Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  expanded uncertainty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wyznaczanie niepewności pomiaru jest konieczną częścią kaSdej procedury pomiarowej. Omówiono metodę wyznaczania niepewności pomiaru w badaniach defektoskopowych odkuwek metodą ultradźwiękową. Wskazano na znaczenie procedur pomiarowych metodą ultradźwiękową analizy źródeł błędów przypadkowych. Przedstawiono sposób wyznaczania niepewności standardowej przy pomiarach bezpośrednich i pośrednich, budżet niepewności oraz uwagi związane z wyborem współczynnika rozszerzenia k, przy wyznaczaniu niepewności rozszerzonej, dla badań cech geometrycznych i defektoskopowych odkuwek, metodą ultradźwiękową.
EN
Determination of measurement uncertainty is a necessary part of every measurement procedure. The paper discusses the method of determining the measurement uncertainty in defectoscopic tests of forgings using the ultrasonic method. The significance of measurement procedures using the ultrasonic method and analysis of sources of random errors were pointed out. The method for determining standard uncertainty for direct and indirect tests, the uncertainty budget and remarks related to selection of the expansion coefficient k for determination of expanded uncertainty for geometric properties and defectoscopic tests of forging using the ultrasonic method have been presented.
PL
W pracy zaprezentowano możliwości zastosowania zintegrowanego środowiska programowania LabVIEW do końcowej oceny niedokładności wyniku pomiaru rezystancji. Przedstawiono przykładowe wyniki badań z wykorzystaniem wybranego multimetru przeprowadzone na zaprojektowanym i wykonanym stanowisku pomiarowym. Omówiono możliwości prezentacji i wizualizacji wyników pomiarów w postaci wygodnej i przyjaznej dla użytkownika. Tematykę prezentowaną w referacie przedstawiono z wykorzystaniem wybranych aplikacji.
EN
Possible application of the integrated LabVIEW environment to final evaluation of the resistance measurement accuracy is presented in the paper. The paper shows the measurement results obtained on a designed measuring position (Fig. 1) consisting of a multimeter indicating the conventional true value, examined resistors and a computer with control software. The multimeter used in the system is equipped with a communication interface IEEE-488.2, which makes it possible to control it remotely from the level of computer and developed application, written in the LabVIEW environment, based on the commands of SCPI standard. The designed measuring position has both research and teaching qualities and advantages. By using the LabVIEW environment - as it is illustrated with an example of the developed application - we can support or vary the teaching process of students in the field of metrology and measurement theory. The authors' present experience demonstrates that the developed software is a very useful instrument assisting the teaching process. The application of computer simulation to teaching is a requirement of modern education. The authors consider how the measurement results can be presented and visualised in a convenient and user-friendly form. The topics discussed in the paper were analysed with use of selected LabVIEW applications.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań błędu oceny współczynnika rozszerzenia metodami przybliżonymi w pomiarach pośrednich. W oparciu o przeprowadzoną analizę dokładności przybliżonych metod oceny niepewności rozszerzonej zaprezentowano zakresy stosowania tych metod, przy przyjętym kryterium nie przekraczania złożonej wartości błędu oceny. Do badań wykorzystano znajomość charakterystyk współczynnika rozszerzenia dla splotu dwóch rozkładów Studenta i dwóch rozkładów jednostajnych.
EN
In the paper the results of examining error evaluation of the coverage factor with approximate methods in indirect measurements are presented. Basing on the method`s accuracy analysis, the range of application of the approximate methods of the expanded uncertainty estimation has been presented; the criterion of not-exceeding a preset value of the error has been implemented. The knowledge of coverage factor characteristics for the convolution of two Student`s distributions and two rectangular distributions was used.
PL
Przedstawiono dwie metody wyznaczania współczynnika rozszerzenia w procedurach szacowania niepewności pomiaru przy wzorcowaniu. Metody polegają na przybliżeniu nieznanego rozkładu wielkości mierzonej rozkładem typu PN, który jest splotem pojedynczego rozkładu prostokątnego i normalnego. Metody można stosować gdy wielkości wejściowe opisane są rozkładem prostokatnym lub normalnym. Błąd metod przy wyznaczaniu współczynnika rozszerzenia dla poziomu ufnosi 95% na ogół zawarty jest w granicach +lub- 1%.
EN
Two methods for evaluation of coverage factor in procedure for calculating the uncertainty of measurement in calibration is presented. Methods based on approximation of unknown probability distribution of measured by RN distribution. The RN distribution is a convolution of rectangular and normal distributions. Methods may be applied when all input quantities have rectangular and normal distributions and coverage factor is corresponding to confidence level of 95%. The error of coverage factor corresponding to confidence level of 95% is usually +or-1%.
PL
W artykule omówiono niedokładność miar niedokładności pomiaru: błędu granicznego i niepewności rozszerzonej. Porównując obliczone wartości błędu granicznego względnego błędu granicznego pomiaru i niepewności rozszerzonej względnej niepewności pomiaru sformułowano wskazówki, jak wyznaczać niepewność rozszerzoną pomiaru.
EN
A problem of the inaccuracy of the limit error and expanded uncertainty as the measures of measurement inaccuracy is discussed. From the comparison of the calculated values of these measures one can draw a conclusion how to determine the expanded uncertainty and limit error.
8
Content available remote Dokładność oceny niepewności całkowitej przy pomiarach pośrednich
PL
Na tle ogólnych wiadomości dotyczących oceny niepewności, przedstawiono wyniki badań błędu oceny współczynnika rozszerzenia metodami przybliżonymi przy pomiarach pośrednich. Porównanie otrzymanych wyników ze znaną oceną tych błędów przy pomiarach bezpośrednich pozwoliło na określenie tendencji zmian błędów oceny współczynnika rozszerzenia, kiedy rośnie liczba niezależnych zmiennych losowych.
EN
The results of research on the error of the coverage factor conducted by approximate methods at indirect measurements have been presented here, with the general information concerning the evaluation of uncertainty at the background. Comparison of the obtained results with the known evaluation of these errors at direct measurements has allowed to determine the tendency of changes of the evaluation errors of the coverage factor as the number of independent random variables increases.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.