Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fałdowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Insects are among nature’s most nimble flyers. In this paper we present the functional and structural analysis of wing joint mechanism. Detailed action of the axillary plates and their mutual interaction was also described. Because of the small dimensionsn of the wing joint elements and the limited resolution of the light microscope, the authors used a scanning electron microscope. Based upon the knowledge of working principles of beetle flight apparatus a wing joint mechanism kinematics model has been developed.
PL
Artykuł prezentuje autorski projekt systemu elementów budowlanych do konstrukcji różnorodnych obiektów tymczasowych w przestrzeni miasta, skupiając się głównie na teoretycznych rozważaniach, jakie legły u podstaw projektu: badaniu problemów, genezy i potencjału nurtu fałdowania-foldingu w ciągu ostatnich 20 lat oraz jego związków z pewnymi kwestiami badanymi przez teorię architektury, w szczególności działaniem architektury i jej recepcją.
EN
The following article presents the author's design of the system of constructional elements allowing the construction of different temporary objects in the space of the city and focuses on theoretical assessment and evaluation of certain theoretical problems which were crucial for the design process: folding movement inspired by Gilles Deleuze, architecture's influence of users' behavior, as well as its reception.
3
Content available Nurt fałdowania, a problem działania architektury
PL
Artykuł skrótowo prezentuje problemy, genezę i potencjał nurtu fałdowania (foldingu) na polu teorii, jak i praktyki architektonicznej w ciągu ostatnich 20 lat oraz jego związków z pewnymi kwestiami badanymi przez teorię architektury, w szczególności problemem działania architektury i jej recepcją.
EN
The following article presents theoretical assessment and evaluation of certain theoretical problems regarding folding movement inspired by Gilles Deleuze, as well as its connections with the notion of architecture's influence of users' behavior, and its reception.
4
Content available remote Koncepcja nowych form detalu architektonicznego w skali przestrzeni urbanistycznej
PL
Współcześnie, projektowanie detalu wymaga, dla jego uczytelnienia w skali dynamicznie zmieniających się struktur miasta, stosowania bardziej rozbudowanej formy, niż miało to miejsce w historii. Większe formy: budynki czy zespoły obiektów, których detal zredukowany został do koniecznego minimum, przez sposób wykorzystania kontekstu same postrzegane są jako detal na tle struktury urbanistycznej.
EN
The concept of new forms of architectural detail on a urban space scale Today, designing of detail required for its readability in the scale of dynamically changing structure of cities, using of more extensive forms, than it was in history. Larger forms: buildings or groups of items, which detail, has been reduced to the minimum, by using the context, are seen like detail on the background of the urban structure.
5
Content available remote O topologii w projektowaniu architektury
PL
Inspiracje topologią w architekturze współczesnej widoczne są zarówno w teorii jak i praktyce projektowej. Formalnie przyjmuje się, że topologia powstała w dziewiętnastym wieku i służy do badań jakości cech geometrycznych formacji w n-wymiarowej przestrzeni w powiązaniu z dynamiczną transformacją ciągłą. Dostęp do zawansowanych cyfrowych narzędzi projektowania dających możliwość tworzenia i modyfikacji unikatowej, złożonej, krzywoliniowej pofałdowanej geometrii pozwolił na formalne i konceptualne badania przestrzeni topologicznej przez postępowych projektantów. Architekci zainspirowani geometrią topologiczną poszukują nowego rodzaju relacji w przestrzennej ciągłości zacierając różnice między wnętrzem a zewnętrzem, badają wcześniej nie dostępne, abstrakcyjne i złożone powierzchnie zakrzywione. Przedstawione zostały projekty takie jak Max Reinhardt Haus Eisenmana, a także te wyłapujące esencję wstęgi Möbiusa jak M. Van Schaik’s Australian Wildlife Heath czy też przedstawiające powierzchnie minimalne Costy jak w Arnhem Central Transfer Hall projektu UN Studio gdzie znalazły się także inspiracje butelką Kleina i powierzchnią Seiferta. Są to przykłady, które konstytuują topologiczne tendencji w architekturze współczesnej.
EN
Topological inspirations in the contemporary architecture, which are rooted both in both the theory and workshop design, changes. Topology was formally established in the nineteenth century and it examines the qualitative features of geometric formations in the n-dimensional space, linking them with the idea of a dynamic, continuous transformation. An access to advanced digital tools for creating and modifying a unique, complex, curvilinear, folding geometry, catalyzed formal and conceptual exploration of the topological space by avant-garde designers. Architects inspired by the topological geometry seek for a new type of continuous spatial relationships, blurring the differences between the inside and the outside, explore the previously inaccessible, abstract, curvilinear, complex surfaces. In the paper, projects such as Eisenmann’s Max Reinhardt Haus - capturing the essence of Möbius strip, M. van Schaik’s Australian Wildlife Health – representing minimal Costa surface and as well as Arnhem Central Transfer Hall designed by UN Studio and inspired by Klein bottle and Seifert surface are discused as an interesting examples of topological tendencies in contemporary architecture.
EN
The northern part of theWestern Carpathians suffered polyphase deformation at the boundary between their Central and Outer parts. Palaeostress analysis in the Orava region revealed the existence of five different stress fields in the period from the Late Eocene to the Quaternary. The evolution of the stress fields was determined by detailed structural analysis of the fault slip and fold orientation data. The orientation of the stress fields shows an apparent clockwise rotation from the Late Eocene to the Quaternary. During the Late Eocene to Oligocene, E-W compression and perpendicular tension affected this area. This was the time when the Central Carpathian Palaeogene Basin formed. After this compression, the palaeostress field rotated approximatly 40-50[degrees], and NW-SE compression and NE-SW tension took place in the Early Miocene. The Middle Miocene to Pliocene was characterised by progressive rotation of the palaeostress field from NW-SE to the NE-SW direction of the maximum principal compressional stress axis ([sigma][1]). This clockwise rotation of the Oligocene to Quaternary palaeostress fields here is explained by the effect of the counterclockwise rotation of the ALCAPA microplate, and by the regional stress field changes in this region. The Quaternary stress field was reconstructed on the basis of structural measurements in the Pliocene sedimentary formations of the Orava-Nowy Targ Basin. The results of the palaeostress analysis show that the Quaternary stress field is characterised by E-W-oriented S[h] (minimum horizontal compression) and N-S-oriented S[H] (maximum horizontal compression).
PL
Fałdowanie może zachodzić na drodze różnych mechanizmów. W górnej części litosfery najczęściej spotykanym procesem jest zginanie wywołane przez siły działające głównie w płaszczyźnie poziomej. W szczególnych przypadkach siła przyczynowa odkształcenia może mieć orientację pionową, zwłaszcza kiedy w grę wchodzą przemieszczenia wgłębnych bloków uskokowych, nad którymi wywiązują się fałdy ze zginania poprzecznego, o charakterze fleksuralnym, nazywane fałdami oblekającymi (ang. drape folds). Na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego struktury fałdowe współwystępują z dyslokacjami nieciągłymi, często o dużym zasięgu wgłębnym i znacznej rozciągłości. Różnowiekowe uskoki zrzutowe, przesuwcze i zrzutowo - przesuwcze zaburzyły warstwy pokrywy osadowej. Aktywność niektórych przyczyniła się do powstania w kompleksie paleozoicznym, fałdów o charakterze fleksurowym. W NE rejonie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego fałdy tego typu występują w dwóch obszarach: we wschodniej części siodła głównego oraz na północnym skrzydle niecki kazimierzowskiej i częściowo bytomskiej. Niniejszy artykuł ma przybliżyć zagadnienia związane z fałdami oblekającymi oraz zasygnalizować możliwość ich występowania w NE części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.
EN
Folding can involve different mechanisms. In the upper crust the most frequent one is buckling caused by forces acting parallel to the layer being folded. Forces can have vertical direction in special cases - mainly when the rigid basement blocks are upwarded along high angle faults. This process results in forming monocline folds in sedimentary sequences, called drape. They are equally common above near-vertical, normal or reverse faults and can appear in both extensional and compressional regimes. Folds in the Upper Silesian Coal Basin are related to large deep-rooted dislocations, which differ in age. Among the dislocations dip-slip, strike-slip and oblique-slip faults occur. Some of them can control drape folding of Paleozoic sedimentary cover. Such folds can be found in two sites in studied part of the Upper Silesian Coal Basin.
PL
Przeanalizowano wpływ toleracji wykonania rur cienkościennych na jakość gięcia i niezawodność giętarek. Wykazano, że praktycznie nie jest możliwe ustalenie optymalnej średnicy trzpienia stałego, wypełniającego giętą rurę. Rzeczywisty luz pomiędzy trzpieniem i wewnętrzną średnicą rury może ulegać bowiem bardzo dużym zmianom wskutek typowych odchyłek od nominalnego wymiaru średnicy i grubości ścianki rury. Oznacza to, że trzpień zaprojektowany na nominalny wymiar rury na ogół nie mieści się w rurze lub jest zbyt luźny. Zabezpieczenie się przed taką ewentualnością wymagałoby niezliczonej liczby trzpieni różniących się od siebie wymiarami średnic zewnętrznych. Problem ten potęguje brak powszechnego rozumienia roli i możliwości poprawnej regulacji luzu pomiędzy trzpieniem i giętą rurą. W efekcie rezygnuje się z możliwości eliminowania fałdów lub dąży się do ich usunięcia w sposób prowadzący do trwałego uszkodzenia giętarki. Wskazano możliwości rozwiązania zasygnalizowanego problemu oraz zaproponowano konstrukcję uniwersalnego trzpienia. Trzpień ten umożliwia eliminowanie fałdowania się giętych rur, bez względu na wartość tolerancji ich wykonania. Ponadto podano zalecenia dla producentów rur, przeznaczonych do gięcia.
EN
An effect of tolerance in thin-walled tubes fabrication on the bending quality and on the performance of bending machines has been analyzed. It was shown that it is practically impossible to set optimal diameter of a mandrel filling the tube subjected to bending. The actual clearance between the mandrel and the inner tube diameter can significantly change due to typical deviations of a tube diameter and of a wall thickness from the nominal values. This means that the mandrel designed for nominal tube size usually cannot be inserted into the tube or the fitting is too loose. In such cases it may be necessary to use many mandrels of different external diameters. The problem is even more complicated due to insufficient understanding of a role and possibilities of correct adjustment of a clearance between the mandrel and the tube being bent. As a result, crimps are not eliminated, or the efforts to eliminate them may cause permanent damage of a bending machine. The possibilities to solve this problem have been indicated and universal design of a mandrel has been proposed so as to enable elimination of crimping of the tubes being bent regardless of the tolerance of their fabrication. Moreover, recommendations are given for the producers of tubes designed for bending.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.