment run in the following scheme: 5 rows of bean, 2 side rows of examined companion species. The examined species were: summer savory (Satureja hortensis L.), marjoram (Origanum majorana L), sage (Salvia officinalis L), big marigold (Tagetes erecta L.), red beet (Beta yulgaris L), onion (Allium cepa L), dill (Apium graveolens L). In the control the side rows were taken by bean plants The seed yield quantity and quality was examined by dividing total yield into following groups : healthy seeds, spotty seeds, wrinkled seeds, pitted seeds, common bean weevil damage seeds. The seed yield depended on the year of research. In 2007 the total seed yield was higher amounting on 3.67 kg per 10 m2 average. The share of pitted seeds in total yield was also high (31.0%). In 2008 the mean seed yield amounted 2.77 kg, and the pitted seeds made only 2.6 % of the total yield. In both years of research the smallest amount of pitted seeds was found when dill, marigold and onion were used as companion plants.
EN
The four-year pot experiment dealt with the influence of soil contamination with nickel (0, 50, 100, and 150 mg Ni kg-1 soil) and liming (without or with liming according to 0.5, I, and 1.5 Hh soil) on calcium and manganese contents in particular parts of Aura cv. bean plants (roots, stems, leaves, siliques, and seeds). Concentrations of Ca and Mn in plant material were determined by means of ICP-AES technique after previous combustion in muff1e furnace at 450 oC and dissolving the agh in 10 % HCI. Numerical results were statistically processed applying variance analysis and using F-Fisher-Snedecor's test (F.R.Anal. ver. 4.1. software), while LSD values were calculated with a help of Tukey's test. Soil contamination with nickel and liming did not differentiate mean calcium and manganese levels over study years in analyzed bean parts, except from seeds, for which liming caused the decrease of manganese concentration.
PL
W czteroletnim doświadczeniu wazonowym badano wpływ zanieczyszczenia gleby niklem (O, 50, 100 i 150 mg Ni. kg-1 gleby) i wapnowania (bez wapnowania i wapnowanie wg 0,5; 1 i 1,5 Hh gleby) na zawartość wapnia i manganu w poszczególnych częściach fasoli (korzenie, łodygi, liście, łuszczyny i nasiona) odmiany Aura. Zawartość Ca i Mn w materiale roślinnym oznaczono metodą ICP-AES po wcześniejszej mineralizacji "na sucho" w piecu muflowym w temperaturze 450 oC i rozpuszczeniu popiołu w 10 % roztworze HCI. Wyniki badań opracowano statystycznie analizą wariancji z wykorzystaniem rozkładu F-Fishera-Snedecora wg programu F.R.Anal.var 4.1., a wartość NIR obliczono wg testu Tukey'a. Zanieczyszczenie gleby niklem i wapnowanie nie różnicowały średniej z lat badań zawartości wapnia i manganu w analizowanych częściach fasoli z wyjątkiem nasion, w przypadku których wapnowanie spowodowało zmniejszenie zawartości manganu.
PL
Przeprowadzono badania polowe nad wykorzystaniem sąsiedztwa roślin w zwalczaniu zmieników z rodzaju Lygus i Orthops. Doświadczenia prowadzono z fasolą odm. Aura uprawianą na suche nasiona. Doświadczenie prowadzono na ekologicznym polu doświadczalnym Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach z zachowaniem standardów przewidzianych dla upraw ekologicznych. Fasolę wysiewano w sąsiedztwie takich gatunków, jak szałwia lekarska, aksamitka zniesiona, koper ogrodowy, burak ćwikłowy, Fasolę wysiewano pasowo po 5 rzędów w odległości co 45 cm. Po bokach każdego pasa wysiewano wybrany gatunek sąsiedzki. Dynamikę występowania szkodników badano metodą czerpakową, a skutki żerowania określano przez obliczanie liczby tzw. ospowatych nasion. Stwierdzono wpływ wszystkich badanych gatunków roślin sąsiedzkich na ograniczenie żerowania zmieników na fasoli. Najmniejszą ilość ospowatych nasion stwierdzono w sąsiedztwie kopru ogrodowego i szałwi lekarskiej.
EN
Field investigations dealt with the utilization of immediate plant vicinity to pest control - the het-eropters of Lygus and Orthops genera. The experiments with bean, Aura cultivar, grown for dry seeds, were carried out on an ecological experimental field at the Research Institute of Vegetable Crops, Skierniewice, in accordance with the standards provided for ecological croppings. The bean was sown in the vicinity of such plant species as Salvia officinalis, the tagetes, dill and the red beets. The bean was belt sown into 5 rows at 45 cm distance in between. On the sides of each belt selected neighbouring plant species were sown. The dynamics of occuring pests was tested using the scoop method and the results of preying were determined by counting the number of so-called pock-marked seeds. All tested neighbouring plant species reduced the heteropters' preying effects on the bean grown. The smallest numbers of pock-marked bean seeds were observed at the vicinity of dill and Salvia officinalis.
PL
Produkcja warzyw z siewu wprost do gruntu w uprawie ekologicznej jest obarczona wysokim ryzykiem z powodu braku skutecznych zapraw nasiennych dopuszczonych do stosowania w tym systemie uprawy. W praktyce nierównomierne i słabe wschody są przyczyną powtarzania siewów niektórych gatunków warzyw. W latach 2004-2007 w Instytucie Warzywnictwa w Skierniewicach przeprowadzono badania nad wschodami fasoli oraz ogórka w uprawie ekologicznej. Przed siewem wykonano testy kiełkowania i zdrowotności nasion, a następnie oceniano wschody z uwzględnieniem siewek uszkodzonych oraz nasion nie kiełkujących. U fasoli oceniano wschody w zależności od terminu siewu oraz od odmiany. Wykazano podatność niektórych odmian fasoli na żerowanie mietek. Wykazano korzystny wpływ opóźniania terminu siewu na liczebność wschodów fasoli. W przypadku ogórka określano skuteczność środków Grevit 200 Sl i Biosept 33 oraz wyciągów roślinnych dopuszczonych do ochrony przed chorobami i szkodnikami w rolnictwie ekologicznym. Przeprowadzono badania porównawcze wschodów ogórka z uprawy polowej w systemie ekologicznym i konwencjonalnym. Zastosowane naturalne zaprawy nasienne wykazywały pewien efekt zwiększania liczby wschodów, jednakże ich skuteczność była istotnie słabsza niż zapraw chemicznych. Wskazano na ważność struktury gleby podczas wschodów ogórka.
EN
Direct field sowing of vegetable seeds in organic farming is an adventure, because of the lack of effective seed treatments admitted to this kind of cultivation. In practice uneven and poor field emergence often cause reiterate sowings of some vege- table species. During 2004-2007 in the Research Institute of Vegetable Crops at Skierniewice the research was conducted on bean and cucumber field emergence in organic cultivation. Before field sowing the seed germination and healthness tests were taken and then field emergence were counted considering damaged seedlings and non germinating seeds. In the bean experiment the field emergence was examined in relation to the cultivar and date of sowing. The susceptibility of some cultivars to maggots was found. The advantage of delayed sowing in relation to the number of seedlings was proved. In the cucumber experiment the efficacy of Grevit 200SL and Biosept 33SL as well as plant extracts admitted to pest control in organic farming were evaluated. The comparative analysis of cucumber field emergence in organic and conventional cultivation were taken. The biological treatments increased the number of field emergence to some extent, but their efficacy was significantly lower as compared to chemical treatment. The soil structure was of a great importance in the cucumber field emergence.
PL
W artykule przedstawiono wpływ nawożenia i zagęszczenia fasoli na wzrost oraz rozwój roślin. Rolnictwo i przemysł spożywczy są podstawową dziedziną gospodarki, której celem jest wyprodukowanie i przetworzenie żywności do konsumpcji jak najlepszej jakości. Wzrost roślin i powiększanie się masy organizmu roślinnego jest zależne od dostarczanych związków mineralnych podczas rozwoju roślin oraz od rozmieszczenia osobników roślinnych na powierzchni.
EN
In the paper the effects of fertilization and bean density on plant growth and development are presented. Agriculture and food industry are the basic fields of economy the aim of which is to produce and process food so as to obtain consumable products of the best possible quality. The growth of plants and an increase in their mass depend not only on the supply of mineral compounds during their development but also on plant spacing.
PL
Ogrzewanie nasion promieniami podczerwonymi jest oparte na ich zdolności do absorpcji i następnie zamiany promieniowania elektromagnetycznego na ciepło. Zjawisko to, z uwagi na niewielką głębokość wnikania promieni podczerwonych, zachodzi tylko w wierzchnich warstwach materiału. Stąd też, celem badań było wyznaczenie rozkładu temperatur w nasionach o różnej wilgotności w trakcie ogrzewania promieniami podczerwonymi. W badaniach wykorzystano nasiona fasoli odmiany Piękny Jaś o wilgotności odpowiednio: 13.5, 15.0, 20.0, 22.0 i 26.0%. Surowiec o różnej wilgotności ogrzewano promieniami podczerwonymi rejestrując jednocześnie zmiany temperatury wewnątrz i na powierzchni nasion. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że wartość temperatury w nasionach ogrzewanych promieniami podczerwonymi uzależniana jest zarówno od miejsca jej pomiaru jak i wilgotności nasion. Najwyższą temperaturę zarejestrowano na powierzchni nasion, najniższą zaś między liścieniami. W miarę wzrostu wilgotności nasion wartości temperatur były niższe.
EN
Treating seeds with infrared light is based on their ablility to absorb and change the electromagnetic radiation into heat. This phenomenon happens only in the superficial layer of the material as infrared radiation has a limited penetration ability. Thus, the aim of the research was to establish the temperature location in the material of different moisture content treated by infrared radiation. The Piekny Jas bean seed was used with moisture content of 13.5, 15.0, 20.0, 22.0 i 26.0%. The temperatures inside the bean and on the surface were measured. In the result it has been estimated that the temperature of the infrared heated seeds depends both on the part of the seed where the temperature is measured and its moisture content. The highest temperature was registered on the surface of the seeds, the lowest in between the cotyledons. Higher moisture content of the seed was accompanied by lower temperatures observed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.