Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  eutectic alloys
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Effect of Ag on Sn-Cu and Sn-Zn lead free solders
EN
Lead and lead-containing compounds are considered as toxic substances due to their detrimental effect on the environment. Sn-based soldering systems, like Sn-Cu and Sn-Zn are considered as the most promising candidates to replace the eutectic Sn-Pb solder compared to other solders because of their low melting temperature and favorable properties. Eutectic Sn-0.7 wt.% Cu and near eutectic composition Sn-8 wt.% Zn solders have been considered here for study. For the Sn-Cu system, besides the eutectic Sn-0.7 wt.% Cu composition, Sn-1Cu and Sn-2Cu were studied. Three compositions containing Ag: Sn-2Ag-0.7Cu, Sn-2.5Ag-0.7Cu and Sn-4.5Ag-0.7Cu were also developed. Ag was added to the eutectic Sn-0.7 wt.% Cu composition in order to reduce the melting temperature of the eutectic alloy and to enhance the mechanical properties. For the Sn-Zn system, besides the Sn-8 wt.% Zn near eutectic composition, Sn-8Zn-0.05Ag, Sn-8Zn-0.1Ag and Sn-8Zn-0.2Ag solder alloys were developed. The structure and morphology of the solder alloys were analyzed using a scanning electron microscope (SEM), filed emission scanning electron microscope (FESEM), electron diffraction X-ray spectroscopy (EDX) and X-ray diffraction (XRD). Thermal analysis of the alloys was also done using a differential scanning calorimeter (DSC). Trace additions of Ag have been found to significantly reduce the melting temperature of the Sn-0.7 wt.% Cu and Sn-8 wt.% Zn alloys.
PL
W artykule przedstawiono problem regeneracji części maszyn z wykorzystaniem stopów eutektycznych. Prowadzone prace nad otrzymywaniem nowych powłok dotyczą konstytuowania i uszlachetnienia wyrobów stalowych. Omówiono nową rodziną stopów eutektycznych na podstawie układu Fe-Mn-C-B modyfikowanych między innymi takimi pierwiastkami jak Si, Cr, Ni, Cu, Al. Otrzymywanie na powierzchni części maszyn powłok o określonych własnościach fizykochemicznych umożliwia rozwiązanie szeregu problemów technologicznych. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na warstwy eutektyczne, które umożliwiają formowanie na powierzchni metalu nowej warstwy konstrukcyjnej. Omówiono wykorzystywane metody nanoszenia powłok odpornych na zużycie, a w szczególności metody napawania ze zwróceniem uwagi na napawanie plazmowe.
EN
Article shows machine parts regeneration issue. Researches, conducted by authors, on receiving new coating concern forming and purifying steel products, hence that frequently iron is a basic element in concerned systems. Moreover article characterizes new eutectic alloy family based on Fe-Mn-C-B system modification by Si, Cr, Ni, Cu, Al elements. Coats with specific physicochemical properties, received on the surface of machinery parts, enable to solve a number of technological problems. Article also pay attention to eutectic coats, which enable to form new structural coat on metal surface. Additionally this study discuss methods used during ploting coats resistant to wear.
PL
W pracy, uwzględniając wymagania parametrów węzła tarcia zbudowanego z użyciem powłok eutektycznych, naniesionych na powierzchnię robocza próbek omówiono koncepcję modernizacji zespołu badawczego maszyny Amslera. Zaproponowano zmianę węzła tarcia z układu tarcza–tarcza na skojarzenie trzpień–tarcza. Przyjęte rozwiązanie zapewnia badanie od 3 do 6 próbek w warunkach tarcia suchego lub płynnego zgodnie z zadanymi wartościami nacisków jednostkowych i prędkości. Wprowadzono wspomaganie komputerowe do rejestracji i opracowania wyników pomiarów. Opracowana modernizacja miała na celu przystosowanie stanowiska do badania właściwości tribologicznych powłok z materiałów eutektycznych układu Fe-Mn-C-B.
EN
This work describes the conception of the modernisation of the research unit of an Amsler machine, taking into consideration the demands of the parameters of friction pair elements with the use of eutectic alloys coated on samples working surface – Fig. 1. This work proposes to substitute friction pair elements in disk on disk unit for association pin on disk. The adopted solution of research head assure tests from 3 (Fig. 2) to 6 samples in dry or liquid friction conditions in accordance with assumed values of unit pressure and velocity. Additionally, computer support was brought to record and draw up the results of measurements. The devised modernisation had in view the adaptation of a test bench to research the tribological characteristics of eutectic alloys. It provided the possibility of simultaneous research into a set of samples with eutectic alloys from the Fe-Mn-C-B system. It enabled widening and increasing the accuracy and efficiency of conducted research at the same time. Established goals were accomplished through designing and executing the new structure of test head and computer support introduction to recording and drawing up the results of measurements.
4
Content available remote Wpływ wanadu na własności wytrzymałościowe żeliwa
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych żeliwa białego a w szczególności stopów Fe-C-V o zmiennej zawartości C w zakresie 1,5 - 2,56% oraz V w zakresie 13 – 7%. Wykazano, ze wytrzymałość na rozciaganie Rm, umowna granica plastyczności R0,2, wydłużenie względne A oraz twardość HV30 zależy głównie od rodzaju osnowy stopów. W przypadku osnowy ferrytycznej: Rm = 433-580 MPa, R0,2 = 185-330 MPa, A = 5.5-7.2%, HV30 = 191-199, zaś perlitycznej: Rm = 618-839 MPa, R0,2 = 366-655 MPa, A = 0,7-4,9%, HV30 = 307-438.
5
Content available remote Wpływ krzemu na strukturę żeliwa wysokowanadowego
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań mikrostruktury stopów Fe-C-V oraz Fe-C-V-Si, krystalizujących w sposób objętościowy, o zawartości węgla w zakresie 1,5%, wanadu w zakresie 15-17% i krzemu w zakresie 1-3%. Powstająca w stopach Fe-C-V eutektyka, składa się z ferrytu i węglików wanadu typu VC1-x, i jest zaliczana do grupy eutektyk włóknistych. Wprowadzanie do układu Fe-C-V dodatków krzemu zmienia geometrię krystalizujęcej eutektyki z włóknistej na złożoną regularnie oraz węglików pierwotnych w postaci dendrytów nieściano-nieścanowych na dendryty ścianowe.
EN
In the paper microstructural evaluation of Fe-C-V as well as Fe-C-V-Si alloys are made. Volumetric solidification of alloys containing of carbon: 1,5%, vanadium: 7–15% and silicon 1–3% was studied. In particular, effect of silicon on primary and secondary microstructure these alloys has been investigated. It was stated that silicon changes kind of eutectic from fiber nonfaceted-nonfaceted to complex regular and morphology of primary carbides from nonfaceted dendrites to faceted dendrites.
PL
Entropia mieszania jest uzależniona od stanu strukturalnego cieczy i może być obliczona przez funkcje radialnego rozmieszczenia atomów. Entropia krystalizacji-topnienia jest sumą składników reprezentujących strukturę atomów, stan energetyczny elektronów, przewodność i temperaturę charakterystyczną.
EN
Some considerations that have been prepared by the authors as a preliminary basis for creation of the national temperature reference points using metal alloys of eutectic concentration as a working element are presented. The substantiation of the possibility of eutectics application done with the account of modern achievements of physics of metals is given. For addilional control of melting / crystallization cycles parameters invariance the Procedure of Spectrum Comparison of the parameters of Acoustic Emission from the alloy is suggested to be used.
PL
W artykule podano uzasadnienie z pozycji ostatnich osiągnięć fizyki metali ciekłych możliwości wykorzystania eutektyk w jakości dodatkowych punktów odniesienia skali temperaturowej ITS-90. Jako metodę uzupełniającej kontroli zaproponowano użyć metodę porównywania parametrów spektrów Emisji Akustycznej, szczególnie parametru katastroficzności Kp.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.