Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  equivalent thermal network
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule opisano model, obliczenia i badania cieplne silnika bezkomutatorowego z magnesami trwałymi w wirniku oraz z kadłubem chłodzonym cieczą. Przedstawiono wyniki obliczeń metodą Zastępczej Sieci Cieplnej przy różnych wariantach konstrukcji chłodzenia kadłuba oraz przy różnych parametrach cieczy chłodzącej. Ponadto zamieszczono wyniki pomiarów temperatury różnych części silnika przy chłodzeniu kadłuba cieczą w układzie z chłodnicą.
EN
This article gives an illustrative description of model, calculations and tests concerning temperature distribution in brushless motor with permanent magnets placed in the rotor and liquid-cooled frame. The paper provides calculating results by applying Equivalent Thermal Network Method at different variants of the frame cooling structure and also at different parameters of the cooling liquid. Furthermore it presents the results of temperature measurements of different parts of the motor involving liquid-cooled frame compound with the cooler.
2
Content available remote The equivalent thermal network for the model of heat exchanger
EN
The elements modelling heat transfer in the he at exchanger were investiqeted. The method of parametric identification revealed the oscillalions in the STEP responses of these eiements. The four-terminal network diagram corresponding to the modelling exchanger was prepared using a method of the equivalent thermal network (ETN) based on the electro-thermal analogy. The oscillations in the STEP responses indicate that ETN diagram of the heat exchanger should include a thermal inductivity element. The thermal inductivity idea correspond to potential and kinetic energyexchange during the heat exchange process which induces the oscillations.
PL
Zastosowanie metody identyfikacji parametrycznej do analizy dynamiki wymiany ciepła ujawniło występowanie oscylacji w przebiegach charakterystyk skokowych, wyznaczanych dla różnych elementów modelowanego wymiennika. Metodą zastępczej sieci cieplnej, opartą na analogii termoelektrycznej, opracowano odpowiadający mu schemat czwórnika elektrycznego. Oscylacje pojawiające się w charakterystykach skokowych wskazują na potrzebę wprowadzenia elementu indukcyjnego do schematu sieci cieplnej odwzorowującej wymiennik ciepła. Pojęcie indukcyjności cieplnej należy kojarzyć z wymianą energii potencjalnej i kinetycznej między elementami uczestniczącymi w procesie wymiany ciepła, co jest przyczyną występujących oscylacji.
PL
W pracy przedstawiono metodę wspomagającą projektowanie zintegrowanych systemów ogrzewania o strukturze odpowiadającej zapotrzebowaniu i możliwościach występujących na obszarach wiejskich. Niniejsza praca jest także odpowiedzią na zapotrzebowanie dla narzędzi projektowych zintegrowanych z programami symulacyjnymi, które podawałyby użytkownikowi oczekiwaną ilość i rozkład zapotrzebowania na energię przez obiekt w połączeniu z efektami pracy systemu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. W przypadku systemów zintegrowanych istotny jest także rozkład tych efektów z jednoczesną możliwością dostosowywania do lokalnych warunków klimatycznych, bezpośredniego otoczenia obiektu, danego typu produkcji rolniczej czy sposobu użytkowania obiektu zarówno planowanego jak i poddawanego modernizacji. Warunki te zostały uwzględnione w przeprowadzonych symulacjach poprzez odpowiedni dobór wartości wprowadzanych danych. Przedstawiono modele układów zintegrowanych, w oparciu o analogię pomiędzy instalacjami ogrzewania a obwodami elektrycznymi zawierającymi rezystancje, elementy indukcyjne oraz pojemnościowe (RLC). Dokonano identyfikacji parametrów istotnych dla oceny pracy takich podsystemów jak: instalacje kolektorów słonecznych płaskich lub próżniowych, pompy ciepła wraz z różnymi źródłami dolnymi, kotły opalane paliwem konwencjonalnym lub biopaliwem, bierne systemy słoneczne, wspomaganie zasilania w energię elektryczną z systemów fotowoltaicznych, które mogą wchodzić w skład układów hybrydowych. Do tych parametrów należą: temperatura czynników, natężenie przepływu, stałe czasu nagrzewania. Zakres pracy obejmuje przedstawienie modeli zastępczych sieci cieplnych dla różnych rozwiązań systemów zintegrowanych w obiektach zlokalizowanych na terenach wiejskich, tj.: obiektu agroturystycznego pełniącego również funkcję centrum szkoleniowego w Budach Grabskich, Domu Pomocy Społecznej dla gospodyń wiejskich w Jadwinowie k. Lubartowa, masarni w Księżpolu k. Tomaszowa Lubelskiego oraz szklarni modelowej wyspecjalizowanej w produkcji pomidorów we wsi Bogate k. Przasnysza. Przeprowadzono i przedstawiono analizy symulacyjne stanów pracy tych systemów, wykonano analizy porównawcze pomiędzy wynikami symulacji a wynikami pomiarów w obiekcie rzeczywistym. Wyniki przeprowadzonych symulacji dają podstawy do oceny efektów energetycznych przedsięwzięcia, które bezspornie znajduje wykorzystanie w obiektach przetwórstwa rolniczego oraz innych, na terenach wiejskich, w których cykl poboru ciepła pokrywa się z dostępnością energii odnawialnej. Porównanie wyników przeprowadzonych obliczeń i pomiarów wykazuje, że na etapie projektowania za pomocą zastępczej sieci cieplnej można określić efekty energetyczne planowanej inwestycji przed przystąpieniem do jej realizacji, jak i obliczenia szacunkowe pozwalające na pobieżną ocenę efektów energetycznych przed przystąpieniem do wykonania projektu, czyli w procesie przygotowania oferty.
EN
The thesis describes an aid design method that can be applied to integrated heating systems of an appropriate structure relevant to demands and possibilities specific to rural regions. This monograph aims to respond to the increasing demand for design tools integrated with simulation software that could provide, to its users, expected quantity and the distribution of energy within the object and in connection to the effects of incorporated heating and air conditioning systems. In the case of the integrated energy systems, the distribution of these effects with mutual flexible capability to adapt local climatic conditions, environmental features, a particular type of agricultural production and the way in which the object is used belong also to the general aim. The presented models of integrated systems are based on the fundamental theory of analogy between heating systems and electric systems that include RLC elements (resistance, inductive elements, capacitors). The thesis presents identification of parameters substantial to evaluate performance of the following sub-systems: flat plate solar collectors, vacuum collectors, heat pumps together with different bottom sources, boilers fuelled by conventional fuel or bio-fuels, passive solar systems, electric energy supply aided from photovoltaic panels. All of them can be combined in one hybride system. These parameters are: medium temperatures, medium flow intensity, time constants. The scope of work consists of the presentation of equivalent network models for different systems localized in rural objects at different stage of advance, such as: an agro-tourist center with educational features in Budy Grabskie, an elderly house for women in Jadwinów near Lubartów (occupied by women from surrounding country region), a meat processing plant in Księżpol near Tomaszów Lubelski, glasshouses specialized in tomato production in Bogate near Przasnysz. Moreover, anticipated operation of these systems has been presented in the form of simulation analyses for steady states and transients, comparative analyses. The thesis has been summarized and the final statements and conclusions are presented in a suitable way to synthesize modeling of different hybride systems adapted particularly for rural regions. The results of performed analyses give the basis to evaluate the energy effectiveness of planned enterprise, where the cycle of heat and other energy demand is in some coincidence with the availability. The comparison between the computation results and taken measurements indicates that at the stage of design process, the energy effects can be evaluated by mean of a suitable equivalent network for particular planned investment process before it is realized. The other advantage of this method is that it enables also estimate calculations which, in turn, let us estimate energy effects at the stage of a tender process.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.