Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  exposure to noise
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie identyfikacji, przeciwdziałania oraz ograniczania zagrożeń przemysłowych. W szczególności omówiono możliwość zastosowania metod obliczeniowych do kształtowania środowiska pracy człowieka oraz projektowania skutecznych środków redukcji hałasu. Omówiono problem oceny przydatności map akustycznych zakładów przemysłowych dla potrzeb analizy narażenia człowieka na ponadnormatywny hałas oraz koncepcję nowego wskaźnika służącego do oceny zagrożenia hałasem w środowisku. W artykule zaprezentowano podstawowe kierunki przykłady prac prowadzonych w ramach badań statutowych przez Zespół kształtowania układów redukcji zagrożeń przemysłowych funkcjonujący w Instytucie Inżynierii Produkcji Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.
EN
This article presents examples of the use of modern technologies in order to identify, counteract and limit industrial hazards. The article focuses on the possibility of using computational methods to shape the work environment and to design effective means of noise reduction. The issue of whether acoustical maps of industrial establishments are useful for the purposes of analyzing men's exposure to noise in excess of norm-defined standards, as well as the idea of creating a new indicator to assess noise hazard in the environment, have both been elaborated. The article covers basic examples of research being conducted by Creation of Systems for Reduction of Industrial Hazards Team working for the Institute of Production Engineering of Faculty of Organization and Management of Silesian University of Technology.
PL
Poziom mocy akustycznej jest jednym z parametrów określających bezpieczeństwo maszyn i urządzeń. W artykule na przykładzie wybranej obrabiarki przedstawiono w sposób praktyczny metodykę wyznaczania poziomu mocy akustycznej oraz dokonano jej oceny. Badania eksperymentalne i analizę przeprowadzono z uwzględnieniem różnych warunków pomiarowych mających wpływ na dokładność ocenianych wielkości akustycznych. Metodę obliczeniową oparto na wymaganiach norm zharmonizowanych określających zasady i algorytm wyznaczania poziomu mocy akustycznej maszyn i urządzeń emitujących hałas do środowiska. M.in. wykorzystano metody techniczną i orientacyjną do budowy siatki pomiarowej i określenia pola akustycznego wokół badanego źródła hałasu. Uzyskane wyniki pozwoliły porównać różne warunki pomiarowe, których wybór determinuje dokładność metody wyznaczania poziomu mocy akustycznej. Przeprowadzone badania mogą pomóc producentom maszyn i urządzeń, ich użytkownikom oraz pracodawcom w wyborze określonego wariantu pomiarowego, aby określić warunki pracy z punktu widzenia bezpieczeństwa czyli oceny narażenia pracownika na hałas.
EN
The sound power level is one of the parameters determining the safety of machines and equipment. Article on the example of the chosen machine tool shows a practical methodology for determining the sound power level and method evaluation. Experimental research and analysis was carried out taking into account different measurement conditions having an impact on accuracy of evaluated acoustic quantities. The method of calculation is based on the requirements of the harmonized standards defining the principles and algorithm for determining the sound power level of machines and devices that emit noise to the environment. Among others, technical and orientation methods have been used to build the measurement grid defining the acoustic field around the noise source under test. The obtained results allowed compare different measuring conditions, which the choice determines the accuracy of the method for calculating the sound power level. The study may help manufacturers of machines and devices, their users and employers in the selection of a measurement variant to determine the working conditions from the point of view of safety or assessment of worker exposure to noise.
PL
Ocenę narażenia na hałas nauczycieli w szkołach podstawowych przeprowadzono na podstawie badań ankietowych, pomiarów hałasu na stanowiskach pracy nauczycieli oraz analizy danych statystycznych o zagrożeniach i chorobach zawodowych w sektorze edukacji. Badania wykazały, że hałas stanowi główny czynnik uciążliwy w środowisku szkolnym. Hałas w szkołach może być również czynnikiem szkodliwym. Wysokie poziomy hałasu rzędu 80-85 dB mierzone w korytarzach podczas przerw i w salach gimnastycznych mogą powodować ryzyko uszkodzenia słuchu uczniów i nauczycieli.
EN
Assessment of teachers' exposure to noise in primary schools was carried out on the basis of questionnaire studies, noise measurements at teachers' workplaces and an analysis of statistical data on hazards and occupational diseases in the education sector. The studies showed that noise is the main factor of annoyance in the school environment. Noise in schools is also a harmful factor. High noise levels of 80 - 85 dB, measured in corridors during breaks and in gyms, can cause the risk of hearing damage among teachers and students.
PL
W artykule przedstawiono ocenę narażenia na hałas na wybranych stanowiskach pracy konsultantów telefonicznych, korzystających ze słuchawek nagłownych na jednym uchu. Do badań zastosowano metodę pomiarów stanowiskowych wg PN-EN ISO 9612 oraz technikę MIRE wg. PN-EN ISO 11904-1. Ocenę przeprowadzono wg wytycznych zawartych w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 listopada 2002r (ze względu na możliwość uszkodzenia narządu słuchu) oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-N-01307 (ze względu na możliwość realizacji przez pracownika jego podstawowych zadań w procesie pracy) .
EN
This article presents the assessing noise exposure at telephone consultants workplaces using headpset. The study is based on a method compliant with PN-EN ISO 9612 and PN-EN IS011904-1 standards.The evaluation of exposure was conducted in accordance with the regulation of the minister of labor and social policy dated November 29,2002 regarding the highest permissible concentrations and intensities of health damaging factors in the work environment (due to the hearing protection) and the PN-N-01307 standard (the ability to perform basic tasks in the work process).
PL
Hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy w Polsce jest określony jako hałas, w którego widmie występują składowe o wysokich częstotliwościach słyszalnych i niskich ultradźwiękowych. Ocenę narażenia na hałas ultradźwiękowy wykonuje się na podstawie (równoważnego i maksymalnego) poziomu ciśnienia akustycznego w tercjowych pasmach częstotliwości. Jego głównymi źródłami w procesie pracy są technologiczne urządzenia ultradźwiękowe operujące na niskich częstotliwościach. Jednym z rodzajów takich urządzeń są drążarki ultradźwiękowe. W artykule przedstawiono metodę pomiaru i kryteria oceny ekspozycji na hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy oraz wyniki pomiarów i ocenę ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na ten hałas na wybranych stanowiskach obsługi drążarek ultradźwiękowych.
EN
In Poland, ultrasonic noise at workstations is defined as broadband noise with high audible frequencies and low ultrasonic frequencies. Assessment of exposure to ultrasonic noise is based on (equivalent and maximum) sound pressure level in the 1/3 octave band. The main sources of ultrasonic noise in the working environment are for example ultrasonic drills. This article presents a measurement method and criteria for assessing exposure to ultrasonic noise at workstations. The results of measuring ultrasonic noise and risk assessment related to occupational exposure to ultrasonic noise are presented in reference to selected workstations where ultrasonic drills are used.
PL
Ministerstwo Pracy, Rodziny i Spraw Społecznych Republiki Słowenii opracowało narzędzie, którego celem jest poszerzanie świadomości dotyczącej narażenia na hałas. Narzędzie jest przeznaczone dla niefachowców, osób nie posiadających większej wiedzy o hałasie. Tematy obejmują informacje o hałasie, zagrożeniach w miejscu pracy, definicje istotnych parametrów hałasu, dane dotyczące interaktywnego miernika hałasu itd. Spopularyzowanie tego narzędzia ma na celu zwiększenie zainteresowania społecznego problemem ograniczania hałasu. Do prezentacji wykorzystano postać mima, który ułatwia zrozumienie tej tematyki m.in. przez. powiązanie tekstów z czynnościami fizycznymi, motywowanie użytkowników do interpretowania tekstów, a wreszcie wzmacnia efekt przez przedstawienie hałasu za pomocą jego przeciwieństwa, a mianowicie "niemej prezentacji". Z opisanym narzędziem można zapoznać się pod adresem: http://et2005.mddsz.gov.si/.
EN
The Ministry of Labour, Family and Social Affairs of the Republic of Slovenia has prepared a tool designed for raising the awareness of exposure to noise. This tool is designed for non-experts, people who do not have great knowledge regarding noise. Topics relate to information about noise, workplace hazards, definitions of significant physical characteristics of noise, information on an interactive noise meter, etc. Making this tool more popular should increase the public's interest in the problem of noise control. A mime has been used to present the tool because he makes understanding the subject matter easier by, e.g., relating texts to physical action, motivating users to interpret texts, and by presenting noise with something quite opposite, i.e., a silent presentation, to gain a more powerful effect. The tool can be found at http://et2005.mddsz.gov.si/.
7
Content available Drgania i hałas w pojazdach drogowych
PL
W artykule przedstawiono ocenę drgań mechanicznych i hałasu działających na kierowców różnych pojazdów drogowych. Oceny dokonano na podstawie wyników przeprowadzonych badań terenowych. Badania na wybranych stanowiskach pracy wykazały porównywalne narażenia pochodzące od drgań działających przez kończyny górne i od drgań działających w sposób ogólny. W większości przypadków zarejestrowane poziomy hałasu były poniżej wartości dopuszczalnej (NDN). Mimo że drgania jak i hałas nie przekraczały wartości dopuszczalnych, pracownicy uskarżali się na dolegliwości związane z działaniem czynników wibroakustycznych. Metody oceny podane w odpowiednich normach nie pozwalają przy określaniu ryzyka zawodowego na uwzględnienie łącznego oddziaływania drgań i hałasu występujących jednocześnie.
EN
This article presents an evaluation of mechanical vibration and noise that affect drivers of various road vehicles. This evaluation has been developed on the basis of the results of field investigations. Studies at selected workstations showed that hazards caused by hand-arm and whole-body vibration were comparable. In most cases noise was under the limit value (maximum admissible intensity of an agent harmful to health in the working environment). Although vibration or noise did not exceed limit values, workers complained of diseases related to vibroacoustic agents. Standard methods do not make it possible to evaluate the risk of vibration and noise diseases caused by the combined influence of vibrations and noise which exist simultaneously.
PL
W artykule przedstawiono założenia metody badań narażenia na hałas osób stosujących nauszniki przeciwhałasowe. Opisano nowy przyrząd pomiarowy zastosowany w badaniach. Pomiary wykonano na czterech hałaśliwych stanowiskach pracy. Badania wykazały duży wpływ kształtu głowy słuchacza, sposobu zakładania nausznika oraz kierunkowości pola na hałas docierający pod czaszę nausznika.
EN
The article presents the principles of a method for noise exposition testing of people in earmuffs. The new measurement device is described. Measurements were carried out at four noisy work-stands. The investigation showed that the shape of the head, the way ear-muffs are put on and the directivity of the acoustic field have a significant influence on the noise inside the cups of ear-muffs.
PL
Przedmiotem artykułu jest ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas na stanowiskach pracy przy młotach kuźniczych w kuźni zakładu mechanicznego. W konkluzji stwierdzono, że ryzyko zawodowe na tym stanowisku jest nieakceptowane i zalecono stosowanie odpowiednich ochronników słuchu.
EN
This article discusses occupational risk assessment related to exposure to noise at workstations with forging hammers in a forging shop of a mechanical plant. The conclusion is that occupational risk in this workstation is unacceptable. Appropriate hearing protectors are recommended.
PL
W warunkach przemysłowych na niestacjonarnych stanowiskach pracy narażenie na hałas zmienia się w cyklu rocznym i dlatego standardowe metody oceny narażenia (odniesienie do dnia lub tygodnia) nie pozwalają oszacować ryzyka zawodowego. W artykule podjęto próbę oszacowania ryzyka zawodowego narażenia na hałas słyszalny i infradźwiękowy w odniesieniu do roku, na przykładzie pracownika remontowego w elektrowni węglowej.
EN
Exposure to noise in non-stationary workstations in industrial conditions has an annual cycle of changes. That is why standard methods of assessing exposure (in relation to a day or a week) are not appropriate for estimating occupational risk. The article makes an attempt as estimating occupational risk resulting from audible end infrasound noise in relation to a year, using a maintenance worker in a real power plant as an example.
PL
W artykule przedstawiono zasady i przykłady oszacowania ryzyka zawodowego wynikającego z narażenia na hałas.
EN
The employer’s general duty to assess and prevent occupational risk resulting from exposure to noise is established in European regulations and in Polish law adapted to those regulations. This paper presents the rules of risk estimation by determining the likelihood of the occurrence of negative consequences of exposure to noise and the degree of their severity.
PL
Instytut Medycyny Wsi przeprowadził w 31 wybranych gospodarstwach indywidualnych pomiary hałasu emitowanego przez pojazdy i maszyny rolnicze, na który narażeni są rolnicy. W artykule przedstawiono wyniki tych badań oraz propozycje metodyczne dotyczące całorocznego monitoringu ekspozycji rolników na hałas.
EN
The Institute of Agricultural Medicine has measured — in 31 selected family farms - noise emitted by farm vehicles end machines to which farmers are exposed. The article presents the results of those measurements as well as methodological proposals related to all-year monitoring of farmer’s exposure
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.