Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  exploitation vehicles
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono temat pojazdów z napędem elektrycznym w aspekcie eksploatacyjno-ekonomicznym. Przedstawiono skutki określania zasięgu poprzez zużycie energii elektrycznej za pomocą przeznaczonego dla pojazdów z silnikami spalinowymi testu NEDC. Oceniono rzeczywiste zużycie energii i zasięg samochodów elektrycznych. Przeanalizowano koszty produkcji akumulatorów i oceniono ich udział w cenie pojazdu. Obliczono koszt energii niezbędnej do przejazdu 100 km odcinka trasy. Podano przykłady cen pojazdów z napędem elektrycznym.
EN
Paper discussed the subject of electric vehicles in the exploitation and economical aspect. The results of the determination of the range of electric drive cars using prepared for combustion engine vehicle the NEDC test are presented. Real energy consumption and range of electric cars were evaluated. The costs of battery production were analyzed and their share in the price of the vehicle was assessed. The cost of energy needed to travel 100 km of the route was calculated. Examples of prices of electric vehicles are given.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań, których celem było zbadanie powierzchni metalograficznej pary ciernej tarcza-klocek hamulcowy. Elementy układu hamulcowego samochodu dostawczego, które zostały poddane badaniu były eksploatowane w normalnych oraz trudnych warunkach miejskich. Przedstawiono przyczyny nieprawidłowej eksploatacji samochodu, które miały znaczący wpływ na zużycie awaryjne i bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
EN
The article presents the results of research aimed at examining the metallographic surface of the friction pair of brake padbrake disc. The components of the delivery vehicle's braking system were tested in normal and difficult urban conditions. The causes of incorrect car use have been reported, which have had a significant impact on emergency wear and road safety.
PL
W artykule omówiono metodę uzyskiwania próbek oraz badania właściwości mechanicznych kleju metakrylowego w warunkach monotonicznie narastających wartości obciążeń rozciągających i ściskających. Uzyskane wartości porównano z wynikami badań producenta i zweryfikowano możliwości ich stosowania do wyznaczania poszczególnych danych materiałowych.
EN
Article discusses specimens manufacturing methods and testing the mechanical properties of methacrylate adhesive under monotonically increasing compressive and tensile loads conditions. The values obtained were compared with the manufacturer's results.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące badań oraz właściwości powłok lakierniczych występujących w pojazdach, które są eksploatowane w różnych strefach klimatycznych. Badania zostały przeprowadzone na terenie powiatu pilskiego oraz Wielkiej Brytanii w okolicach Londynu. Głównym zadaniem przeprowadzonego porównania jest określenie różnic jakie mogą występować na wyżej wymienionych terenach.
EN
The article raised issues concerning research and properties of automotive paint coats, which are appearing in cars operated in different climatic zones. The research was carried out in the Pila district, Poland and the London area, Great Britain. The main purpose of the comparison is to define the differences that may exist on above-mentioned areas.
PL
W artykule zaprezentowano badania nad łatwymi do obserwacji parametrami eksploatacji ciągników rolniczych, tzn. wiekiem, stanem technicznym i kosztami naprawy oraz określono korelacją pomiędzy nimi. Badania przeprowadzono na reprezentatywnej grupie ciągników rolniczych w gospodarstwie wysokotowarowym. Zastosowano skalę ocen (1-5). Oceniano stan techniczny obiektu, który wnioskowano z dużym prawdopodobieństwem na podstawie objawów zewnętrznych konstrukcji. Badania przeprowadzono, aby dać użytkownikowi narzędzie wspomagające samodzielną ocenę stanu technicznego w celu ustalania w przyszłości potencjalnych kosztów naprawy.
EN
There were presented in the paper results of a study of, easy to the observation, exploitation parameters of agricultural tractors i.e. an age, a technical state and a costs of repair and there was determined a correlation between them. Research were carried off on a representative group of the agricultural tractors in the big farm. The scale (1-5) of an estimations was used in order to evaluate, with the great probability, the technical state of the object on the basis of symptoms of external construction. The explorations were made in order to give the users the tool, what can help them in the individual evaluation of the technical state of the tractors to assess a potential costs of repairing in the future.
PL
W artykule zaprezentowano algorytm wyznaczania optymalnych parametrów eksploatacyjnych dla środków transportu, oparty na programowaniu dynamicznym. Opisano w nim strukturę oraz zbiory danych algorytmu. Sformułowano i omówiono funkcję oraz podfunkcje celu, dotyczące parametrów eksploatacyjnych pojazdów. Przedstawiono istotę doboru warunków ograniczających jak i możliwości aplikacyjne opracowanego algorytmu.
EN
The paper presents an algorithm for determination of optimal exploitation parameters of means of transport. The algorithm is based on dynamic programming. The paper discusses the structure as well as the data set for the algorithm. The function and subfunctions of the aim concerning exploitation parameters of vehicles were formed. Moreover, the selection of limiting conditions and application possibilities of the developed algorithm were discussed.
7
PL
W pracy omówiono problemy zwiększenia jakości komputerowych systemów wspomagających procesy eksploatacji pojazdów komunikacji masowej. Przedstawiona została idea zastosowania tzw. funkcji tła zwiększających efektywność pracy systemu wspomagania.
EN
In the paper problems connected with quality increasing of computer systems supporting technical operation processes of mass communication vehicles have been discussed. An idea of application of so called "background functions" increasing effectiveness of such computer systems has been presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.