Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  errors
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
A novel algorithm is presented to deduce individual nodal forwarding behavior from standard end-to-end acknowledgments. The algorithm is based on a well-established mathematical method and is robust to network related errors and nodal behavior changes. The proposed solution was verified in a network simulation, during which it achieved sound results in a challenging multihop ad-hoc network environment.
EN
The accuracy of vehicle speed measured by a speedometer is analysed. The stress on the application of skew normal distribution is laid. The accuracy of measured vehicle speed depends on many error sources: construction of speedometer, measurement method, model inadequacy to real physical process, transferring information signal, external conditions, production process technology etc. The errors of speedometer are analysed in a complex relation to errors of the speed control gauges, whose functionality is based on the Doppler effect. Parameters of the normal distribution and skew normal distribution were applied in the errors analysis. It is shown that the application of maximum permissible errors to control the measuring results of vehicle speed gives paradoxical results when, in the case of skew normal distribution, the standard deviations of higher vehicle speeds are smaller than the standard deviations of lower speeds. In the case of normal distribution a higher speed has a greater standard deviation. For the speed measurements by Doppler speed gauges it is suggested to calculate the vehicle weighted average speed instead of the arithmetic average speed, what will correspond to most real dynamic changes of the vehicle speed parameters.
3
Content available Remarks and corrections to the standard ISO 6336
EN
The standard ISO 6336 for the calculation of load capacity of spur and helical gears was introduced in 2006. There were some later amendments, but several typographical and other errors. These can cause some misunderstandings during applications of the standard and are irritating for its users. This contribution seeks to highlight some aspects of the use of this standard, as well as drawing users’ attention to the errors it contains and, at the same time, properly worded content. To fully appreciate this article, the reader is advised to have a copy of the standard itself. Parts 3 and 6 of the standard are covered in the contribution.
EN
This article analyzes the technology of creating and updating a digital topographic map using the method of mapping (generalization) on an updated map with a scale of 1 : 25;000 based on the source cartographic material. The main issue in the creation of digital maps is the study of map production accuracy and error analysis arising from the process of map production. When determining the quality of a digital map, the completeness and accuracy of object and terrain mapping are evaluated. The correctness of object identification, the logical consistency of the structure, the and representation of objects are assessed. The main and the most effective method, allowing to take into account displacement errors for the relief during image processing, is orthotransformation, but the fragment used to update the digital topographic map needs additional verification of its compliance with the scale requirements of the map. Instrumental survey will help to clearly identify areas of space image closer to nadir points and to reject poor quality material. The software used for building geodetic control network should provide stable results of accuracy regardless on the scale of mapping, the physical and geographical conditions of the work area or the conditions of aerial photography.
PL
Istnieje dużo przykładów na brak wiedzy o typach, funkcjonowaniu i zasadach ochrony dzieł fortyfikacyjnych – skutkujący znacznymi błędami konserwatorskimi w zakresie ich rewaloryzacji: wprowadzania współczesnych funkcji i form architektonicznych. Dlatego podstawą rozpoczęcia prac inwestycyjnych musi być obiektywna waloryzacja istniejących obiektów: ich autentyzmu, stopnia zachowania itp. Niniejszy tekst dotyczy tej problematyki i sygnalizuje kierunki postępowania konserwatorsko-projektowego. Artykuł powstał w efekcie autorskich badań terenowych i bibliograficznych zagadnienia wartościowania zabytków architektury. Zarysowano w nim tło problematyki waloryzacji murowo-ziemnych obiektów pofortecznych. Na podstawie badań: 1) rozpoznano historyczne formy umocnień oraz rodzaje budulca, z jakiego je wykonywano, 2) identyfikowano pozostałości umocnień ziemnych oraz ich stopień i stan zachowania, ze szczególnym uwzględnieniem Fortu Cze (Piłsudskiego), 3) wyodrębniono potencjalne wartości omawianej kategorii dziedzictwa architektonicznego. Na zakończenie przedstawiono negatywny konserwatorsko przykład adaptacji Fortu Cze (Piłsudskiego), przekazujący nieprawdziwy obraz historycznego obiektu.
EN
There are many examples of the lack of knowledge about the types, functioning and principles of protection of fortification works – resulting in significant conservation errors in their revalorisation: the introduction of contemporary functions and architectural forms. Therefore, the basis for commencing investment works must be the objective valorisation of the existing objects: their authenticity, degree of preservation, etc. This text concerns this issue and signals the directions of conservation and design proceedings. The article was written as a result of original field and bibliographical research on the issue of architectural monuments valuation. The background to the problem of valorization of brick and earth post-fortifications objects has been drawn. On the basis of research: 1) historical forms of fortifications were identified and the types of building material from which they were made, 2) the remains of earth fortifications were identified as well as their degree and state of preservation, with particular emphasis on Fort Cze (Piłsudski), 3) the potential values of the discussed architectural heritage category were distinguished. At the end, a negative conservator’s example of the adaptation of Fort Cze (Piłsudski), conveying an untrue image of a historical object, was presented.
PL
Zazwyczaj staramy się pokazywać pozytywne przykłady, które inspirują i zachęcają do działania. Ale czasami trzeba uczyć się na błędach. Dlatego warto dowiedzieć się również tego, jak nie powinien wyglądać plac zabaw.
7
Content available Reducing errors in the company’s warehouse process
EN
Warehousing is a labour-intensive process, requiring warehouse operators to use different methods of work and various equipment and to be in constant motion. During this process, various types of warehousing errors can occur, which can be reduced with the introduction of a suitable strategy. A prerequisite for this is to have sufficient knowledge of the specifics of error prevention in the warehouse process that are mainly linked to how warehouse operators perceive the usefulness of modern technology, the introduction of modern work processes and their own accountability in work. This study aims to develop a strategy that takes into account these aspects and is an ideal solution for the prevention of potential errors in the warehouse process of the company.
EN
Effectiveness of operation of a weapon stabilization system is largely dependent on the choice of a sensor, i.e. an accelerometer. The paper identifies and examines fundamental errors of piezoelectric accelerometers and offers measures for their reduction. Errors of a weapon stabilizer piezoelectric sensor have been calculated. The instrumental measurement error does not exceed 0.1 × 10−5 m/s2. The errors caused by the method of attachment to the base, different noise sources and zero point drift can be mitigated by the design features of piezoelectric sensors used in weapon stabilizers.
PL
Zaprezentowano teoretyczne podstawy zagadnienia błędów w profilowych pomiarach nierówności powierzchni. Omówiono wpływ pomiarowej końcówki stykowej (w tym geometrię, nacisk i lot) oraz optycznej, bazującej na efekcie konfokalnym chromatycznym. Poruszono kwestie związane z elementem odniesienia. Przedstawiono założenia parametrów dokładnościowych w analizie topograficznej.
EN
In the paper theoretical background regarding selected errors in profile methods of surface asperities measurements were presented. The influence of a tip was discussed for stylus (including geometry, pressure and flight) and optical probe basing on confocal chromatic effect. Problems connected with translation tables was described. Basic assumptions regarding accuracy parameters in topographical analysis was shown.
10
Content available remote Błędy dotyczące kotwienia w budownictwie
PL
W artykule zwrócono uwagę na typowe błędy w projektowaniu oraz wykonawstwie systemów kotwienia w budownictwie. Omówiono normowe zalecenia dotyczące obliczeń nietypowych elementów. Przedstawiono kilka przykładów błędnego wykonania kotwienia z rzeczywistej realizacji. Skomentowano rodzaj błędów i ich przyczynę.
EN
This paper focuses on common errors in design and construction of anchors in civil engineering. Recommendations given in standards are discussed for the calculation of nonstandard elements. Examples of wrong execution of anchoring from real erection are shown. The comments are made on the types of errors and their causes.
11
Content available Grinding of the gears with high depth processing
EN
The following paper presents the analysis and synthesis of technological schemes, processes, tools and equipment for processing of conical gears and precession gears with medium module. As a result, a new method which allows to intensify the process of treatment, is proposed. It ensures a required accuracy of processing. The theoretical considerations are based on the theory of gear drives, theory of involute profiles generation and precession gears, generating machine, tool design theory and machine building technology. Methods of mathematical analysis, analytic geometry, mathematical model and 3D computer model are used. The experimental research was conducted in laboratories of the Departments of Machine Building Technology and the Department of Fundamentals of Machines Design at the Technical University of Moldova, by using machines and technological equipment for machining and testing. Experimental data processing was accomplished using approximation methods and mathematical statistics.
PL
Utrzymanie ruchu ciągów technologicznych wymaga precyzji w zakresie maksymalnie dokładnych pomiarów parametrów związanych z bezpośrednim użytkowaniem urządzeń elektroenergetycznych. W tym kontekście istotne jest stosowanie odpowiednich przyrządów pomiarowych, a co za tym idzie – odpowiedni dobór klasy dokładności przyrządu oraz precyzyjne określenie błędów pomiarowych. Opierając się na obliczeniach i pomiarach laboratoryjnych, autorzy artykułu analizują błędy pomiarowe wynikające z występowania wyższych harmonicznych w obwodach elektrycznych.
EN
The article presents a very important issue related to the impact of the presence of higher harmonics of the electric current on the correct operation of the safeguards. A mathematical analysis, computer simulations, and laboratory tests have been presented. A very high impact of the 3rd and 5th current harmonic on incorrect readings of the measured values was demonstrated. Attention has also been drawn on the further use of measurement systems created at a time when the number of powered non-linear systems was much inferior than at present. The notes given in the conclusions relate to incorrect readings of the secondary current relative to the primary current and phase shift between these currents. Also worthy of note is the fact that harmonic amplitudes are not fully transferred from the primary side to the secondary side and the excessive heating of the transformers, which is associated with the skin effect phenomenon. This situation has a very big impact on the security of the enterprises, the correctness of measurement readings, trouble-free operation of the safeguards, and ensuring the production process.
PL
W części 2 artykułu przedstawiono wybrane grupy błędów, jakie mogą występować na etapie projektowania i wydruku kodów kreskowych. Omawiane w artykule zasady znakowania opakowań zbiorczych odnoszą się również do znakowania opakowań jednostkowych. Co istotne, wyeliminowanie tego typu uchybień jest możliwe jeszcze przed wydrukiem kodów, co może przyczynić się do znacznego ograniczenia strat finansowych. We właściwym wydruku i stosowaniu kodów niezwykle istotna jest ciągła komunikacja między pracownikami odpowiedzialnymi za projektowanie opakowań a pracownikami działu logistyki wykorzystującego naniesione kody. Wymiana doświadczeń między tymi działami pozwoli na wypracowanie optymalnego sposobu znakowania produktów na każdym opakowaniu.
EN
In the 2nd part of article, the author presents the selected groups of errors that may occur during the process of designing and printing the barcodes. Principles discussed in the article are also applied to the labeling of individual packages. It’s very important to eliminate those types of errors before the code printing phase. It may contribute to reduction of financial losses or the consequences of time consuming errors. What is also crucial, proper communication and mutual exchange of experiences between the employees, involved in packaging design process and logistics processes can lead to development of the optimal method of labeling the products on every level of the packaging process.
14
Content available Budowa kwestionariusza ankietowego a wyniki badań
PL
Rozwój technologii oraz łatwa dostępność różnorodnych elektronicznych kanałów komunikacyjnych sprawiły, że badania ankietowe są jedną z chętniej wykorzystywanych metod pozyskiwania informacji w społeczeństwie informacyjnym. W artykule wskazano na mnogość czynników związanych z budową kwestionariusza, które wpływają na końcowe wyniki badań ankietowych. Na odpowiedzi udzielane przez respondentów rzutuje zarówno struktura pytań, ich kolejność, długość, forma, zastosowane skale, jak i użyte słownictwo, styl oraz sformułowania. Omówione zostały formy i sposoby prowadzenia badań ankietowych oraz ich istotne etapy. Dokonano też klasyfikacji pytań według różnych kryteriów. W dalszej części skoncentrowano się na zasadach prawidłowej budowy kwestionariuszy, jednocześnie wskazując i podając przykłady najczęstszych błędów pojawiających się przy konstruowaniu tego narzędzia i podkreślając ich wpływ na końcowy wynik badania.
EN
IT development and the availability of various electronic communication channels in the information society made surveys become one of the most often methods used to collect data. The article indicates a diversity of factors related to the construction of the survey questionnaire, which influence the final results. Answers provided by respondents are affected by the structure of questions, their order, length, form, used scales, vocabulary, style and wording. There were discussed the forms and ways of conducting surveys and their essential phases. There was also made the question-classification according to various criteria. In the next part of article the author focused on the principles of proper questionnaire structure, explained with examples the most common mistakes that may occur and their impact on the final research results.
PL
Autor podjął w pracy zagadnienia dotyczące doboru i przygotowania kandydatów do pełnienia funkcji audytora jakości jako istotny czynnik wpływający na przebieg i wyniki procesu audytu. Opracował własny schemat postępowania w tym zakresie, podzielony na 10 etapów. Wyraźnie rozdzielił działania związane z przygotowaniem audytora od przygotowania audytora wiodącego. W każdym etapie zaprezentował działania konieczne dla jego właściwego przebiegu. Poddał analizie cały zaproponowany schemat działań. Zwrócił uwagę na zagrożenia pojawiające się na poszczególnych etapach oraz podał przykłady błędów popełnianych przez organizacje. Konkludując stwierdził, że dobór i przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji audytora ma bardzo duży wpływ na efekty ich pracy. Zatem organizacja, a szczególnie osobą zarządzająca procesem audytu bierze odpowiedzialność za podejmowane działania i wynikające z nich efekty.
EN
The author of this article discussed the issues of selection and preparation of the candidates to the role of a quality auditor which appear to be important factors influencing the process itself as well as the results of an audit process. He also developed his own procedure in this respect which is divided into 10 stages. There is a clear division of activities that are related to the preparation of the auditor and those which are related to the preparation of the lead auditor. At each stage the actions which are necessary to secure a proper conduct of this preparation were presented. The whole procedure was thoroughly analysed. The author also paid attention to possible threats appearing in various stages of the procedure as well as he presented common mistakes made by organizations. In conclusion, he said that the selection as well as proper preparation of candidates to the role of a quality auditor has a significant impact on the effects of their work. Therefore, an organization and especially the person managing the audit process should take the responsibility for taking actions and the effects resulting from these actions.
PL
W części 1 artykułu przedstawiono pierwszą grupę błędów najczęściej popełnianych przy stosowaniu kodów kreskowych do znakowania opakowań zbiorczych. Analizowane materiały są wynikiem doświadczeń własnych autora, zebranych w czasie wizyt studyjnych w centrach logistycznych oraz halach sprzedażowych największych sieci handlowych FMCG działających na naszym rynku. W artykule przedstawiono błędy popełniane zarówno przy drukowaniu kodów kreskowych, jak i wynikające z ich niewłaściwego umieszczania na opakowaniach. Omówiono również dobre praktyki logistyczne pozwalające uniknąć wielu przedstawionych w artykule sytuacji. Opisane rozwiązania odwołują się wprost do europejskich i krajowych zaleceń stowarzyszenia GS1. W części 2 artykułu zostaną omówione błędy związane z wydrukiem i projektowaniem kodu kreskowego.
EN
In part 1 of the paper, the first group of the most frequently encountered errors, committed during the application of bar codes for labelling of outer packages has been presented. The analysed materials originated from the author’s own experiences, collected during his visits in logistics centres and on the markets of the major FMCG trade retailers. In the article, the errors made during printing of bar codes as well as those ones, resulting from their improper placement on packages, have been presented. Good logistic practices, allowing avoiding many discussed situations, have been shown. The described solutions refer directly to the European and national recommendations of GS1 Association. In part 2 of the paper, the errors connected with printing and designing of bar codes will be discussed.
17
Content available remote Pomiary odchyleń kątowych stołu pionowego centrum frezarskiego AVIA VMC 800
PL
Celem artykułu jest przedstawienie metody pomiarów przemieszczeń kątowych stołu obrabiarki sterowanej numerycznie AVIA VMC 800. Stół obrabiarki został tak zaprogramowany, aby realizował przemieszczenia liniowe wzdłuż osi X i Y. Do pomiarów odchyleń kątowych przemieszczeń stołu posłużył interferometr laserowy XL80 firmy Renishaw.
EN
The goal of the article is to present the measurement method of angular displacements of the table of the AVIA VMC 800 numerical control machine tool. The machine table was programmed for implementing linear displacements along the X and Y axis. For measurements of angular deflections of the table displacements, a Renishaw XL80 laser interferometer was used.
18
Content available remote Aspekty bezpieczeństwa komputerowych systemów przemysłowych
PL
Współczesny człowiek uzależnił się od działania systemów informatycznych. Wpływają one zarówno pośrednio jak i bezpośrednio na jego egzystencję. Objawia się to spektakularnie, gdy coś w takim związku idzie źle. Zdarza się słyszeć o awariach, szkodach, stratach i innych negatywnych skutkach materialnych, ludzkich i środowiskowych wynikających z błędów obsługi, zdarzeń losowych lub nieprawidłowości działania różnych systemów technicznych. W komputerowo wspomaganych systemach przemysłowych, z racji ich oddziaływania z fizycznymi procesami, należy zwrócić szczególną uwagę na względy założeń działania takich systemów i bezpieczeństwa ich funkcjonowania. Celem artykułu jest przegląd kluczowych zagadnień związanych z bezpieczeństwem systemów przemysłowych.
EN
Modern human is addicted to computer systems and its offered facilities. Various systems affect both directly and indirectly on its existence. This can be seen dramatically when something goes wrong in such a relationship. It happens to hear about the failures, damages, losses and other negative effects of the physical, personal and environmental impacts resulting from improper handling, fate reasons or malfunctions of various technical systems. The computer-aided industrial systems, due to their interaction with the physical process, it must be kept a special care in regards to assumptions of such systems and their safe operation. The paper reviews the basic aspects of security systems.
PL
Przedstawiono podstawowe mankamenty i uchybienia opróbowania złóż kopalin stałych. Podkreślono powszechny brak systematycznych opróbowań kontrolnych i oceny dokładności opróbowania w dokumentacjach geologicznych. Zwrócono uwagę na zbyt powściągliwy i niedostateczny opis opróbowania rdzeni wiertniczych i wyrobisk górniczych. Zaproponowano poszerzony zakres i układ projektu opróbowania złóż. Scharakteryzowano specyficzne problemy opróbowania złóż węgla kamiennego, wapieni i rud Cu-Ag. Na przykładzie fikcyjnego zbioru danych zilustrowano wpływ trzech rodzajów błędów opróbowania (losowego, systematycznego stałego i systematycznego proporcjonalnego) na ocenę zawartości składników chemicznych.
EN
The basic shortcomings and misconduct of deposits’ sampling were presented. The common lack of systematic control samples and the assessment of deposit sampling accuracy in geological reporting were emphasized. The attention has been drawn to too laconic and insufficient description of sampling of bore cores and mine workings. The specific problems of deposit sampling of hard coal, limestone and Cu-Ag ores were characterized. The impact of three kinds of sampling errors (random, systematic - constant and systematic – proportional) on an estimation of mean contents of chemical components was illustrated by example of fictional data set.
EN
We consider the inductive inference model of Gold [15]. Suppose we are given a set of functions that are learnable with certain number of mind changes and errors. What can we consistently predict about those functions if we are allowed fewer mind changes or errors? In [20] we relaxed the notion of exact learning by considering some higher level properties of the input-output behavior of a given function. in this context, a learner produces a program that describes the property of a given function. Can we predict generic properties such as threshold or modality if we allow fewer number of mind changes or errors? These questions were completely answered in [20] when the learner is restricted to a single IIM. In this paper we allow a team of IIMs to collaborate in the learning process. The learning is considered to be successful if any one of the team member succeeds. A motivation for this extension is to understand and characterize properties that are learnable for a given set of functions in a team environment.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.