Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ergonomia pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Właściwy dobór rękawic oraz egzekwowanie ich stosowania to budowanie kultury bezpieczeństwa, która wpływa na mniejszą liczbę wypadków. Kto odpowiada za ich stosowanie? Komu najbardziej powinno zależeć na bezpieczeństwie w tym zakresie i jakie mogą być skutki niestosowania rękawic?
PL
Magazyn jest specyficznym środowiskiem pracy, w którym w ostatnich latach wprowadzono wyjątkowo wiele innowacji – nowych narzędzi pracy. W zamyśle ich twórców powinny odpowiadać na potrzeby klientów, zwiększać efektywność procesów i usprawniać pracę ludzi. To wariant idealny. Czy jednak zawsze tak jest? Czy da się pogodzić dążenie do uzyskania maksymalnej efektywności z koniecznością zapewnienia ergonomii, a – w konsekwencji - komfortu pracy?
3
Content available remote Przystosowanie stanowiska pracy i ochrona zdrowia pracowników w czasie epidemii
PL
W związku z trwającą epidemią wirusa SARS-CoV-2, pracodawcy zmuszeni są do podjęcia szczególnych kroków, mających na celu zarówno utrzymanie ciągłości pracy w zakładzie, jak i zapewnianie właściwej ochrony zdrowia pracowników. Zalecenia Ministerstwa Zdrowia dotyczące wysyłania pracowników na pracę zdalną podczas epidemii (jeżeli pozwala na to specyfika pracy), zostały potraktowane bardzo sumiennie przez większość pracodawców Według badań kwestionariuszowych, opublikowanych przez Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor (badanie przeprowadzone przez 4P na reprezentatywnej próbie 1010 Polaków w wieku 18-75 lat, w dniach 25-27 marca 2020 r.), prawie 33% pracowników wykonywało swoje obowiązki całkowicie lub częściowo zdalnie.
EN
In India, the population of about eight lacks people who are engaged in riding cycle rickshaw as an occupation. It is an unorganized sector of India. A cycle rickshaw is a modified form of bicycle which is the cheapest mode of transportation for carrying passengers, luggage and goods. Many tasks connected with this occupation are associated with strenuous body postures, and some body movements typical for this job which, when combined with a heavy load, result in frequent work-related musculoskeletal disorders (WMSDs).Working postures were analyzed by means of Rapid Upper Limb Assessment (RULA) tool and Rapid Entire Body Assessment (REBA) tool in order to determine the area of discomfort. The outcome of the research is beneficial for manufactures of cycle rickshaws and similar products well as users of such products, including cycle rickshaw operators. Some suggestions were given to have increase the comfort and safety level.
EN
The article shows issues of using computer-aided technologies for ergonomic analysis at worksplaces using a dedicated tool in the Delmia environment. The scope of the ergonomic evaluation has been limited to the analysis of RULA and NIOSH, the data needed for it was gathered on the basis of observation, interview and task analysis. The results of the research showed the strenous nature of the work, therefore improvements within undertaken workplace area were proposed and re-analyzed. The obtained results proved reduction of strenousness, which was the basis for the practical implementation of the proposed changes.
PL
Warunki pracy to czynnik znacząco wpływający na efektywność realizowanych procesów obróbki, a tym samym na efektywność przedsiębiorstwa. Warunki pracy na stanowisku roboczym są bardzo istotne również z tego powodu, że w dużym stopniu determinują komfort psychiczny pracowników, m.in. dlatego, że mają pośredni wpływ na ich zdrowie. Właściwe zorganizowanie środowiska pracy, zapewniające poprawne jej warunki, wymaga przeprowadzania regularnych badań. Autor wskazuje jakie zagrożenia wypadkowe może generować obróbka mechaniczna metali. Jako przykładem posłużono się sytuacją jaka zaistniała w jednym z zakładów produkcyjnych, zatrudniających ponad 350 osób, posiadającym jeden z najbogatszych parków maszynowych w regionie.
EN
Working conditions are a significant factor influencing the efficiency of machining processes and, consequently, the efficiency of the company. Working conditions at the workplace are also very important, because they determine to a large extent the psychological comfort of employees, among others, because they have an indirect impact on their health. Adequate organization of the working environment to ensure that it is working properly, requires regular medical examinations. The author indicates the accident hazards that can be generated by machining of metals. As an example, the situation which occurred in one of the production plants, employing over 350 people, having one of the richest machine parks in the region, was used.
EN
The paper presents a practical example of improving quality and occupational safety on automated casting lines. Working conditions on the line of box moulding with horizontal mould split were analysed due to low degree of automation at the stage of cores or filters installation as well as spheroidizing mortar dosing. A simulation analysis was carried out, which was related to the grounds of introducing an automatic mortar dispenser to the mould. To carry out the research, a simulation model of a line in universal Arena software for modelling and simulation of manufacturing systems by Rockwell Software Inc. was created. A simulation experiment was carried out on a model in order to determine basic parameters of the working system. Organization and working conditions in other sections of the line were also analysed, paying particular attention to quality, ergonomics and occupational safety. Ergonomics analysis was carried out on manual cores installation workplace and filters installation workplace, and changes to these workplaces were suggested in order to eliminate actions being unnecessary and onerous for employees.
EN
Background. Evidence is growing that computer users are at increased risk of developing musculoskeletal disorders, particularly those involving the upper extremity, with significant financial cost and lost productivity. Objective. The purpose of this study was to determine the short-term effects of wearing a dynamic elastic garment (Posture Shirt ; AlignMed, USA) on musculoskeletal wellness and health in the computer workplace. Methods. Ninety-six computer users were evaluated. The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) questionnaire was completed. A functional assessment of posture, lung function, and grip strength was performed after wearing the Posture Shirt for 4 weeks. A training log was kept to track usage of the garment, as well as weekly sensations of fatigue, productivity, and energy level. Results. After 4 weeks, there was statistically significant improvement in forward shoulder and head posture, thoracic kyphosis, and grip strength. Improvements in spirometry measures did not meet statistical significance. Postural fatigue and muscular fatigue decreased by 21% and 29%, respectively, and energy level and productivity increased by 20% and 13%, respectively. Conclusion. This prospective study demonstrated positive short-term impact of the Posture Shirt on both subjective and objective measures of posture, lung function, grip strength, fatigue, and productivity.
EN
The number of fatal occupational injuries (FOI), the number of scientific publications in ergonomics (SP) and the gross domestic product (GDP) of 30 countries were investigated for their mutual dependence. This article shows that, although the ratio of FOI/SP decreases exponentially with a linear increase in the GDP, GDP may be only one of the major influencing factors.
EN
The scope of this work focuses on the aspects of quality and safety assurance of the iron cast manufacturing processes. Special attention was given to the processes of quality control and after-machining of iron casts manufactured on automatic foundry lines. Due to low level of automation and huge work intensity at this stage of the process, a model area was established which underwent reorganization in accordance with the assumptions of the World Class Manufacturing (WCM). An analysis of work intensity was carried out and the costs were divided in order to identify operations with no value added, particularly at individual manufacturing departments. Also an analysis of ergonomics at work stations was carried out to eliminate activities that are uncomfortable and dangerous to the workers' health. Several solutions were proposed in terms of rationalization of work organization at iron cast after-machining work stations. The proposed solutions were assessed with the use of multi-criteria assessment tools and then the best variant was selected based on the assumed optimization criteria. The summary of the obtained results reflects benefits from implementation of the proposed solutions.
EN
The paper presents a practical example of improvement of foundry production systems in terms of post-finishing of nodular iron castings produced in the conditions of bulk production for automotive industry. The attention was paid to high labour-intensive efforts, which are difficult to be subjected to mechanization and automation. The times of actions related to grinding processing of castings in three grinding positions connected with a belt conveyor were estimated with the use of a time study method. A bottleneck as well as limiting factors were specified in a system. A number of improvements were proposed, aimed at improving work organization on the castings post-finishing line. An analysis of work ergonomics at the workplace was made in order to eliminate unnecessary and onerous for the employee actions. A model of production system using the Arena software, on which a simulation experiment was conducted, was drawn up in order to visualize the analysed phenomena. The effects of the project were shown on graphs comparing times, costs, work ergonomics and overall efficiency of production equipment indicator.
PL
Celem pracy było zbadanie pozycji przyjmowanych podczas pracy na stanowiskach cięcia i pakowania wyrobów termoizolacyjnych. Zastosowano: wywiad, obserwację, analizę zadań, próbkowanie, chronometraż, kwestionariusz oceny dyskomfortu, metodę OWAS. Na stanowisku Cięcia operatorzy pracowali 2/3 cyklu pracy w kategorii działań KD3. Na stanowisku Pakowania najczęstszymi pozycjami są: pozycja o kodzie 1121, stanowiła 42% wszystkich pozycji, 3151, 32% oraz 4161, 20%. Do KD4 zakwalifikowano 52% wszystkich pozycji. Odnotowano wysoki poziom dyskomfortu w badanej grupie w: nadgarstki/dłonie, plecy dół, ramię, przedramię, plecy-góra, bark, uda. Praca na ocenionych stanowiskach związana jest ze znacznym ryzykiem MSD. Zaleca się: użycie środków technicznych takich jak podnośnik do regulacji wysokości położenia palet z materiałem; opracowanie systemu rotacji pracowników na stanowiskach; przeprowadzenia szkoleń dotyczących: prawidłowych sposobów wykonywania pracy (pozycja podczas pracy) i wypoczynku. Wyniki badań mogą być wykorzystane przez praktyków w opracowaniu programów ergonomicznych skierowanych na poprawę warunków pracy.
EN
The aim of this study was to examine the postures adopted by operators during cutting and packaging stations of thermal insulation products. An interview, observation, analysis of the tasks, sampling, time study, questionnaire of discomfort, the OWAS method were used. On the position of Cutting, operators worked 2/3 of duty cycle in action category (AC) 3. The position of packing the most common codes were: the posture code 1121, accounted for 42% of all postures, 3151, 32% and 4161, 20%. AC4 qualified for 52% of all postures. There has been a high level of discomfort in the study group for: wrists/hands, low back, arms, forearms, upper back, shoulders and thighs. Working on the assessed positions is associated with significant risk of MSDs It is recommended: the use of technical means, such as a jack to adjust the height of the pallet of the material; developing a system of job rotation; conduct training relating to: correct working practices (posture at work) and leisure.These results can be used by practitioners in the development of ergonomic programs aimed at improving working conditions.
EN
The paper presents issues of production processes improvement in foundries in terms of finishing treatment of iron casts on grinding workstations. Basing on the conducted analysis of work ergonomics on the grinding line and the observation of work at workstations, a range of improvements related to organizing grinding treatment processes was proposed. In order to visualize the production system functioning and estimate its efficiency, a simulation model of a grinding line has been created, on which a simulation experiment was carried out. Due to many factors influencing the effectiveness of processes, it was suggested to use multi-criteria evaluation tools to choose the most rational solution. Three criteria have been assumed, according to which particular improvement variants were evaluated. Also, criteria weights have been set according to the Saaty’s method, and particular solution variants have been assessed separately with respect to each criterion. On the basis of the presented course of action, the best solution has been selected from among the analyzed options.
PL
W artykule przedstawiono opracowaną w Laboratorium Metod Modelowania i Ergonomii metodę wspomagania projektantów i konstruktorów maszyn, umożliwiającą ocenę ergonomiczną proponowanych rozwiązań już na etapie ich projektowania. Metoda pozwala na ocenę postaci konstrukcyjnej kabin operatorów, z uwagi na ich wygodne i ergonomiczne użytkowanie. Ewentualne zmiany konstrukcyjne wprowadzane są na etapie wirtualnego prototypowania maszyny. W opracowanej metodzie wykorzystywane są szkieletowe makiety projektowanej maszyny, system przechwytywania ruchu człowieka oraz oprogramowanie umożliwiające przeprowadzenie analiz ergonomicznych.
EN
The method aiding designers of machines, developed in the Laboratory of Modelling Methods and Ergonomics, which enables ergonomic assessment of suggested solutions at the stage of their designing, is presented. The method enables to assess if the design of operators' cabins is comfortable and ergonomic. Eventual changes to design can be made at the stage of virtual prototyping the machine. The mock-ups of the designed machine, motion capture system and software programme, which enable ergonomic analyses, are used in the developed method.
PL
Total Productive Management to kompleksowy system utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie realizowany przy współpracy pracowników na różnych szczeblach w organizacji. Celem TPM jest eliminacja błędów, awarii, braków oraz wypadków przy pracy. Sprawne przeprowadzanie zmian wymaga opracowania i wdrożenia standardów pozwalających na usprawnienie komunikacji, podniesienie dostępności maszyn a także ograniczenie nieplanowanych zatrzymań instalacji. W referacie zaprezentowana zostanie metodyka wdrożenia TPM dla przedsiębiorstwa branży chemicznej realizującego procesy ciągłe.
EN
Total Productive Management is being implemented with the cooperation of employees at various levels in the organization. The purpose of TPM is to eliminate mistakes, failures, defects and accidents at work. The smooth conduct of change requires the development and implementation of standards allowing to improve communication, increase machine availability and reduce unplanned standstills. This paper will present a methodology for the implementation of TPM in companies in the chemical industry for realizing continuous processes.
16
Content available Logistics of materials flow in an iron foundry
EN
The article presents issues related to creating and realizing added value by logistic processes and processing in a casting enterprise. It discusses possibilities of improving systems of casts production by evaluating labour intensity of casts manufacture and analyzing manufacturing prime costs. Operations with added value, processes indirectly creating added value and operations without added value have been specified. The problem was presented on the example of materials flow design in a foundry, where casts are manufactured in expendable moulds and using automated foundry lines. On the basis of the Pareto analysis, a group of casts was specified whose manufacture significantly influences the functioning of the whole enterprise. Finishing treatment operations have been particularly underlined, as they are performed away from the line and are among the most labour-consuming processes during casts production.
PL
W artykule przestawiono podstawowe informacje nt. związków zmiennofazowych (PCM), a także w skrócie możliwości ich aplikacji w poszczególnych dziedzinach nauki i praktyki: w budownictwie, transporcie, przemyśle rolno-spożywczym, przemyśle samochodowym, chemicznym czy medycynie. W szczególności skupiono się na omówieniu możliwości wykorzystywania PCM w celu redukcji obciążenia cieplnego człowieka poprzez zastosowanie związków zmiennofazowych w tekstyliach czy kamizelkach chłodzących.
EN
The basic information about phase change materials (PCM) and also briefly about the possibility of their applications in various fields of science and practice: in construction, transport, agrofood industry, automotive, chemical or medicine, are presented into this article. In particular, the focus was on discussing about the possibility of using PCM in order to reduce the thermal load through using phase change materials in textiles and cooling vests.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane ze znajomością zasad ergonomii stanowiska komputerowego oraz stosowaniem ich przez pracowników call center w Polsce. Autorzy przekonują, że przekazanie wiedzy teoretycznej na temat organizacji stanowiska komputerowego jest niewystarczające. Szkolenia połączone z interwencją ergonomiczną umożliwiają pracownikowi bardziej efektywne korzystanie ze stanowiska pracy dzięki większej wiedzy ergonomicznej i zdobytym umiejętnościom. Praktyczne pokazanie pracownikowi, jak zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii i zwiększenie umiejętności pracownika w tym zakresie zmniejszają częstość i intensywność występowania dolegliwości.
EN
This article compares knowledge and skills in the context of ergonomics of call center workers. The authors prove that participation in theoretical training is not enough. Training combined with participation in an ergonomics intervention makes it possible for the workers to use their workstations more efficiently thanks to their knowledge and skills. Practical recommendations on an ergonomic organization of the workstation and increased skills reduce the frequency and intensity of MSD-related pain.
PL
W artykule przedstawiono problemy dotyczące doboru odzieży ciepłochronnej w zimnym środowisku, związane ze znacznymi różnicami osobniczymi (wiek, płeć, budowa fizyczna, wydolność fizyczna). Omówiono wyniki badań z udziałem kobiet i mężczyzn w różnym wieku, zatrudnionych w zimnym środowisku – osoby badane wykonywały w warunkach laboratoryjnych czynności odzwierciedlające pracę na rzeczywistych stanowiskach. Podkreślono konieczność różnicowania odzieży ochronnej w zależności od indywidualnych potrzeb, a także uwzględniania zasad związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy w zimnym środowisku.
EN
This article presents problems connected with protective clothing in a cold environment.They concern large personal differences (age, gender, physical characteristic of the body, physical capacity). It discusses results m of studies with women and men in different ages, working in a cold environment. The participants divided into comparable age groups (younger and older), wore the same clothing and, in laboratory conditions, did tasks at workstands that resembled real ones. The test showed it was necessary to ensure different protective clothing according to individual requirements and to consider principles connected with safe work in a cold environment.
PL
Cechy charakterystyczne zawodu ratownika medycznego to między innymi ciągły kontakt z różnymi rodzajami chorób i urazów, ogromna odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjentów oraz działanie w sytuacjach silnego stresu. Aby poradzić sobie z chronicznym napięciem psychicznym oraz zregenerować siły człowiek może wykorzystywać strategie prozdrowotne lub takie, które szkodzą zdrowiu. Celem artykułu jest dokonanie charakterystyki zachowań zdrowotnych ratowników medycznych. Jeśli weźmiemy pod uwagę stopień narażenia na stres w pracy, rezultat osiągnięty przez ratowników medycznych może niepokoić. Działania, które należy podjąć, aby podnieść poziom zachowań zdrowotnych ratowników medycznych powinny dotyczyć dwóch kwestii: regularnych szkoleń i warsztatów psychologicznych oraz spotkań grupowych, zwłaszcza po trudnych i wyczerpujących akcjach ratunkowych.
EN
Being a paramedic involves constant contact with different types of diseases and injuries, a huge responsibility for patients' health and life and work under high stress. To cope with chronic stress and to recuperate, one can use healthy or harmful strategies. This article aims to measure and describe health behaviors in paramedics. If we take into consideration the degree of stress at work, paramedics' results can be disturbing. Actions to be taken to raise the level of health behaviors should address two issues: regular training and psychological workshops and group meetings (defusing and debriefing), especially after difficult and exhausting rescue operations.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.