Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ergonomic
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In the process of industrial automatization, collaborative robots are becoming an increasingly important tool in a wide range of industries. The robot assists humans in strenuous and repetitive tasks, in order to increase the productivity and well-being of the worker. The concept presented in this paper focuses on a flexible assistance function of a robot for multiple workstations simultaneously and incorporates different human-machine-interaction approaches. Therefore, an assembly table (Figure 2) with the possibility to study different concepts for one robot at the same time is designed and constructed. Aspects like ergonomics and safety are considered in the design. Additionally, a standardized data format that enables users and developers to control the robot through peripheral devices is created. As an example, gesture and voice control are discussed and evaluated.
PL
Diagnostyka stanu bezpieczeństwa pracy coraz częściej, obok tradycyjnych metod i technik ukierunkowanych na badanie przyczyn i okoliczności wypadków już zaistniałych stosuje metody wyprzedzające skierowane na badaniu potencjału zagrożeniowego. W artykule umówiono metodę porównawczo-jakościową na przykładzie stanowiska pracy: obsługa przenośnika taśmowego w wyrobisku podziemnym.
EN
Framework of diagnostics of the occupational safety state more and more often apart from the traditional methods and techniques oriented on investigations regarding the reasons and circumstances of accidents that already took place prospective advanced methods and techniques are applied, oriented on the examination of the hazard potential. The article discusses, for example, the workplace: handling a conveyor belt in an underground mine.
EN
Head movements of workers were measured in the sagittal plane in order to establish a precise and accurate assessment method to be used in real work situations. Measurements were performed using two inclinometers connected to an embedded recording system. Two quantitative analysis methods were tested, i.e., measurement of bending with an inclinometer attached to the head, and measurement of flexion/extension by using an additional inclinometer located at C7/T1. The results were also compared with a video observation method (qualitative). The results showed that bending measurements were significantly different from those of flexion/extension for angles between 0° and 20°, and angles >45°. There were also significant differences between workers for flexion >45°, reflecting individual variability. Additionally, several limitations of observational methods were revealed by this study.
EN
Purpose. The aim of this study was to investigate musculoskeletal symptoms and working conditions of university workers with and without contact with an Erggi action model. Methods. A quasi-experimental and longitudinal field study design examined effects of the Erggi action model with 3 types of questionnaires filled by 1000 university workers. The statistical analyses used logistic regression. Results. Subjects who had contact with the Erggi action model had a higher probability of weekly musculoskeletal symptoms impairing their work, perceived more possibilities to influence their musculoskeletal symptoms and had lower risk for sick leave compared to those without contact with the Erggi action model. Conclusions. The Erggi action model increases the probability of influencing workers’ musculoskeletal symptoms, decreases the number of sick leave and increases awareness of musculoskeletal symptoms and working conditions.
EN
The paper is an attempt to determine mutual relations between the length and type of activity related to intellectual work and the degree of mental fatigue and the heart rate reserve. The tests were carried out on the group of 25 persons, who through realization of particular training stages concerning operation of modern farm tractors through special logical tests and measurement of the heart rate generated information on the mental fatigue and stress during the experiment. It was found out that along with the increase of the duration of intellectual work, the time necessary for accomplishing a logical task and number of mistakes increases. It was also reported that with each test of a similar logical structure, the stress factor decreased and the process of learning took place in case of learning persons. Thus, during the last measurement, the investigated group obtained relatively better results than in the previous test.
PL
W pracy podjęto próbę określenia wzajemnych relacji między długością i rodzajem czynności związanej z pracą umysłową a stopniem znużenia psychicznego i wskaźnikiem rezerwy tętna. Badania przeprowadzono na grupie 25 osób, które realizując poszczególne etapy procesu szkolenia dotyczącego obsługi współczesnych ciągników rolniczych poprzez specjalne testy logiczne i pomiar tętna generowały informację dotycząca zmęczenia psychicznego i występującego w czasie eksperymentu stresu. Stwierdzono ze wraz ze wzrostem długości pracy umysłowej zwiększa się czas potrzebny do wykonania zadania logicznego i liczba popełnianych błędów. Zaobserwowano również, że z każdym następnym testem o podobnej konstrukcji logicznej zmniejszał się czynnik stresu oraz następował proces uczenia się badanych osób, dlatego w czasie ostatniego pomiaru badana grupa uzyskała relatywnie lepsze wyniki niż w teście wykonanym wcześniej.
EN
The article concerns issues connected with the safety of the carriage of dangerous goods. Raising a subject was justified with the rising number of cartages of these goods and the same height of the probability of the appearance of the environmental risk and remaining road users. A specificity of the arrangement was analyzed driver-vehicleenvironment, paying special attention to ergonomic determinants of working conditions of the driver. In the article data of the National Police Headquarters concerning causes of accident involving dangerous goods in the road transport was also described. Exceeding the permissible speed, the non-observance of traffic regulations, as well as the tiredness which resulted in reducing the psychophysical efficiency for the driver were regarded as the root cause of accidents. Conducted analyses allowed to effect the preliminary selection of factors, which accepting the wrong level can constitute the cause of accidents.
PL
Artykuł dotyczy zagadnień związanych z bezpieczeństwem przewozu towarów niebezpiecznych. Podjęcie tematu uzasadniono wzrastającą liczbą przewozów drogowych tych towarów i tym samym wzrostem prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia dla środowiska i pozostałych użytkowników dróg. Przeanalizowano specyfikę układu kierowca- samochód- otoczenie, zwracając szczególną uwagę na czynniki warunkujące ergonomiczne warunki pracy kierowcy. W artykule przedstawiono również dane Komendy Głównej Policji dotyczące przyczyn wypadków z udziałem towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym. Za podstawową przyczynę wypadków uznano przekroczenie dopuszczalnej prędkości, nieprzestrzeganie przepisów drogowych, a także zmęczenie, które skutkowało zmniejszeniem sprawności psychofizycznej kierowcy. Przeprowadzone analizy pozwoliły dokonać wstępnego doboru czynników, które przyjmując nieprawidłowy poziom mogą stanowić przyczynę wypadków.
7
Content available remote Ergonomia - zdrowie czy ekonomia?
PL
W artykule opisano problemy związane z ergonomią stanowiska pracy z komputerem. Wskazano elementy systemu: człowiek, komputer i środowisko pracy. Podkreślono wagę problemu w skali mikro oraz makro, a także zaprezentowano wpływ problemu na zdrowie i jakość życia oraz finanse.
EN
In the article describes the problems of ergonomie computer workstations. Indicated elements of the system: man, machine and environment. Highlighted a problem at the micro and macro scale, as well as the impact of the problem presented on the health and quality of life and public finances.
PL
Projektowanie stanowiska montażowego z wykorzystaniem modułów programowych umożliwiających spełnienie wymagań ergonomicznych oznacza wzrost efektywności pracy i korzyści ekonomicznych. Szczególnie w warunkach montażu wymagających wykonywania powtarzających się czynności i występowania znacznego obciążenia fizycznego i psychicznego. Artykuł przedstawia opracowany w ITMiA Politechniki Wrocławskiej moduł programowy pozwalający na uwzględnianie wszelkich uwarunkowań związanych z tworzeniem strefy stanowiska montażu ręcznego na etapie tworzenia projektu.
EN
Design of assembly stand with using programme modules enabling to perform ergonomic requirements, increase work efficiency and economic benefits. Especially in assembly process demanding to perform repeated actions, and resulting in physical and mental load. The paper presents elaborated in Management and Manufacturing Engineering Institute - Wroclaw University of Technology, programme module taking into consideration all conditions related with building of manual assembly stand area at the stage of project generation.
EN
The development of advanced spatial-positioning and monitoring systems for medical monitoring and emergency response using RFID & Wi-Fi technologies is a large-scale research project being conducted at the ward W21C of Foothills Hospital, Calgary, Canada by University of Calgary. The scope of this project is to support real-time location tracking of medical equipments and personnel in hospital settings. In this context, we developed an innovative, interactive, decision-support medical system for tracking of personnel and high value medical equipments. The goal behind development of such a system is to provide a convenient, easy to use interface using existing technologies that allows to visualize and analyse clinical pathways and health care provider’s workflow pattern as well as to perform time motion studies and more advanced statistical pattern analysis. While achieving this goal, we aim to also fill the existing void of documentation and present to scientific community functional issues encountered along with their importance in success.
10
Content available remote Zastosowanie inżynierii odwrotnej do modelowania uchwytów ergonomicznych
PL
Praca dotyczy praktycznego zastosowania procesu projektowo-konstrukcyjnego realizowanego zgodnie z zasadami inżynierii odwrotnej do uzyskania nowych postaci modeli wirtualnych oraz fizycznych (użytkowych) uchwytów ergonomicznych.
EN
One of elements influencing on decrease of work loading in case of a manual contact between man and machines, machineries or everyday using things is assurance of comfort of a manual handle. The comfort of manual handle depends on fitting geometrical and material features to man's hand… In this paper the author will present examples of usage reverse engineering to obtain shapes of several different ergonomic hand grips.
11
Content available Ergonomiczna ocena geometrii stanowiska pracy
PL
Jedną z podstawowych czynności wykonywanych w ramach atestacji stanowisk pracy jest ocena przestrzennego rozplanowania obszaru stanowiącego to stanowisko. Umożliwia określenie zgodności wymiarów liniowych i kątowych stanowiska pracy z wymogami wynikającymi ze zróżnicowania danych antropometrycznych potencjalnych użytkowników. Celem pracy była budowa i zastosowanie programu komputerowego umożliwiającego ocenę rozmieszczenia urządzeń sterowniczych ciągników i maszyn rolniczych. Metoda będąca przedmiotem opracowania polega na graficznym badaniu urządzeń sterowniczych względem przestrzeni określonej optymalnym obszarem pracy rąk i nóg. Aplikacja działająca na bazie AutoCada napisana w języku AutoLisp pozwoliła w szybki i bardzo precyzyjny sposób ustalić pozycje ręcznych urządzeń sterowniczych, pedałów nożnych oraz obiektywną ocenę ergonomiczną.
EN
One of Basic part of a workplace test is the estimation of geometric features of this workplace. The aim of the project was the designing and application of a computer program enabling the testing of the location of controls of tractors and agricultural machines. The method which is the subject of the present paper is based on a graphic representation of controls and indices and the estimation of the correctness of their location with respect to the optimum workspace of the operator's hands and feet. The application acting on the base of AutoCad written in AutoLisp allows a quick and precise estimation of the location of hand controls, foot pedals and their objective ergonomic test.
PL
Dla pewnego poruszania się, szczególnie na schodach, starszych i chorych osób. korzystających z balkonika. konieczne jest. żeby jego poręcze były poziome, czego nie zapewnia balkonik o sztywnej konstrukcji. Przedstawiany projekt ma rozwiązać ten problem, poprzez zastosowanie nóg o płynnie regulowanej długości. Zwolnienie zacisków utrzymujących długość nóg powoduje ich opadnięcie aż do kontaktu z podłożem, dostosowując wymiary balkonika do kształtu podłoża na którym jest używany. Kluczowym zagadnieniem jest ergonomiczne zaprojektowanie dźwigni zwalniających zaciski.
EN
Safe mobility in walking frames is very important for their users, especially for the ill and elderly who have to climb the stairs. In order to guarantee safe mobility, handles of the equipment must be horizontal. However, the walking frames which do not have adjustable parts cannot meet this necessary requirement. In the design described here. the problem is solved by installing height adjustable legs. Releasing the clamps which control the length of the legs makes them fall down to the ground. That allows adaptation of the size of the walking frame to the structure of the ground on which we walk. The key point is an ergonomic design of clamp releasing levers.
PL
W pracy przedstawiono wielowariantową koncepcję stanowiska operatorskiego robota chirurgicznego do tkanek miękkich, zapewniającego naturalne, intuicyjne prowadzenie narzędzia robota oraz ergonomiczne warunki pracy chirurga. Stanowisko jest przystosowane do współpracy z robotem RobInHeart®, opracowywanym pod auspicjami Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii.
EN
The paper presents two alternatives of operator's station for soft tissues surgical robot, assuring natural, intuitive manipulation of surgical tool and ergonomic conditions of surgeon's work. The station will co-operate with robot RobIn Heart®, realized by the Foundation of Cardiac Surgery Development.
PL
W artykule omówiono zastosowanie analiz ergonomicznych w wirtualnym prototypowaniu wybranych narządzi chirurgicznych używanych podczas operacji alloplastyki stawu biodrowego. Analizie poddano sylwetki, jakie przyjmują chirurdzy podczas zabiegu stosując wybrane narzędzia chirurgiczne. Przeprowadzona analiza ergonomiczna pozwoli na weryfikacje i zmiany konstrukcji wybranych narzędzi używanych podczas zabiegu alloplastyki stawu biodrowego.
EN
Application of ergonomics analyses in a virtual prototyping of the selected surgical tools employed during hip alloplasty was discussed m the paper. Silhouettes of postures which surgeons take during the operation using the selected surgical tools were analysed. The ergonomics analysis will enable to verify and change a design of the selected surgical tools employed during hip alloplasty.
PL
W pracy przedstawiono projekt ergonomicznego siedziska do pracy przy komputerze, a następnie analizę wytrzymałościową jego konstrukcji. Wyniki obliczeń pozwoliły na zweryfikowanie użytych do jego budowy elementów i materiałów, a także ocenę bezpieczeństwa podczas korzystania z siedziska.
EN
The project of ergonomic seat for work with computer and strength analysis of its construction in this paper were presented. The results of calculations admitted of verification elements and materials used to its building. Obtained results allowed estimating safety during use from this seat too.
PL
Wykorzystując matę naciskową oraz fantomy bioder i ud 5 centylowej kobiety i 95 centylowego mężczyzny wykonano pomiary wartości i rozkładu sił na różnego typu krzesłach. Badania przeprowadzono także na reprezentatywnej grupie 50 osób. Na podstawie porównania wyników otrzymanych z pomiarów z wykorzystaniem fantomów i badań osób dorosłych określono kryterium twardości siedziska rehabilitacyjnego.
EN
Using measuring mat and dummy of hip and thigh of 5 centile woman and 95 centile man there were measured values and force distribution on the different chairs. In the same conditions there were also tested 25 male and 25 female volunteers. On the basis of the results obtained from the dummy and tested adult persons there was specified the criteria of the stifmess of rehabilitation chair.
EN
As a marked increase in the number of musculoskeletal disorders was noted in many industrialized countries and more specifically in companies that require the use of hand tools, the French National Research and Safety Institute (INRS) launched in 1999 a research project on the topic of integrating ergonomics into hand tool design, and more particularly to a design of a boning knife. After a brief recall of the difficulties of integrating ergonomics at the design stage, the present paper shows how 3 design methodological tools. Functional Analysis, Quality Function Deployment and TRIZ.have been applied to the design of a boning knife. Implementation of these tools enabled us to demonstrate the extent to which they are capable of responding to the difficulties of integrating ergonomics into product design.
EN
In recent years, in view of the transformation in education in the Russian Federation, it has been necessary to introduce different technical facilities and new educational methods into the educational process. An introduction of training systems into the educational process concerns every educational method. New methods use various results from such fields as pedagogy, psychology, cybernetics, mathematics, and linguistics. Automated training systems consist of 3 components: informational, didactic, and ergonomic. This paper considers 2 components: didactic and ergonomic. They provide maximum learning with minimum energy consumption on the part of the trainee, in acceptable working conditions. As an example, this paper considers educational systems of calculus mathematics and mathematical geophysics realized in the Novosibirsk State University and Institute, Russian Federation.
EN
The development of ergonomic tools responds to health protection needs on the part of workers, especially the work related musculoskeletal disorders of the upper limbs and to the development of ergonomic tools to take into account the needs of the factories. Only an ergonomic design process can enable tool manufacturers to meet these requirements. Three factors are involved: integration of ergonomics into the design process, definition of the different ergonomic stages involved, and finally knowledge of the different factors involved in hand tool design. This document examines these 3 elements in more detail and presents briefly a project of research whose main purpose is to integrate ergonomic criteria into a design process.
20
Content available remote Ergonomia pracy w systemie informatycznym
EN
The paper explains the concept of "ergonomics" and its place in a management information system. It also describes basic recommendations related to ergonomics of work with a computer and results of investigations within ergonomics of management information system in Szczecinian computer firms.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.