Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fabric
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Nylon fibres are commonly used in blends with elastane. One of the problems encountered in the printing of nylon/elastane blend fabrics is the necessity of long steaming times for fixation, which causes an increase in energy consumption. In this study, the possibility of printing polyamide fabrics with 1:2 metal complex dyes for short steaming times was investigated. For this aim, laboratory and sample scale trials were performed to develop a method of chemically modifying fibres so that polyamide fabrics can be printed in short steaming times. Based on the results obtained in both trials, it was noticed that the steaming time for fixation could be reduced from 30 minutes to 15 minutes by printing with 1:2 metal complex dyes without causing a loss of printing yield and without affecting the fastness adversly in case of applying cationisation pretreatment with a modified quaternary polyalkylamine compound based product.
PL
Włókna nylonowe są powszechnie stosowane w mieszankach z elastanem. Jednym z problemów napotykanych przy drukowaniu tkanin z mieszanki nylon/elastan są długie czasy parowania podczas drukowania, które powodują wzrost zużycia energii. W pracy zbadano możliwość drukowania na tkaninach poliamidowych barwnikami metalokompleksowymi 1:2 dla krótkich czasów parowania. W tym celu przeprowadzono próby laboratoryjne i produkcyjne. Opracowano metodę modyfikacji chemicznej włókien, tak aby tkaniny poliamidowe mogły być drukowane w krótkim czasie parowania. Na podstawie wyników uzyskanych w obu próbach zauważono, że czas naparowywania, utrwalania można skrócić z 30 do 15 minut. Pożądany efekt uzyskano drukując z użyciem barwników metalokompleksowych 1:2 z zastosowaniem obróbki wstępnej kationizacyjnej produktem na bazie modyfikowanego czwartorzędowego związku polialkiloaminy. Skrócenie czasu parowania nie powoduje utraty wydajności drukowania i nie ma negatywnego wpływu na trwałość druku.
EN
A technology for producing gold films on the surface of fabric materials has been developed, which provides for preliminary wetting of the fabric product with aqueous solutions of gold (III) chloride. In this case, a sorption layer of gold chloride is formed on the surface of fabric materials. Then, when drying these products under sunlight, physicochemical and photochemical processes occur, leading initially to the formation of monovalent gold chlorides, which, having semiconductor properties, provide the release of elemental gold. After washing of by-products on the surface of the material remains an ultra-thin film of gold, which has a sufficiently strong grip on the base. Since the proposed technology does not require special equipment it can be used to apply functional films of gold on various products of technical, household and medical purposes.
3
EN
In recent years, individual protection has attracted much attention in the area of personal safety, especially stab resistant clothing. Nowadays, fabrics of high performance fibre are often used in stab-resistant clothing. Therefore, in this paper ultra-high molecular weight polyethylene(UHMWPE) fibre fabrics were used to explore their distribution of boron carbide(B4C) particles. The effect of different processing techniques on stab resistance was discussed. Finally, it was found that when the particle dimension was 5 microns, the coating thickness 100 microns, the coating temperature 64 °C and the particle and binder ratio 2:3, the stab-resistance performance of the fabrics was best. The stab resistance of multi-layer fabrics was also discussed, and it was found that the relationship between energy absorber and the number of layers was changed by hard particles.
PL
W ostatnich latach ochrona indywidualna przyciągnęła wiele uwagi w zakresie bezpieczeństwa osobistego, zwłaszcza w przypadku odzieży odpornej na przebicie. W dzisiejszych czasach tkaniny z wysokowydajnych włókien są często stosowane w odzieży odpornej na przebicie. Dlatego w artykule wykorzystano tkaniny z włókien polietylenowych o ultra wysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE) do zbadania ich rozkładu cząstek węglika boru (B4C). Omówiono wpływ różnych technik przetwarzania na odporność na przebicie. Stwierdzono, że w przypadku wymiaru cząstek równemu 5 mikronom, grubości powłoki 100 mikronów, temperaturze powlekania 64 °C i stosunku cząstek i spoiwa 2:3, odporność na przebicie tkanin była najlepsza. Omówiono również odporność na przebicie tkanin wielowarstwowych i stwierdzono, że zależność między pochłoniętą energią a liczbą warstw uległa zmianie przez twarde cząstki.
EN
The embroidery process is one of the means of joining textile materials into a system, which is widely applied in the creation of products of special destinations. The development of the functionality of embroidery systems is indissoluble from high-quality requirements for the accuracy of the form of the element. In the embroidery process, the system of textile materials experiences various dynamic loads, multiple stretching, and crushing; therefore, the geometrical parameters of the embroidery element change. The objective of this paper was to analyze the widths of the different square-form closed-circuit embroidery elements and also to perform their analysis with the purpose to evaluate the embroidery accuracy of the embroidered elements. Test samples were prepared in the form of square-form closed-circuit embroidery elements of five different contour widths: 6 mm, 10 mm, 14 mm, 18 mm, and 22 mm. During the investigation, it has been determined that in most cases the contour widths of the five closed-circuit square-form embroidery elements were obtained, smaller than the size of the digitally designed element.
EN
Noise is frequently unnoticed, but it is one of the causes of unhealth for human beings reducing people’s quality of life. There are many materials that can be considered as acoustic absorbents. Textiles can be used to both improve the acoustic quality of and to decorate the room where they have been placed. In this study, we used some fabrics with 15, 20 and 30 ends/cm and 15, 20 and 30 picks/cm. The acoustic absorption coefficient was measured when the fabric was added as a resistive layer on top of a nonwoven made of polyester fiber. Results evidence that these fabrics can be efficiently used to modify the acoustic absorption of the nonwoven. Sound absorption coefficients measured via the impedance tube method show that these modifications occur. The results show how it is possible to improve the acoustic characteristics of a simple nonwoven to obtain sound absorption coefficients close to values of 1 at different frequencies by choosing a fabric with the appropriate combination of warp and weft count.
EN
This paper presents the experimental and numerical analysis of the potential of a braided fabric for flexor tendon repair. Numerical models of tubular braided fabrics were generated using a python script interface and imported into ABAQUS® while Flexor tendon models were represented as silicone rubber rods. Experimental tests and Finite Element Modelling (FEM) of the flexor tendon repair was undertaken by deploying two tendon ends from opposite sides of a tubular braided fabric. This was done such that the tendon ends meet at the midpoint within the fabric. The tendons were tightly held to emulate a realistic repaired tendon. A displacement driven uniaxial loading was induced on the tendon-fabric assembly sufficient to cause a 2mm gap between the tendon ends. Numerical analysis of the repair potential of a braided fabric in tendon repair was done by analyzing selected fabric parameters that were crucial in tendon repair applications. The results show that changing the parameters of the braided fabrics significantly affected the potential of the fabrics during tendon repair.
PL
Przeprowadzono ocenę porównawczą właściwości fizycznych i użytkowych tkanin i dzianin wytworzonych z przędz obrączkowych, rotorowych i przędz pneumatycznych air-jet nowej generacji. Analizowano wygląd gotowych wyrobów, odporność na zmechacenie (pilling) i odporność na ścieranie, zdolność pochłaniania wilgoci i odporność na pranie, skłonność do wydzielania pyłu włókiennego, skurcz tkaniny po praniu, a także trwałość barwy tkaniny po praniu. W drugiej części artykułu zaprezentowano liczne przykłady zastosowań wyrobów włókienniczych wytworzonych z przędz pneumatycznych air-jet VORTEX. Stwierdzono, że wymienione przędze mogą być wykorzystywane, zarówno do wyposażenia gospodarstw domowych, jak również produkcji wszelakiego rodzaju odzieży.
EN
A comparative assessment of the physical and functional properties of fabrics and knitted fabrics produced from classic ring spun yarns, rotor yarns and new generation of air-jet VORTEX yarns. The appearance of finished products, pilling and abrasion resistance, moisture absorption and washing resistance, tendency to produce fiber dust, shrinkage of fabric after washing, and color fastness after washing were analyzed. The second part of the paper presents numerous examples of textile applications made from air-jet VORTEX spun yarns. It has been found that these yarns can be used for both home furnishings and the production of all kinds of clothing.
PL
Praca ma charakter edukacyjny i stanowi przegląd zagadnień podejmowanych w ramach Technicznych Aspektów Modelowania Tkaniny kluczowych dla pracy projektanta. To omówienie aktualnych sposobów pracy z materiałem, pozwalających na kreowanie eksperymentalnych i nowatorskich rozwiązań, a także wybór technik manipulacji, jak również niekonwencjonalnych metod pracy z tworzywem, pokazujący dynamikę działań w obrębie wzornictwa, ze szczególnym ukierunkowaniem na projektowanie tkaniny. Część pierwsza zawiera opis podstawowych zagadnień związanych z tkaniną, podejmowanych w ramach Technicznych Aspektów Modelowania w ramach edukacji projektowej. Część druga jest natomiast ukierunkowana na opis procesu projektowego na studiach wzorniczych, którego celem jest osiągnięcie nietypowych i nowatorskich rozwiązań w zakresie pracy z miękką, tkaną materią.
EN
This article is a didactic presentation. It covers selected topics in the field of education in the area of design. The aim of this article is to present technical issues dealt with as part of the program implemented in the laboratory and the whole range of possibilities of modeling soft fabrics which are useful in a designer’s work as well as main problems concerning technical aspects of Fabric Modeling (Part I), the process of design and selected novelties from the respective field (Part II). This article presents a review of issues connected with Technical Aspects of Fabric Modeling which are of key importance for a designer. It includes discussion of current methods for working with a fabric in order to create experimental and innovative solutions. It contains selection of handling techniques as well as unconventional methods of working with a material highlighting dynamics of activities in the field of industrial design, with special emphasis on fabric design.
PL
Badania dotyczyły zastosowania specjalnych pigmentów o właściwościach odbijających promieniowanie słoneczne (CICP Complex Inorganic Color Pigments) w impregnatach do tkanin. Przeprowadzone pomiary nagrzewania się powierzchni zaimpregnowanych tkanin z użyciem impregnatów z pigmentami IR i porównawczo tradycyjnymi, wskazują na istotny wpływ sposobu impregnacji tkanin na nagrzewanie się ich powierzchni. Powłoki impregnatów z pigmentami tradycyjnymi nagrzewają się bardziej niż powłoki impregnatów odbijających IR o takich samych barwach a temperatura powierzchni jest skorelowana z wartościami TSR impregnatów.
EN
The tests related to the application of special pigments reflecting IR radiation (CICP Complex Inorganic Color Pigments) for impregnation of fabrics. The tests of heating of the surface of impregnated fabrics by using impregnates with IR pigments and traditional pigments proved the significant influence of the way of impregnation of fabrics on heating up of their surfaces. The impregnating coatings containing traditional pigments heat up more than impregnating coatings reflecting IR radiation having the same colour. The temperature of the surface is correlated with TSR values of impregnates.
EN
Polytetrafluoroethylene (PTFE)/Kevlar fabric or fabric composites with excellent tribological properties have been considered as important materials used in bearings and bushing, for years. The components’ (PTFE, Kevlar, and the gap between PTFE and Kevlar) distribution of the PTFE/Kevlar fabric is uneven due to the textile structure controlling the wear process and behavior. The components’ area ratio on the worn surface varying with the wear depth was analyzed not only by the wear experiment, but also by the theoretical calculations with our previous wear geometry model. The wear process and behavior of the PTFE/Kevlar twill fabric were investigated under dry sliding conditions against AISI 1045 steel by using a ring-on-plate tribometer. The morphologies of the worn surface were observed by the confocal laser scanning microscopy (CLSM). The wear process of the PTFE/Kevlar twill fabric was divided into five layers according to the distribution characteristics of Kevlar. It showed that the friction coefficients and wear rates changed with the wear depth, the order of the antiwear performance of the previous three layers was Layer III>Layer II>Layer I due to the area ratio variation of PTFE and Kevlar with the wear depth.
11
Content available remote Frictional Sound Analysis by Simulating the Human Arm Movement
EN
Fabric noise generated by fabric-to-fabric friction is considered as one of the auditory disturbances that can have an impact on the quality of some textile products. For this reason, an instrument has been developed to analyse this phenomenon. The instrument is designed to simulate the relative movement of a human arm when walking. In order to understand the nature of the relative motion of a human arm, films of the upper half of the human body were taken. These films help to define the parameters required for movement simulation. These parameters are movement trajectory, movement velocity, arm pressure applied on the lateral part of the trunk and the friction area. After creating the instrument, a set of soundtracks related to the noise generated by fabric-to-fabric friction was recorded. The recordings were treated with a specific software to extract the sound parameters and the acoustic imprints of fabric were obtained.
PL
Tkania stała się ostatnio niezwykle nośnym obszarem ludzkiej kreacji, znajdującym się na styku sztuki i projektowania. Zakres działań w jej obrębie jest niezwykle obszerny, przez co jest medium pojemnym i intrygującym. Po długich latach artystycznego niebytu tkanina powróciła jako kategoria sztuki i design w zupełnie nowej odsłonie. Pozwoliło mi to wytyczyć własną ścieżkę zarówno w zakresie kreacji artystycznej, jak i w obrębie edukacji z zakresu tekstyliów, prowadzonej na studiach wzorniczych. Moja twórczość bazuje na szeroko rozumianym rysunku eksperymentalnym eksplorującym wątki tekstyliów i tkaniny w najróżniejszych formach. W szczególności zajmuję się haftem i rysunkiem szytym, technikami które dostarczają całe bogactwo rozwiązań linearnych. Stało się to punktem wyjścia do traktowania obszaru tekstyliów jako pola działania na styku sztuki i projektowania.
EN
Fabric has recently been an unusually expressive area of human creation, being at the interface between art and design. The range of activities within this is so extensive that it has become extremely capacious and intriguing medium. After many years of artistic non-existence, fabric has returned as a category of art and design in completely new context. It allowed me to find my own way, both in scope of artistic creation and education within the field of textiles, conducted on design studies. In my artistic creation I rely on the broadly understood experimental drawing and explore the issue of textile and fabric in a variety of situations and forms. My favorite techniques are manual embroidery combined with sewn drawing. These techniques provide me a variety of linear solutions in my art work. For this reason I start to treat textile area as room for action at the interface between art and design.
EN
The article concerns the wide issue which is thermal comfort. In the paper investigations on the textile thermal insulation problem are presented. Materials tested were multi-layer systems with potential application in uniforms addressed to firefighters. Thermal insulation was tested both experimentally (using a thermal imaging camera) and by modelling (by means of simulations of heat transfer phenomena on 3-D models of real textiles). The materials investigated were constructed with the following raw materials: Kevlar, Nomex, ePTFE, PU and carbon fiber. Textiles with a comparable geometric structure and similar composition were tested for their thermal insulation. In the experimental part temperature, the change in specific constant ambient conditions was obtained using a thermal imaging camera. In the simulation part 3-D models of actual textiles were designed and the temperature change was calculated on the basis simulations of the real experiment performed . For each multi-layer system two models were designed, with varying degree of mapping the structure of the yarn in the fabrics. The main goal of the work was experimental verification of both models. As a result of the simulation performed on a model characterised by a more accurate mapping of the yarn structure, comparable results were obtained with experimental data and a strong relationship of thermal insulation textiles from the composition of raw materials and the geometric structure was confirmed.
PL
Artykuł dotyczy szeroko pojętego problemu jakim jest komfort cieplny. W pracy zostały przedstawione wyniki badań dotyczące termoizolacyjności tekstyliów. Przedmiotem analiz były układy wielowarstwowe (składające się z tkanin, włóknin i folii) o potencjalnym zastosowaniu w odzieży ochronnej przeznaczonej dla straży pożarnej. Termoizolacyjność materiałów została przebadana zarówno eksperymentalnie (za pomocą kamery termowizyjnej) jak i teoretycznie (w wyniku symulacji zjawiska transportu ciepła przeprowadzonych na trójwymiarowych modelach rzeczywistych tekstyliów). Przeanalizowane układy tekstylne (wykonane z następujących surowców: Kevlar, Nomex, ePTFE, PU, włókno węglowe) charakteryzowały się porównywalnym składem oraz strukturą geometryczną. W części eksperymentalnej dla wszystkich układów został wyznaczony gradient temperatury w ściśle określonych stałych warunkach otoczenia. W części teoretycznej gradient temperatury został obliczony na podstawie symulacji rzeczywistego eksperymentu. Dla każdego układu zostały zaprojektowane dwa modele, o różnym stopniu odwzorowania struktury przędzy w tkaninach. Głównym celem pracy była weryfikacja eksperymentalna obu modeli. W wyniku symulacji przeprowadzonych na modelu charakteryzującym się dokładniejszym odwzorowaniem struktury przędzy zostały otrzymane rezultaty porównywalne z danymi eksperymentalnymi i potwierdziły silny związek termoizolacyjności tekstyliów z ich składem surowcowym oraz strukturą geometryczną.
EN
In this study, denim fabrics manufactured using standard processes were selected as reference fabric and subjected to mechanical and chemical finishing treatment. The effects of the two finishing treatments on the comfort and performance properties of the fabric were investigated. The test samples were the reference fabric, raised fabric and laminated fabric. The comfort tests were for fabric thickness, air permeability and water vapor permeability. The performance tests were for tensile strength, fabric stiffness, tearing strength and fastness. Colour and microscopic image analyses of the samples were also made and evaluated. Raising and lamination improved the thermal resistance properties, whereas raising increased air permeability. Evaluating the performance, fastness and colour properties of the raised and laminated fabric samples did not reveal any significantly negative outcomes. Raising can be recommended for use on the condition that seasonal variations be considered, since it creates comfortable denim fabrics with improved thermal resistance and air permeability.
PL
Badano właściwości użytkowe tkanin dżinsowych laminowanych i zmechaconych w odniesieniu do próbek takich tkanin powstałych metodą standardową. Badano grubość tkanin, przepuszczalność powietrza, przepuszczalność pary wodnej, wytrzymałość na rozciąganie i rozrywanie oraz sztywność. Niezależnie oceniano właściwości kolorystyczne oraz wygląd powierzchni. Laminowanie i zmechacenie poprawia właściwości termiczne podczas gdy jedynie zmechacenie zwiększa przepuszczalność powietrza. Nie stwierdzono wyraźnie negatywnych skutków laminowania i zmechacenia na właściwości użytkowe takich tkanin. Mechacenie może być rekomendowane do użytkowania sezonowego uwzględniając właściwości termiczne i przepuszczalność powietrza.
15
Content available remote Relationship between the Physical Properties and Hand of Jean Fabric
EN
We investigated the distinctive characteristics of jean fabrics (denim fabrics obtained from jeans) and compared the physical properties and the hand. We used 13 kinds of jean fabric from commercial jeans and 26 other fabric types. The physical properties were measured using the Kawabata evaluation system, and the fabric hand was evaluated by 20 subjects using a semantic differential method. To characterise the hand of jean fabrics compared with other fabrics, we used principal component analysis and obtained three principal components. We found that jean fabrics were characterised by the second principal component, which was affected by feelings of thickness and weight. We further characterised the jean fabrics according to ‘softness & smoothness’ and ‘non-fullness’, depending on country of origin and type of manufacturer. The three principal components were analysed using multiple linear regression to characterise the components according to the physical properties. We explained the hand of fabrics including jean fabrics using its association with physical properties.
16
Content available remote Influence of Lay Plan Solution in Fabric Efficiency and Consume in Cutting Section
EN
One cutting order may require several lies and markers to achieve optimal efficiency and selection of right Lay Plan is one of the major challenges in cutting section, in a way to lead in fabric economy and reduced costs. The main purpose of this paper is to determine the best solution of lay plan and its influence, in the cutting room, starting from the analysis of the lay indicators calculations. We have studied an order with 200 jackets, with specific sizes. Markers are made by Gemini CAD (Gemini Cut Plan and Gemini Nest Expert). From Gemini CAD, we have taken different solutions of lay plans and chose the three best of them (lay plans that have a smaller number of lies, plies etc.), and then, for three best solutions are calculated lay indicators. From this calculation, we have determined the best solution of lay plan. The order to study has 5 different fabrics, so the calculations are made for each of them, and in the end are combined, in a way to have conclusions for an order in general. Best solution of lay plans combination, resulted one which had a better weighted efficiency and a low lay consumption.
EN
There are presented results of drape measurement of three upper fabrics and two linings without any seam and with two kinds of seam introduced in three directions: warp, weft and at angle 45°. Drape was assessed on the Cusick’s Drape Tester. Any trend was observed for the results of drape of fabrics with the seam and without, the behavior of fabrics with the introduced seam was different and dependent on a kind of seam and it direction.
EN
A kind of microencapsulated phase change materials (PCMs) based on a paraffin core and inorganic silica shell was designed to enhance thermal conductivity and phase change performance. These silica microcapsules were synthesised by using tetraethoxysilane (TEOS) as an inorganic source through the sol-gel process. Scanning electronic microscopy images suggested that the silica microcapsules exhibited a spherical morphology with a welldefined core-shell microstructure. The particle size and distribution showed the microcapsules were uniform and dispersed evenly. It was confirmed by Fourier transform infrared spectra that the silica shell material was successfully fabricated onto the surface of the paraffin core. The DSC curve illustrated that the microcapsules with a silica shell had a higher melting temperature and enthalpy. The thermo-regulating properties of the coated fabric changed with the microcapsule weight added.
PL
W celu zwiększenia przewodności cieplnej i wydajności przemiany fazowej stworzono materiał zmiennofazowy w mikrokapsułkach zbudowany z parafinowego rdzenia i krzemionkowej powłoki. Mikrokapsułki zsyntetyzowano stosując tetraetoksysilan jako nieorganiczne źródło w procesie zol-żel. Z analizy zdjęć mikroskopowych wynika, że mikrokapsułki wykazywały morfologię sferyczną o dobrze zdefiniowanej mikrostrukturze rdzeń-powłoka. Wielkość i rozkład cząstek wskazują na to, że mikrokapsułki były jednolite i rozproszone równomiernie. Poprzez transformację Fouriera widm IR potwierdzono, że krzemionkowa powłoka została korzystnie umieszczona na powierzchni rdzenia parafinowego. Przebieg krzywej DSC pokazuje, że mikrokapsułki z krzemionkową powłoką mają wyższą temperaturę topnienia i entalpii. Właściwości termo-regulacyjne powlekanej tkaniny zmieniają się wraz z ilością dodanych mikrokapsułek.
EN
The usefulness of the fractal dimension of drape (D) to explain the shape of fabrics acquired when allowed to fall freely under the effect of gravity was assessed by using the box-counting method to calculate it for comparison with the drape ratio (%DR) of 36 commercial woven fabrics spanning a wide range of composition, weave type and mass per square meter. These two parameters were found to be highly correlated with %DR, varying over wide ranges and D over narrow ranges. Based on the results, the fractal nature of the drape does not significantly improve on the information about the drape shape in woven fabrics provided by the well-known indicator “drape ratio” (%DR).
PL
Kształt płaskich wyrobów włókienniczych układających się wokół stałej podstawy po opadnięciu tkaniny pod wpływem działania siły grawitacyjnej jest ważnym zagadnieniem. Sprawdzono przydatność fraktalnych wymiarów układalności (D) dla oceny kształtu opadniętej tkaniny obliczonej na podstawie metody zliczania „pudełkami”. Dla 36 komercyjnych tkanin zróżnicowanych pod względem masy powierzchniowej, splotu i materiału surowca obliczono fraktalny wymiar układalności D oraz tradycyjny współczynnik układalności (%DR). Stwierdzono dużą korelację obydwu wielkości w dużych przedziałach zmienności %DR i małych zakresach D. Oceniono, że fraktalny wymiar układalności D nie wnosi istotnych informacji do oceny kształtu opadniętej tkaniny.
EN
In this study, based on the Box-Behnken design, regression statistical analysis is introduced to evaluate the influence of yarn formation process variables (nozzle pressure, yarn delivery speed and yarn count) on the properties (breaking strength, air permeability rate, dynamic drape coefficient and mass loss rate) of viscose fabric fabricated from vortex colored spun yarns. Quadratic regression models for response variables affected by different combinations of model items are given. Research results show that the air permeability rate and dynamic drape coefficient for viscose fabric decreases with an increase in the yarn delivery speed from 320 to 380 m/min, while the fabric mass loss rate and fabric breaking strength are less affected by the yarn delivery speed. The mass loss rate of viscose fabric increases, reaches a peak, and then decreases with increasing nozzle pressure, while its dynamic drape coefficient, affected by the nozzle pressure, takes on the opposite trend. However, nozzle pressure has less significant effects on fabric breaking strength and fabric air permeability. The air permeability rate and mass loss rate of viscose fabric increases firstly and then decreases with a decreasing yarn count, while the effect of yarn count on the fabric breaking strength and dynamic drape coefficient exhibits an opposite trend. Decreasing the yarn count makes the fabric dynamic drape coefficient drop firstly and then augment.
PL
W przedstawionej pracy, bazując na metodzie Box-Behnken zastosowano statystyczną analizę regresji dla oceny wpływu zmiennych procesu formowania przędzy (ciśnienie w dyszy, szybkość dostarczania przędzy i masa liniowa przędzy) na właściwości wiskozowych dzianin wytworzonych z kolorowych przędz typu vortex (wytrzymałość na zerwanie, przepuszczalność powietrza, dynamiczny współczynnik układalności, utratę masy). Podano współczynniki regresji dla różnych kombinacji zmiennych procesu. Wyniki badań wskazują, że przepuszczalność powietrza i dynamiczny współczynnik układalności dla wiskozowych dzianin zmniejszają się ze wzrostem prędkości dostarczania przędzy z 320 m/min do 380 m/min, podczas gdy współczynnik utraty masy dzianin i ich wytrzymałość są mniej uzależnione od prędkości dostarczania przędzy. Współczynnik utraty masy dzianin wiskozowych wzrasta i osiąga maksimum a następnie zmniejsza się ze wzrostem ciśnienia w dyszy, podczas gdy dynamiczny współczynnik układalności wykazuje zachowanie odwrotne. Jednakże ciśnienie w dyszy ma mniejszy wpływ na wytrzymałość i przepuszczalność powietrza. Przepuszczalność powietrza i utrata masy dzianin wiskozowych wzrastają początkowo, a następnie zmniejszają się ze wzrostem masy liniowej, podczas gdy efekt zmian masy liniowej na wytrzymałość i dynamiczny współczynnik układalności ma tendencję przeciwną.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.