Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  estymacja zmiennych stanu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania estymatora z ruchomym oknem (MHE – moving horizon estimation) do estymacji zmiennych stanu napędu z połączeniem sprężystym. We wstępie przedstawiono problematykę estymacji zmiennych stanu w rozpatrywanym napędzie. Po zaprezentowaniu modelu matematycznego obiektu badań omówiono budowę oraz zasadę działania estymatorów z ruchomym oknem Właściwości estymatora przebadano w pętli otwartej. Analizowano wpływ przyjętej postaci wektora wag na dokładność estymacji zmiennych stanu. Sprawdzono również odporność estymatora na zmianę parametrów napędu.
EN
In the paper the application of the moving horizon estimation to reconstruction of the state variables of the drive system with flexible joint is discussed. In the introduction the short survey of the commonly used methods for estimation of the considered system state is presented. Then the mathematical model of the two-mass drive system and used control structure are demonstrated. Next, the moving horizon estimation algorithm is discussed in detail. The estimator is tested in open-loop system. The influence of the weight vector to the accuracy of the reconstruction of the system state variable is investigated. The robustness of the estimator to the parameter changes of the drive system is also tested.
PL
W referacie przedstawiono metodę kroków wstecz, znaną z ang. backstepping, którą wykorzystano do otrzymania modelu obserwatora prędkości kątowej wirnika maszyny indukcyjnej klatkowej. Podstawowy model maszyny rozszerzono o model zmiennych, które nazwano M. Synteza kroków wstecz rozszerzonego modelu maszyny doprowadziła do powstania nowego obserwatora, którego nazwano obserwatorem typu M. Zależność na estymowaną prędkość kątową określono na trzy różne sposoby. Sposób określania prędkości kątowej wirnika wpływa na właściwości statyczne i dynamiczne obserwatora typu M. W obserwatorze prędkości kątowej wirnika można dodatkowo estymować rezystancję uzwojeń stojana i wirnika. Jakość poszczególnych estymowanych wielkości obserwatora zweryfikowano metodą symulacyjną oraz eksperymentalną.
EN
The paper presents the method, known as backstepping, which was used to obtain the model of speed observer of squirrel cage induction machine. The basic model of the machine was extended to model variables called M. The backstepping synthesis of extended machine model has led to a new observer, the observer is called M-type observer. Dependence on the estimated angular speed can be determined in three different ways. These different ways affect to the static and dynamic properties of the observer type M. The rotor angular speed observer can also estimate the resistance of the stator and rotor windings. The quality of the estimated values were verified by simulation and experimental tests.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano analizę możliwości zastosowania sieci neuronowych w estymacji prędkości silnika synchronicznego z magnesami trwałymi. W celu realizacji tego zadania zastosowano jednokierunkowe wielowarstwowe sieci neuronowe (Multi Layer Perceptron Neural Network). Opisana została metodyka projektowania, ze szczególnym uwzględnieniem doboru struktury sieci neuronowej oraz postaci wektora wejściowego. Przedstawiono wybrane wyniki badań zaprojektowanego modelu neuronowego. Uzyskano bardzo wysoką dokładność odtwarzania prędkości silnika. Badania potwierdziły też odporność estymatora na zmiany rezystancji stojana maszyny. Obliczenia związane z opracowanym modelem wykonano w środowisku Matlab.
EN
In this paper analysis of possibilities of neural network application for estimation of speed of permanent magnet synchronous motor is presented. In order to realize of this task Multi Layer Perceptron Neural Network are applied. Several design steps with particular emphasis on the selection of structure of neural network and organization of the input vector are described. Chosen results for prepared neural estimator are presented. High precision of speed estimation is obtained. Additionally changes of stator resistance are introduced during tests, even in such case reproduction of this state variable is very precise, tested model is robust. Calculations related to prepared model are realized in Matlab.
PL
Przedstawiono zagadnienia związane z estymacją niedostępnych zmiennych stanu w układach napędowych z silnikami indukcyjnymi. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości opracowania estymatora prędkości kątowej działającego w sposób stabilny w szerokim zakresie prędkości kątowej i momentu obciążenia w różnych aplikacjach przemysłowych. Przedstawiono opis matematyczny i wyniki badania wybranych estymatorów prędkości kątowej do napędów sterowanych metodami wektorowymi, charakteryzujących się prostą konstrukcją i niewielkimi wymaganiami sprzętowymi. Zwrócono uwagę na możliwości ich wykorzystania w złożonych układach bezczujnikowego sterowania silnikiem indukcyjnym. Wykonano badania stabilności i wrażliwości na zmianę parametrów schematu zastępczego silnika indukcyjnego układu opartego na technice MRAS (ang. Model Reference Adaptive System). Szczególną uwagę zwrócono na wpływ parametrów układu adaptacji prędkości na rozmieszczenie biegunów równania charakterystycznego. Na podstawie przeprowadzonych badań zaproponowano optymalizację analizowanego układu przez modyfikację mechanizmu adaptacji prędkości kątowej oraz wykorzystanie dodatkowych estymatorów parametrów schematu zastępczego silnika indukcyjnego. Wykazano, że w napędach bez- czujnikowych niezbędne jest wyznaczanie reaktancji magnesującej maszyny, w szczególności gdy układ pracuje w zakresie osłabionego strumienia, w celu dokładnej estymacji zmiennych stanu silnika indukcyjnego. Opracowano uniwersalny estymator prędkości kątowej z systemem sekwencyjnego wyznaczania parametrów maszyny. Układ ten sprawdzono w trakcyjnej bezczujnikowej strukturze sterowania oraz w bezczujnikowym napędzie dwumasowym. Omówiono możliwości wykorzystania estymatora prędkości kątowej MRASCC w układach napędowych o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa. Opracowano detektor uszkodzenia czujnika prędkości kątowej oraz uszkodzenia prętów klatki wirnika. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych na silnikach indukcyjnych o mocy 1,1 kW, 3 kW oraz 50 kW.
EN
In the monograph, the problem of estimation of induction motor state variables for a vector controlled drive is presented. The main goal of the paper is connected with the possibility to elaboration a novel speed estimator being stable in a wide range of the reference speed and torque changes for various industrial applications. Mathematical models of the chosen rotor speed estimators, characterized by simple design and low hardware requirements have been described. Stability and sensitivity analysis of the MRAS type speed estimator have been presented. Particular attention was paid to the influence of the parameters in the speed adaptation mechanism to the pole placement and estimator stability. The optimization of the speed adaptation mechanism by additional induction motor parameter estimators has been presented. It has been shown that in a sensorless induction motor drive to accurately establish the state variables, it is necessary to estimate the magnetizing reactance of the machine, particularly when the drive is operating in the field weakening region. An universal rotor speed estimator with additional sequence parameters reconstruction has been tested and evaluated. The novel estimator was tested in a sensorless traction drive system and in a two-mass sensorless drive. It has also been proved that MRASCC estimator can be applied in the fault tolerant induction motor drive systems. Speed sensor faults and the rotor fault detectors were created and tested. Whole control structure was tested in the laboratory set-up with 1.1 kW, 3 kW and 50 kW induction motors.
PL
Przedstawiono analizę wrażliwości wybranych estymatorów odtwarzających wartości wektora strumienia sprzężonego wirnika i prędkości kątowej silnika indukcyjnego klatkowego na błędną identyfikację wartości parametrów schematu zastępczego silnika. Weryfikacja działania tych estymatorów została przeprowadzona z wykorzystaniem przekształtnikowego układu sterowania silnikiem indukcyjnym z zastosowaniem metody DTC-SVM. Przekształtnikowy układ sterowania silnikiem i układy wybranych estymatorów zostały zamodelowane w środowisku Matlab-Simulink. Badano wpływ błędnej identyfikacji wartości rezystancji stojana, rezystancji wirnika oraz reaktancji magnesowania silnika przy różnych wartościach prędkości kątowej układu napędowego. Wyniki przeprowadzonych badań i analiz pozwalają na racjonalny wybór estymatorów zmiennych stanu stosowanych w bezczujnikowych układach sterowania silników indukcyjnych.
EN
The paper presents a sensitivity analysis of selected estimators of rotor flux and speed of induction motor. Verification of estimator sensitivity has been carried out on the base of the drive system controlled with the application of DTC-SVM control. This control system has been simulated in Matlab-Simulink. The study was conducted for different angular speed of the motor. The effect of improper identification of the stator resistance, rotor resistance and magnetizing reactance has been studied. This analysis can be helpful for selection of suitable estimators for the sensorless system of induction motor drive.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z projektowaniem liniowego rozszerzonego filtru Kalmana estymującego zmienne stanu i wielkości układu napędowego z połączeniem sprężystym. We wstępie omówiono zagadnienia estymacji zmiennych stanu w nowoczesnych napędach elektrycznych. W kolejnych rozdziałach przedstawiono model rozpatrywanego napędu oraz analizowanego Filtru Kalmana. Następnie zaprezentowano metodę doboru współczynników macierzy kowariancji Q i R. W ramach badań sprawdzono odporność układu na niedokładność oszacowania parametrów. Badania symulacyjne zostały potwierdzone badaniami eksperymentalnymi.
EN
In the paper the issues related to the design of extended linear Kalman filter for the state variable estimation are presented. The original two-mass system state vector is extended by the load torque and its the first as well as the second derivatives. In the introduction the modern estimation method are described briefly. Next the considered model of the drive is presented. Then the applied procedure based on the global optimization technique is presented. The robustness of the designed Kalman filter to the variation of the value of the matrix Q is examined. The simulation study are confirmed by the experimental tests.
PL
W niniejszej publikacji przedstawiono zagadnienia związane z projektowaniem estymatorów neuronowo-rozmytych mechanicznych zmiennych stanu układu napędowego z połączeniem sprężystym. W krótkim wprowadzeniu omówiono wady i zalety aktualnie stosowanych metod estymacji. Następnie przedstawiono model matematyczny obiektu badań. Kolejno omówiono zagadnienia związane z projektowaniem estymatorów neuronowo-rozmytych. Rozważania teoretyczne zostały potwierdzone przez badania symulacyjne. W testach symulacyjnych wykorzystano również próbki zarejestrowane na obiekcie rzeczywistym.
EN
In the paper the issues related to the design of fuzzy estimators for the state variable estimation of the two-mass system are presented. In the introduction the estimation method are presented and their properties described. Next the two-mass system model and the considered control structure are presented. The design aspects of the fuzzy estimators are discussed. The theoretical consideration are confirmed by the simulation tests. In the study the samples obtained in the laboratory set-up are also used.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu strategii uczenia sieci neuronowych z zastosowaniem metod regularyzacyjnych na jakość odtwarzania zmiennych stanu napędu z połączeniem elastycznym. Przeprowadzono badania dotyczące najczęściej spotykanych członów regularyzacyjnych. Testowano wpływ parametrów tych elementów na proces estymacji momentu skrętnego i prędkości maszyny roboczej. Ponadto dla opracowanych estymatorów neuronowych wykonano badania mające na celu wyznaczenie odporności tych estymatorów na zmiany momentu bezwładności napędu.
EN
In the paper the influence of training strategies of neural networks, using different regularization methods, on the state variable estimation of the drive system with elastic joint is demonstrated. The most frequently used regularization strategies are taking into account. The influence of specific parameters of these methods on the estimation quality of torsional torque and load side speed of the two-mass drive is tested. Moreover the robustness of the obtained neural estimators to the load inertia changes is tested.
EN
The paper shows the new hierarchical approach to the management of the complex power systems. The solution presents new methods of state space estimation and optimization of the model of the power system at the incompleteness or low accuracy of the arriving information. The exchange of energy between parts of the system is treated as the problem of parameter veracity. The method unifies the mathematical models of subsystems of lower levels into more reliable and accurate final dispatcher system.
PL
Praca dotyczy problemów związanych z konstrukcją programu sterującego przepływem mocy w złożonych systemach elektroenergetycznych. Zaprezentowano nowe podejście hierarchiczne, przedstawiając metodę estymacji zmiennych stanu i optymalizacji trybów pracy poszczególnych części systemu w warunkach niekompletności lub małej dokładności informacji wejściowej. Zaproponowana procedura podejścia scala modele obwodowe stworzone dla podsystemów niższego poziomu, pozwalając na uzyskanie większej dokładności i pewności działania systemu.
PL
W artykule przedstawiono metody syntezy estymatora strumienia stojana maszyny indukcyjnej wykorzystujące sztuczne sieci neuronowe (SSN). Wymagania dotyczące charakterystyk regulacyjnych stawiane przed konstruktorami napędów samochodów elektrycznych wymuszają stosowanie algorytmów sterowania pozwalających na kształtowanie odpowiedzi momentu elektromagnetycznego wytwarzanego w maszynie napędowej. Stosowane metody regulacji FOC (Field Oriented Control), DTC (Direct Torque Control) i DTC-SVM (Space Vector Modulated DTC) wykorzystują informacje o położeniu strumieni magnetycznych maszyny. Jednym ze sposobów estymacji tych strumieni jest budowa modelu matematycznego bazującego na metodach sztucznej inteligencji. Opublikowane ostatnio propozycje nowych metod tworzenia bazy sygnałów wejściowych dla takiego aproksymatora skłoniły autorów do porównania ich skuteczności w odniesieniu do konkretnego układu sterowania. Na przykładzie układu DTC-SVM porównano algorytmy wykorzystujące linie opóźnień, filtry eksperckie [2] oraz metodę ortogonalizującą sygnały wejściowe SSN [4].
EN
This paper compares selected methods of flux estimation in induction motor drives. The paper focuses on trtificial-neural-network-based solutions to mentioned problem. Many applications (including battery electric vehicles) demand drive systems with high performance torque control loop. This requirement can be fulfilled with the help of flux-oriented control. Among other flux estimation methods, there are models that employ artificial neural networks (ANNs), e.g. a feed-forward neural network also known as a perceptron. New methods of creating approximation space for the perceptron have been published recently [4]. This inspired us to test them and compare them to previously elaborated ANN-based flux estimators with signal dynamical preprocessing [2]. A DTC-SVM (Space Vector Modulated Direct Torque Control) drive was chosen as a benchmark system bed. Five different approaches to signal dynamical preprocessing for the perceptron were tested and compared, including tapped delay lines, expert filters and ortogonalizing filters [4].
PL
W pracy przedstawiono zagadnienia związane ze sterowaniem układów napędowych z połączeniem sprężystym. Dokonano krytycznego przeglądu literatury oraz oceny rozwiązań z zakresu identyfikacji, sterowania i odtwarzania niedostępnych zmiennych i stanu układu dwumasowego.! Omówiono powszechnie stosowany model matematyczny układu dwumasowego z bezinercyjnym połączeniem sprężystym. Zaprezentowano możliwości modyfikacji klasycznej struktury sterowania przez wprowadzenie dodatkowych sprzężeń zwrotnych. Wykazano, że struktury sterowania spotykane w literaturze z regulatorem prędkości typu PI i jednym dodatkowym sprzężeniem zwrotnym można podzielić na trzy grupy o identycznych właściwościach dynamicznych. Przedstawiono oryginalną koncepcję struktury sterowania z regulatorem PI umożliwiającą eliminację wpływu momentu obciążenia na przebieg prędkości maszyny roboczej. Zaproponowano nową metodę projektowania struktury sterowania z regulatorem stanu opartą na prawie dynamicznego wymuszania momentu. Zaprezentowano możliwości zastosowania struktur sterowania z regulatorami o dwóch stopniach swobody. Przeanalizowano dwie algorytmiczne metody odtwarzania niedostępnych zmiennych stanu - obserwator Luenbergera i filtr Kalmana. Przedstawiono wyniki porównawczych badań odpornościowych tych estymatorów. Zaprezentowano oryginalną koncepcję estymatora zmiennych i stanu i i wielkości układu dwumasowego. Przedstawiono zastosowanie filtru Kalmana do odtwarzana parametrów układu dwumasowego. Zaproponowano dodatkową adaptację macierzy kowariancji zakłóceń zmiennych stanu powodującą poprawę jakości estymowanych wielkości. Przedstawiono dwie struktury sterowania adaptacyjnego - sterowanie bezpośrednie i sterowanie pośrednie. Przeprowadzono kompleksową analizę struktury typu MRAS,i bazującą na sygnale prędkości silnika napędowego. W badaniach użyto regulatora rozmytego typu PI oraz ślizgowego regulatora rozmytego. Dowiedziono dużej skuteczności tej struktury w tłumieniu drgań skrętnych w obiekcie o nieznanych parametrach. Opracowano koncepcję adaptacyjnej struktury sterowania wykorzystującej filtr Kalmana zapewniającej poprawną pracę układu napędowego w obecności zmian parametrów sterowanego obiektu. Przedstawiono metody projektowania zaproponowanych struktur oraz dokonano oceny ich przydatności. Dokonano implementacji w czasie rzeczywistym wszystkich przedstawionych układów regulacji na stanowiskach z maszynami elektrycznymi.
EN
In the work the issues related to the control of the electrical drive systems with elastic connections are presented. The critic literature review in the topic of identification, control and non-measurable state reconstruction is included.; The commonly used inertia-shaft-free mathematical model of the drive system with elastic joint is discussed. The ways of modifying the classical cascade structures are presented. It is shown that the nine control structures with the PI speed controller and one additional feedback can be divided into three groups with the same dynamic: properties. The original control structure with a PI controller that enables the effect of load torques to be removed is presented and analyzed. The novel design methodology of the control structure with state controller based on the forced dynamic law is proposed. The two-degree-of-freedom control structures are also discussed. Then two algebraic methods fori the problem of non-measurable state reconstruction are introduced. The robustness analysis of the state estimators for the measurement and parameter noise is carried out. The mathematical model of the original estimator which is able to reconstruct the state variables and values of the two-mass system is presented. In the work the mathematical model of the Kalman filter which is used to estimate not only the states but also parameters of the system is presented. The adaptation algorithm for the covariance matrix Q that improves the quality of the state reconstruction is proposed. Consequently, two adaptive control concepts are introduced, namely the direct and: indirect control (structures; The analysis of the MRAS scheme based only on the driving motor signal is utilized. The PI-type fuzzy logic and sliding-mode controllers are applied. It is shown that the torsional vibrations are damped in the object with unknown parameters. The concept of the adaptive scheme with the K?lman filter is proposed. The design methodology of all shown control structures is demonstrated in the work. The results of the real time implementation of all structures in the laboratory set-up with! DC- and AC-motors are presented.
PL
W artykule przedstawiono metodę bezczujnikowego układu sterowania silnikiem indukcyjnym klatkowym wykorzystującą sterowanie z wymuszeniem dynamiki (ang. FDC - Forced Dynamie Control). Metoda ta bazuje na wektorowym modelu silnika indukcyjnego i stanowi nową alternatywę dla uznanych za klasyczne metod sterowania wektorowego FOC i DTC. Działanie opracowanego algorytmu przetestowano symulacyjnie za pomocą środowiska obliczeniowego Matlab/Simulink oraz przeprowadzono badania eksperymentalne na stanowisku laboratoryjnym.
EN
The paper deals with the new FDC {Forced Dynamic Control) sensorless vector-control of the induction motor drive. The mathematical model of the induction motor and FDC algorithm are presented. Results of simulation and experimental tests are demonstrated in the paper. The simulation tests were performed using Matlab/Simulink program and the experimental tests were realized using DSP board DS1103. Chosen transients of state variables are demonstrated.
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości zastosowania rozszerzonego filtru Kalmana w bezczujnikowym układzie bezpośredniego sterowania polowo-zorientowanego silnikiem indukcyjnym. Przedstawiono trzy modele matematyczne rozszerzonych filtrów Kalmana do estymacji prędkości kątowej, strumienia i stałej czasowej wirnika silnika indukcyjnego, a także zaprezentowano wybrane wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych układu napędowego z takimi estymatorami zmiennych stanu i parametrów silnika indukcyjnego.
EN
The paper deals with the analysis of the extended Kalman filter application in the sensorless field-oriented control of the induction motor drive. Three different mathematical models of the extended Kalman filters used for the rotor flux, speed and time-constant estimation in the sensorless vector controlled induction motor drive were presented. Chosen simulation and experimental results of sensorless drive system working with such state and parameter estimators were demonstrated.
PL
W artykule przedstawiono nową koncepcję bczczujnikowego układu sterowania silnika indukcyjnego klatkowego wykorzystującego metodę Sterowania z Wymuszeniem Dynamiki (ang. FDC - For-ced Dynamie Control). Działanie opracowanych algorytmów przetestowano symulacyjnie z wykorzystaniem środowiska obliczeniowego Matlab/Simulink. Przedstawiono uzyskane wyniki w różnych stanach pracy układu napędowego: w trakcie rozruchu, nawrotu i przy zmianie momentu obciążenia.
EN
The mathematical model and results of simulation tests of the sensorless FDC method of the induction motor drive are presented in the paper. The main goal of the research was the realization of FDC algorithms using Matlab/Simulink program. Chosen transients of state variables are demonstrated.
EN
The paper deals with the application of the Extended Kalman Filter in the control structure of the drive system with elastic coupling. In order to ensure the suppression of torsional vibration the application of additional feedbacks from selected state variables (load speed, torsional torque) is necessary. In the paper these state variables were estimated using the extended Kalman filter algorithm. The covariance matrices Q and R elements, which determine the dynamical characteristics of the Kalman filter, were selected using the genetic algorithm with specially defined cost function. It makes possible to get the accuracy of the state variable estimation in the system with parameter variations and big noise level. The extended Kalman filter used for load speed, torsional and load torques estimation, was tested in the open- and closed-loop control structure in whole speed range, also under reverse operation. Simulation results were verified by the experimental tests.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie rozszerzonego filtru Kalmana w strukturze sterowania napędu elektrycznego z połączeniem elastycznym. Aby zapewnić tłumienie oscylacji momentu skrętnego w takim układzie, niezbędne jest zastosowanie dodatkowych sprzężeń zwrotnych od wybranych zmiennych stanu (prędkość obciążenia, moment skrętny). Do estymacji tych zmiennych stanu zaproponowano zastosowanie rozszerzonego filtru Kalmana. Elementy macierzy kowariancji zakłóceń stanu i wyjścia Q i R, które determinują charakterystyki dynamiczne filtru Kalmana, zostały dobrane za pomocą algorytmu genetycznego o odpowiednio zdefiniowanej funkcji celu. Umożliwiło to uzyskanie dobrej dokładności odtwarzania zmiennych stanu w układzie z zakłóceniami parametrycznymi i pomiarowymi. Rozszerzony filtr Kalmana, umożliwiający estymację prędkości obciążenia, momentu skrętnego i momentu obciążenia, został przetestowany w otwartej i zamkniętej pętli regulacji, w całym zakresie zmian prędkości zadanej oraz podczas pracy nawrotnej napędu. Wyniki badań symulacyjnych zostały zweryfikowane eksperymentalnie na stanowisku laboratoryjnym.
PL
W referacie przedstawiono wyniki badań dotyczących realizacji bezczujnikowego układu napędowego z połączeniem sprężystym. Jako strukturę regulacji wybrano układ z regulatorem stanu. Przedstawiono metodykę projektowania sieci neuronowej do odtwarzania niedostępnych zmiennych stanu układu napędowego z połączeniem sprężystym. Zamknięta struktura regulacji współpracująca z estymatorem neuronowym została przebadana w różnych warunkach pracy. Uzyskane wyniki symulacyjne zostały potwierdzone w warunkach rzeczywistych na stanowisku laboratoryjnym.
EN
The paper concerns an application of the neural networks in the sensorless control structure of the drive system with elastic joints. The utilized control structure was the system with a state controller. The neural networks design methodology was presented. Different design aspects of the neural networks were discussed. The control structure working with neural network estimators under different conditions was examined. In order to check the correctness of theoretical claims and simulations tests the experimental research was conducted.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję bezczujmikowego wektorowego układu sterowania silnika indukcyjnego klatkowego z zastosowaniem algorytmów rozszerzonego filtru Kalmana do estymacji strumienia, prędkości kątowej oraz stałej czasowej wirnika silnika indukcyjnego. Opracowane algorytmy zrealizowano w układzie laboratoryjnym przy użyciu karty procesora sygnałowego oraz nowoczesnego falownika napięcia z modulacją SVM do zasilania silnika indukcyjnego. Przedstawiono przebiegi estymacji zmiennych stanu silnika indukcyjnego w różnych stanach pracy układu napędowego: w trakcie rozruchu, nawrotu i przy zmianie momentu obciążenia.
EN
The mathematical models and results of experimental tests of the extended Kalman filter used for rotor flux, speed and time constant estimation in the sensorless vector control of the induction motor drive are presented in the paper. The main goal of the research was the experimental realization of EKF algorithms using DSP board. Chosen estimation transients of state variables and motor parameter are demonstrated.
PL
W artykule przedstawiono model matematyczny i wybrane wyniki badań symulacyjnych rozszerzonego filtru Kalmana do estymacji prędkości kątowej i strumienia skojarzonego z uzwojeniem wirnika silnika indukcyjnego. Główny nacisk położono na praktyczną realizację tego algorytmu przy użyciu procesora sygnałowego. Wyznaczono błędy estymacji poszczególnych zmiennych w stanach dynamicznych napędu i oceniono skuteczność filtru w zastosowaniu do realizacji bezczujnikowego polowo-zorientowanego układu sterowania prędkości silnika indukcyjnego.
EN
The mathematical model and results of simulation tests of the extended Kalman filter used for rotor speed and flux estimation of the induction motor are presented in the paper. The main goal of the research was the experimental realization of EKF algorithm using digital signal processor. Transient estimation errors of all reconstructed state variables of the motor are demonstrated and EKF algorithm effec- tiveness is evaluated in the application to rotor flux and speed estimation in the sensorless field-oriented controlled induction motor drive.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.