Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fale upałów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przeanalizowano warunki meteorologiczne, biometeorologiczne i cyrkulacyjne podczas niezwykle długiej i uciążliwej fali upałów, jaka wystąpiła w Lublinie w dniach od 3 do 13 sierpnia 2015. Dane meteorologiczne pochodziły z Obserwatorium Meteorologicznego UMCS. Do opracowania wskaźnika UTCI wykorzystano dane godzinowe z depesz SYNOP z bazy www.ogimet.com ze stacji IMGW Lublin-Radawiec, a obliczenia wykonano w programie BioKlima 2.6. Do konstrukcji map określających warunki cyrkulacyjne wykorzystano dane pochodzące z reanalizy NCEP/NCAR. Uzyskane wyniki porównano ze średnimi wieloletnimi z lat 1952-2010. Za falę upałów przyjęto co najmniej 3 kolejne dni z maksymalną temperaturą powietrza przekraczającą 30°C. Za noc tropikalną przyjęto noc z temperaturą minimalną większą od 20°C, za dzień parny zaś dzień z ciśnieniem pary wodnej ≥18,8 hPa w przynajmniej jednym terminie obserwacyjnym w ciągu doby (kryterium Scharlau’a). Fala upałów, która trwała od 3 do 13 sierpnia 2015 (11 dni), była najdłuższą dotychczas zanotowaną w Lublinie, ze szczególnie wysoką temperaturą maksymalną. Fala ta objęła serię dni parnych i nocy tropikalnych, co uczyniło ją jedną z najbardziej uciążliwych fal upałów w Lublinie. Wystąpienie tej fali upałów było uwarunkowane długotrwałym zaleganiem stabilnego układu wysokiego ciśnienia z centrum nad zachodnią Rosją oraz występowaniem słabogradientowego pola barycznego nad Europą Zachodnią i Środkową. Sprzyjało to adwekcji nad Lubelszczyznę bardzo ciepłych mas powietrza ze wschodu i południo-wschodu (zarówno w dolnej, jak i środkowej troposferze). Od 7 do 12 sierpnia wystąpiły w Lublinie warunki „bardzo silnego stresu ciepła” (według wskaźnika UTCI). Najdłużej warunki „bardzo silnego stresu ciepła” utrzymywały się w dniach 7-8 sierpnia podczas 5 terminów obserwacji (w pozostałych tylko między godziną 12.00 a 14.00).
EN
In this study the circulation, meteorological and biometeorological conditions were analyzed during an extremely long and severe heat wave in Lublin from 3 to 13 August 2015. The meteorological data was obtained from the Meteorological Observatory UMCS. For calculation the UTCI index we used hourly data from SYNOP from the database www.ogimet.com for IMGW Lublin-Radawiec weather station. The calculations were made in the program BioKlima 2.6. To construct the maps defining the circulation conditions, data from the reanalysis NCEP/NCAR was utilized. The results were compared to the averages of the years 1952-2010. The heatwave was defined as at least 3 consecutive days of maximum daily air temperatures exceeding 30°C. The night tropical night was defined as night with minimum temperature greater than 20°C, and sultry days were defined ad days with water vapor pressure ≥18,8 hPa during at least one observation each day, according to the Scharlau'a criterion. The heatwave which lasted from 3 to 13 August 2015 (11 days) was the longest so far noted in Lublin, with particularly high values of maximum temperature. Heatwave was accompanied by a series of sultry days and tropical nights, making it also one of the most severe heatwaves in Lublin. The occurrence of this heatwave was caused by long-term stable persistence of the high pressure center over western Russia, and the incidence of low barometric gradient field over Western Europe and Central Europe. This favored advection over Lublin Region very warm air masses from the east and south-east (both in the lower and middle troposphere). From 7 to August 12 in Lublin there were observed conditions of ‘very strong heat stress’ (according to the UTCI index) during which it is recommended to use the air-conditioned rooms or shady areas, fluid replacement and limiting exercise. For the longest time the conditions of ‘very strong heat stress’ was noted on 7-8 August and were present during the five terms of observation; in the remaining days such situations occurred between 12.00 and 14.00.
EN
The effects of changes in Global climate on the prolonging time and the frequency of the periods of very high outside air temperature at summer were shown in the paper with particular emphasis on European moderate climate countries. In these countries, residential buildings, are usually equipped neither in air conditioning equipment, nor in ordinary window blinds. As the most promising solution it is suggested to resign completely or partially from ground slab thermal insulation, directly utilizing ground heat storage capacity. The paper includes detailed simulations on potential effect of various kind of floor construction and actions preventing high indoor air temperatures in building approach on air temperature inside the one-storey, passive residential buildings during consecutive days of very high outdoor temperature and total energy used yearly for additional heating and air conditioning.
XX
W artykule przedstawiono analizę wpływu wysokich temperatur zewnętrznych na kształtowanie się temperatur wewnątrz jednokondygnacyjnego budynku mieszkalnego, charakteryzującego się wysokim poziomem izolacyjności termicznej obudowy. W celu poprawy mikroklimatu pomieszczeń, autorzy proponują całkowitą bądź częściową rezygnację z izolacji termicznej podłóg na gruncie, wykorzystując pojemność cieplną gruntu jako naturalnego źródło chłodu. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych z zastosowaniem programu komputerowego WUFI®plus dla różnych wariantów izolacji termicznej podłogi na gruncie, jak również innych niż proponowane przez autorów, sposobów zapobiegania przegrzewaniu się budynków w okresie pojawiających się fal upałów. Dla każdego z wariantów przeprowadzono obliczenia temperatury wewnętrznej, strat ciepła do gruntu oraz zapotrzebowania na chłód.
EN
The paper provides verification of 3D transient ground-coupled model to calculation of heat exchange between ground and typical one-storey, passive residential building. The model was performed with computer software WUFI®plus and carried out to estimate the indoor air temperatures during extending hot weather periods. For verifying the results of calculations performed by the WUFI®plus software, the most recent version of EnergyPlus software version was used. Comparison analysis of calculation results obtained with the two above mentioned calculation method was made for two scenarios of slab on ground constructions: without thermal insulation and with thermal insulation under the whole slab area. Comprehensive statistical analysis was done including time series analysis and descriptive statistics parameters.
PL
W artykule przedstawiono weryfikację modelu 3D, będącego elementem programu komputerowego WUFI®plus do obliczeń niestacjonarnej wymiany ciepła budynku z termicznym sprzężeniem z gruntem. Za pomocą tego modelu oszacowano kształtowanie się temperatury wewnątrz jednorodzinnego, pasywnego budynku mieszkalnego podczas fali upałów. W celu weryfikacji przyjętego modelu zastosowano inny, bardziej rozpowszechniony model używany w programie komputerowym EnergyPlus. W artykule przedstawiono analizę porównawczą wyników obliczeń otrzymanych z zastosowaniem obu programów komputerowych dla dwóch wariantów konstrukcji podłogi na gruncie: bez izolacji termicznej oraz z izolacją termiczną pod płytą na całej jej powierzchni. Ponadto sporządzono analizą statystyczną otrzymanych wyników, uwzględniającą analizę szeregów czasowych oraz parametrów statystyki opisowej.
4
Content available remote Szczególnie uciążliwe fale upałów w Lublinie
PL
W pracy scharakteryzowano fale upałów w Lublinie w latach 1951-2010. Dane pochodziły ze stacji meteorologicznej UMCS na Placu Litewskim, w ścisłym centrum miasta. Za falę upałów przyjęto ciąg przynajmniej trzech kolejnych dni z temperaturą maksymalną przekraczającą 30°C. W badanym wieloleciu takich fal wystąpiło 30. Spośród nich wybrano i przeanalizowano 3 szczególnie uciążliwe. Takie fale zostały wyróżnione ze względu na wysokie wartości temperatury maksymalnej, temperatury minimalnej oraz ciśnienia pary wodnej. Do szczególnie uciążliwych fal włączono również fale, które przez swą długość oddziaływają szczególnie niekorzystnie na organizm człowieka. Pierwsza z wyróżnionych fal wystąpiła w dniach 24-26 lipca 1963 i była to fala, z najwyższą średnią temperaturą maksymalną (34,2°C). Druga z nich wystąpiła od 26 lipca do 3 sierpnia 1994 i była to najdłuższa, 10-dniowa fala upałów. Trzecia szczególnie uciążliwa fala upałów pojawiła się w dniach 15-18 lipca 2010, która wyróżniła się szczególnie wysoką wartością ciśnienia pary wodnej (średnio 22,5hPa) i temperatury minimalnej (średnio 21,2°C). Zaobserwowano wzrost prawie o 3°C średniej temperatury minimalnej podczas fali między latami 1951-1980 i 1981-2010.
EN
In this paper heatwaves in Lublin was characterized during years 1951-2010. The data were obtained from UMCS meteorological station, localized in Litewski Square, which is placed in the city center. Heatwave is defined as at least three consecutive days with daily maximum air temperature of 30°C. In the analyzed period there were 30 heatwaves. From this number 3 particularly severe heatwaves were selected and analyzed. Such heatwaves were selected because of very high values of maximum temperature, minimum temperature and water vapor. Also, especially long heatwaves were added, as they have adverse effects on human health. First from analyzed heatwaves, has occurred from 24th to 26th July 1963 and during that time highest average maximum air temperature was noted (34,2°C). The second heatwave has occurred from 26th July to 3rd August and it was the longest heatwave, which lasted 10 days. The third heatwave has occurred from 15th to 18th July 2010 and during that time very high values of water vapor (22,5hPa on average) and very high values of minimum air temperature (21,2°C on average) were noted. There was observed increase of almost 3°C mean minimum temperature during heatwaves between years 1951-1980 and 1981-2010.
5
Content available remote Przegląd metod wydzielania fal upałów i fal mrozów
PL
Fale upałów i mrozów należą do ekstremalnych zjawisk pogodowych, a jednak do tej pory nie zostały jednoznacznie zdefiniowane i nadal nie ma jednolitego sposobu ich wyznaczania. W wielu pracach poświęconych tym zagadnieniom autorzy wprowadzają własne definicje i metody wydzielania fal, co czyni ich badania nieporównywalne z innymi. W niniejszym artykule dokonano przeglądu najczęściej stosowanych metod wydzielania fal upałów i mrozów (choć publikacji poświęconych falom mrozów jest dużo mniej niż prac poświęconych falom upałów). Opisywane metody połączono w siedem grup, reprezentujących różne podejścia metodyczne do problematyki wydzielania fal.
EN
Heat waves and frost waves are classified as extreme weather events, yet to this day they are not precisely defined and no unified method for their calculation exists. In many articles dedicated to these issues, the authors introduce their own definitions and methods to calculate it, what makes their work incomparable with others. In this paper, the review of most common methods of defining heat waves and frost waves has been made (although there is less works dedicated to frost waves than to heat waves). Described methods were divided into six groups representing different methodical approach to defining waves.
EN
The response of soil nematodes to simulated in spring, summer and autumn periods of warming and drought were studied in a grassland mesocosm experiment. The abundance, diversity and some community parameters of nematodes were analysed at different times after the end of the extreme events – 170 days after the spring treatment, 90 days after the summer treatment and 22 days after the autumn treatment. Among studied parameters the abundance of nematode trophic groups, taxonomic richness and diversity were found to be sensitive to changes in the soil system caused by extremes. Our results showed that warming and drought did not cause predictable shifts in nematode communities. Moreover the extremes’ after-effect was not unidirectional with time. The periods of warming and drought induced a positive or negative long lasting influence on nematodes, and the outcome seems to depend on season, the nematode trophic group or even the nematode taxon.
PL
Zarówno fale upałów, jak i fale mrozów zostały zakwalifikowane przez IPCC jako zjawiska ekstremalne. W dobie współczesnych zmian klimatu prognozuje się, że pierwsze z nich będą pojawiać się częściej, będą dłuższe i bardziej dotkliwie, natomiast drugie – coraz rzadsze i krótsze. Celem pracy jest przedstawienie częstości występowania oraz długości fal upałów i mrozów w wybranych miastach Polski. W pracy zdefiniowano fale upałów jako co najmniej trzy kolejne dni z temperaturą maksymalną dobową większą od 30oC, fale mrozów zaś jako trzy kolejne dni z temperaturą maksymalną dobową mniejszą niż -10oC, w latach 2000-2010 w 8 regionach bioklimatycznych Polski. Dane wykorzystane do analizy pochodzą z internetowej bazy NCDC NOAA (http://www.ncdc.noaa.gov). Pomimo że odległość pomiędzy wybranymi stacjami jest niewielka, częstość i długość fal upałów i mrozów w Polsce jest zróżnicowana i nawiązuje do regionalizacji bioklimatycznej wykorzystanej w pracy.
EN
Heat waves and frost waves are classified by IPCC as extreme events. At the contemporary climate changes it is forecasted that the first ones will occur more often and they will be longer and more severe, whereas the second ones – will be rarer and shorter. The aim of this paper is to present frequency and length of heat waves and frost waves in selected polish cities. In this paper heat waves are defined as at least three consecutive days with daily maximum air temperature exceeding 30şC, while frost waves as at least three consecutive days with daily maximum air temperature below -10şC in years 2000-2010 in 8 polish bioclimatic regions. Datasets used in the analysis are downloaded from NCDC NOAA (http://www.ncdc.noaa.gov). Despite that distance between selected stations is not high, the frequency and length of heat waves and frost waves in Poland is varied and it is connected with bioclimatic regionalization used in this paper.
8
Content available remote O pogodzie gorącej w Warszawie raz jeszcze
PL
Artykuł stanowi uzupełnienie do wcześniejszego artykułu autorki (Kossowska-Cezak, 2010) i zawiera informacje o sezonie letnim 2010 w Warszawie. W roku 2010 wystąpiła bardzo duża liczba dni z temperaturą: tmax 30C - 17 (średnio 5), tmin 15C - 42 (średnio 21), tmin18C – 22 (średnio 3) i tmin 20 C - 6 (średnio 1 na 4 lata). Stwierdzono 6 "dób tropikalnych" (tmax 30 C, tmin 20 C), tzn. tyle samo, co w całym okresie 1951-2009. W 2010 r. została też przewyższona dotychczasowa najwyższa temperatura minimalna (21,8 C, wcześniej 20,8 C).Porównanie warunków termicznych w Warszawie w okresach 1951-2010 i 1924-1950 wykazało, że równie gorące jak na przełomie wieków XX i XXI były sezony letnie lat 1930 i 1940. i po współczesnych gorących latach mogą także nastąpić chłodniejsze okresy letnie.
EN
The paper is a supplement for author's earlier short report (Kossowska-Cezak, 2010) and it contains information about summer 2010 in Warsaw. During the year 2010 there were high numbers of days with air temperature: tmax 30C - 17 (on the average 5), tmin 15 C - 42 (21), tmin 18 C - 22 (3) and tmin 20 C - 6 (on the average one at every 4 years). There were stated 6 "tropical days" (tmax 30 C, tmin 20 C), e.g. the same number as in the whole period 1951-2009. In 2010 was also surpassed hitherto the highest value of minimum temperature (21,8 C, ealier 20,8C).Comparison of thermic conditions in Warsaw in period 1951-2009 and 1924-1950 showed that equally hot as on the turn of the XX century there were summer seasons of 1930 ths and 1940 ths, and after present hot summers also cooler summer seasons may follow.
9
Content available remote Fale niezwykłych upałów w Europie na początku XXI wieku
PL
Celem artykułu jest charakterystyka termiczna fal upałów, jakie zdarzyły się w Europie na początku XXI wieku. Szczególną uwagę zwrócono na nasilenie, czas trwania i zasięg przestrzenny fal upałów w 2003 i 2006 roku. Podstawę opracowania stanowią dobowe wartości temperatury powietrza średniej, maksymalnej i minimalnej. Szczegółową charakterystykę termiczną fal upałów ukazano na przykładzie Paryża i Krakowa. Niezwykłość fal upałów w lecie 2003 i 2006 roku przejawiała się dużym zasięgiem przestrzennym, długotrwałością, nasileniem oraz dużą liczbą zgonów, zwłaszcza w sierpniu 2003 roku. Charakterystyka termiczna fal upałów ukazała istotną rolę temperatury występującej w nocy w kształtowaniu uciążliwych warunków gorąca, stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla życia człowieka. Najbardziej obciążające sytuacje biotermiczne, powodujące wzrost liczby zgonów, występują wówczas gdy temperatura maksymalna w dzień przekracza 30C, a temperatura minimalna w nocy 20C -tzw. doby tropikalne. Przyczyny występowania tak niezwykłych zjawisk klimatycznych należy upatrywać nie tylko we współczesnym ocieplaniu się klimatu ziemskiego, ale także w zmienności cyrkulacji atmosferycznej.
EN
The author's objective was to determine the thermal characteristics of heat waves recorded in Europe at the beginning of the 21st century. The study focused particularly on the intensity, duration and the spatial extent of heat waves in 2003 and 2006. Diurnal records of average, maximum and minimum air temperatures were used. Detailed thermal characteristics of heat waves were illustrated with examples of heat waves in Paris and Krakow. The unusual nature of the heat waves observed in the summer seasons of 2003 and 2006 was manifested by their great spatial extent, long duration, great intensity and by the large number of deaths attributed to them, especially in August 2003. The heat wave thermal characteristics obtained revealed that minimum air temperatures played the crucial role in the development of the kind of heat conditions that caused a direct hazard to life. The study concluded that the most difficult biothermic conditions which lead to increased deaths, known as tropical days, occurred when the maximum daytime temperature exceeded 30C and the minimum night-time temperature was greater than 20C. The occurrence of such extraordinary climatic phenomena may be caused by the volatility of atmospheric circulation, as well as by contemporary climatic warming.
PL
W pracy przedstawiono występowanie fal upałów i fal mrozów w północno-wschodniej Polsce, jako jednego z wielu ekstremalnych zjawisk pogodowych. Wyniki opracowano na podstawie 50-letnich dobowych maksymalnych Tmax oraz minimalnych Tmin wartości temperatury powietrza, pochodzących z 10 stacji IMGW. Wzrost średniej temperatury powietrza w północno-wschodniej Polsce w latach 1951-2000 generował zwiększenie liczby fal upałów oraz zmniejszenie liczby fal mrozów. Częstość temperatur bardzo niskich decydowała o charakterze termicznym wybranego okresu w większym stopniu niż częstość temperatur bardzo wysokich.
EN
The paper presents analysis of the characteristic heat waves (Tmax > 25°C) and frost waves (Tmin <-10°C) in north-eastern Poland based on meteorological dataset from 10 meteorological stations covering the period from 1951 to 2000. The findings suggest that increase of the mean temperature over the whole region resulted in the increased number of heat waves and in the decrease of frost waves. Frequency of very low temperatures decided more about thermal situation in the study period than frequency of very high temperatures.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.