Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 665

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  exploitation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
1
Content available remote Ocena techniczna podłóg przemysłowych. Błedy wykonawcze i eksploatacyjne
PL
Przedmiotem artykułu jest zagadnienie wykonawstwa i eksplatacji podłóg przemysłowych. W artykule omówiono najczęściej popełniane niedociągnięcia i błędy związane z ich realizacją oraz późniejszym użytkowaniem. Treść artykułu została zilustrowana przykładami usterek i uszkodzeń w dwóch halach: Centrum Handlowym oraz Centrum Wystawienniczym.
EN
The subject of the paper is the issue of manufacturing and use of industrial floors. The paper discusses the most frequent shortcomings and errors related to floor installation and use. The content of the paper is supported with examples of defects and damage in two halls: Shopping Centre and Exhibition Centre.
PL
Przedmiotem artykułu jest zagadnienie probabilistycznej oceny bezpieczeństwa przęsła łukowego przeprawy przez Wisłę w Puławach. Do określenia bezpieczeństwa wybranych elementów mostu w fazie eksploatacji wykorzystano pomiarów pozyskiwanych z elektronicznego systemu monitoringu konstrukcji. Oddziaływania na konstrukcję są rozpatrywane w ujęciu losowym, a istotnym etapem analiz jest zbudowanie modeli probabilistycznych efektów od obciążeń ruchem drogowym oraz od wpływów termicznych. Przeprowadzone analizy niezawodnościowe wykazały, że należy się spodziewać większych zapasów bezpieczeństwa mostów o przęsłach dużej rozpiętości dla rzeczywistych zakresów oddziałujących na konstrukcję obciążeń w warunkach eksploatacji.
EN
The article presents the author's approach to reliability assessment of a structure based on the use of measurement data derived from the structural health monitoring system. The scope of the applied methodology embraces two main parts: the measurement part and the analytical-computational part. The measurement part includes collecting data derived from the monitoring system and creating a database which is the starting point for the next stages. The main area of the work involves probabilistic modeling of the static effects, resulting from the live loads and thermal actions, on the structure, based on the strain measurements. The reliability analyses of the structure conducted for the selected components of the bridge were preceded by defining the limit conditions. The results obtained from the reliability analysis are presented and discussed in the article.
3
Content available remote Istotne zmiany w prawie budowlanym
PL
Omówiono konsekwencje zmian wprowadzonych w polskim prawie budowlanym w 2020 r. Wyszczególniono ponad 20 istotnych zmian w stosunku do dotychczasowych regulacji. Podano zasadnicze zmiany w procedurach pozwoleń na budowę. Przedstawiono nowe regulacje w zakresie projektu budowlanego. Szczególnej uwagi wymagają zasadnicze zmiany systemu projektowania, w tym pojawienie się obligatoryjnego projektu technicznego. Sprecyzowano procedurę odstępstw od zatwierdzonego projektu. Zwrócono uwagę na nowe zadania kierownika budowy związane z oceną projektu technicznego.
EN
The consequences of the changes introduced to the Polish construction law in 2020 were discussed. More than 20 significant changes are listed in relation to current regulations. Major changes in building permit procedures are given. New regulations regarding the construction design were presented. Particular attention should be paid to fundamental changes in the design system, including the appearance of a mandatory technical design. The procedure for deviations from the approved design has been specified. Attention was paid to new tasks of the construction manager related to technical project assessment.
PL
W referacie przedstawiono klasyfikację i konstrukcję rozjazdów kolejowych dużych prędkości eksploatowanych na europejskich liniach kolejowych. Przeanalizowano występujące programy komputerowe wspomagające diagnostykę rozjazdów kolejowych dużych prędkości wraz z najczęściej występującymi przyczynami powstawania awarii pochodzących od elementów infrastruktury. Autorzy wskazują na konieczność integracji rozjazdów dużych prędkości jako jednego systemu zawierającego nowoczesne układy przestawiania zwrotnicy i ruchomego dzioba krzyżownicy wraz z indukcyjnym ogrzewaniem ruchomych elementów rozjazdu. Zwrócono również uwagę na konieczność stosowania odpowiednich środków transportu dedykowanych dla rozjazdów kolejowych w celu podniesienia jakości początkowej wyrobu.
EN
This paper presents the classification and construction of high-speed railway turnouts operated on European railway lines. The existing computer programs supporting the diagnostics of high-speed railroad turnouts with the most common causes of failures originating from infrastructure elements were analyzed. The authors point to the need for integration of high-speed turnouts as a single system containing modern point machine control of switch area and swing nose crossing area with induction heating of moving turnout elements. Attention was also paid to the need to use appropriate means of transport dedicated for railway turnouts in order to improve the initial quality of the product.
PL
Bezzałogowe statki powietrzne (BSP) coraz częściej znajdują zastosowanie w branży budowlanej. Wynika to m.in. z możliwości, jakie daje ta technologia (np. dotarcie do miejsc trudno dostępnych) oraz korzyści, jakie przynosi jej zastosowanie. W artykule przedstawiono najważniejsze uwarunkowania prawidłowej eksploatacji BSP wraz z obowiązującymi regulacjami prawnymi. W dalszej części artykułu przedstawiono wybrane przypadki wykorzystania BSP na potrzeby kontroli obiektów budowlanych oraz wskazano korzyści i ograniczenia wynikające z zastosowania tej technologii.
EN
Unmanned aerial vehicles (UAV) are increasingly being used in the construction industry. This is due to, among others of the possibilities offered by this technology (e.g. reaching hard to reach places) and the benefits of its use. The article presents the most important conditions for the proper exploatation of UAV, along with applicable legal regulations. The remainder of the article presents selected cases of using BSP for the purposes of building control and indicates the benefits and limitations resulting from the use of this technology.
6
Content available Pomiary rezystancji izolacji silników elektrycznych
PL
W artykule podano zasady wykonywania pomiarów rezystancji izolacji maszyn elektrycznych. Przedstawiono dostępne w literaturze temperaturowe współczynniki korekcyjne konieczne do przeliczania zmierzonych wartości rezystancji na wartość występującą w temperaturze odniesienia. Obserwowane różnice współczynników temperaturowych wynikają z rodzaju zastosowanego materiału izolacji, konstrukcji silnika oraz technologii impregnowania uzwojeń.
EN
The paper presents principles for insulation resistance measurements of electric motors. The temperature correction coefficients available in the literature to converting the measured resistance value into a value occurring at the reference temperature were analyzed. Occurred differences of temperature coefficients results from the insulation type, construction of the motor and winding impregnation technology.
EN
Presented considerations of this work includes selected issues in the area of statistical procedures use in vibration measures study and modal analysis methods to assess the machines state. The indicated statistical procedures are particularly important in vibration and modal research, where the multidimensionality of diagnostic signals requires a wide application of various statistical procedures at the stage of processing and decision-making. This paper presents the MATLAB program for determination of the Symptoms matrix, software tools for reading and exporting files to the unv format, the OPTIMUM computer algorithm, the Singular Values Decomposition (SVD) computer algorithm and the state matrix analysis program using the MAC theory.
EN
In the paper, the problem and importance of maintaining an appropriate level of quality in relation to labor protection in the light of EU and national legal standards have been presented. Maintenance of machines and, consequently, stability in the field of process quality is identified on the basis of specific management requirements according the machinery safety in food industry, also with respect to the sphere of their construction, production, distribution, and in particular exploitation. The food industry on global markets is characterized by a large variety of consumers. Therefore, both needs and requirements can have a very wide range, also with regard to quality criteria, care for the natural environment, development of technologies as well as new products introduction. Trends defining dynamics and competition in the food industry include a large number of factors, that require effective management, e.g.: quality ingredients of foodstuffs, preparation of products, maximum product safety as a measure of quality, application of modern production technologies (fast filling and packaging installations). Care for the safety of machinery and equipment used in industry and food processing is a guarantee of manufacturing products of the highest nutritional quality for consumers. With regard to ensuring the safety and quality of food products, in the paper the general principles in risk assessment and the technical measures to improve the safety of machines during their use have been presented.
PL
W niektórych kopalniach pokłady o nachyleniu podłużnym do 35° stanowią znaczącą część zasobów operatywnych, w związku z tym, w celu zachowania odpowiedniej bazy zasobowej, zachodzi potrzeba ich eksploatacji. Artykuł został poświęcony zagadnieniu wybierania takich pokładów. Zaprezentowano teoretyczne aspekty dotyczące prowadzenia ścian w pokładach nachylonych. Następnie, w oparciu o wyniki produkcyjne trzech kopalń Polskiej Grupy Górniczej SA, wykazano, że po spełnieniu określonych wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy, wyposażenia maszynowego oraz odpowiedniej organizacji pracy, zwiększone nachylenie pokładu nie musi stanowić przeszkody w osiąganiu zadowalającej wielkości wydobycia.
EN
In some mines, decks with longitudinal inclination up to 35 ° constitute a significant part of operational resources, therefore, in order to maintain an appropriate resource base, their need is needed. The article is devoted to the issue of choosing such decks. The theoretical aspects of wall guidance in inclined decks are presented. Next, based on the production results of the three mines of Polska Grupa Górnicza SA, it was demonstrated that after meeting certain requirements regarding safety at work, machinery and appropriate work organization, the increased inclination of the seam does not have to be an obstacle to achieving a satisfactory production volume.
10
Content available remote Application of hybrid drives in diesel locomotives
EN
Limitation of the toxic substances emission into the atmosphere in transport is one of the main priorities of the European Commission. The transport is increasingly contributing to air pollution. The alternative sources of energy and popularization of the sustainable ways of traveling and freight transport are the solution to this problem. This will allow not only to limit the pollutant emissions and reduce the fuel consumption, but also to reduce the operating costs of rail vehicles. In this article the authors analysed the structural solutions of hybrid drives in the rail vehicles and carried out an assessment of these solutions in terms of functionality and operation. As a result of the carried out analysis, the concept of hybrid drives for the basic series of diesel locomotives operated in Poland was presented.
PL
Ograniczenie emisji toksycznych substancji do atmosfery w transporcie jest jednym z głównych priorytetów Komisji Europejskiej. Coraz większy udział w zanieczyszczeniu powietrza ma transport. Rozwiązaniem tego problemu są alternatywne źródła energii oraz popularyzacja zrównoważonych sposobów podróżowania i transportu ładunków. Pozwoli to nie tylko na ograniczenie emisji zanieczyszczeń i zmniejszenie zużycia paliwa, ale również na obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów szynowych. W niniejszym artykule autorzy dokonali analizy rozwiązań konstrukcyjnych napędów hybrydowych w pojazdach szynowych oraz przeprowadzili ocenę tych rozwiązań pod względem funkcjonalności i eksploatacji. W wyniku przeprowadzonej analizy przedstawiono koncepcję napędów hybrydowych dla podstawowych serii lokomotyw spalinowych eksploatowanych w Polsce.
11
Content available remote Analysis of tram authorization process in the Czech Republic
EN
The analysis presented in the paper has been carried out based on binding legal regulations (i.e. ordinances and other legal acts) and the documents actually used in the authorization process of new types of urban rail vehicles at the area of the Czech Republic. Particular emphasis has been put on presentation of the methods and guidelines for the tests related to driving safety, comfort, ride quality, noise, pantographs and other properties and components affecting the driving safety.
PL
Przedstawiona w artykule analiza została przeprowadzona na podstawie obowiązujących przepisów prawnych (rozporządzeń i innych aktów prawnych) oraz faktycznie stosowanych dokumentach w procesie dopuszczenia do eksploatacji nowych typów miejskich pojazdów szynowych na terytorium Republiki Czeskiej. Szczególny nacisk położono na przedstawienie metodyki oraz wytycznych do badania w zakresie: bezpieczeństwa jazdy, komfortu, spokojności biegu, hałasu, odbieraków prądu oraz pozostałych właściwości i elementów mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy.
PL
Rok 2018 w energetyce i co dalej? Miniony rok był niezwykle obfity w wydarzenia i rozstrzygnięcia ważne dla polskiej energetyki. Prześledźmy najważniejsze wydarzenia i wprowadzone regulacje.
PL
19 grudnia 2017 r. konsorcjum wykonawców Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe i Polimex-Mostostal S.A. przekazało do eksploatacji Enei Wytwarzanie nową jednostkę produkcyjną – blok energetyczny o mocy 1075 MW. W niniejszym materiale chcieliśmy się z Państwem podzielić spostrzeżeniami z pierwszego okresu eksploatacji tej jednostki, który przypadał na 2018 r.
PL
Podczas podróży drogą ekspresową S-1 do przejścia granicznego w Zwardoniu, tuż przed samą granicą z Republiką Słowacką, kierowca trafi na jeden z niewielu tuneli drogowych funkcjonujących w naszym kraju. Tunel Emilia, bo o nim mowa, zlokalizowany jest na zboczach Beskidu Żywieckiego, w pobliżu miejscowości Laliki.
EN
The "Trepça" mine in Stanterg consists from several mineral bodies, which if compared to the mineral bodies in the North and South part of mine can be found in different size. Their size in the horizontal plane ranges from 300–7000 m2 and as a matter of fact in the primary exploitation phase, only about two of thirds part of ore is used, while the remaining ore is used like pillars in the secondary stage with special methods. Since the beginning of exploitation at "Trepça" mine landfill, the security pillars are left in dimensions 10 x 10 m, on the schedule of chess fields, at distances from 16 to 20 m and all pillars at those distances are stable and over-dimensioned. In this paper we investigate the stability of the securing pillars with dimensions 10 x 10 m, with surface S = a * b = 10 * 10 = 100 m2 with a distance between them of 10 to 22 m. Pillar stability analysis aims to increase the safety factor along with the increase of exploitation depth.
EN
Transport telematics systems integrate information technology with telecommunications for their use in various transport systems. Thanks to the use of advanced technical solutions and modern telecommunications and IT systems, it is possible to implement additional innovative services. They can be used to rationalize the process of using and maintaining means of transport. Modern vehicles are equipped with telematic on-board systems. Such solutions combine various electronic devices used in the vehicle. For this purpose, bus solutions are used, thanks to which it is possible to control individual systems and devices. It is also possible to use the transmitted data to detect negative exploitation phenomena during vehicle use (e.g. glazing phenomenon, work in the upper engine rev range with too low coolant temperature, intensive work compressor of the high air pressure system being a symptom of inability of pneumatic systems). This is possible because the data being sent has a specific information resource. Thanks to this, to can be concluded about the loss of the exploitation potential of the vehicle. This approach will be used to rationalize the technical service of the vehicle fleet, with regard to profiling. Using exploitation data, received via a telematic interface from vehicles, it is possible to profile the rolling stock. It consists in distinguishing individual sets of vehicles due to certain reliability and exploitation properties. This approach allows for the specification of the rolling stock exploitation, giving the opportunity to rationalize the use and exploitation. The publication presents the author’s graph of the exploitation process taking into account the profiling of the vehicle fleet. The application of the presented approach will contribute to the improvement of the value of certain vehicle reliability and exploitation indicators.
17
Content available remote Exploitation of electronic devices - selected issues
EN
The paper presents basic issues regarding the operation of the electronic device (ED). Electronic device - is a collection of packages (e.g. integrated circuits, processors, memories, etc.) and (or) passive and active electronic components (e.g. resistors, capacitors, transistors, diodes, etc.) that are related to each other in a functional way. By cooperating with each other, they implement a selected useful function that results from the purpose of a given device. The operation process includes technical, administrative and logistical tasks that are undertaken during the ED's lifetime. The most important goal of all activities is to correctly perform all the functions useful for a given technical object, in this case the ED.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące procesu eksploatacji urządzenia elektronicznego (ue). Urządzenie elektroniczne – to zbiór pakietów (np. układy scalone, procesory, pamięci itd.) i/lub elementów elektronicznych biernych i czynnych (np. rezystory, kondensatory, tranzystory, diody itd.), które są ze sobą powiązane w sposób funkcjonalny. Współdziałając wzajemnie ze sobą, realizują wybraną funkcję użyteczną, która wynika z przeznaczenia danego urządzenia. Proces eksploatacji obejmuje zadania techniczne, administracyjne i logistyczne, które są podejmowane w okresie użytkowania ue. Najistotniejszym celem wszystkich działań jest prawidłowe wykonywanie wszystkich funkcji użytecznych przez dany obiekt techniczny, w tym wypadku ue.
EN
The paper summarizes the applied experience, the technical solutions to limit the adverse effects of slope angle in the mechanized longwall mining at underground mines in the world. The paper proposes some solutions for enlarging the application field of the fully mechanized longwall mining technology according to seam dip angle at underground coal mines belonging to Vinacomin. In the article exploitation methods of coal seams of medium to thick thickness with dip angle above 20° designed for mechanized longwall were presented.
PL
W artykule scharakteryzowano stan techniczny urządzeń melioracyjnych w gminie Bystrzyca Kłodzka. Ze względu na zbyt duży obszar gminy, prace inwentaryzacyjne ograniczone zostały do obszaru wsi Gorzanów – obiekt Łomnica. Ocenę stanu technicznego urządzeń melioracyjnych dokonano na podstawie rozpoznania terenowego. W tym celu wykonana została inwentaryzacja obiektu Łomnica wraz z znajdującymi się na tym terenie rowami oraz urządzeniami wodno-melioracyjnymi. Zinwentaryzowano 32 rowy melioracyjne o łącznej długości 12 km 177 m, oraz 13 wylotów drenarskich i 33 przepusty. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż 38,4% obiektów melioracyjnych na badanym obiekcie jest w stanie niedopuszczalnym, natomiast 34,6% w stanie niedostatecznym. W dalszej części pracy, na podstawie zaproponowanej oceny stanu technicznego urządzeń melioracyjnych, ocenione zostały potrzeby konserwacji oraz przedstawiono możliwy zakres prac konserwacyjnych, dzięki którym mogłaby zostać poprawiona ich sprawność eksploatacyjna.
EN
This article characterises technical conditions of irrigation equipment in the Bystrzyca Kłodzka commune.Due to the large spatial extent of the commune, inventory works were limited to the region of the village of Gorzanów object Łomnica. The assessment was based on field diagnosis. To achieve this, an inventory of the Łomnica object as well as technical condition of ditches and water-amelioration facilities located in this area was carried out. A total of 32 drainage ditches, with a total length of 12 km 177 m have been inventoried, as well as 13 drainage outlets and 33 culverts. The examination found that 38.4% of drainage facilities on the tested area, are in an unacceptable state, while 34.6% are in an insufficient condition. The proposed assessment of the technical condition of irrigation devices and their maintenance needs were evaluated. In addition, the potential scope of maintenance works presented to improve their operational efficiency.
20
Content available remote Problemy związane z realizacją rurociągów na marginesie normy PN-C-89224
PL
Przedstawiono nową normę krajową w zakresie systemów przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych. Zwrócono uwagę na ujednolicenie pojęć i definicji. Szczególnej uwagi wymagają zagadnienia posadowienia i realizacji przewodów. Podano zalecenia co do przebiegu procesu inwestycyjnego. Omówiono procedury odbioru. Podano zalecenia do eksploatacji.
EN
The national standard for pipe systems made of the thermoplastics is presented. Attention was paid to the unification of concepts and definitions. Special attention should be paid to the foundation an implementation of the pipelines. There were given recommendations as to the course of the investment process. Investments collection processes are discussed. Recommendations for the service are given.
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.