Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 370

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ergonomia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
EN
The aim of the following research it to provide assumptions for creating workflow efficiency model that can be implemented in repeatable production workstations. One of the main components of this model are human activities and their interactions with other elements of working environment: human and artefacts. Recognition of patterns of human behaviours within working processes gives the opportunity to find critical points that influence workflow efficiency. The subject of research is a working process existing in meat producing plant. The main method used for recognizing human activity patterns was observation and qualitative and quantitative assessments of operational activities based on video registration. Particularly, human activities were analyzed under ergonomics criteria in order to proof dependencies between process efficiency and specific ergonomic factors forming working conditions at meat plant.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad ergonomią manipulatorów karabinków projektu RAWAT. Dotychczasowa eksploatacja karabinków przyniosła wiele wniosków i uwag, między innymi dotyczących manipulatorów broni. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom użytkowników postanowiono zmodyfikować rękojeść przeładowania, odbijacz łusek, spust oraz dźwignię bezpiecznika. Elementy te zostały przeprojektowane, wykonane technologią druku 3D, a następnie przebadane. Podczas badań zmodyfikowane elementy sprawdzano pod względem działania i wygody użytkowania. Testy obejmowały czynności obsługowe broni oraz strzelania amunicją bojową.
EN
Results of tests on ergonomics of the handles for RAWAT project rifles are presented in the paper. The use of the rifles in the past has brought many conclusions and comments concerning the rifle handles as well. In order to cope with the expectations of customers it was decided to modify the reloading grip, deflector of cases, trigger and the safety catch. These components were redesigned, and fabricated by 3D printing technology to be finally tested. The modified components were examined by testing the functionality and convenience of using. The tests contained the handling of the rifle and firing with live ammunition.
PL
Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz… [44] Tematyka zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, coraz częściej popularyzowana w świecie biznesu, nadal stanowi dość mało rozpoznany obszar działalności polskich przedsiębiorstw. Niniejszy artykuł porusza ważką kwestię promocji zdrowia w miejscu pracy jako czynnika zwiększającego efektywność pracy oraz jego wpływ na osiąganie wysokiej jakości produktu. Publikacja omawia znaczenie postawy prozdrowotnej i sposobów jej kształtowania w przemyśle jachtowym na przykładzie pracy formierza-laminiarza. Uszczegółowionej analizie poddana zostaje kwestia zmniejszania uciążliwości i szkodliwości czynników występujących podczas naprawy błędów powstających w procesie laminowania jachtu. Artykuł wieńczą propozycje możliwych do wdrożenia aktywności prozdrowotnych zarówno w pracy, jak i poza miejscem pracy. Publikacja wchodzi w skład cyklu prezentującego różne aspekty zarządzania procesowego w przemyśle stoczni jachtowych. Artykuł koncentruje się na procesie zarządzania kapitałem ludzkim w świetle orientacji prozdrowotnej.
EN
Noble health, no one will find out how you taste, until you break...1 The subject of employee health and safety is increasingly popularized in the business world, it is still a relatively unknown area of activity of Polish enterprises. This article addresses the important issue of health promotion in the workplace as a factor in increasing work efficiency and its impact on achieving high quality product. The publication discusses the importance of pro-health attitude and methods of its formation in the yacht industry on the example of the work of a laminator. The issue of reducing the nuisance and harmfulness of factors occurring during the repair of errors arising in the process of laminating a yacht is subjected to a detailed analysis. The article ends with a proposal of health-promoting activities that can be implemented both at work and outside work. The publication is part of a cycle presenting various aspects of process management in the yacht shipyard industry. The article focuses on the process of human capital management in the light of health orientation.
EN
The article describes research related to detecting the feeling of premature fatigue while driving by disabled people. Based on the analysis of the literature on driving by drivers with a significant degree of disability, and based on the authors' experience, two groups of drivers were selected: with paraplegia and tetraplegia. The tests were carried out on vehicles equipped with devices of the following types: handle mounted on the steering wheel, the mechanism for manual operation of gas and brake, automatic gearbox. To identify the phenomenon of premature fatigue, we proposed its definition, measures, and two detection methods. Some measures were quantitative, for example, the number of occurrences of the phenomenon in a given statistical sample, while others were qualitative, for example, the time of occurrence since the biginning of driving. Test methods included driving in real traffic and on the maneuvering yard. Tests conducted in road traffic showed the actual time of occurrence of the studied phenomenon. On the other hand, experiments on the maneuvering area aimed at intensifying operations performed by the driver and, as a result, reducing the time of examination. The assessment of the correctness of the results of the presented method of detecting the feeling of premature fatigue consisted of (i) assessing the convergence of test results from road tests and the maneuvering yard, (ii) compliance of the assessment of the tested devices using individual measures of the studied phenomenon and (iii) comparison of the current test results with the reputation of devices on the market. The research allowed us to identify adaptive devices that caused the feeling of premature fatigue to the most significant and lowest extent. On this basis, in a properly selected research sample of drivers with disabilities, the ergonomics of individual devices can be assessed. At the same time, using the single-person method, you can evaluate the appropriateness of the device selection for a given driver.
PL
W artykule opisano badania związane z wykrywaniem odczucia przedwczesnego zmęczenia podczas prowadzenia pojazdu przez osoby niepełnosprawne. Na podstawie przeprowadzonej analizy literatury dotyczącej problematyki prowadzenia pojazdów przez niepełnosprawnych kierowców ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz na podstawie doświadczenia Autorów, wytypowano dwie grupy kierowców: z paraplegią i tetraplegią. Badania przeprowadzono na pojazdach wyposażonych w urządzenia następujących typów: uchwyt zamocowany na kole kierownicy, urządzenie do ręcznej obsługi gazu i hamulca, automatyczna skrzynia biegów. W celu identyfikacji zjawiska przedwczesnego zmęczenia opracowano: definicję zjawiska, jego miary możliwe do wykorzystaniaw badaniach oraz dwie metody wykrywania. Niektóre miary miały charakter ilościowy, na przykład liczba wystąpień zjawiska w określonej próbie statystycznej, a inne jakościowy, na przykład czas wystąpienia od momentu rozpoczęcia prowadzenia pojazdu. Metody badań obejmowały prowadzenie pojazdu w rzeczywistym ruchu drogowym oraz na placu manewrowym. Testy prowadzone w ruchu drogowym pokazywały rzeczywisty czas pojawiania się badanego zjawiska. Natomiast eksperymenty na placu manewrowym miały na celu intensyfikację wykonywanych przez kierowcę operacji i w efekcie skrócenie czasu badania. Ocena poprawności wyników prezentowanej metody wykrywania odczucia przedwczesnego zmęczenia polegała na: ocenie zbieżności wyników badań z testów drogowych i z placu manewrowego, zgodności oceny badanych urządzeń za pomocą poszczególnych miar badanego zjawiska oraz zbieżności wyników badań z renomą poszczególnych urządzeń na rynku. Przeprowadzone badania pozwoliły na identyfikację urządzeń adaptacyjnych, które w największym oraz najmniejszym stopniu powodowały odczucie przedwczesnego zmęczenia. Na tej podstawie, w odpowiednio dobranej próbie badawczej kierowców z niepełnosprawnościami można oceniać ergonomię poszczególnych urządzeń. Jednocześnie, przy zastosowaniu metody dla pojedynczej osoby, można oceniać słuszność indywidualnego doboru urządzeń dla danego kierowcy.
PL
Instalacje i urządzenia wentylacji (klimatyzacji) mechanicznej w przemyśle spożywczym, mogą przenosić różne bakterie chorobotwórcze np. powodujące zapalenie płuc (choroba legionistów). Na odczucie parametrów mikroklimatu w pomieszczeniach produkcyjnych przez ludzi mają wpływ czynniki zależne od człowieka (stan zdrowia, indywidualne odczucie temperatury itp.) oraz czynniki niezależne od człowieka (parametry fizyczne powietrza, świeżość i czystość powietrza itp.). Skażenia mikrobiologiczne urządzeń technologicznych oraz urządzeń i instalacji, m.in. wentylacyjno-klimatyzacyjnych, wpływają na rozwój bakterii chorobotwórczych. Ilość powietrza dostarczana lub usuwana z pomieszczenia zależy od jego użytkowania i obciążenia zapachami oraz materiałami szkodliwymi. W następstwie powstawania punktu rosy w instalacjach wentylacyjnych mogą wystąpić tzw. zarodki kondesacji, zawarte w powietrzu, na których osadza się para wodna przy przesyceniu powietrza. Istotny wpływ na komfort w pomieszczeniach ma prędkość przepływu powietrza w strefie przebywania ludzi. W pomieszczeniach produkcyjnych tam, gdzie dbałość o najwyższą jakość powietrza stanowi kwestię priorytetową, stosuje się dezynfekcje promieniową jonizacją katalityczną. W pomieszczeniach produkcyjnych przemysłu spożywczego o podwyższonym standardzie mikrobiologicznym nie należy stosować układów wentylacyjnych z recyrkulacją powietrza.
EN
Mechanical (air-conditioning) ventilation systems and equipment in the food industry may transfer various pathogenic bacteria causing, for instance, pneumonia (Legionellosis). Microclimate parameters in manufacturing shops felt by people area affected by: human factors (health, individual temperature perception etc.) and non-human factors (air physical parameters, air freshness and cleanliness etc.). Microbiological contamination of process equipment, machines and systems such as ventilation and air-conditioning equipment causes growth of pathogenic bacteria. The amount of air supplied and removed from a room depends on its use and load of odours and hazardous material. As a result of dew point formation in ventilation systems may appear the so-called air-borne condensation nuclei on which steam settles when the air gets oversaturated. The air flow rate has a material influence upon comfortable conditions in human inhabited zones. In manufacturing shops where the highest air quality is apriority, radial disinfection by means of catalytic ionization is applied. In food industry manufacturing shops of higher microbiological standard, ventilation systems based on air re-circulation should not be used.
EN
Built environment of Polish cities, both external and internal is polluted not only with chemical and physical harmful particles, but also with a number of diversified, continuous sounds, which may in substantial way negatively affect psychological and physical well-being of humans. Moreover, in extreme situations sound may damage vital organs of organisms and at daily occasions negative exposure may cause a number of problems in a longer time perspective. Noise produced by traffic, loudness of school brakes, shouts and car-horns, humming of air condition devices and ducts, air traffic, plus many more, are exposing city users not only on shorter or longer hearing losses, but also on vibration of internal organs and raising of overall anxiety. At the same time, cities are also filled with positive sounds, which allow to lower the blood pressure, calm and relax residents, like: birds singing, leaves and rain humming, water floating, and so on. Hence, this article was devoted towards presentation of research outcomes on pursuit for ‘cleaner’ and higher quality of sound environment in everyday city, in order to create safer and more ergonomic permanent, day-to-day living conditions.
PL
Zbudowane środowisko polskich miast, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, jest zanieczyszczone nie tylko szkodliwymi cząstkami chemicznymi i fizycznymi, ale także szeregiem zróżnicowanych dźwięków, które w istotny sposób mogą negatywnie wpłynąć na dobrostan psychiczny człowieka. Co więcej, w ekstremalnych sytuacjach dźwięk może fizycznie uszkodzić ważne organy organizmu, a w warunkach codziennych negatywna stała, choć niewielka ekspozycja może powodować wiele problemów zdrowotnych, rozwijających się w dłuższej perspektywie czasowej. Hałas powodowany przez ruch, głośność przerw szkolnych, buczenie urządzeń klimatyzacyjnych i wiele innych, naraża mieszkańców miasta nie tylko na krótko- lub długoterminowe ubytki słuchu, ale także na wibracje narządów wewnętrznych i wzrost ogólnego niepokoju. Jednocześnie miasta są również wypełnione korzystnymi dźwiękami, które pozwalają obniżyć ciśnienie krwi, uspokoić i zrelaksować mieszkańców, takimi jak: śpiew ptaków, szum liści i deszczu, przepływanie wody itp. Ten artykuł został poświęcony prezentacji wyników badań dotyczących dążenia do czystszego i wyższej jakości środowiska dźwiękowego we współczesnym mieście w celu stworzenia stałych, bezpieczniejszych i bardziej ergonomicznych codziennych warunków życia.
7
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy jakości wykonywania zadań koordynacji dwuręcznej. Badania przeprowadzono na czterech grupach zróżnicowanych ze względu na płeć i wiek (20-30 lat i 60-67 lat). Badani wykonywali zadania koordynacji dwuręcznej opracowane w CIOP-PIB oraz testy zawarte w Wiedeńskim Systemie Testów. Wyniki pokazują znaczące różnice w wartościach wskaźników jakości i sterowania pomiędzy grupą osób młodszych a grupą osób starszych. Silniejsze zróżnicowanie zaobserwowano w zadaniach koordynacji dwuręcznej. Większe różnice występują także ze względu na wiek niż ze względu na płeć.
EN
The article presents the results of the quality analysis of performing bimanual coordination tasks. The study was conducted on four groups differentiated by gender and age (20-30 years and 60-67 years). The subjects performed two-hand coordination tasks developed at CIOP-PIB and tests included in the Vienna Test System. The results show significant differences in the values of control quality indicators between the group of younger people and the group of older people. Stronger differentiation was observed in the bimanual coordination tasks. There are stronger differences in terms of age than of gender.
EN
Stemming plugs are one of the widely used accessory in surface mining operations. Stemming plugs assist conventional stemming material in gas retention and help in better fragmentation and explosive utilization. Effective use of the stemming plugs results in economic benefits and enhance the efficacy of the project. Economic and productive viability of stemming plugs have been conducted in depth by different researchers. Addition of stemming plugs to a new system requires ergonomic challenges for operators conducting drilling and blasting operation. Induction of a newer product in already established system is subject to overall positive feedback. This work investigates ergonomics of three different stemming plugs introduced to a limestone quarry in Pakistan. The stemming plugs were evaluated based on extra time needed, workers feedback, failures during operation, recovery time after failure and number of extra equipment required to carry out the operation. Points based matrix was established with likeliness of each plug and based on overall scores stemming plug 1 was most acceptable followed by stemming plug 3. Stemming plug 2 was disliked by operation and did not reach the level of acceptability of operators. This work will help stemming plug making industry in adapting to best practices by incorporating ergonomics of plugs in designing. Literature shows no previous work on ergonomics of stemming plugs.
PL
Postępujący proces starzenia się społeczeństwa jest rozpatrywany głównie w kategoriach problemu demograficznego, który wywiera niekorzystny wpływ na politykę ludnościową, a także generuje koszty związane z zagwarantowaniem właściwego systemu opieki nad osobami starszymi. Jest to niezwykle istotne zagadnienie, dlatego w ostatnich latach w Polsce toczy się publiczna debata na temat modyfikacji systemu emerytalnego. Problem pracowników w starszym wieku będzie się stawał coraz bardziej powszechny, dlatego podjęto tematykę dotyczącą ergonomicznego przygotowania stanowiska pracy, co pozwoli na poprawę komfortu pracy, a także może się przyczynić do uzyskania większej wydajności pracy. W artykule przedstawiono istotę ergonomii w środowisku pracy. Wskazano również, jak wraz z wiekiem zmieniają się predyspozycje pracowników oraz ich właściwości psychofizyczne. W ramach części empirycznej zaproponowano pewnego rodzaju zalecenia ergonomiczne, które poprawiły komfort pracy osób starszych w zakładzie pracy, w którym przeprowadzono eksperyment naukowy.
EN
The progression of aging of a society is considered mainly in the categories of a demographic problem, which has a negative impact on population policy, and also generates costs related to guaranteeing an appropriate care system for the elderly. This is an extremely important issue, which is discussed in Poland as a public debate on the modification of the pension system. Problems of older workers will become more and more common, therefore the article focuses on the subject of ergonomic preparation of the workplace, which will improve work comfort and may also contribute to higher work efficiency. The article presents the essence of ergonomics in the work environment. It also indicates how the predispositions of employees and their mental and physical characteristics change with age. In the empirical part of the paper, some ergonomic recommendations were proposed, which improved the working comfort of older people in the workplace in which the scientific experiment was carried out.
10
Content available Egzoszkielety w branży motoryzacyjnej
PL
Egzoszkielety stają się coraz bardziej interesujące dla przemysłu motoryzacyjnego, aby wspierać w sposób ergonomiczny pracowników i dodatkowo zwiększać możliwości w systemie produkcyjnym. Dziś najtrudniejszym wyzwaniem jest wykrywać, konstruować i oceniać wszystkie efekty zastosowania egzoszkieltu. Zwłaszcza ocena ergonomiczna jest jednym z głównych priorytetów związanych z integracją zewnętrznych szkieletów w przemyśle w celu oceny wszystkich istotnych wpływów. Celem niniejszego raportu jest prezentacja obecnie dostępnych egzoszkieletów oferowanych dla branży motoryzacyjnej. W artykule ukazano, z jakimi problemami i wyzwaniami mają do czynienia ich konstruktorzy, użytkownicy oraz w jakim kierunku zmierza rozwój tych produktów.
EN
Exoskeletons are becoming more and more interesting for the industry to support workers in an ergonomic way and further to increase the possibilities in the production system. Today, the most difficult challenge is to constantly detect, construct and evaluate all the effects of an exoskeleton. Ergonomic assessment is in particular one of the main challenges associated with the integration of external skeletons in industry to assess all relevant impacts. The purpose of this report is to present currently available exoskeletons offered for the automotive industry. The article shows what problems and challenges constructors and users have to face and in which direction the development of these products is heading.
EN
Provision of professional work is very often associated with the worker's exposure to the occurrence of various types of threats. Some of the most important include those related to physical overload. Excessive strain on the musculoskeletal system can lead to muscle, ligament and tendon injuries. Therefore, it is necessary to evaluate the workplace in terms of its ergonomics. This paper presents the assessment of the load of the worker's movement system using the REBA method, which takes into account the location of: head with neck, torso, lower limb, as well as hands with the wrist, forearm and arm.
PL
W artykule zawarto analizę wyników badań ankietowych przeprowadzonych w kopalniach JSW S.A. oraz w kopalni Premogovnik Velenje, dotyczących komfortu użytkowania kolejek podwieszonych. Przedstawiono także wyniki analizy ergonomicznej typowego wozu do przewozu ludzi w górniczym transporcie pomocniczym.
EN
The article contains an analysis of the results of surveys conducted in the JSW S.A. mines. and at the Premogovnik Velenje mine. The study concerned comfort of use of suspended monorails. Results of ergonomic analysis of a typical car for transporting people in mining auxiliary transport are also presented.
EN
The second edition of the Independent Farmers' Opinion Poll (IFOP 2018) resulted in a database of 600 subjective and reliable opinions used for the analysis of the ergonomics and safety of farm tractors. The poll was conducted in all regions of Poland and resulted in Polish farmers’ opinions of several dozen parameters of tractors, which are basic machines on each farm. John Deere won the second edition of the Independent Farmers' Opinion Poll as users of these tractors considered them the most ergonomic and safest during long-term operation. Like in the first edition (650 questionnaires), the users were the most critical about the insufficient number of compartments in the tractor cab.
PL
Po zakończeniu II edycji Niezależnego Badania Opinii Rolników (NBOR 2018) otrzymano bazę 600 subiektywnych i rzetelnych opinii do analizy o ergonomii i bezpieczeństwie w użytkowaniu ciągników rolniczych. Badanie swym zasięgiem objęło cały kraj i pozwoliło poznać opinie polskich rolników o kilkudziesięciu parametrach podstawowej maszyny w każdym gospodarstwie. Zwycięzcą II edycji według użytkowników zostały ciągniki firmy John Deere, które uznano za najbardziej ergonomiczne i bezpieczne podczas wieloletniej eksploatacji. Podobnie jak w I edycji (650 ankiet) użytkownicy najwięcej zastrzeżeń mieli do niewystarczającej liczby schowków w kabinie ciągnika.
EN
In the process of industrial automatization, collaborative robots are becoming an increasingly important tool in a wide range of industries. The robot assists humans in strenuous and repetitive tasks, in order to increase the productivity and well-being of the worker. The concept presented in this paper focuses on a flexible assistance function of a robot for multiple workstations simultaneously and incorporates different human-machine-interaction approaches. Therefore, an assembly table (Figure 2) with the possibility to study different concepts for one robot at the same time is designed and constructed. Aspects like ergonomics and safety are considered in the design. Additionally, a standardized data format that enables users and developers to control the robot through peripheral devices is created. As an example, gesture and voice control are discussed and evaluated.
PL
Artykuł omawia problemy związane z bezpieczeństwem pracy pracownika sklepu budowlanego — kierownika magazynu, kasjera i kierowcy. Omówiono wybrane aspekty ergonomii i bezpieczeństwa na wymienionych stanowiskach pracy. Przedstawiono wyniki badań ankietowych w wybranej grupie pracowników w omawianym przedsiębiorstwie.
EN
The article discusses problems related to the work safety of a building store — warehouse manager, cashier and driver. Selected aspects of ergonomics and safety at the aforementioned workstations were discussed. The results of questionnaire surveys in a selected group of employees in the discussed company regarding the problem of work safety were presented.
EN
In addition to compliance with requirements concerning specific protective properties, protective clothing should also provide a sense of comfort to the user. No clearly identified evaluation criteria for the ergonomic properties of protective clothing is currently available. Methods applied do not allow for quantitative assessment of protective garments that enables to compare the various types of clothing. A new methodology of testing and ergonomic evaluation of protective clothing based on comparative studies of protective clothing versus reference clothing was developed herein. The use of reference garments enable a quantitative ergonomic assessment of protective clothing by placing it in an appropriate comfort class. Ergonomic studies in accordance with the methodology developed were carried out on two types of protective clothing, i.e. protective clothing for firefighters and clothing that protects against chemical agents. Based on these studies, the protective clothing was assigned to an appropriate comfort class.
PL
Odzież ochronna, poza spełnieniem wymagań w zakresie określonych właściwości ochronnych, powinna również zapewniać użytkownikowi poczucie komfortu. Obecnie nie ma jasno określonych kryteriów oceny właściwości ergonomicznych odzieży ochronnej. Zastosowane metody nie pozwalają na ilościową ocenę odzieży ochronnej, która umożliwiłaby porównanie różnych typów odzieży. Opracowano nową metodykę badań i oceny ergonomicznej odzieży ochronnej, opartą na badaniach porównawczych odzieży ochronnej z odzieżą referencyjną. Użycie odzieży referencyjnej umożliwia ilościową ocenę ergonomiczną odzieży ochronnej poprzez zakwalifikowanie jej do odpowiedniej klasy komfortu. Badania ergonomiczne zgodnie z opracowaną metodyką przeprowadzono na dwóch rodzajach odzieży ochronnej, tj. odzieży ochronnej dla strażaków i odzieży chroniącej przed czynnikami chemicznymi. Na podstawie tych badań odzież ochronna została zakwalifikowana do odpowiedniej klasy komfortu.
PL
Praca pielęgniarek wiąże się z narażeniem na szkodliwe czynniki chemiczne, biologiczne i przeciążenia układu ruchu, co negatywnie wpływa na ich zdrowie. Większość z nich cierpi z powodu bólu kręgosłupa, a także wskazuje związek między wykonywaną pracą a zdrowiem fizycznym oraz psychicznym. Dolegliwości bólowe nasilają się głównie przy utrzymywaniu długotrwałych, wymuszonych pozycji ciała oraz przy dźwiganiu ciężkich rzeczy. Niedostateczna ilość sprzętu pomocniczego i jego nieodpowiedni stan techniczny, a także problemy natury ergonomicznej to dodatkowe elementy zwiększające ryzyko wystąpienia dolegliwości u pielęgniarek.
EN
The work of nurses is associated with exposure to harmful chemical and biological factors, as well as overload of the motor system, which negatively affects their health. Most nurses sufler from back pain and indicate the link between work and physical and mental health. Pain complaints increased mainly while maintaining long-lasting, forced body positions and when carrying heavy things. We should also pay attention to the insufficient amount of auxiliary equipment in the care of the patient or if existing its poor technical condition.
PL
Zapewnienie wygody widzenia, komfortu wykonywania pracy i dobrego samopoczucia pracowników jest istotne zarówno ze względu na ograniczenie zmęczenia, dolegliwości i różnego rodzaju schorzeń, jak i utrzymanie wydajności pracy. Ergonomia widzenia jako nauka zajmująca się kształtowaniem wzrokowych warunków pracy w celu dostosowania ich do możliwości psychofizycznych człowieka, poszukuje m.in. nowych metod kształtowania przyjaznego i prozdrowotnego środowiska świetlnego i wizualnego w miejscu pracy.
PL
W artykule przedstawiono specyficzne problemy bezpieczeństwa pracy i ergonomii występujące w procesach łączenia struktur statków powietrznych. Wielu pracowników w przemyśle lotniczym w Polsce uczestniczy w procesach łączenia materiałów za pomocą nitowania, klejenia lub zgrzewania. W artykule opisano typowe wypadki przy tych pracach i omówiono charakterystyczne zagrożenia i uciążliwości występujące przy wykorzystaniu różnych technologii łączenia stosowanych w przemyśle lotniczym. W artykule podano także przykłady wyposażenia pracy oraz działań prewencyjnych służących poprawie komfortu pracy podejmowanych w istniejących uwarunkowaniach prawnych i techniczno-organizacyjnych.
EN
The article presents particular problems of occupational safety and ergonomics in aircraft assembly. Many employees in the aircraft industry in Poland participate in processes of joining materials by riveting, gluing or welding. The article describes typical accidents that may happen during such works and discusses distinctive risks and strenuousness present during application of different technologies of aircraft assembly. The article also provides examples of work equipment and prevention measures for improvement of safety and comfort at work undertaken in the existing legal and technical-organizational conditions.
PL
W artykule omówiony został problem obciążenia układu mięśniowo szkieletowego osoby realizującej proces mycia samochodu na bezobsługowej myjni samochodowej. Wykorzystując analizę poklatkową dokonano chronometrażu zmian posturalnych w czasie czynności mycia poszczególnych elementów karoserii samochodu osobowego. Stopień obciążenia układu mięśniowo szkieletowego pracownika określono metodą Ovako Working Posture Analysis System. Odnotowano, że wszystkie zidentyfikowane pozycje ciała pracownika były wymuszone a układ posturalny świadczył najczęściej o pierwszej i drugiej kategorii obciążenia generując tym samym średni poziom obciążenia statycznego.
EN
The purpose on the thesis is the analyses to determine the impact of the type of physical activity associated with the selected production process on the size and structure of the static load of the human musculoskeletal system by work. On the basis of a time-lapse analysis postural changes of employee was analyzed. The load on the musculoskeletal system of the employee was determined using the OWAS method. In all the cases of physical work analyzed, the positions of the individual elements of the body were imposed due to the character of the activities performed. The attitude of the employee's body position during the work can qualify for the first and second load categories. There is no need to make sudden changes at the workstation but it may be necessary in the future.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.