Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 361

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  failure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
PL
Dokonano analizy pozwalającej na zidentyfikowanie zakładów tzw. niesevesowskich (podprogowych), mogących stwarzać zagrożenie wystąpienia skutków awarii poza swoim terenem przy wykorzystaniu ogólnie dostępnych danych. Metodologia identyfikacji zakładów opierała się na analizie przeznaczenia terenów, profili działalności, złożoności procesów technologicznych oraz rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych.
EN
A review, with 15 refs., of legislative regulations used for identifying non-Seveso establishments, which may pose a risk of accident consequences outside their territory by using generally available data. The methodol. was based on the anal. of destination of industrials plants areas, activity profiles, complexity of technol. processes, types and amts. of hazardous substances.
PL
Celem artykułu jest wskazanie najczęściej popełnianych błędów przy projektowaniu podłóg przemysłowych. Opisane błędy miały wpływ na powstanie usterek i uszkodzeń zarówno przed, jak i w okresie ich eksploatacji. Artykuł ma charakter studium przypadku i został ograniczony do wybranych przypadków z praktyki inżynierskiej.
EN
The paper is intended to indicate the most common errors made when designing industrial floors. The described errors caused faults and damages both before and during the period of use. The paper is a case study narrowed down to a selection of engineering practice cases.
3
Content available remote Ocena Techniczna systemów ociepleń ETICS i przyczyny uszkodzeń
PL
Przedmiotem artykułu jest ocena techniczna systemów ociepleń ETICS. Zaczyna się on od charakterystyki tego systemu. Następnie omawiane są zasady projektowania ociepleń w tym systemie z uwzględnieniem analizy przyjętych rozwiązań pod kątem praw fizyki i zasady stosowania termoizolacji. Druga część poświęcona jest wykonawstwu, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn wad i usterek oraz przyczyn uszkodzeń ocieplanych elewacji.
EN
The subject of this Article is the technical assessment of ETICS insulation systems. It starts with the characteristics of this system. Then the principles of thermal insulation design in this system are discussed, taking into account the analysis of the adopted solutions in terms of the physical law and the principle of applying thermal insulation. The second part is devoted to the workmanship, with particular emphasis put on the defect and fault as well as damage causes in relation to the insulated facades.
PL
Przedstawiono zrealizowane wzmocnienie prostokątnego zbiornika żelbetowego, który uległ awarii podczas próby szczelności. Wystąpiło przeciążenie dolnej krawędzi i pól ścian podłużnych, skutkujące ich zarysowaniem i deformacją. Zaprojektowano i wykonano wzmocnienie polegające na wprowadzeniu układu ściągów prętowych ze stali nierdzewnej, łączących przeciwległe, uszkodzone ściany zbiornika.
EN
The paper describes an interesting case of strengthening of rectangular reinforced concrete tank. During the water test the long walls of the tank were seriously cracked on bottom edge and on bay area with significant deformations. For structural strengthening the group of precisely located bars mutually tying defected walls were designed and applied. The ties and their anchorages were made of stainless steel, due fo aggressive liquid environment.
PL
Na przykładzie awarii konstrukcji zadaszenia rampy załadowczej hali produkcyjno-magazynowej przedstawiono zagadnienie metodyki projektowania połączeń doczołowych w ujęciu normowym. Skoncentrowano się na podejściu do zagadnienia stosowanym w krajowej normalizacji przed wprowadzeniem eurokodów i na skutkach nadmiernych uproszczeń w wymiarowaniu niektórych typów takich połączeń.
EN
On the example of the roof structure failute of the loading ramp of the industrial building, the problem of methodology for designing tension connections in standard terms was presented. The focus was on the approach taken in national standardization before the introduction of Eurocodes and on the effects of excessive simplifications in the designing of certain types of such connections.
PL
Omówiono awarie dwóch zbiorników. Przyczyną awarii było podciśnienie wytworzone wewnątrz zbiornika. Spowodowało ono zaklęśnięcie kopuły dachowej dzwonu (części przemieszczającej się w pionie przy zmianie wypełnienia zbiornika gazem). Omówiono koncepcję i technologię naprawy zbiorników.
EN
The reason of the two mentioned failures was negative pressure which appeared inside the tanks. It caused a deadlocking of a roof dome of the bell (the tank part which moves vertically while filling the tank with gas). The conception and technology of repair of the tanks.
PL
Impulsowy tryb pracy oraz zasilanie różnego typu paliwami powodują, nawet w małych turbinach gazowych, częste awarie. W pracy pokazano skutki awarii drugiego stopnia w turbinie gazowej oraz przeanalizowano przyczyny jej powstania. Jako główną przyczynę wskazano nadmierny wzrost temperatury spowodowany zmianą paliwa. Zastosowano nieliniową analizę numeryczną, którą poprzedzono obliczeniami termodynamicznymi turbiny oraz wizualnymi oględzinami skutków awarii. Symulacje wykorzystujące metodę elementów skończonych wykonano na geometrii nieuszkodzonej łopatki przy odwzorowaniu obciążenia w trakcie zasilania paliwem rekomendowanym przez producenta oraz zmienionym. Odwzorowano numerycznie skutki przytarcia łopatki o górne uszczelnienia. Obliczenia termodynamiczne wykazały wzrost temperatury w stopniu o 70 K przy zastosowaniu zmienionego paliwa. Przemieszczenia końca łopatki wykazały możliwość wystąpienia przytarcia. Wielkość wydłużenia łopatki przy zwiększeniu ciśnienia w stopniu lub wzroście prędkości obrotowej nie stanowi tak dużego zagrożenia, jak wydłużenia spowodowane zwiększeniem temperatury. Dla zachowania długotrwałej i bezpiecznej pracy małej turbiny gazowej warunkiem koniecznym jest ścisłe przestrzeganie wytycznych producenta odnośnie do składu paliwa. Jeżeli w trakcie pracy turbiny gazowej prawdopodobnym jest, że może być ona zasilana różnego typu paliwami, to konstrukcja powinna posiadać odpowiednie zapasy wytężenia oraz tolerancje pasowania.
EN
The impulse mode of operation and the supply of various types of fuels cause frequent failures even in the small gas turbines. The paper presents the ravages of second rotor stage failure in a gas turbine. The excessive thermal elongation rise caused by fuel change was indicated as the main cause. We applied nonlinear numerical analysis, preceded by thermodynamic calculations of the turbine and visual inspection of the effects of failure. Simulations were performed on undamaged blade geometry under load resulting from combustion: nominal fuel and the changed fuel. Thermodynamic calculations demonstrated a 70 K increase in temperature using the changed fuel. The blade tip displacements demonstrated the possibility of abrasion. The amount of elongation of the blade with increasing pressure or rotation speed does not pose as much danger as the elongations caused by the increase in temperature. To maintain long-term and safe operation of a gas turbine, it is necessary to strictly observe the manufacturer’s guidelines regarding fuel composition. If during the operation of a gas turbine it is likely that it can be powered by various types of fuels, then the structure should have adequate effort reserves and working tolerances.
8
Content available remote Ocena skutków wyłączenia strategicznej magistrali wodociągowej
PL
Głównym celem pracy jest analiza skutków awarii strategicznego przewodu wodociągowego magistralnego w wybranym mieście. Wysoka ranga przewodu wynika z faktu, że doprowadza on wodę wodociągową do specjalnej strefy ekonomicznej, na terenie której znajduje się kilkadziesiąt firm, biur i hal produkcyjnych. Ocenę skutków awarii przeprowadzono z wykorzystaniem modelu hydraulicznego sieci wodociągowej. Na podstawie wyników symulujących awarię analizowanego przewodu magistralnego, określono skutki związane z brakiem dostawy wody na obszarze strefy ekonomicznej.
EN
The main aim of this work is to analyze the consequences of strategic water main failure in a city. The high rank of the pipe due to the fact that it transports tap water into a special economic zone, which houses dozens of businesses, offices and production halls. Assessment of the effects of the water main failure was carried out using a hydraulic model of the water supply network. Based on the results of failures analyzed, the implications of the lack of water supply in the economic zone were identified.
9
PL
Postęp cywilizacyjny miast generuje potrzebę zwiększania komfortu społeczeństwa w każdej dziedzinie jego działalności, między innymi handlu, komunikacji, jak i warunków mieszkania. To z kolei tworzy potrzebę wznoszenia budynków wielokondygnacyjnych oraz potrzebę bardziej efektywnego wykorzystywania parametrów wytrzymałościowych stosowanych materiałów. W tym ciągłym procesie pokonywane są kolejne bariery techniczne i technologiczne, które do tej pory mogły ograniczać rozwój budownictwa. Jednak poszukiwanie nowych rozwiązań, a następnie ich wdrażanie, może doprowadzić do zmniejszenia bezpieczeństwa i stanów awaryjnych konstrukcji. W artykule przedstawiono przykład awarii stropu żelbetowego budynku wysokościowego spowodowanej zarówno błędami projektowymi, jak i wykonawczymi. Zaprezentowano rozwiązania wzmocnienia konstrukcji.
EN
The progress of civilization of cities generates need to increase the comfort of society in every field of its activities, including trade, transport, and living conditions. This in turn creates the need of building multi-storey buildings and the need of more efficient using of the strength parameters of the materials. In this continuous process are overcome the technical and technological barriers, which until now could limit the development of the construction industry. However, the searching for new solutions and their implementation can lead to reducing the safety of constructions and failure conditions in structures. The paper is an example of failure of reinforced concrete ceiling in the multi-storey buildings due to design and executive mistakes. In this paper authors presented solutions of strengthening the structure.
PL
W referacie przedstawiono klasyfikację i konstrukcję rozjazdów kolejowych dużych prędkości eksploatowanych na europejskich liniach kolejowych. Przeanalizowano występujące programy komputerowe wspomagające diagnostykę rozjazdów kolejowych dużych prędkości wraz z najczęściej występującymi przyczynami powstawania awarii pochodzących od elementów infrastruktury. Autorzy wskazują na konieczność integracji rozjazdów dużych prędkości jako jednego systemu zawierającego nowoczesne układy przestawiania zwrotnicy i ruchomego dzioba krzyżownicy wraz z indukcyjnym ogrzewaniem ruchomych elementów rozjazdu. Zwrócono również uwagę na konieczność stosowania odpowiednich środków transportu dedykowanych dla rozjazdów kolejowych w celu podniesienia jakości początkowej wyrobu.
EN
This paper presents the classification and construction of high-speed railway turnouts operated on European railway lines. The existing computer programs supporting the diagnostics of high-speed railroad turnouts with the most common causes of failures originating from infrastructure elements were analyzed. The authors point to the need for integration of high-speed turnouts as a single system containing modern point machine control of switch area and swing nose crossing area with induction heating of moving turnout elements. Attention was also paid to the need to use appropriate means of transport dedicated for railway turnouts in order to improve the initial quality of the product.
PL
W artykule przedstawiono wyniki statystycznej analizy awaryjności napowietrznych oraz kablowych linii elektroenergetycznych średniego napięcia eksploatowanych w krajowych spółkach dystrybucyjnych. Zaprezentowano statystyki awaryjności linii elektroenergetycznych z 15 lat pracy sieci. Przedstawiono przyczyny awarii oraz sezonową zmienność częstości uszkodzeń. Dokonano analizy czasu trwania odnowy, czasu trwania przerw w zasilaniu odbiorców oraz ilości energii elektrycznej niedostarczonej do odbiorców w wyniku awarii. Wyznaczono niezawodnościowe wskaźniki eksploatacyjne linii, a także podjęto próbę identyfikacji modelu probabilistycznego rozkładu gęstości prawdopodobieństwa analizowanych parametrów. Porównano właściwości linii napowietrznych wykonanych przewodami gołymi, linii niepełnoizolowanych, a także linii kablowych. Przeprowadzona analiza miała na celu wskazanie rozwiązania technicznego linii, które jest najkorzystniejsze z punktu widzenia ciągłości zasilania odbiorców energią elektryczną.
EN
The article presents the results of statistical analysis of the failure of overhead and cable medium voltage power lines operated in domestic distribution companies. The statistics of failure of power lines with 15 years of network operation are presented. The causes of failures and seasonal variability of damage frequency were presented. An analysis was made of the duration of renewal, duration of power supply interruptions and the value of electricity not delivered to customers as a result of a breakdown. Reliable line operation indicators were determined, and an attempt was made to identify the probability density distribution of the analyzed parameters. The properties of overhead lines made with bare wires, noninsulated lines as well as cable lines were compared. The analysis carried out was aimed at indicating the technical solution of the line, which is the most advantageous from the point of view of electricity supply continuity for consumers.
EN
In the analysis of the operation of critical infrastructure systems it is important to perform the analysis of the safety of the operation. The daily operation of such systems is inherently associated with the occurrence of various types of random undesirable events. Therefore, in the paper the matrix and logical trees methods used in the analysis of the risk of threats in critical infrastructure systems within the Baltic Sea, were presented. The analysis and assessment of the protection of technical system was performed using the FMEA method (Failure Mode and Effect Analysis). As to analyse the cause and effect of undesirable events the method of Bayes' theorem and Java Bayes program were implemented, which allows to identify the probability of the event occurrence.
13
Content available remote Identification of failure causes in the water supply network
EN
Water supply network is the most likely element which can fail in the whole water supply system. Failures of the water supply network often results in limitation or lack of water supply to the consumers. Identification and ranking of failure causes in terms of frequency, are the possibility to present proposals of action, related to the replacement or modernization of the water supply network. In addition, the water supply network failures were related to the main parameter important for the water consumers the time of suspended supplying in water.
PL
Sieć wodociągowa jest najbardziej podatnym na uszkodzenia elementem systemu zaopatrzenia w wodę. Awarie sieci wodociągowej często skutkują ograniczeniem lub brakiem dostawy wody do konsumentów. Wskazanie oraz uszeregowanie przyczyn awarii pod względem częstości występowania pozwala na przedstawienie propozycji działań związanych z wymianą lub modernizacją sieci wodociągowej. Ponadto awarie sieci wodociągowej powiązano z kluczowym z punktu widzenia konsumentów parametrem, czyli czasem wstrzymania dostawy wody.
14
Content available remote Bayesian inference in the analysis of the failure risk of the water supply network
EN
One of the basic subsystems of the collective water supply system is the water distribution subsystem which has a direct impact on the reliability and safety of water supply to consumers. Failures of water pipes may cause water losses (leaks), interruptions in the water supply to consumers and can be the cause of secondary water pollution in the water supply network. It was proposed to use Bayesian inference to locate failures on the water supply network and to determine a posteriori probability of water network failure. It was found that the conditional probability of distribution water supply network failure is definitely higher than the conditional probability of home connections failure. The research results should be used by the water supply company during the development of an operational strategy for the renovation and modernization of the water supply network.
PL
Jednym z podstawowych podsystemów systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest podsystem dystrybucji wody, który ma bezpośredni wpływ na niezawodność i bezpieczeństwo dostawy wody do odbiorców. Awarie przewodów wodociągowych mogą powodować zarówno straty wody (wycieki), przerwy w jej dostawie do konsumentów oraz mogą być przyczyną wtórnego zanieczyszczenia wody w sieci wodociągowej. W pracy zaproponowano wykorzystanie wnioskowania bayesowskiego do lokalizacji awarii na sieci wodociągowej oraz do wyznaczenia prawdopodobieństwa „a posteriori” uszkodzenia danego rodzaju sieci. Stwierdzono, że prawdopodobieństwo warunkowe uszkodzenia przewodów rozdzielczych jest zdecydowanie wyższe niż prawdopodobieństwo warunkowe uszkodzenia podłączeń domowych. Wyniki badań powinny zostać wykorzystane przez przedsiębiorstwo wodociągowe podczas opracowywania strategii eksploatacyjnej dotyczącej renowacji oraz modernizacji sieci wodociągowej.
PL
Przeanalizowano zniszczenie elementów wzmacnianych kompozytami w wyniku odspojenia otuliny. Wskazano, że zarówno moc zbrojenia kompozytowego, jak i stosunek zbrojenia stalowego do kompozytowego wypływa w istotny sposób na nośność elementu. Jednak odmiennie niż tego należałoby oczekiwać, zwiększenie stopnia zbrojenia kompozytowego może prowadzić do zmniejszenia nośności i szybszego zniszczenia w wyniku odspojenia otuliny.
EN
The failure of elements strengthened with composites as a result of concrete cover separation was analyzed in this paper. It was indicated that both the axial stifnes of composite reinforcement and the ratio of steel to composite reinforcement significantly exerted on the bearing capacity of the element. However, contrary to what would be expected, increasing the ratio of composite reinforcement can lead to a reduction in load-bearing capacity and faster failure due to the concrete cover separation.
PL
Przedstawiono ocenę stanu istniejącego konstrukcji stalowej estakady rurociągów przemysłowych według informacji z aktualnych norm krajów europejskich. Niezawodność użytkowanej od 40 lat konstrukcji stalowej została potwierdzona na dalsze 15 lat, na podstawie eurokodów i normy NEN-8700, pod warunkiem wykonania renowacji.
EN
On the basis of actually national European standards, the paper presents the assessment of existing steel structures of industrial pipe line bridges. Reliability of 40 years old steel structures was accepted provided renovation, references to Eurocodes and NEN-8700 for next period 15 years.
PL
Przedstawiono analizę bezpieczestwa budynków z prefabrykatów wielkowymiarowych w kontekście awarii w wyniku wybuchu gazu. Opisano przypadki budynków wielkopłytowych, które uległy częściowej katastrofie postępującej i budynków, które okazały się odporne na obciążenie wyjątkowe.
EN
This article presents analysis of the safety of precast buildings in concrete large-panel technology in the context of building failures as a result of gas explosions. Have been described a set of case studies of large-panel buildings, which have been partially collapsed and buildings that keep exceptional loads.
PL
Przedstawiono przykład nieuzasadnionych odstępstw wykonawczych w realizacji konstrukcji budowlanych w stosunku do opracowań projektowych. Stwierdzono, że w praktyce budowlanej każde odstępstwo od założeń projektowych, a w szczególności zmiana parametrów geometrycznych konstrukcji komina, może doprowadzić do realnego zagrożenia katastrofą budowlaną.
EN
An example of unjustified executive deviations in building constructions in relation to design studies is presented. It was found that in construction practice any deviation from the design assumptions, and in particular a change in the geometrical parameters of the chimney construction, could lead to a real risk of a construction disaster.
19
Content available remote Analiza objętości wody nie sprzedanej na skutek awarii przewodów wodociągowych
PL
Awarie przewodów wodociągowych powodują szereg strat, zarówno dla dostawcy jak również dla odbiorców wody. Dla producenta wody najbardziej kosztowne są naprawy uszkodzonych rurociągów. Wśród pozostałych szkód można wymienić straty wynikające z objętości wody nie sprzedanej konsumentom, których analiza jest przedmiotem niniejszej pracy. W opracowaniu przedstawiono analizę objętości wody nie sprzedanej odbiorcom. Podstawą opracowania są dane eksploatacyjne zebrane podczas 298 awarii w średniej wielkości mieście położonym w południowej Polsce. W niespełna 9% przypadków naprawa nie była przeprowadzona na pracującym pod ciśnieniem przewodzie, w pozostałych przypadkach wiązała się z przerwaniem dostawy wody do odbiorców. Przedstawione awarie dotyczą zakresu średnic nominalnych przewodów DN25-DN800. Średnia liczba odbiorców (podłączeń wodociągowych) dotkniętych skutkami awarii wyniosła 19,5 a średnia liczba mieszkańców 117,1. Określono średnią objętość wody nie sprzedanej na skutek awarii dla 259 zdarzeń, uzyskano średnią objętość wody nie sprzedanej 6,4 m3 na awarię. Łączna zanotowana objętość wody nie sprzedanej wynosiła zaledwie około 6% przeciętnej dobowej produkcji wody, można zatem określić powstałe straty jako znikome.
EN
Failures of water pipes cause a number of losses, both for the supplier and for water consumers. For the water producer repairs of damaged pipelines are the most expensive. Other losses include losses resulting from the volume of water not sold to consumers. The study presents an analysis of the volume of these losses. The basis of the study are operational data taken for 298 failures in a medium-sized city located in southern Poland. In less than 9% of cases the repair was not carried out on the pipe under pressure, in other cases it was related to interruption of water supply to recipients. The failures presented concern the range of nominal diameters of 25-800 mm wires. The average number of recipients (water supply connections) affected by failure amounted to 19.5 and the average number of residents 117.1. The average volume of water not sold as a result of failure for 259 events was determined, 6.4 m3 for failure was obtained. The total volume of water not sold was only about 6% of average daily water production, so the losses can be determined as negligible.
PL
Deterministyczno-losowy charakter poborów wody, który wpływa na stan eksploatacyjny sieci wodociągowych, powoduje iż diagnoza rzeczywistych systemów dystrybucji wody jest zagadnieniem wieloaspektowym i trudnym wdrożeniowo. Jednostki odpowiedzialne za bieżącą ocenę kondycji sieci wodociągowych w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych dysponują ograniczonymi narzędziami analiz parametrów stanu sieci wodociągowej. Standardowa rejestracja ciśnienia i strumienia objętości wody odbywa się najczęściej z zachowaniem zbyt dużych interwałów czasowych a dane nie podlegają ciągłej interpretacji w kontekście wykrywania stanów anormalnych. Pomimo istnienia wielu metod diagnozowania systemów dystrybucji wody, wiele z nich nie znajduje zastosowania w warunkach terenowych. Są one wykorzystywane jedynie do oceny układów laboratoryjnych, pozbawionych stochastycznych zjawisk, zachodzących w rzeczywistych systemach. W artykule przedstawiono wyniki badań nad detekcją stanów pracy sieci wodociągowej z wykorzystaniem analizy mocy hydraulicznej strumienia wody. Wykazano potrzebę oceny tego parametru w celach diagnostycznych na przykładzie pomiarów pochodzących z wybranej wrocławskiej strefy wodociągowej DMA (ang. District Metered Area).
EN
Random and deterministic nature of water consumption, which has influence on exploitation conditions of water supply systems, makes diagnosing actual water distribution systems a multi-faceted problem and difficult to implement. Units responsible for the ongoing assessment of water supply system conditions in water and sewage companies have access to a limited number of analytical tools used to check parameters of the conditions. The frequency of standard pressure and stream water volume registration is too Iow and data is not analysed on an ongoing basis to find irregularities. Despite the fact that there are many methods of diagnosing water distribution systems, many of them cannot be applied under field conditions. They are used only to assess test set ups with no stochastic phenomena that take place in actual systems. The article presents the results of the research into the detection of operation conditions of a water supply system by means of analysing hydraulic power of a water stream. It has been shown that this parameter needs to be assessed for diagnostic purposes - based on the result data from a selected Wrocław's DMA (District Metered Area) zone.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.