Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  estry metylowe kwasów tłuszczowych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W ostatnich latach bardzo ważną rolę w branży paliwowej odgrywają biopaliwa. Stawiane są im jednak odrębne wymagania. Poza kwestiami jakościowymi niezbędne jest wykazanie, że dane biopaliwo jest w stanie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych na minimalnym zadanym poziomie. Sama produkcja biokomponentu także generuje pewną ilość emisji GHG. Oblicza się ją już od momentu pozyskiwania surowców. W niniejszej pracy przeanalizowano etap uprawy rzepaku i zbadano, jak na generowaną tam emisję GHG oddziałują poszczególne czynności i procesy agrotechniczne. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń określono, że największy wpływ na generowaną podczas upraw emisję mają nawozy azotowe oraz występująca emisja podtlenku azotu zwana „emisją polową”.
EN
In recent years, biofuels have been playing a very important role in the fuel industry. Apart from their quality, it is necessary to prove that the biofuel is able to reduce greenhouse gas emissions at the minimal preset level. Production of the biofuels also generate GHG emissions. It is calculated from the moment of cultivation of the raw materials. In this paper, the stage of rapeseed cultivation was analyzed. The impact of various activities and agronomic operations on the total emissions from the cultivation was studied. On the basis of the calculations, it was determined that the greatest impact on the emissions from the cultivation stage, are as a result of nitrogenous fertilizers and nitrous oxide emissions called “field emission”.
2
Content available remote Zastosowanie niekonwencjonalnych surowców oleistych w syntezie biodiesla
PL
Przedstawiono wyniki badań nad użyciem niekonwencjonalnych olejów do produkcji biodiesla. Surowce tłuszczowe otrzymano przez wytłaczanie lub ekstrakcję nasion 15 gatunków roślin oleistych. Na podstawie analiz składu chemicznego oraz pomiaru gęstości, lepkości, analizy wartości liczb charakterystycznych oraz właściwości wysoko- i niskotemperaturowych oceniono przydatność zsyntezowanych mieszanek estrów metylowych kwasów tłuszczowych do produkcji biodiesla w świetle obowiązujących norm.
EN
Fifeen plants were considered as raw materials for prodn. of biodiesel fuels. Their seeds were studied for dry mass, fats, ash, fibers and proteins and pressed or extd. with Me₂CO to recover the oil components. The oils were transesterified with MeOH to prep. resp. fatty acid Me esters examd. then for chem. compn., d., viscosity, acid, sapon. and iodine values, as well as for low- and high-temp. properties. The fuels prepd. from white mustard oil (Sinapis alba L.), hempseed oil (Cannabis sativa L.) and poppy oil (Papaver somniferum L.) seeds were recognized as the most promising, as they fulfilled the requirements of biodiesel stds. (low content of polyunsatd. fatty acid esters, concn. of linolenic acid below 12% by mass, viscosity between 3.5–5.0 mm²/s at 40°C, d. between 860–900 kg/m³ at 15°C, acid value below 0.5, iodine value below 120, flash point above 101°C and cloud points between –5°C and 5°C).
Logistyka
|
2015
|
nr 3
2090--2101, CD 1
PL
Wraz z rozwojem motoryzacji pojawił się problem z kurczącymi się zasobami ropy naftowej. Spowodowało to dynamiczny rozwój badań nad paliwami alternatywnymi. W silnikach ZS największą popularność zdobyły estry metylowe kwasów tłuszczowych. Większość obecnie eksploatowanych silników o zapłonie samoczynnym wyposażona jest w generujące wysokie ciśnienia układy wtryskowe typu common rail. W celu zapewnienia odpowiednich parametrów aparatura ta optymalizowana jest do pracy z paliwem o ściśle określonych właściwościach. Stosowanie paliw nawet o lepszej smarności, ale nieznacznie różniącymi się innymi właściwościami wywoływać może niepożądane efekty w postaci wzrostu i zmiany rozkładu sił. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na specjalnym mobilnym stanowisku badawczym wyposażonym w pompę wysokiego ciśnienia typu common rail napędzaną silnikiem elektrycznym. Wyniki badań pokazują, że istotny wpływ na zużycie elementów pompy ma wartość i rozkład sił powstających w układzie, a nie jak dotąd sądzono, wartość parametrów fizykochemicznych takich jak smarność.
EN
With the development of the automotive industry the problem with dwindling oil resources become more important. This increases the dynamics of the development of research into alternative fuels . The greatest popularity for supplying CI engines have gained by fatty acid methyl esters. Most of the currently used diesel engines equipped with generating high pressure injection systems common rail. In order to assure performance of this equipment is optimized to work with the fuel with specific properties. The use of fuel even better lubricity, but slightly different other properties may cause adverse effects in the form of growth and changes in the direction of forces. The article presents the results of research carried out on a special mobile bench equipped with a high pressure pump common rail driven by an electric motor. The results show that a significant impact on the amount of wear of the pump is set and the direction of forces arising in the system, and not, as previously thought, the physico-chemical parameters such as lubricity.
EN
Environmental emissions and efficiency of a direct injection diesel engine fueled with fatty acid methyl esters (FAMEs) have been experimentally investigated and compared with petro-diesel. Rubber seed oil methyl ester, cotton seed oil methyl ester, neem oil methyl ester, and mahua oil methyl ester were used as fuels. The brake specific fuel consumption, brake thermal efficiency, and exhaust gas temperature, nitrogen oxides, carbon monoxide, hydrocarbons, and smoke emissions were investigated. Mahua oil methyl ester exhibits higher brake thermal efficiency compared to other FAMEs. The NOx was found to be higher, while CO, HC, and smoke emissions of rubber seed oil methyl ester were lower than the other fuels at all loads.
PL
Przedstawiono opracowaną metodę rozpoznawania typu surowca zastosowanego do produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych FAME. Do tego celu przygotowano własną metodę oznaczania wolnych steroli roślinnych i zwierzęcych w FAME. Z uwagi na charakterystyczny profil sterolowy każdego tłuszczu, opracowana metodyka pozwala na identyfikację pochodzenia surowca roślinnego zastosowanego do produkcji FAME, jak również na wykrycie przypadków zastosowania surowca zwierzęcego.
EN
In this paper, the method of recognition of the type of raw material used for the production of fatty acid methyl esters FAME is presented. For this purpose, a method of determination of free sterols of animal and plant origin in FAME is used. Due to the characteristic sterol profile of each fat, the method developed in this work allows the identification of the origin of plant material used for the production of FAME, as well as detecting the use of animal material.
EN
This communication explores the feasibility of biodiesel production from a weed plant Argemone mexicana seed oil and an efficient catalyst crystalline manganese carbonate. To the best of the authors' knowledge, this is the first study making use of pure, crystalline, ash colored manganese carbonate as a heterogeneous catalyst for the production of methyl esters as fuel from Argemone mexicana seed oil. The optimum process conditions for the conversion of Argemone mexicana oil to its methyl ester by transesterification required 1% manganese carbonate as catalyst with alcohol to oil ratio 5:1 at 60°C to yield biodiesel of 99.99% purity. The methyl esters obtained were examined by Gas chromatography analysis.
7
Content available remote Perspektywy, bariery i uwarunkowania techniczne dotyczące eksploatacji biopaliw
PL
W referacie zamieszczono informacje dotyczące kierunków rozwoju biopaliw, w tym mikroalg, jako potencjalnego źródła pozyskania. Zamieszczono ocenę właściwości fizyko-chemicznych i użytkowych estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego oraz uwarunkowania techniczne dotyczące zasilania silników o zapłonie samoczynnym tym paliwem.
EN
In this paper some information about biofuels development trends, including microalgae as a potential source of it, are presented. Assessment of physicochemical and operational properties of fatty acid methyl esters of rapeseed oil are described. Technical specifications of rape oil esters which are important from the point of view of fuelling of CI engine with these fuels are also included.
PL
W niniejszym artykule zaproponowano nową metodę dokładnego oznaczania sumarycznej zawartości estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME). Na wstępie przestawiono stan wiedzy w zakresie oznaczania estrów metylowych kwasów tłuszczowych i zestawiono parametry dostępnych metod znormalizowanych dotyczących ich oznaczania, a następnie określono nowe warunki oznaczania sumarycznej zawartości estrów metylowych kwasów tłuszczowych w czystych FAME, stosowanych jako paliwo do silników Diesla, przy użyciu techniki chromatografii gazowej z zastosowaniem detektora płomieniowo-jonizacyjnego. Wykazano wyższą precyzję opracowanej metody w porównaniu z metodami dostępnymi obecnie.
EN
The aim of this research was to develop a method for accurate determination of total fatty acid methyl esters (FAME) content. The paper presents the review in the area of fatty acid methyl esters content. The parameters of different standard methods for the determination of total FAME content are presented. The work includes the elaboration of parameters of the method of fatty acid methyl esters determination in FAME used as a fuel for Diesel engines, with the implementation of gas chromatography with flame-ionization detection. Higher accuracy of this new developed method of the determination of total fatty acid methyl esters content, in virtue of other available methods, is confirmed.
9
Content available remote Filtracja jako metoda oceny jakości FAME
PL
Przedmiotem badań było wdrożenie metody oceny przydatności estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) do komponowania biopaliw, w oparciu o test filtracji po sezonowaniu w niskiej temperaturze. Praca obejmowała budowę stanowiska, adaptację metodyki pozwalającej na przeprowadzenie testu filtracji FAME po sezonowaniu w niskich temperaturach w warunkach laboratoryjnych oraz przewidywała oznaczenie czasu filtracji po sezonowaniu w niskiej temperaturze wybranych bioestrów, dostępnych na rynku krajowym. W ostatnim etapie pracy przeprowadzono weryfikację uzyskanych wyników przydatności badanych biopaliw (B10) w krótkim teście sedymentacji firmy ARAL.
EN
The object of this project was to implement methods for assessing the suitability of methyl esters of fatty acids (FAME) for composition of biofuels on the basis of filtration test after stabilizing at low temperatures. The project included construction of a station and adaptation of methodology to carry out the FAME filtration test after stabilizing at low temperatures in laboratory conditions of the Oil and Gas Institute. As part of the project, filtration time of selected FAME available on the domestic market was determined after storage at low temperatures. Finally, verification of the usefulness of obtained biofuel (B10) test results was performed in a short sedimentation ARAL test.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań wskaźników ekonomicznych i ekologicznych silnika PERKINS 1100 zasilanego czterema rodzajami paliw ekologicznych tj.: węglowodorowym, niskosiarkowym olejem napędowym EKODIESEL PLUS 50B oraz porównawczo: estrem metylowym kwasów oleju rzepakowego FAME-100B i mikroemulsją węglowodorowo-etanolową (E1-90%ON + 10%ETANOL), estrowo-etanolową (E2-90% FAME +10%ETANOL). Zastosowanie paliw o różnych właściwościach fizykochemicznych do silników wysokoprężnych wymaga dużych dokładności pomiarów parametrów diagnostycznych celem poznania występujących różnic w procesach wtrysku i spalania silników zasilanych tymi paliwami. Spełnianie coraz bardziej rygorystycznych norm w emisji składników toksycznych spalin zmusza współczesnego badacza silników spalinowych o zapłonie samoczynnym do posiadania szybkich i precyzyjnych metod oceny jego stanu technicznego, a szczególnie procesu spalania oraz stanu technicznego aparatury wtryskowej. Wykazano, że rodzaj paliwa o różnych właściwościach fizykochemicznych ma istotny wpływ na proces wtrysku paliwa i jego spalanie, czas trwania wtrysku, prędkość wypływu paliwa z rozpylacza oraz czas trwania strugi paliwa i jakość jej rozpadu na krople. Wpływ ten przejawia się w oddziaływaniu na wskaźniki ekonomiczne i emisję toksycznych składników ze spalinami.
EN
In the article are chosen research findings of economic and ecological signs of engine Perkins 1100 fed with four kinds of clean fuels i.e.: with hydrocarbon, low-sulphuric EKODIESEL PLUS 50B diesel and comparatively: with methylic ester of acids of the FAME-100B rape oil and microemulsion hydrocarbon-ethanol (E1-90%ON + 10%ETANOL), ester-ethanol (E2-90% FAME +10%ETANOL). Using fuels with different physicochemical properties in Diesel engines requires high accuracies of the measurements of diagnostic parameters in order to get to know appearing differences in processes of injection and burning. Fulfilling more and more rigorous norms in emission of elements of the toxic exhaust fumes is forcing the examiner of internal combustion engines with the self-ignition to have fast and precise methods of estimation of its technical state, particularly the process of burning and the technical state of injection apparatus.They demonstrate, that kind of fuel with different physicochemical properties have an essential influence on the process of the fuel injection and burning, the duration of injection, the speed of the leakage of fuel out of the sprayer and the duration of the stream of fuel as well as the quality of its disintegration to drops. This influence is showing in the influence on economic indicators and the broadcasting of toxic ingredients with the exhaust fumes.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań ciśnień spalania silnika PERKINS 1100 zasilanego mieszaniną paliwa mikroemulsyjnego: węglowodorowo-estrowo-etanolowego oraz porównawczo węglowodorowym, niskosiarkowym olejem napędowym EKODIESEL PLUS 50B i estrem metylowym kwasów oleju rzepakowego FAME (100%). Zastosowanie paliw o różnych właściwościach fizykochemicznych do silników wysokoprężnych wymaga dużych dokładności pomiarów parametrów diagnostycznych celem poznania występujących różnic w procesach wtrysku i spalania silników zasilanych tymi paliwami. Spełnianie coraz bardziej rygorystycznych norm emisji składników toksycznych spalin zmusza współczesnego badacza silników spalinowych o zapłonie samoczynnym do posiadania szybkich i precyzyjnych metod oceny jego stanu technicznego, a szczególnie procesu spalania oraz stanu technicznego aparatury wtryskowej. Analiza eksperymentalnie wyznaczonych wykresów indykatorowych ciśnienia spalania wykazała wpływ właściwości fizykochemicznych badanych paliw: mineralnych, roślinnych i ich mieszanin z etanolem na ciśnienia spalania oraz na wskaźniki efektywne pracy badanego silnika. Wpływ ten przejawia się w oddziaływaniu na wskaźniki efektywne, zużycie paliwa, na wskaźniki energetyczne oraz emisję toksycznych składników ze spalinami.
EN
The paper presents investigation results of the engine PERKINS 1100. The engine was powered by a mixture of mikroemulsive fuel: hydrocarbon-ester-ethanol and comparatively with hydrocarbon, low-sulphuric EKODIESEL PLUS 50B diesel and the methylic ester of acids of the FAME rape oil (100%). Using fuels with different physicochemical properties for Diesel engines requires high accuracy of measurements of diagnostic parameters in order to get to know appearing differences in processes of injection and burning. Fulfilling rigorous norms more and more in emission of elements of the toxic exhaust fumes is forcing the contemporary user of internal combustion engines to have fast and precise methods of estimation its technical state, particularly of the process of burning and the technical state of injection apparatus. Analysis of graphs experimentally outlined demonstrates pressures of burning and influence of the physicochemical features of examined fuels: mineral, plant and of their mixtures with the ethanol on pressures of burning and the engine effective signs of the work. They demonstrate, that kind of fuel with different physicochemical properties has an essential influence on that process as well as fuel injection. This influence is showed in change of effective signs, fuel consumption, for energy parameters and emissions of toxic ingredients with the exhaust fumes.
12
Content available remote Bitumen fluxes of vegetable origin
EN
Methods of preparation of bitumen fluxes from rapeseed and linseed oil methyl esters were developed. The methods consist in the catalytic oxidation of vegetable oil methyl esters in the absence or presence of peroxides as the accelerators. The products obtained can be used as environmentally friendly bitumen fluxes. The rapeseed oil methyl ester has to be oxidized at elevated temperature in the presence of a catalyst. Linseed oil methyl ester does not need pre-oxidation before mixing with bitumen, but mixing with the catalyst is necessary. Contrary to conventional bitumen solvents, the fluxes are not volatile and have an ignition point of approximately 200°, so they do not raise safety problems. The hardening of the fluxed bituminous binder is going not by evaporation of the flux but by oxidative polymerization in the presence of a catalyst. The use of the fluxes let considerably reduce the mixing or spreading temperature of the binder, as well as the compacting temperature of the binder-aggregate mix.
PL
Opracowano metodę otrzymywania upłynniaczy asfaltów z estrów metylowych olejów rzepakowego i lnianego (tabela 1). Polega ona na utlenianiu estrów w obecności katalizatora kobaltowego oraz nadtlenków jako przyspieszaczy reakcji lub bez nadtlenków (tabela 2). Estry metylowe oleju rzepakowego wymagają utleniania w podwyższonej temperaturze w obecości katalizatora, podczas gdy estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju lnianego przed zmieszaniem ich z asfaltem nie muszą być utleniane, ale dodatek katalizatora utleniania jest niezbędny. Otrzymuje się w ten sposób produkty, które mogą być stosowane jako upłynniacze asfaltów przyjazne dla środowiska naturalnego. W przeciwieństwie do konwencjonalnych upłynniaczy asfaltów, nie są one lotne i charakteryzują się wyższą temperaturą zapłonu wynoszącą ok. 200°, są zatem bezpieczne dla środowiska. Utwardzanie asfaltów upłynnionych nimi następuje nie wskutek odparowania rozpuszczalnika, lecz w wyniku utleniającej polimeryzacji w obecności katalizatora. Zastosowanie opisywanych upłynniaczy pozwala na znaczne obniżenie temperatury otaczania kruszywa lepiszczem lub spryskiwania lepiszcza w technologii powierzchniowego utrwalania, a także na obniżenie temperatury zagęszczania mieszanki mineralno-asfaltowej (tabela 3)
PL
W niniejszej pracy podjęto problem modelowania procesu oksyetylenowa-nia estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych na tlenkowym, glinowo-magnezowym katalizatorze heterogenicznym. Proces realizowano w reaktorze półperiodycznym, ze stopniowym dozowaniem tlenku etylenu. Ze względu na jego złożoność wynikającą z ilości przebiegających reakcji oraz trójfazowości układu zaproponowano uproszczony model matematyczny rozwiązywany numerycznie. Pozwala on na analizę przebiegu procesu.
EN
Modelling of fatty acids methyl esters oxyethylation process on heterogeneous aluminum and magnesium oxide catalyst is discussed in the paper. The process was carried out in a semi-batch reactor with successive dosing of ethylene oxide. Because of its complexity resulting from a three-phase system and number of consecutive reactions a simplified mathematical model of the process was proposed. Numerical methods were used to find the solution of model equations. The proposed approach can be used in process analysis.
PL
Przedstawione rezultaty badań są częścią programu badawczego, w którym dokonano optymalizacji składu kompozycji oleju napędowego z dodatkami estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME – Fatty Acid Methyl Esters) otrzymanych z olejów roślinnych, które znalazłyby zastosowanie jako ekologiczne paliwa do silników z zapłonem samoczynnym (diesla). Jako potencjalne dodatki modyfikujące właściwości smarne oleju napędowego zaproponowano roztwory mieszanin FAME. Dla wytypowanych kompozycji biopaliw wykonano badania tribologiczne, z wykorzystaniem aparatu realizującego ruch posuwisto-zwrotny kulki po płaszczyźnie z wysoką częstotliwością (HFRR – High Frequency Reciprocating Ring – Ball-on-Flat). Badania prowadzone były dla: skojarzenia materiałowego stal–stal i styku skoncentrowanego. Właściwości tribologiczne określono przez: opory ruchu, zużycie i stopień pokrycia filmem smarnym. Celem przeprowadzonych badań było podjęcie próby otrzymania korelacji między mierzonymi wielkościami charakteryzującymi tarcie a udziałem procentowym biododatków w oleju napędowym. Wykazano, że już przy 10% udziale dodatku mieszaniny FAME z oleju rzepakowego z FAME z oleju słonecznikowego w stosunku 1:1 w oleju napędowym, współczynnik tarcia maleje o ok. 30%, a zużycie zmniejsza się prawie dwukrotnie względem oleju napędowego, co może być wynikiem wzrostu trwałości filmu smarnego.
EN
The results presented are a part of the research program aimed at the optimisation of diesel fuel containing fatty acid methyl esters (FAME) derived from vegetable oils. The esters could be applied as an ecological fuel for diesel engines. FAME solutions were proposed as additives modifying the lubricity of diesel fuel. For the bio-diesels selected, tribological tests using high frequency reciprocating ring ball-on-flat apparatus were performed. The tests were carried out for steel-steel and concentrated contact. The tribological properties are described as motion resistance and the level of coverage by the lubricating film. The purpose of the research was to determine the correlation between the friction characteristics measured and the content of bio-additives in diesel fuel. It was proved that, at 10% content of the mixtures, the friction coefficient was reduced by 20% and wear was reduced 2-fold, as compared to diesel oil. This can be a result of an increase of the durability of the lubricating film.
PL
Podstawowym surowcem do otrzymywania estrów metylowych kwasów tłuszczowych (fatty acid methyl esters - FAME), tzw. bioestrów, są oleje roślinne. W naszej strefie klimatycznej olej rzepakowy niskoerukowy stanowi podstawowy surowiec do otrzymywania FAME. Dostępność rzepaku, ograniczona posiadanym areałem i ukierunkowanie produkcji biopaliw na surowce nieprzeznaczane na cele jadalne, wymuszają poszukiwania innych surowców. W artykule przedstawiono wyniki badań zastosowania tłuszczów zwierzęcych o różnej zawartości wolnych kwasów tłuszczowych (WKT), takich jak łoju, smalcu i tłuszczu utylizacyjnego do otrzymywania bioestrów. W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano estry metylowe kwasów tłuszczowych pochodzenia zwierzęcego o parametrach zbliżonych do wymagań normy PN EN 14214 w określonym zakresie. Uzyskanie estrów metylowych kwasów tłuszczowych z tłuszczów zwierzęcych zgodnych z normą wymaga zastosowania jeszcze jednego etapu transestryfkacji.
PL
W artykule zamieszczono informacje dotyczące potencjalnego wykorzystania estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego jako paliwa do silników z zapłonem samoczynnym oraz wynikające ograniczenia jego przydatności. Jednym coraz bardziej zyskującym na znaczeniu biopaliwem, stopniowo wprowadzanym do napędu pojazdów samochodowych jest .biodiesel. - bioester Fatty Acid Methyl Ester (FAME). Jest ono w szczególności a w szczególności pozyskiwane w procesie transestryfikacji oleju rzepakowego jako mieszanina estrów metylowych kwasów tłuszczowych tego produktu. W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych FAME w zakresie oceny właściwości fizykochemicznych i użytkowych wg normy EN 14214:2003, jak również jego proces starzeniowy, podatność na rozkład mikrobiologiczny i właściwości niskotemperaturowe.
EN
The article contains an information about the use of rapeseed oil as a fuel for diesel engines and presents restrictions that result from its use. Nowadays, Fatty Acid Methyl Esters (FAME) become more important among other biofuels. These very esters are a mixture of methyl esters of fatty acids from rape-seed oil. They are gradually implemented as a fuel for motor vehicles. In this article, can also find one results of laboratory tests on FAME in the area of physicochemical and working properties according to EN 14214:2004. This information includes the ageing process, susceptibility to microbiological decomposition and low-temperature properties.
PL
Problematyka prowadzonych badań wynika z tendencji wprowadzania do paliw biokomponentów, a także zastąpienia paliw tradycyjnych, otrzymywanymi ze źródeł odnawialnych. Jako modelowe paliwa przyjęto estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME - Fatty Acid Methyl Esters) otrzymywanych na bazie różnych olejów roślinnych oraz ich roztwory w oleju napędowym. Dla wytypowanych paliw wykonane zostały badania fizykochemiczne oraz tribologiczne, których celem było określenie: oporów ruchu i zużycia. Badania tribologiczne przeprowadzono z wykorzystaniem aparatu T-11 w układzie kulka-tarcza, dla skojarzenia materiałowego stal--stal i styku skoncentrowanego.
EN
Issues of conducted examinations result from the tendency to insert into fuels of biocomponents as well as replacing traditional fuels, obtained from renewable sources. As model fuels methyl esters of fatty acids were accepted (FAME - Fatty Acid Methyl Esters) obtained on the basis of different vegetable oils and their solutions in diesel.For fuels marked out, physicochemical and tribological examinations were carried out to determine motion resistance and wear. Tribologcal examinations were carried out using exploiting T- 11 tester in the arrangement ball on disc, for the material association steel-steel and of concentrated joint.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad optymalizacją składu chemicznego biodegradowalnego oleju formierskiego, przeznaczonego do zastosowań w budownictwie. Badaniom poddano rafinowany olej rzepakowy oraz estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych, a także szereg mieszanek, zestawionych z wymienionych biokomponentów. Wyboru najlepszego oleju formierskiego dokonano w oparciu o badania właściwości: fizykochemicznych, eksploatacyjnych oraz ekologicznych.
EN
The authors present results of the research into the optimization of chemical composition of biodegradable former oil designed for building industry. Refined rape-seed oil, fatty acid methyl esters and some compositions of the mentioned biocomponents were investigated. On the basis of physic-chemical, working and ecological characteristics it has been selected the best former oil.
PL
Przedstawiono najważniejsze problemy dotyczące technologii wytwarzania estrów metylowych kwasów tłuszczowych ze szczególnym uwzględnieniem problemów cyrkulacji metanolu. Celem pracy była analiza możliwości zamknięcia obiegu metanolu w wybranej technologii wytwarzania estrów metylowych kwasów tłuszczowych oraz zaprojektowanie węzła odwadniania metanolu.
EN
The main problems of fatty acid methyl esters production, particularly the circulation of methanol, are presented. The objective of this work was to analyse the possibility of closing the methanol circulation in the selected technology of fatty acid methyl esters production. The project of methanol dewatering station was calculated.
EN
The recent research into the viable economy in sustainable energy from renewable sources has prompted a review into the potentials of Polish-oriented raw material sources as a catalyst for technological advance, product diversification and consumer satisfaction. The elongation of the process chain in vegetable (rape seed, potato), alcohol additives and glycerin processing has been found to drastically improve energy balances for the short processing methods adopted presently and can make Poland self sustainable in the future.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.