Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  extreme values
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Zasoby energii słonecznej w dolinie Widawy
PL
Przeanalizowano wielkość zasobów radiacyjnych w dolinie Widawy na podstawie 64-letnich (1961–2014) ciągłych pomiarów promieniowania całkowitego oraz rejestracji usłonecznienia w Obserwatorium Uniwersytetu Przyrod-niczego Wrocław-Swojec. Zagadnienie przedstawiono w aspekcie porównawczym i dynamicznym. Porównano otrzymane w ten sposób roczne lub miesięczne sumy radiacyjne (promieniowania całkowitego lub usłonecznienia) oraz ich wartości ekstremalne i średnie z danymi z innych rejonów Polski. Uwzględniono także dynamikę zmian pomiędzy kolejnymi miesiącami, sezonami oraz z roku na rok. Tak ujęta analiza jest nie tylko wyznacznikiem podstawowych cech aktynometrycznych Wrocławia-Swojca, ale także miarodajnym ujęciem średnich wielkości i zmienności zasobów radiacyjnych w dolinie Widawy.
EN
The paper analyzed solar radiation resources in the valley of Widawa river on the basis of 64-year (1961–2014) measurement series of global radiation and sunshine duration in the Wrocław-Swojec Observatory (SW Poland). The issues have been presented in comparative and dynamical aspects. They have been compared yearly and monthly radiation sums (of global radiation or sunshine duration) and their extreme and average values with the radiation data from other regions of Poland. The dynamics of variations between the following months, seasons and from year to year were taken into account. Such an analysis is not only calculation of basic actinometrical features of the Wrocław-Swojec area, but also a reliable presentation of average values and variability of solar radiation resources in the valley of Widawa river.
EN
In this article we review the occurrence and consequences of longterm memory in geophysical records like climate and seismic records, and describe similarities with financial data sets. We review several methods to detect linear and nonlinear long-term correlations, also in the presence of external trends, and show how external trends can be detected in data with long-term memory. We show as well that long-term correlations lead to a natural clustering of extreme events and discuss the implications for several geophysical data sets.
3
EN
Let X = X1,X2, . . . be a sequence of random variables, let W be a Brownian motion independent of X and let Zk = W(Xk). A numerical sequence (tk) will be called an upper (lower) class sequence for {Zk} if P(Zk > tk for infinitely many k) = 0 (or 1, respectively). At a first look one might be tempted to believe that a “separating line” (t0k), say, between the upper and lower class sequences for {Zk} is directly related to the corresponding counterpart (s0k) for the process {Xk}. For example, by using the law of the iterated logarithm for the Wiener process a functional relationship t0k = √2s0k log log s0k seems to be natural. If Xk = |W2(k)| for a second Brownian motion W2 then we are dealing with an iterated Brownian motion, and it is known that the multiplicative constant √2 in (0.1) needs to be replaced by 2 · 3−3/4, contradicting this simple argument. We will study this phenomenon from a different angle by letting {Xk} be an i.i.d. sequence. It turns out that the relationship between the separating sequences (s0k) and (t0k) in the above sense depends in an interesting way on the extreme value behavior of {Xk}.
PL
W pracy przedstawiono dynamikę i uwarunkowania cyrkulacyjne oraz radiacyjne ekstremalnych wartości klimatycznych bilansów wodnych we Wrocławiu-Swojcu w latach 1891-2003. Rozpatruje się w niej sumy miesięczne oraz sekwencje 2-, 3-, 4-, 6- i 12-miesięczne badanych ekstremów i uzupełnia je analizą przebiegów 2-, 3-, 7-, 11-letnich i innych sum konsekutywnych. Koncentrując się na wartościach klimatycznych bilansów wodnych z sezonu wegetacyjnego, wiąże się je z bilansami wodnymi okresów poprzedzających, uwypuklając moderującą rolę jesienno-zimowych oraz wczesnowiosennych zapasów wody gruntowej w ukształtowaniu letnich stosunków wodnych w agroekosystemach. Uzyskane wyniki świadczą o falowym przebiegu długookresowej dynamiki ekstremów. Wyróżnia się tendencja do grupowania wartości ekstremalnych w pewnych dekadach lat i braku ich występowania w pozostałych okresach. Taki charakter zmian jest silnie związany z przemiennością epok Oscylacji Północnoatlantyckiej (NAO) i prawdopodobnie sekularnym rytmem aktywności słonecznej. W wyniku analizy wieloletniej zmienności ekstremów klimatycznych bilansów wodnych, czyli różnicy między opadem normalnym i parowaniem wskaźnikowym oraz ich uwarunkowań, uzyskano możliwość lepszego rozpoznania problematyki suszy i lat nadmiernie wilgotnych w skali regionalnej.
EN
The paper presents the dynamics, circulation and radiation conditions of climatic water balances KWB in Wrocław-Swojec in the years 1891-2003. Monthly sums and the 2-, 3-, 4-, 6-, 12-months sequences of extremes have been analyzed. Also, 2-, 3-, 7-, 11-years and other consecutive sums of the parameters have been studied. Climatic water balances of the vegetation season have been coupled with those in preceding periods, especially in the autumn and winter-early spring months, to underline the importance of ground water resources for the summer water regime in agroecosystems. The results demonstrated fluctuating character of the long-term dynamics of the extremes. There was a tendency of concentrating the anomalies in certain decades and their lack in others. The character of variations was strongly associated with changes of the North Atlantic Oscillation (NAO) epochs and probably with the secular rhythm of solar activity. Analyses of the long-term variability of the extremes in climatic water balances (the difference between precipitation P and reference evaporation Eo) and their determinants allowed for better understanding the problems of droughts and extremely wet years in the regional scale.
PL
W pracy dokonano analizy opadów atmosferycznych, temperatury powietrza oraz zmian poziomu wód gruntowych w okresach zimowych 40-lecia 1961/1962-2000/2001 we Wrocławiu-Swojcu. W celu pełniejszej oceny zmienności wartości ekstremalnych analizowanych elementów agrometeorologicznych rozpatrywano je w różnych przedziałach czasu, tj. pentady, dekady i miesiąca. Zwrócono uwagę nie tylko na częstość występowania wartości ekstremalnych badanych czynników, ale również przeanalizowano okresy ich pojawiania się oraz tendencje.
EN
The analysis of daily values of extreme precipitation, ground water level and air temperature in the winter periods of the years 1961/1962-2000/2001 in Wrocław-Swojec are presented in the paper. To better estimate variability of these anomalies, the elements were analysed for different time interval of 5 and 10 days and a month. Apart from the frequency of extreme values, the periods and trends in their occurrence were also considered.
PL
Praca zawiera ocenę zmienności ekstremalnych wartości dobowych temperatury powietrza, opadów atmosferycznych oraz poziomu wód gruntowych w okresie letnim z lat 1961-2000 we Wrocławiu-Swojcu. Analizy wartości ekstremalnych elementów agrometeorologicznych dokonano w różnych przedziałach czasu, takich jak: pentada, dekada i miesiąc. Przeanalizowano zmienność wartości ekstremalnych na tle badanego wielolecia oraz oceniono tendencję zmian poszczególnych czynników w kolejnych pentadach, dekadach i miesiącach okresu letniego. W pracy przeanalizowano również prawdopodobieństwa nieprzekroczenia poszczególnych elementów agrometeorologicznych oraz tendencję zmian okresów występowania wartości ekstremalnych w okresie letnim ocenianego wielolecia.
EN
Variability of extreme daily values of air temperature, precipitation and ground water levels in summer periods of the years 1961-2000 in Wrocław-Swojec are presented in the paper. Analysis of extreme values was carried out for different time intervals: 5- and 10-day periods and a month. The variability of extreme values and its trends were analyzed for each element in subsequent 5-day and 10-day periods and months in the summer period. Probabilities of the occurrence of analyzed agro-meteorological factors and the tendencies of periods with extreme values were found for summer periods of the years 1961-2000.
7
EN
Let X1, X2,… be some standardized stationary Gaussian process and let us put: Mk = max(X1,…Xk), Sk = [wzór] Xi, σk = [wzór]. Our purpose is to prove an almost sure central limit theorem for the sequence (Mk, Sk/σk) under suitable normalization of Mk. The investigations presented in this paper extend the recent research of Csaki and Gonchigdanzan [1] and Dudziński [2].
8
Content available remote Max-semistable hemigroups: structure, domains of attrac
EN
Let (Xn) be a sequence of independent real valued random variables. A suitable convergence condition for affine normalized maxima of (Xn) is given in the semistable setup, i.e. for increasing sampling sequences (kn) such that kn+1/kn→c >1, which enables us to obtain a hemigroup structure in the limit. We show that such hemigroups are closely related to max-semi self decomposable laws and that the norming sequences of the convergence condition can be chosen such that the limiting behaviour for arbitrary sampling sequences can be fully analysed. Thisin turn enables us to obtain randomized limits as follows. Suppose that (Tn) is a sequence of positive integer valued random variables such that Tn/knor Tn/n convergesin probability to some positive random variable D, where we do not assume (Xn) and (Tn) to be independent. Then weak limit theorems of randomized extremes, where the sampling sequence (kn) is replaced by random sample sizes (Tn), are presented. The proof follows corresponding results on the central limit theorem, containing the verification of an Anscombe condition.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.