Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 138

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  export
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
Qatar: A country which had to be associated with neighboring countries like UAE or Saudi Arabia for people to know about it, stands proud today due to the ample production and exporting of Black Gold. A country with almost no vegetation or suitable weather to harvest crops, turned from being heavily dependent on trading Pearls to exporting natural oil and gas to all over the globe. The paper outlines in details the history of the development of Energy sector in the State of Qatar. Being under British protection around the Arabian sea and Ottoman Empire from Land, there was not much of interest in this region. However, the scenario changed drastically after the discovery of Oil in 1938. Being able to produce and export the oil in huge quantity, it took Qatar less than 40 years to transform its energy sector totally. The paper describes these post oil discovery developments in the energy sector of the State of Qatar and links History to the Present.
PL
W sąsiedztwie Kataru znajdują się Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska. Warunki pogodowe uniemożliwiają w tej części świata produkcję rolną, więc import produktów żywnościowych w przeszłości umożliwiał handel perłami, który obecnie zastąpiły ropa naftowa i gaz skroplony. Artykuł zawiera wiadomości dotyczące rozwoju sektora energetycznego oraz systemów zaopatrywania w wodę w Katarze po odkryciu ropy, które miało miejsce w 1938 roku. Wytwarzanie energii elektrycznej opiera się na wykorzystywaniu surowców naturalnych, do których należą złoża ropy i gazu (4,1% zasobów światowych, 12% OECD). Pierwsza elektrownia konwencjonalna powstała w Mushaireb w pobliżu Doha stolicy Kataru. Uruchomiona w 1963 zawierała generatory napędzane silnikami Diesla. Wytwarzaną energię wykorzystywano do produkcji wody pitnej w pobliskim przedsiębiorstwie odsalającym wodę morską. Napięcie z układu generacyjnego o wartości 10,3 kV transformowano na poziom 132 kV i przesyłano do dalszych miejsc, początkowo poprzez linię napowietrzną, a potem kablową. Elektrownię te w kolejnych latach rozbudowywano, aż do osiągnięcia obecnej mocy około 210 MW.
PL
Na polskim rynku mleka i produktów mlecznych systematycznie rosną obroty handlu zagranicznego, który ma coraz bardziej wewnątrzgałęziowy charakter. Branża mleczarska pozostaje jednak eksporterem netto. Eksport ma duże znaczenie w bilansie rynkowym, gdyż produkcja mleka jest większa od zużycia. Duży eksport wiąże się z tym, że ceny krajowe są silnie skorelowane z cenami światowymi. W handlu zagranicznym przeważają finalne produkty konsumpcyjne, ale do krajów trzecich eksportowane są duże ilości trwałych produktów mlecznych. Dodatnie saldo wymiany w handlu zagranicznym potwierdza konkurencyjność krajowego mleczarstwa na rynku międzynarodowym. Recesja gospodarcza wywołana przez pandemię COVID-19 nie miała negatywnego wpływu na handel zagraniczny branży mleczarskiej.W pierwszym półroczu 2020 r. spadek obrotów handlowych wystąpił tylko w kwietniu.
EN
The Polish dairy market is featured with a systematic increase in foreign trade, which shows growing inter-branch character. Nevertheless, the dairy branch still remains on the position of a net exporter. Exports are quite important in the market balance sheet because the production of milk exceeds domestic uses. Large exports imply strong correlation of domestic prices with the prices on the world market. The structure of foreign trade is dominated with processed products ready for consumption; however bulk quantities of preserved dairy milk products (milk powder, hard cheese and butter) are exported to third countries. The surplus in foreign trade confirms competitiveness of Polish dairy industry on international markets. Economic recession triggered by COVID-19 did not have any negative impact on foreign trade of the branch. In the first half of 2020 turnover declined only in April.
PL
W Peru produkowane jest 80% światowej produkcji włókna alpak, dlatego to włókno jest uważane za włókno pochodzące z tego kraju. Sektor alpakowy w Peru przywiązuje dużą wagę do utrzymania praktyk społecznych, ekologicznych oraz do promocji zrównoważonego rolnictwa w regionie Andów. Kryzys w peruwiańskim sektorze alpakowym rozpoczął się już w 2019 roku, co wyrażone jest w mniejszej ilości wyeksportowanego włókna (-36%) w porównaniu z rokiem 2018, mimo nieznacznego wzrostu cen o 2%. Z powodu pandemii COVID-19, popyt spadł w Europie i Azji, wpływając na dochody i sytuację ekonomiczną rodzin utrzymujących się z hodowli alpak. Z tego powodu i aby przyczynić się do reaktywacji gospodarczej, Ministerstwo Rolnictwa Peru stara się promować sprzedaż odzieży z włókna alpak na rynku krajowym poprzez zakupy państwowe. W ramach tego procesu Ministerstwo przygotowało projekt karty homologacyjnej dla swetra szkolnego, w skład którego wejdzie 30% włókna alpak i 70% akrylu. Analitycy prognozują, że w najbliższych latach wzrost gospodarczy będzie wolniejszy niż w ostatniej dekadzie, ze względu na powolne ożywienie gospodarki światowej i wzrost liczby ludności w skali nieco mniejszej niż prognozowano kilka lat wcześniej.
EN
In Peru produced 80% of world production of alpaca fiber, the fiber is therefore considered fiber originating in that country. The alpaca sector in Peru attaches great importance to the maintenance of social and ecological practices and to the promotion of sustainable agriculture in the Andean region. The crisis in the Peruvian alpaca sector began already in 2019, which is reflected in the lower quantity of exported fiber (-36%) compared to 2018, despite a slight increase in prices by 2%. Due to the COVID-19 pandemic, demand has slumped in Europe and Asia, affecting the economic incomes of families living on alpacas. For this reason and to contribute to economic recovery, the Peruvian Ministry of Agriculture is trying to promote the consumption of alpaca fiber clothing domestically through state purchases. As part of this process, the Ministry has prepared a draft approval card for a school sweater, which will be consist of 30% alpaca fibers and 70% acrylic. Analysts forecast that in the coming years the economic growth will be slower than in the last decade, due to the slow recovery of the world economy and the population growth at a slightly lower scale than forecasted several years earlier.
EN
The article analyzes the textile industry of Kazakhstan, considers its main problems and gives the main ways to increase the competitiveness of the industry by increasing the innovative activity of textile enterprises. During the research, the following problems were identified: having various opportunities for the development of the textile industry in Kazakhstan, most of the raw materials necessary for textile products are exported without processing; low coverage of textile products in the domestic market, ensuring the studied requirements mainly due to the import of textile products; low competitiveness of textile enterprises, etc. Kazakhstan is a member of the Eurasian Economic Union (EAEU), therefore, indicators of textile production in these countries were considered for comparison. This study discusses the RCA index of textiles for the EAEU member countries. Today, the EAEU includes five member states: Belarus, Kazakhstan, the Russian Federation, Armenia and the Kyrgyz Republic. The purpose of this work is to analyze the textile industry status in Kazakhstan and provide ways to increase the innovative activity of textile enterprises. The article considers: (a) the status and key problems of the textile industry in Kazakhstan, (b) the innovative activity of enterprises in Kazakhstan, (c) ways to increase the innovative activity of textile enterprises in Kazakhstan. The article presents methods for increasing the innovative activity of textile enterprises. These are: (a) transition to the production of competitive innovative textile products from domestic textile raw materials, (b) increase in the share of export-oriented products, (c) introduction of new equipment and new production methods by attracting foreign direct investment in the industry, (d) filling the deficit of specialists by attracting specialists from abroad. The implementation of these methods can have a positive impact on the development of the textile industry in Kazakhstan.
PL
Artykuł analizuje przemysł tekstylny Kazachstanu, rozważa jego główne problemy i podaje główne sposoby na zwiększenie konkurencyjności przemysłu poprzez zwiększenie innowacyjnej działalności przedsiębiorstw tekstylnych. W trakcie badań zidentyfikowano następujące problemy: posiadające różne możliwości rozwoju w przemyśle tekstylnym w Kazachstanie większość surowców niezbędnych do produkcji wyrobów włókienniczych jest wywożona bez przetwarzania; niskie pokrycie wyrobów włókienniczych na rynku krajowym, zapewniając badane wymagania głównie ze względu na import wyrobów włókienniczych; niska konkurencyjność przedsiębiorstw tekstylnych itp. Kazachstan jest członkiem Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU), w związku z czym wzięto pod uwagę wskaźniki produkcji tekstylnej w tych krajach. W tym badaniu omówiono wskaźnik RCA tekstyliów dla krajów członkowskich EAEU. Dziś EAEU obejmuje pięć państw członkowskich: Białoruś, Kazachstan, Federację Rosyjską, Armenię i Republikę Kirgiską. Celem tej pracy jest analiza statusu przemysłu tekstylnego w Kazachstanie i zapewnienie sposobów na zwiększenie innowacyjnej działalności przedsiębiorstw tekstylnych. Artykuł rozważa: (a) status i kluczowe problemy przemysłu włókienniczego w Kazachstanie, (b) działalność innowacyjną przedsiębiorstw w Kazachstanie, (c) sposoby zwiększenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw tekstylnych w Kazachstanie. W artykule przedstawiono metody zwiększenia innowacyjnej działalności przedsiębiorstw tekstylnych. Są to: (a) przejście do produkcji konkurencyjnych innowacyjnych wyrobów włókienniczych z krajowych surowców tekstylnych, (b) wzrost udziału produktów zorientowanych na eksport, (c) wprowadzenie nowego sprzętu i nowych metod produkcji poprzez przyciągnięcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w branży, (d) wypełnienie deficytu specjalistów poprzez przyciągnięcie specjalistów z zagranicy. Wdrożenie tych metod może mieć pozytywny wpływ na rozwój przemysłu tekstylnego w Kazachstanie.
EN
Management of agricultural products export plays an increasingly important role in ensuring global food security, being one of the most balanced segments of the global market. The purpose of this paper is to monitor changes in global food exports management and to highlight some of the problems and challenges facing countries whose food economy depends on export management. In the paper, the particular attention to the need for export expansion of countries with limited growth in domestic demand for food has been paid. The paper presents the balance of forces and determinants of supply and demand on the global food market. It has been indicated that further development of food exports management is based on the implementation of an integrated approach to export expansion at the macro level - by improving the foreign economic and food policy and at the micro-level - by the development of resources, capabilities and competences and competitiveness increase on the global market.
PL
Zarządzanie eksportem produktów rolnych odgrywa coraz ważniejszą rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego na świecie, będąc jednym z najbardziej zrównoważonych segmentów rynku światowego. Celem tego dokumentu jest monitorowanie zmian w zarządzaniu światowym eksportem żywności oraz podkreślenie niektórych problemów i wyzwań, przed którymi stoją kraje, których gospodarka żywnościowa zależy od zarządzania eksportem. W artykule zwrócono szczególną uwagę na potrzebę ekspansji eksportowej krajów o ograniczonym wzroście krajowego popytu na żywność. W pracy przedstawiono równowagę sił oraz determinanty podaży i popytu na globalnym rynku żywności. Wskazano, że dalszy rozwój zarządzania eksportem żywności opiera się na wdrożeniu zintegrowanego podejścia do ekspansji eksportu na poziomie makro - poprzez poprawę zagranicznej polityki gospodarczej i żywnościowej oraz na poziomie mikro - poprzez rozwój zasobów , możliwości i kompetencje oraz konkurencyjność rosną na rynku globalnym.
PL
Treść publikacji stanowią dane statystyczne o sytuacji w przemyśle stalowym w pierwszych miesiącach 2020 roku. W publikacji przedstawiono dane dotyczące produkcji stali i wyrobów stalowych oraz zużycia jawnego w analizowanym okresie. Dane dotyczące produkcji stali w pierwszych miesiącach 2020 roku są szczególnie istotne dla badaczy rynku ze względu na kryzys gospodarczy spowodowany pandemią Covid-19. Na potrzeby publikacji korzystano z danych Hutniczej Izby Przemysłowo- Handlowej w Katowicach. Informacje zamieszczone w niniejszej publikacji mają przybliżyć czytelnikom sytuację w sektorze stalowym w pierwszych miesiącach kryzysu Covid-19 (określenie dla zastoju gospodarczego w okresie pandemii).
EN
The content of the publication is statistical data on the situation in the steel industry in the first months of 2020. The publication presents data on the production of steel and steel products and apparent consumption in the analyzed period. Steel production data in the first months of 2020 are particularly important for market researchers due to the economic crisis caused by the Covid-19 pandemic. For the purposes of the publication, data from the Polish Steel Association in Katowice were used. The information contained in this publication is intended to reveal readers the situation in the steel sector in the first months of the Covid-19 crisis (term for economic stagnation during a pandemic).
PL
Treść publikacji stanowią dane statystyczne o sytuacji w przemyśle stalowym pod koniec 2019 roku. Dane dotyczące produkcji stali i wyrobów stalowych oraz zużycia jawnego przedstawiono za 11 miesięcy. Dane roczne (za cały 2019 rok) zostaną opublikowane w raporcie branżowym pod koniec pierwszego kwartału 2020 roku. Na potrzeby publikacji korzystano z danych niepublikowanych, a będących w posiadaniu Hutniczej Izby Przemysłowo- Handlowej w Katowicach. Informacje zamieszczone w niniejszej publikacji mają przybliżyć czytelnikom sytuację w sektorze stalowym pod koniec 2019 roku, niektóre dane przedstawione w publikacji, oszacowano na podstawie danych ubiegłorocznych (roku poprzedzającego rok badany).
EN
The content of the publication provides statistics on the situation in the steel industry at the end of 2019. Data on steel and steel production and public wear are presented in 11 months. Annual data (for the whole of 2019) will be published in an industry report at the end of the first quarter of 2020. For the purposes of publication, unpublished data were used and held by the Polish Steel Association in Katowice. The information provided in this publication is intended to bring the situation in the steel sector closer to readers at the end of 2019, some of the data presented in the publication was estimated on the basis of last year's data (the year preceding the year being examined).
EN
Nonwovens are one of the most versatile textile materials and have become increasingly popular in almost all sectors of the economy due to their low manufacturing costs and unique properties. In the next few years, the world market of nonwovens is predicted to grow by 7%–8% annually (International Nonwovens & Disposables Association [INDA], European Disposables and Nonwovens Association [EDANA], and Markets and Markets). This article aims to analyze the most recent trends in the global export and import of nonwovens, to present two case studies of Polish companies that produce them, and to present one special case study of the market of nonwoven geotextiles in China and India, which are the Asian transition economies among the BRICS countries (Brazil, Russia, India, China, and South Africa).
9
Content available Analiza rynku meblarskiego
PL
Analiza rynku umożliwia weryfikację potencjału tkwiącego w danym segmencie. Co więcej, pomaga zdobyć przewagę nad konkurencją oraz wzmocnić dotychczasową pozycję na rynku. Dzięki temu przedsiębiorstwo może właściwie ukierunkować swoje działania. Niniejszy artykuł został opracowany na podstawie danych GUS i zawiera analizę uwarunkowań branżowych dla przedsiębiorstw z branży meblarskiej. Analizie poddano m.in. wielkość eksportu, wielkość produkcji mebli w Polsce, przychód netto itd.
EN
The company's structure is shaped by the environment in which it operates. Market analysis allows to verify the potential inherent in a given segment. Moreover, it helps to gain the advantage over the competition and to strengthen the current position on the market. Thank to that, the company can properly focus on its activities. The article has been prepared on the basis of data provided by the Central Statistical Office and of the Internet data sources. It provides the analysis of industry conditions for furniture manufacturing companies. The analysis included exportation volume, the volume of furniture production in Poland, and net income among others.
EN
Trade in agricultural products is one of the most dynamically developing segments of the global market. The feature of the contemporary stage of world food trade development is that the leading exporters are also the largest food importers, combining the benefits of the international division of labor with the development of domestic agricultural production. In the paper, the role of foreign trade in ensuring food security has been evaluated by comparing the global index of food security and the share of imported food in the domestic market. As a result, the countries of the world have been divided into 4 groups. The first two groups include countries that ensure their citizens a high level of food security through imports, as well as or through their own efficient agricultural production. The third and fourth groups include countries which are not agrarian developed. The problems of hunger and malnutrition in these countries can potentially be solved with the help of foreign trade and increased efforts of the international community.
PL
Solaris stał się wiodącym producentem trolejbusów niskopodłogowych w Unii Europejskiej. W latach 2000–2014 dostarczył łącznie 893 trolejbusy do wielu krajów. W kolejnym okresie, który podlegał analizie (2015–2018), dostarczył łącznie 317 trolejbusów. Wśród głównych odbiorców znalazły się przedsiębiorstwa komunikacyjne z Czech (144 pojazdy), Łotwy (40), Austrii (38), Węgier (36) i Bułgarii (28). Solaris kontynuował współpracę z dotychczasowymi dostawcami napędów trakcyjnych – firmami Cegelec, Kiepe, Medcom i Škoda. Oferowano trolejbusy o długości od 12 do 18,75 m. Wprowadzono także zabudowę na nadwoziach tzw. IV generacji, a także dostępne były trolejbusy w konfiguracji Metrostyle.
EN
Solaris has become the leading producer of low-floor trolleybuses in the European Union. In the years 2000–2014, a total of 893 trolleybuses were delivered to many countries. In the next period, which was analyzed (2015–2018), a total of 317 trolleybuses were delivered. The main customers included public transport companies from the Czech Republic (144 vehicles), Latvia (40), Austria (38), Hungary (36) and Bulgaria (28). Solaris continued cooperation with existing suppliers of traction drives – Cegelec, Kiepe, Medcom and Škoda. Trolleybuses with a lengths of 12 to 18.75 m were offered. The trolleybuses were also introduced on the so-called generation IV bodies, as well as trolleybuses were available in the configuration of the Metrostyle.
PL
Obrót substancjami kontrolowanymi jest skrupulatnie sprawdzany przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny, a ich import, eksport i sprzedaż na terenie kraju musi być zarejestrowany. Jednostki wykonujące badania z wykorzystaniem tego typu substancji muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa użycia, przechowywania i utylizacji.
PL
Celem artykułu jest charakterystyka międzynarodowego rynku węgla energetycznego bazująca na najnowszych dostępnych danych. Informacje sięgają pierwszej połowy 2018 roku. W artykule skupiono się na opisie trzech największych eksporterów i importerów węgla energetycznego. Reprezentantów w wymienionych kategoriach wyłoniono posługując się najnowszymi światowymi statystykami dotyczącymi 2017 roku. W 2017 r. światowa produkcja węgla energetycznego wyniosła 5,68 mld ton i przewyższyła produkcję z 2016 r. o 4%. Od kilku lat niezmiennie światową czołówkę eksporterów węgla energetycznego stanowią: Indonezja, Australia i Rosja. Łącznie te trzy państwa w 2017 r. dostarczyły na rynek międzynarodowy 73% węgla energetycznego. Natomiast za 46% importu węgla energetycznego w skali globalnej (dane za 2017 r.) odpowiadają trzy kraje azjatyckie: Chiny, Indie i Japonia. W przypadku każdego z tych sześciu wymienionych państw (czyli dla: trzech głównych światowych eksporterów i trzech głównych światowych importerów) w artykule zaprezentowano wolumeny odnoszące się do produkcji, eksportu lub importu węgla. Zamieszczono także kierunki dostaw lub głównych eksporterów węgla do danego kraju. Pod koniec artykuły przedstawiono sytuację cenową, jaka wystąpiła na w pierwszej połowie 2018 roku na rynku europejskim oraz azjatyckim.
EN
The purpose of the article was to characterize the international steam coal market based on the latest available data. The information goes back to the first half of 2018. The article focuses on the description of the three largest exporters and importers of steam coal. Representatives in these categories were selected using the latest global statistics on 2017. In 2017, global production of steam coal amounted to 5.68 billion tons and exceeded production in 2016 by 4%. For several years, invariably the world’s leading exporters of steam coal are: Indonesia, Australia and Russia. In total, these three countries in 2017 supplied 73% of steam coal to the international market. However, for the 46% of global steam coal imports (data for 2017), three Asian countries are responsible: China, India and Japan. For each of the six listed countries (i.e. for: three major global exporters and three major global importers), the paper presents volumes related to coal production, export or import. The directions of deliveries or major coal exporters to a given country were also included. At the end of the article, the price situation was presented, as it appeared in the first half of 2018 on the European and Asian markets.
PL
Na polskim rynku mleka i produktów mlecznych systematycznie rosną obroty handlu zagranicznego o coraz bardziej wewnątrzgałęziowym charakterze. Branża mleczarska pozostaje eksporterem netto i w bilansie rynkowym eksport ma duże znaczenie, gdyż produkcja mleka jest większa od jego zużycia. Duża skala eksportu powoduje, że ceny krajowe są silnie skorelowane z cenami światowymi. W handlu zagranicznym przeważają produkty konsumpcyjne, ale do krajów trzecich eksportowane są duże ilości trwałych produktów mlecznych (odtłuszczonego mleka w proszku – OMP, masła, serów dojrzewających). Dodatnie saldo wymiany w handlu zagranicznym potwierdza konkurencyjność krajowego mleczarstwa na rynku międzynarodowym.
EN
The value of Polish foreign trade in milk and dairy products has been growing on a regular basis. However the trade becomes more and more of inter-branch nature. Polish dairy sector still remains a net exporter. Hence, milk production considerably exceeds its consumption and dairy exports are of great importance in the balance sheet. Bulk exports means strong correlation between the domestic and the world prices. The structure of exports is dominated by processed products ready for consumption. However, the preserved products (skimmed milk powder - SMP, butter, hard ripening cheeses) are also important in the export portfolio. The surplus achieved in foreign trade confirms the competitiveness of Polish dairy sector on international markets.
PL
Pewien amerykański biznesmen, zaczynający jako kierowca ciężarówki w 1956 r., doszedł do wniosku, że świat nie potrafi sobie poradzić w kwestii transportu produktów. Zauważył, że drewniane skrzynie różnych rozmiarów, w których przesyłane były produkty drogą morską i lądem, są bardzo nieefektywne i przeładunki kosztują mnóstwo czasu i pieniędzy. Właśnie te przemyślenia były inspiracją do powstania pierwszego metalowego kontenera, który w tym samym roku zaprojektował i wyprodukował Malcolm McLean. Kilkanaście lat później jego firma Sea-Land Freight została sprzedana za ponad 100 mln dolarów, całkiem nieźle jak na człowieka, który 20 lat wcześniej był właścicielem używanej ciężarówki kupionej za 120 dolarów.
16
Content available remote Continuous development of the Polish fasteners market
EN
The Polish fasteners market has achieved great progress over the last dozen years or so. It is enough to say that since 2003, the domestic market has grown by more than 130%. And even though the domestic market seems saturated already (after reaching its peak in 2011), thanks to export, Polish companies are still growing stronger.
17
Content available Agriculture in Ukraine towards European integration
EN
Ukraine has already made a number of important steps on the way to the European integration. But they are mostly not quite systematic or incomplete. First of all it concerns agriculture. There are favourable natural conditions in Ukraine but economic and political situation here is an obstacle to its successful development. Agriculture today is the most profitable sector of Ukraine’s economy. It brings the biggest foreign exchange impact of exports of agricultural products and food. So, on the way to European integration we should pay great attention to this sector of the economy. However, it is clear that in future we cannot rely only on the agricultural sector, since in this case there is a real danger to become an agrarian supplement rather than an agrarian country. The more so, that a structure of export of agricultural produce of Ukraine is on a large account unsatisfactory, as raw material prevails in it, and in the structure of its import there are mainly the finished products. In addition, for the necessities of agrarian economy much technique is imported, which makes the prevailing part in the general mass of technology serving this sector. Therefore, the main results of agricultural research, its trends and prospects in terms of European integration are depicted and analyzed in this article. The agriculture and fulfilment of its mission in Ukraine are shown. The analysis results of Ukrainian export and import of agricultural products and food as well as the determination of the present situation causes and the main ways and possibilities of its improvement are presented.
PL
Umowa TTIP, czyli Transatlantic Trade and Investment Partnership to porozumienie mające na celu stworzenie strefy wolnego handlu pomiędzy Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. Ma ono pozwolić na liberalizację dostępu do wewnętrznych rynków, łatwiejszy przepływ kapitału, a także eliminację barier pozataryfowych we wzajemnym handlu. Umowa ta powinna przynieść korzyści obu stronom, choć krytycy porozumienia obawiają się zwiększenia wpływów dużych korporacji kosztem małych rodzimych firm, a także ograniczenia pozycji rządów państw narodowych. Z punktu widzenia UE istnieje obawa zalania rynku europejskiego tanimi produktami pochodzącymi ze Stanów Zjednoczonych. W artykule podjęto próbę analizy rynku gazu po wejściu w życie negocjowanej obecnie umowy TTIP. Pokazano strukturę importu i eksportu gazu ziemnego w UE i w USA w podziale na kierunki i formy dostaw, strukturę importu LNG do Europy, wielkość planowanych mocy i prognozowany potencjał wolumenu wymiany.
EN
The Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP agreement is aimed at creating a free trade area between the European Union and the United States. It is designed to liberalize the access to internal markets, facilitate capital flows, and eliminate non-tariff barriers to trade. The agreement should bring benefits to both parties, although the critics of the proposed agreement are afraid that the agreement may contribute to strengthening the position of large corporations at the expense of small indigenous enterprises and limit the powers of governments. From the EU point of view, ere are serious concerns about flooding the European market with cheap products from the United States. The article attempts to analyze the gas market after the entry into force of the TTIP agreement that is currently under negotiation. The structure of imports and exports of natural gas in both the European Union and the United States presented in the paper is broken down into directions, forms of supply, the structure of LNG imports to Europe, the size of the capacities to be installed, and the projected potential of the trade volume.
EN
The existing practice of Ukrainian export-import of coal was explored. Major problems of coal industry of Ukraine in connection with the complication of political and economic situation in 2014-2015 are defined. One of the ways of solving the problem of coal shortage in the country is stressed - formation of new logistic chains of coal import using the capacities of sea ports of Azov and Black Sea basins of Ukraine. Key problems of technical, technological and economic state of sea ports and actual ways of their solution are highlighted. Scientific problem of necessity for the world scientific community to study the example of preventing and operative solution of Ukrainian unique problem of rebuilding country’s logistics from the country-exporter to country-importer is set.
PL
Celem artykułu jest analiza dotychczasowych tendencji oraz perspektyw rozwoju wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi Polski z krajami pozaunijnymi. Szczególną uwagę zwrócono na zmiany w strukturze geograficznej i towarowej polskiego handlu rolno-spożywczego w wyniku wprowadzonego przez Rosję embarga, czyli w latach 2013-2015. Podkreślono również znaczenie bilateralnych umów handlowych oraz potrzebę skoordynowanych działań promujących polską żywność za granicą. Pomimo iż odbiorcy spoza UE w polskim eksporcie rolno-spożywczym w ostatnich latach systematycznie mają coraz większe znaczenie, nadal jest ono stosunkowo niewielkie, a handel z tą grupą krajów opiera się na mało zróżnicowanym asortymencie. Za najbardziej perspektywiczne rynki dla rozwoju polskiego eksportu produktów żywnościowych można uznać w pierwszej kolejności Chiny, Indie, ale także państwa basenu Morza Śródziemnego, ASEAN oraz kraje afrykańskie, które charakteryzują się szybkim wzrostem popytu importowego na żywność. Ważnymi partnerami mogą być również kraje Ameryki Środkowej i Północnej.
EN
The aim of the article is to analyze the current trends and prospects of development of Polish agri-food trade with non-EU countries. Special attention was paid to changes in the geographical and commodity structures of Polish agri-food trade as a result of the embargo imposed by Russia, in 2013-2015. There was also stressed the role of bilateral trade agreements as well as the need for coordinated action to promote Polish food abroad. In the recent years, the role of third countries in Polish exports of agri-food products has steadily increased, however they still have relatively little significance, and the trade with these countries is not very diversified. The most perspective markets for the development of Polish exports of food products can be considered: China, India, as well as ASEAN, the Mediterranean and African countries, which are characterized by rapid growth in import demand for food. Important partners may also be the countries of Central and North America.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.