Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ewidencja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In 2013, the Polish legal system referring to municipal wastemanagement was restructured in a revolutionary way. The analysis of new provisions of law described in the article requires particular attention, taking into account their place in the entire system of dealing with waste and connections with the remaining elements of this system. The article discussed the process of road transport operation planning connected with municipal waste transport and the organization of mixed waste collection on the example of shipping routes analysis carried out by means of transport of a service company in Wałcz commune in West Pomeranian voivodeship. The article consists of seven parts, all of which present elements of a planning and transport process connected with municipal waste in road transport from legal, technical and economic perspective. Legal information concerning a road transport of goods was provided along with conditions that have to be met in order to perform this kind of transport and business activity. Moreover, technical and legal aspects of municipal waste transport vehicles were approached. At the level of Polish law, the goals and tasks concerned with dealing with waste were set forth, which leads to tightening of the system. All actions in this respect - from propagating the selective accumulation and collection of municipal waste, keeping the established levels of recycling and recycling of packaging wastes, and limiting the mass of biodegradable waste directed at the storage - is only a beginning of the road to reduction of environmental risks. In this case, permanent monitoring of proper waste dealing in the commune, the province as well as the entire country is essential. One of the crucial reasons of the system changes of waste management in our legal system in Poland was a need to implement solutions and mechanisms that are applied in the European Union. At the European Union law level, a Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives constitutes a basic legal document described in this part of the article. Achievement of these assumptions requires providing segregation at source and recycling of the main waste streams above all. The article covered as well the characteristics of: transport process, transport technologies, transport systems, the analysis of work capacity on the basis of drivers’ working time and a description of optimal routes for providing services in the commune taking into consideration a technological process of municipal waste transport step by step. The aim of the article is to present the rules of municipal waste: management, storage, segregation, keeping appropriate records of waste in municipal enterprises on the example of Altvater Piła Group Eneris.
PL
Obecnie ustawodawca wprowadził i zobowiązał gminy do organizowania gospodarki odpadami i zbierania od każdego właściciela nieruchomości. W związku z tym gminy są wyposażone w instrumenty prawne zgodne z ustawą z 2012 r., które umożliwiają im wykonywanie zadań. Spośród instrumentów szczególne znaczenie mają lokalne akty prawne, których celem jest określenie zasad zbierania odpadów w gminie. Mieszkańcy gminy mogą korzystać z administracyjnych instrumentów prawnych, a stosunek między gminą a przedsiębiorcą, który zbiera odpady, jest uregulowany (z uwzględnieniem osobowości cywilnoprawnej) umową o zbieraniu odpadów. Przepisy dotyczące gospodarki odpadami w Polsce obowiązują od kilku lat, jednak wciąż pojawiają się zagadnienia problematyczne pomiędzy gminą a spółką komunalną.
PL
Przedstawiono zalety i wady modelowania i szacowania zasobów złóż wapieni metodami tradycyjnymi i geostatystycznymi 3D. Skomentowano obowiązujące w Polsce wymagania dotyczące dokładności szacowania zasobów złóż na tle prognozowanych (teoretycznych) błędów oszacowań zasobów wapieni i sposobu zapisu wielkości ich zasobów. Stwierdzono, że notacja wielkości zasobów w różnego rodzaju dokumentach nie jest właściwa, gdyż nie odzwierciedla dokładności ich oszacowań. Zaproponowano wykazywanie wielkości zaktualizowanych zasobów złóż wapieni w corocznych bilansach zasobów złóż kopalin z dokładnością do 100 tys. ton oraz w operatach ewidencyjnych z dokładnością do 1 tys. ton.
EN
The advantages and disadvantages of modelling and estimation of limestone deposit resources with traditional and geostatistical methods were presented. Current Polish requirements concerning the accuracy of deposit resources assessment related to predicted (theoretical) errors of limestone resources assessment were commented. It was stated that the notation of the amount of resources recorded in different documents is not correct, because it does not reflect the accuracy of resources assessment. The notation of the amount of updated limestone resources in annual register of mineral deposits in Poland accurate to within 100,000 metric tons and in annual resources reports accurate to within 1,000 metric tons, was proposed.
PL
W ostatnim numerze miesięcznika Chłodnictwo & Klimatyzacja omówione zostały podstawowe dokumenty, które powinny być na bieżąco opracowywane w zakresie gospodarki odpadami – Karty Przekazania Odpadu oraz Karty Ewidencji Odpadu. Na podstawie ww. dokumentów (w szczególności KEO) należy składać do marszałka województwa roczne sprawozdania tzw. odpadowe (sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami).
PL
Powszechnie wiadomo, że Kraków stanowi największy zespół zabytkowy w Polsce, którego wartość i ranga przesądziły o znalezieniu się miasta na Liście światowego Dziedzictwa UNESCO już w 1978 roku, podczas pierwszej kwalifikacji do tego prestiżowego wyróżnienia. Jednak ta powszechna świadomość nie miała do tej pory oparcia w specjalistycznej publikacji w pełni pokazującej, z jak ciekawą i zróżnicowaną materią mamy do czynienia.
EN
It is well known that Krakow is the largest collection of historic Poland, whose value and rank determined the finding to the city on the UNESCO World Heritage Site in 1978, the first qualifications for this prestigious award. However, this universal consciousness was not so far back in a specialized publication fully showing, with interesting and diverse as the matter we have to deal with.
PL
W zarządzaniu i gospodarowaniu państwem, województwem, powiatem, gminą konieczne jest posiadanie określonych informacji. Zakres tych informacji ciągle się zmienia, gdyż zmieniają się zasady i metody zarządzania. Istnieje jednak pewna baza informacyjna, która jest wykorzystywana zawsze, a którą dysponuje ewidencja gruntów i budynków. W ostatnich latach ewidencja gruntów i budynków jest ciągle modernizowana, celem przekształcenia jej w kataster nieruchomości. Główne założenia tworzonego systemu polegają na rozszerzeniu danych ewidencyjnych ewidencją budynków i lokali. Aktualnie dane przedmiotowe są rejestrowane według nieruchomości, co ściślej wiąże dane ewidencyjne z danymi z ksiąg wieczystych. Ciągle jednak brakuje korelacji między danymi ewidencyjnymi a branżowymi, planistycznymi i innymi ewidencjami lub rejestrami publicznymi. Przedmiotem badań było 16 ewidencji (systemów) i rejestrów publicznych dotyczących nieruchomości. Głównym celem badań było opracowanie koncepcji funkcjonowania katastru wielozadaniowego, uwzględniającego istniejące systemy informacyjne. Cel główny był realizowany w pięciu etapach badawczych.
EN
In management of the state, province and commune it is necessary to have some information. Scope of these information is still changing, because of changing the rules and management methods. But exists some data base always useful which is included within Land and Building Registration. In recent years Land and Building Registration is modernized into real estate Cadastre. Main assumption created system is increasing Land and Building Registration data through addition buildings and apartments. Currently object data are recorded as real estates as a result of this Land and Building Registration data are more combined with Land Register data. But still lack the correlation between Land and Building Registration data and utilities, space planning and other records as well as public records. The research subject is sixteen systems and public registers concern real estates. The main research aim was to create functioning conception of multipurpose Cadastre with taking into consideration existing information systems. The main aim was realized as a five research stages.
PL
Blisko roczne obowiązywanie ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonowa pokazało, że przedsiębiorcy wykorzystujący w swej działalności gospodarczej substancje kontrolowane wskazują na trudności związane z prowadzeniem ich ewidencji oraz przekazywaniem zbiorczych zestawień do właściwego organu wskazanego w akcie. W dalszym ciągu rodzą się pytania - kto obowiązany jest prowadzić ewidencję, jak prowadzić ewidencję i w jakim zakresie, komu przekazywać informacje, itp. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie prawidłowego prowadzenia ewidencji substancji zubożających warstwę ozonową ze szczególnym uwzględnieniem branży chłodniczej. Mimo ukierunkowanych przykładów przytoczonych i rozważonych w wielu aspektach w artykule, przedstawiane wyjaśnienia również mają zastosowanie do innych branż, w których wykorzystywane są te substancje.
9
Content available remote Analiza zasobu słów kluczowych w krajowym piśmiennictwie eksploatacyjnym
PL
Artykuł obejmuje ewidencję, klasyfikację i analizę zasobu słów kluczowych stosowanych w publikacjach z zakresu nauki o eksploatacji w krajowych czasopismach traktujących o tych zagadnieniach. Słowa kluczowe zaczerpnięto z publikacji przede wszystkim zamieszczanych w „Problemach Eksploatacji". Sklasyfikowano je w 11 grupach tematycznych. Przedstawiono wymagania metodologiczne stawiane pojęciom traktowanym jako słowa kluczowe oraz zakres ich spełniania przez obecnie używany zasób słów kluczowych. W zakończeniu przedstawiono sugestie dotyczące działań porządkujących ten zasób.
EN
The paper comprises the records, classification and analysis of the key words resources used in publications from the area of maintenance science in national journals devoted to these problems. The basic sources of key words are papers published in ,,Maintenance Problems". They are classified in 11 thematic groups. The author presents methodological requirements concerning definitions treated as key words and the extent of meeting these requirements by the currently used key words resources. Moreover, the author suggests activities to be undertaken to marshal these resources.
PL
Każda z dotychczas uchwalanych ustaw o drogach publicznych - przynajmniej tych znanych po II wojnie światowej - obligowała ministra właściwego do spraw transportu do określenia, trybu sporządzania informacji, gromadzenia i udostępniania danych o sieci drogowej. Nie inaczej jest również w przypadku znowelizowanej ustawy, która wprowadziła obowiązek nadawania numeracji drogom publicznym i obiektom mostowym, a także obowiązek prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych. Tego rodzaju obligacja stała się przyczyną podjęcia prac nad stosownym rozporządzeniem, a właściwie dwoma rozporządzeniami, które mają uregulować w jednoznaczny sposób ewidencjonowanie dróg oraz gromadzenie i udostępnianie danych o sieci drogowej. Głównym odbiorcą danych dotyczących dróg publicznych jest ustawowo Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, która ma gromadzić i sporządzać informacje o drogach.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.