Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  experiment design
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych odkształcenia kątowego łącznika węzła hybrydowego. Węzeł hybrydowy, będący częścią wielkogabarytowej konstrukcji stalowej, powstaje w wyniku połączenia panelu I-core z konwencjonalnie usztywnioną płytą stalową. Badania przeprowadzono wg zasad techniki planowania eksperymentu w warunkach laboratoryjnych, zbliżonych do warunków panujących w przemyśle. Przedstawiona analiza uwzględnia parametry technologiczno-konstrukcyjne wpływające na przydatność montażową węzła hybrydowego. Pokazana metoda oceny wyników eksperymentalnych umożliwia wykorzystanie zależności aproksymacyjnej do prognozowania odkształcenia kątowego w wielkogabarytowych konstrukcjach stalowych.
EN
The article presents the results of experimental researches on angular distortion of the connector of a hybrid node. The hybrid node being a part of the large-size steel structure is formed as a result of joining I-core panel with conventional stiffened steel plate. The researches has been carried out according to design of experiment technique in laboratory conditions near-real-life production conditions. The presented analysis accounts for technological-constructional parameters influencing the suitability for assembly of a hybrid node. The presented appraisal method used for experiment results features implementation of approximation dependence to predict angular distortion in large-size steel constructions.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych skurczu poprzecznego złącza doczołowego węzła hybrydowego. Badania przeprowadzono wg zasad techniki planowania eksperymentu w warunkach laboratoryjnych, zbliżonych do warunków panujących w przemyśle. Przedstawiona analiza uwzględnia parametry technologiczno-konstrukcyjne wpływające na przydatność montażową wielkogabarytowej konstrukcji stalowej. Pokazana metoda oceny wyników eksperymentalnych umożliwia wykorzystanie zależności aproksymacyjnej do prognozowania skurczu poprzecznego w konstrukcjach wielkogabarytowych.
EN
The article presents the results of experimental research on transverse shrinkage in butt joint of a hybrid node. The research has been carried out according to design of experiment technique in laboratory conditions near-real-life production conditions. The presented analysis accounts for technological-constructional parameters influencing the suitability for assembly of large-size steel construction. The presented appraisal method used for experiment results features implementation of approximation dependence to predict transverse shrinkage in large-size constructions.
PL
W oparciu o metody planowania eksperymentu przedstawiono wpływ głównych parametrów napawania plazmowego proszkowego na geometrię napoin. Eksperyment wykonano na podstawie matrycy planu Placketta-Burmana a matematyczne opracowanie wyników badań w oparciu o metodę bilansu losowego. W efekcie wyznaczono parametry napawania plazmowego, które istotnie wpływają na geometrię powłok i udział metalu podłoża w napoinie. Wykazano, iż występuje zróżnicowanie wpływu parametrów procesu napawania na mierzone wielkości.
EN
The influence of the main parameters of plasma powder transferred arc welding on the geometry of the weld overlays is presented in the paper based on the Design of Experiment methods. The matrix experiments was planned according to the Plackett-Burman plan whereas research data handling was based on random balance method. As a result, plasma welding parameters which significantly influence the geometry of the coating and its dilution was determined. It has been shown that particular surfacing parameters have different impact onto measured values.
PL
Zdolność do obrotu węzłów konstrukcji stalowych jest jedną z cech podatnościowych węzła, niezbędną do uwzględnienia rzeczywistego zachowania się węzła w analizie konstrukcji. Ma to szczególne znaczenie nie tylko w odniesieniu do konstrukcji analizowanych metodami teorii plastyczności, ze względu na możliwość tworzenia się przegubów plastycznych w węzłach, ale także przy projektowaniu w zakresie sprężystym, aby określić bezpieczny zakres odkształcalności węzłów. W artykule przedstawiono wyniki analizy czynnikowej zdolności do obrotu przeprowadzonej na przykładzie doczołowego, nieużebrowanego połączenia śrubowego rygla do słupa. Ocenie poddano wpływ podstawowych czynników zmiennych wpływających na zdolność do obrotu, jakimi są: grubość blachy czołowej węzła „tp”, poziomy rozstaw śrub „w” oraz odległość śrub od górnej powierzchni półki „cg1”. Analizę wykonano przy zastosowaniu metody elementów skończonych, w oparciu o plan eksperymentu numerycznego.
EN
Rotation capacity is one of the joint parameters needed to be taken into account of the real joint behaviour in a global analysis. It has a special influence on the plastic design of steel frames. The results of the parametric study of the stiffened bolted end-plate beam-to-column connection have been presented in the paper. The main investigated parameters are: thickness of end plate “tp”, horizontal bolt spacing “w” and distance of the bolt to plate edge “cg1”. The analysis was performed with the use of finite element method, based on the numerical experiment plan.
5
Content available remote Taguchi optimization of the thickness of a coating deposited by LPCS
EN
The low-pressure cold spray (LPCS) technique is used to produce conducting, anticorrosive, insulating, etc., coatings. In order to increase the efficiency of the process the latter is often automated by attaching the spraying gun to a robot or a manipulator. However, because of the large number of interdependent parameters the thickness of the run obtained in one pass of the spraying gun may range from a few hundred micrometres to as much as a few millimetres. As a result, a coating with varied surface waviness and roughness is obtained. This paper focuses on determining the optimal LPCS process parameters yielding a coating having the desired thickness. For this purpose, the Taguchi method was employed whereby the experiment could be properly designed and the principal parameters having the greatest influence on the process could be determined. The L16′ orthogonal table, four key process parameters and four levels of values for each were used. The input parameters were: powder feeding rate, spraying gun travel velocity, gas pressure and temperature. The output parameter was coating thickness. For verification purposes composite (aluminium + alumina) coatings were deposited.
EN
The paper is devoted to the elastostatic calibration of industrial robots, which are used for precise machining of largedimensional parts made of composite materials. In this technological process, the interaction between the robot and the workpiece causes essential elastic deflections of the manipulator components that should be compensated by the robot controller using relevant elastostatic model of this mechanism. To estimate parameters of this model, an advanced calibration technique is applied that is based on the non-linear experiment design theory, which is adopted for this particular application. In contrast to previous works, it is proposed a concept of the user-defined test-pose, which is used to evaluate the calibration experiments quality. In the frame of this concept, the related optimization problem is defined and numerical routines are developed, which allow to generate optimal set of manipulator configurations and corresponding forces/torques for a given number of the calibration experiments. Some specific kinematicconstraints are also taken into account, which insure feasibility of calibration experiments for the obtained configurations and allow avoiding collision between the robotic manipulator and the measurement equipment. The efficiency of the developed technique is illustrated by an application example that deals with elastostatic calibration of the serial manipulator used for robot-based machining.
PL
Artykuł jest poświęcony elastostatycznej kalibracji robotów przemysłowych, których używa się do precyzyjnej obróbki elementów o dużych gabarytach, wykonanych z materiałów kompozytowych. W tym procesie technologicznym komunikacja między robotem a obrabiaym przedmiotem skutkuje istotnymi elastycznymi odchyleniami elementów składowych manipulatora, które powinny być wyrównane przez sterownik robota (przy użyciu odpowiedniego modelu elastostatycznego owego mechanizmu). Aby oszacować parametry tego modelu, użyto zaawansowanej techniki kalibracji opartej na nieliniowej eksperymentalnej teorii konstrukcji, którą zaadaptowano do tej konkretnej aplikacji. W przeciwieństwie do poprzednich prac, ta proponuje pojęcie zdefiniowanego przez użytkownika testu, używanego do ewaluacji jakości eksperymentów dotyczących kalibrowania. W ramach tego pojęcia zdefiniowano problem powiązanej optymalizacji oraz wypracowano procedury numeryczne, co pozwala na wygenerowanie optymalnego zbioru ustawień konfiguracji manipulatora oraz odpowiednich sił/torów dla danej liczby eksperymentów związanych z kalibrowaniem. Pod uwagę zostały wzięte również niektóre swoiste kinematyczne ograniczenia, które zapewniają wykonalność eksperymentów dotyczących kalibracji dla uzyskanych konfiguracji, jak również pozwalają uniknąć kolizji pomiędzy manipulatorem robota a sprzętem pomiarowym. Wydajność/skuteczność wypracowanej techniki zilustrowano przez przykład zastosowania, którym obrazuje kalibrację elastostatyczną seryjnego manipulatora zastosowanego do obróbki zrobotyzowanej.
EN
In this study, a factorial experimental design was used to study the effects of process parameters on nanofibre diameters, the voltage applied and the distance from the tip to collector. Nanofibres were produced using 10% concentration solution of polyurethanetetahydrofuran. The effects of solution parameters on the diameters of nanofibres are known. However, there has not been common agreement on the effect of the voltage applied on the diameter of nanofibres. A 32 factorial design was applied to identify the main and two-factor interaction effects. Analysis of the results from the design show that the distance and voltage applied had significant effects on polyurethane nanofibre diameter. It was found that for the main effect the distance from the tip to collector exhibits a great influence on the fibre diameter. The results also showed that the two-factor interaction effect significantly influenced the fibre diameter.
PL
W celu zbadania wpływu parametrów procesu (przyłożonego napięcia i odległości od wypływu polimeru do kolektora) na średnicę nanowłókien, zastosowano projektowanie czynnikowe. Nanowłókna wytworzono stosując 10% roztwór poliuretano-tetrahydrofuranu. Wpływ parametrów roztworu na średnicę nanowłókien jest znany, jednak wciąż nie jest jasna kwestia wpływu napięcia przyłożonego na średnicę nanowłókien. Analiza uzyskanych wyników wskazuje, że odległość i przyłożone napięcie mają znaczący wpływ na średnicę włókien poliuretanowych. Stwierdzono, że odległość od wypływu polimeru do kolektora ma duży wpływ na średnicę włókien. Wyniki wykazały również, że wpływ dwu-czynnikowych interakcji znacząco wpływa na średnicę włókna.
PL
Proces eksploatacji okrętowych turbinowych silników spalinowych opiera się na ich charakterystykach, w tym na charakterystyce współpracy silnika z odbiornikiem energii, szczególnie jeżeli odbiornikiem energii jest śruba o skoku nastawnym. Dokumentacja okrętowa często nie zawiera tego rodzaju charakterystyk. Istnieje zatem potrzeba opracowania metody jej wyznaczania. Podejmując się próby wyznaczenia charakterystyki współpracy wybranego turbinowego silnika spalinowego z odbiornikiem energii, postanowiono dokonać tego w sposób analityczny, z wykorzystaniem techniki planowania eksperymentu. Mając na uwadze wstępny charakter badań, postanowiono je wykonać na stanowisku laboratoryjnym z turbinowym silnikiem spalinowym GTD-350 współpracującym z hamulcem wodnym Froude’a. W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne planowania doświadczeń, sposób realizacji badań wstępnych oraz ich wyniki. Dla otrzymanych wyników badań przeprowadzono badanie adekwatności, w tym analizę statystyczną i merytoryczną. Na podstawie otrzymanych wyników badań adekwatności sformułowano wnioski.
EN
The process of operation of Marine turbine engines is based on their characteristics, including the characteristic of engine co-operation with the power receiver, especially if the receiver is a controllable pitch propeller. Ship documentation often does not cover this kind of characteristics. Therefore there is a need to work a method to determine it. Making an attempt to determine the co-operation characteristic of an engine with a power receiver it was decided to do it in an analytical way using experiment planning methodology. Bearing In mind the preliminary nature of the investigations it was decided to conduct them on a laboratory stand with a GTD-350 diesel engine co-operating with Froude water brake. The paper presents theoretical foundations for planning experiments, the way of conducting preliminary investigations and their results. The results obtained were checked for their adequacy, which included statistical and subject-matter analysis.
EN
The process of exploitations naval gas turbines bases on their characteristics, in this on characteristic of co-operation of engine with power receiver. In particular, if a controllable pitch propeller is it. The ship’s documentation does not often contain that kind of characteristic. There is need the study of method her determine therefore. It undertaking the test of determination the characteristic of co-operation of chosen naval gas turbines with power receiver, it was decided to execute in analytic way, using the technique of planning experiment which also allows for efficient and effective testing. Taking preliminary character of examinations into account they decided to carry them out on the laboratory position with the gas turbine engine GTD-350 and single-stage reduction gearing H-564 co-operating with Froude HWZ-3 water brake. In the article theoretical bases of planning experience, a manner of preliminary implementations of studies as well as their results were presented. It the investigation of adequacy for received results of investigations was conducted, in this statistical and technical analysis. The conclusions on basis of received results of investigations of adequacy were expressed.
EN
In the process of the routine exploitation naval gas turbine the most important for exploiter is cooperation characteristic engine and his power receiver, in particular if a controllable pitch propeller is it. Because of the fact that ship's documentation does not often contain the that kind of characteristic, they undertook the attempt for her to appoint. Taking preliminary character of examinations into account they decided to carry them out on the laboratory stand with the gas turbine engine GTD-350. Appointing the mathematical model of above characteristics is an issue folded, requiring applying the theory of planning experience. In the article a manner of preliminary implementations of studies and their results were presented. Next results of statistical and contentrelated analysis of received findings and conclusions expressed on their base.
PL
W procesie eksploatacji okrętowych turbinowych silników spalinowych, spośród charakterystyk eksploatacyjnych, najistotniejszą dla eksploatatora jest charakterystyka jego współpracy z odbiornikiem energii. W szczególności jeżeli jest nim śruba o skoku nastawnym. Z uwagi na to, że dokumentacja okrętowa często nie zawiera tego rodzaju charakterystyki, podjęto się próby jej wyznaczenia. Mając na uwadze wstępny charakter badań, postanowiono je wykonać na stanowisku laboratoryjnym z turbinowym silnikiem spalinowym GTD-350. Wyznaczenie modelu matematycznego powyższej charakterystyki jest zagadnieniem złożonym, wymagającym zastosowania teorii planowania doświadczeń. W artykule przedstawiono sposób realizacji badań wstępnych oraz ich wyniki. Następnie wyniki analizy statystycznej i merytorycznej otrzymanych wyników badań oraz sformułowane na ich podstawie wnioski.
EN
Mathematical modeling of cell signaling pathways has become a very important and challenging problem in recent years. The importance comes from possible applications of obtained models. It may help us to understand phenomena appearing in single cells and cell populations on a molecular level. Furthermore, it may help us with the discovery of new drug therapies. Mathematical models of cell signaling pathways take different forms. The most popular way of mathematical modeling is to use a set of nonlinear ordinary differential equations (ODEs). It is very difficult to obtain a proper model. There are many hypotheses about the structure of the model (sets of variables and phenomena) that should be verified. The next step, fitting the parameters of the model, is also very complicated because of the nature of measurements. The blotting technique usually gives only semi-quantitative observations, which are very noisy and collected only at a limited number of time moments. The accuracy of parameter estimation may be significantly improved by a proper experiment design. Recently, we have proposed a gradient-based algorithm for the optimization of a sampling schedule. In this paper we use the algorithm in order to optimize a sampling schedule for the identification of the mathematical model of the NF[...]B regulatory module, known from the literature. We propose a two-stage optimization approach: a gradient-based procedure to find all stationary points and then pair-wise replacement for finding optimal numbers of replicates of measurements. Convergence properties of the presented algorithm are examined.
12
Content available remote Zastosowanie metod aproksymacyjnych do optymalizacji składu mieszanek gumowych
PL
Wiele problemów technologicznych pojawiających się w przemyśle gumowym można rozwiązać w lepszy niż dotychczas sposób stosując aproksymacyjne metody optymalizacji. W artykule podano ogólne informacje dotyczące tych metod oraz przedstawiono 3 przykłady ich praktycznego zastosowania do optymalizacji składu mieszanek kauczukowych. Nie jest to jedyny sposób wykorzystania metod aproksymacyjnych. Można je z łatwością zastosować także do optymalizacji parametrów procesów technologicznych. Wyniki aproksymacji wizualizowano za pomocą wykresów konturowych, a do ustalania końcowych wyników optymalizacji posługiwano się także innymi modułami programu OPTY, służącymi m.in. do wyszukiwania składników mieszanki kauczukowej odpowiadających minimum współczynnika tarcia lub obszaru składników mieszanki, w których mieszanka kauczukowa ma właściwości mieszczące się w określonym przedziale.
EN
Many of the technical problems that appear in rubber industry can be resolved in better way than in the past if the approximation methods are applied. In this paper the general descriptions of approximation methods and three case studies of their use are presented. The chosen case studies concentrated on optimization of contents of rubber formulation, though this is not a sole aim of application of the approximation methods. Those methods can also easily be used to optimize parameters of the technological process as well. To aid visualization of the results, contour plots (contour line or isoline) have been used. The final results of optimization were determined using the additional modules of the elaborated software named OPTY, such as: finding the contents of the formulations of rubber compounds responding to the minimum of the coefficient of friction or the area of the contents of ingredients of rubber compounds in which rubber compound have the required properties.
EN
The paper presents selected problems relating to carrying out experimental investigations aimed at determining the tribological properties of polymer materials mating with metal or polymer elements in different friction conditions in sliding joints. The types of tribological investigations and the most commonly adopted types of sliding pair contact are presented. The possible space of tribological investigations is described and the criteria for the choice of key input and output quantities for tribological invesligations of sliding pairs incorporating a polymer material are given. The benefits stemming from experiment design are demonstrated and the rotatable design's and the simplex design's advantages and range of application in tribological investigations are presented.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z realizacją badań doświadczalnych dotyczących określania właściwości tribologicznych materiałów polimerowych, współpracujących w skojarzeniu z elementami metalowymi lub polimerowymi, w różnych warunkach tarcia. Omówiono rodzaje badań tribologicznych i najczęściej przyjmowane rodzaje makrogeometrii styku badanych par ślizgowych. Opisano możliwą przestrzeń badań tribologicznych oraz podano kryteria związane z wyborem naj istotniejszych wielkości wejściowych i wielkości wyjściowych zazwyczaj uwzględnianych w badaniach tribologicznych. Przedstawiono korzyści wynikające ze stosowania eksperymentu planowanego, a także podano zalety oraz zakresy stosowania planu rotalnego i planu sympleksowego w realizacji badań tribologicznych.
14
Content available remote Planowanie eksperymentu w badaniach symulacyjnych inżynierii ruchu morskiego
PL
Przedstawiono problemy planowania eksperymentu w badaniach inżynierii ruchu morskiego, a w szczególności określenie minimalnej, koniecznej liczebności manewrów symulacyjnych w danej serii. Użycie zbyt małej liczby prób może dyskredytować dokonywany szacunek estymowanych parametrów, a zbyt dużej podraża koszty prowadzonych badań symulacyjnych. Przeanalizowano trzy typowe elementy infrastruktury dróg wodnych: zakole toru wodnego, wejście do portu oraz obrotnicę. Wyniki z pracy mogą służyć jako wytyczne do prowadzonych badań symulacyjnych.
EN
The paper presents problems of simulation experiment design in sea traffic engineery. It particulary determines necessary number of simulation trials which should be executed in researches. Too few trials can lead to discreditation of confidence to estimated parameters, too many trials increases costs of simulations. The following three typical elements of waterways have been investigated: fairway bend, entry to the port and turning basin. The conclusions can be used as directives for designing of simulation experiments.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.