Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1255

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 63 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  environmental protection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 63 next fast forward last
PL
W pracy scharakteryzowano modyfikację gipsu budowlanego poprzez dodatek do niego mikrosfer. Przedstawiono koncepcję stanowiska pomiarowego działającego na zasadzie pomiaru parametrów cieplnych metodą „gorącego drutu”. Zbadano wpływ zastosowanego mikrododatku na parametry cieplne gipsu. Podsumowanie zawiera interpretację otrzymanych wyników i ocenę zasadności stosowania badanego dodatku w odniesieniu do problematyki oszczędności energii.
EN
The work characterizes the modification of building gypsum by adding microspheres. The concept of the measuring station based on the measurement of thermal parameters by the hot wire method was presented. The effect of the applied microadditive on the gypsum thermal parameters was investigated. The summary contains the interpretation of the results obtained and an assessment of the appropriateness of using the test additive in relation to the issue of energy saving.
PL
Każdy produkt spożywczy wymaga właściwej ochrony, zatem opakowania są nieodzownym elementem gospodarki rynkowej. Niewłaściwy dobór lub brak opakowania mogą prowadzić do powstawania strat ilościowych, w wyniku zepsucia lub zniszczenia towaru. Innowacyjne rozwiązania z zakresu projektowania i produkcji opakowań mogą redukować lub eliminować generowanie nadmiernej ilości odpadów, które stanowią obciążenie dla środowiska naturalnego. Opakowania pełnią różnorodne funkcje, które często trudno dostosować do wymagań ochrony środowiska. Nadrzędnym celem nauki i przemysłu jest dostarczanie opakowań ekologicznych, które zaspokoją potrzeby zarówno producentów, jak i konsumentów. Obiecującą perspektywę stanowi zrównoważony rozwój opakowań, którego założenia opierają się na harmonijnym połączeniu rozwoju gospodarczego i społecznego, przy jednoczesnym zachowaniu świadomej odpowiedzialności ekologicznej.
EN
Every food product requires proper protection, therefore packaging is an indispensable element of the market economy. Incorrect selection or lack of packaging may lead to quantitative losses as a result of spoilage or destruction of the goods. Innovative solutions in packaging design and production can reduce or eliminate the generation of excessive amounts of waste that burden the environment. Packaging has a variety of functions that are often difficult to adapt to environmental requirements. The primary purpose of the science and industry is to provide “ecologic” packaging that will meet the needs of both producers and consumers. A promising perspective is the sustainable development of packaging, which assumptions are based on a harmonious combination of economic and social development, while maintaining conscious ecological responsibility.
PL
W artykule przedstawiono problematykę gospodarowania odpadami przemysłu spożywczego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem branży tłuszczowej. Opisano obowiązujące regulacje prawne dotyczące zasad gospodarowania odpadami. Za pomocą danych statystycznych zobrazowano sytuację w Polsce w ciągu ostatnich lat, również na tle innych państw Unii Europejskiej. Stwierdzono, że brak jednolitej metodyki gromadzenia danych prowadzi do otrzymywania niepełnej informacji i ograniczonej analizy dotyczącej gospodarki odpadami w kraju. Od 2004 r. Polska znajdowała się w czołówce krajów generujących największe ilości odpadów przemysłowych ogółem w całej Unii Europejskiej. Wskaźnik ten był o ok. 50% niższy w 2016 r., w porównaniu z rokiem 2004 (Eurostat). W latach 2010-2018 nastąpił znaczący spadek ilości odpadów z przetwórstwa żywności – o ok. 40% (GUS). Odpady w branży tłuszczowej stanowią zróżnicowaną grupę, która zaliczana jest do odpadów niebezpiecznych. Po odpowiednim przetworzeniu mogą być wykorzystane jako surowce do produkcji tłuszczów technicznych, biogazu rolniczego, biodiesla, wypełniaczy materiałów budowlanych, nawozów, a także do syntezy enzymów lipolitycznych, jako dodatki do pasz (nawet do produktów spożywczych).
EN
The article presents the issues of waste management in the food industry in Poland, with particular emphasis on the fat industry. The binding legal regulations concerning the principles of wastes management were described. Using statistical data, the situation of Poland in recent years has been illustrated, also in comparison with other European Union countries. It was found that the lack of a unified methodology for collecting data leads to receive incomplete information and limited analysis of the waste management in the country. Since 2004, Poland has been at the forefront of countries generating the largest total amount of industrial wastes in the entire European Union. This indicator was approx. 50% lower in 2016 as compared to 2004 (Eurostat). In 2010-2018, there was a signifi¬cant decrease in the amount of food processing wastes by approx. 40% (GUS). Waste in the fat industry is a diversified group, that is classified as hazardous wastes. After proper processing, they can be used as raw materials for the production of technical fats, agri¬cultural biogas, biodiesel, building material fillers, fertilizers, as well as for the synthesis of lipolytic enzymes, as feed additives (even for food products).
PL
Przedstawiono kierunki zastosowania biowęgla w szeroko rozumianej ochronie środowiska i rolnictwie wraz z uwarunkowaniami prawnymi do jego wykorzystania. W ostatnich latach obserwuje się narastające problemy związane z koniecznością zagospodarowania biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych (w tym również osadów ściekowych), poprawy właściwości gleb oraz zmniejszenia ilości stosowanych nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. Ważne jest również ograniczenie emisji gazów oraz sekwestracja węgla w glebie. Odpowiedzią na te problemy może być biowęgiel (karbonizat). Produkt ten odznacza się dużą zawartością węgla organicznego i związków mineralnych. Otrzymywany jest w procesie pirolizy takich biomateriałów, jak biomasa rolnicza, odpady ulegające biodegradacji, rośliny energetyczne i odpady leśne. Ma bardzo dobre właściwości sorpcyjne, jest również doskonałym nośnikiem mikroorganizmów. Biowęgiel znalazł wiele zastosowań zarówno w rolnictwie, jak i w ochronie środowiska. Jednym z podstawowych zastosowań jest wykorzystanie go jako materiału strukturotwórczego dodawanego do mieszkanki kompostowej. Biowęgiel jest przedmiotem badań naukowych i jego status nie jest jeszcze w Polsce uregulowany prawnie. Nie jest też oficjalnie dopuszczonym środkiem do wprowadzania do gleby na terenie Unii Europejskiej. Proces jego legalizacji jako „produktu przeznaczonego do odżywiania roślin” jest nadal przedmiotem konsultacji i nieustających badań naukowych.
EN
A review with 25 refs.
5
Content available remote Azbest : edukacja ekologiczna a aktualne zagrożenie środowiskowe i zdrowotne
PL
Wyroby azbestowe wstępujące dość powszechnie w środowisku naturalnym nie stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia dopóki ich włókna nie są uwalniane do atmosfery, a co za tym idzie nie są wdychane. Azbest jest zaliczany do silnych czynników kancerogennych, przez co stwarza istotne i realne zagrożenia zdrowotne dla osób narażonych na jego oddziaływanie. Jest szczególnie niebezpieczny w bezpośrednim kontakcie podczas jego wydobywania, produkcji, obróbki, eksploatacji i usuwania. Celem pracy było przedstawienie środowiskowego i zdrowotnego narażenia na azbest. W pracy przybliżono podstawowe dane wynikające z realizacji wieloletniego program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
EN
Review, with 70 refs., of asbestos fiber products and their occurrence in natural environment, their release into the atm., and their effects on human health. Methods for removal of asbestos-contg. wastes and statistical data on asbestos-related pollution of the natural environment in Poland were also included.
PL
W artykule przedstawiono problem zanieczyszczenia powietrza w polskich miastach na przykładzie Krakowa. Skupiono się na jednym z działań naprawczych podejmowanych przez miasto – bezpłatnych przejazdach autobusami i tramwajami w czasie smogu. Przedstawiono zmiany w podejściu miasta do tej usługi od 2015 roku oraz konsekwencje dla miejskiego budżetu. Następnie rozważono skuteczność bezpłatnego transportu zbiorowego w przyciąganiu nowych pasażerów. Przytoczono przykład Nysy, która wprowadziła takie uprawnienie dla kierowców samochodów osobowych, ale trzy lata później się z niego wycofała. W kolejnym kroku przeanalizowano stężenie zanieczyszczeń powietrza w dniach przed i po wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji miejskiej w sezonie grzewczym 2018/2019. Pod uwagę wzięto pył zawieszony PM10, tlenki azotu i tlenek węgla. Nie stwierdzono istnienia stałej zależności zmian wartości stężenia tych zanieczyszczeń w powietrzu względem odpłatności (lub nie) transportu zbiorowego. Nie jest uzasadniona także potrzeba ewentualnej zmiany parametrów od których zależałoby uruchomienie bezpłatnej komunikacji miejskiej. Na zakończenie podkreślono konieczność zarówno dalszych starań władz centralnych i samorządowych na rzecz poprawy jakości powietrza, jak i kolejnych badań nad źródłami zanieczyszczeń oraz efektywnością podejmowanych działań.
EN
The article presents the problem of air pollution in polish cities on the example of Cracow. The focus was on one of the corrective actions taken by the city – free-fare public transport during high air pollution. Changes in the city's approach to this service since 2015 and consequences for the city budget were presented. Then, the efficiency of free-fare public transport in attracting new passengers was considered. The example of the Nysa town was cited, which introduced such permission for car drivers, but withdrew it three years later. In the next step, the concentration of air pollution before and after the activation of free-fare public transport in the heating season 2018/2019 was analyzed. Particulate matter PM10, nitrogen oxide and carbon monoxide were taken into account. There was no constant relationship between the changes in the level of these pollutants in the air and the full-paid (or free-fare) public transport. There is also no reason for the need to change parameters based on witch the free-fare public transport is activated. Finally, the necessity of further efforts of central and local authorities to improve air quality as well as further research on sources of air pollution and efficiency of undertaken actions was emphasized.
PL
Realizacja prac scaleniowych posiadać winna coraz istotniejszy wpływ na rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Prace te to jeden z najważniejszych, jeżeli nie jedyny obecnie instrument poprawy struktury przestrzennej obszarów wiejskich. Scalenia gruntów umożliwiają realizację szeregu pozarolniczych celów, w tym ważnych zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska i kształtowania krajobrazu oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym, w ramach których możliwe jest pozyskiwanie terenów bez konieczności sięgania po procedurę wywłaszczeniową. Ich realizacja może mieć ogromny wpływ na rozwój obszarów wiejskich w kontekście poprawy jakości środowiska naturalnego, poprawy jakości życia, co ma duże znaczenie zarówno dla mieszkańców, jak i instytucji publicznych. Scalenie jest zabiegiem trudnym, kosztownym, lecz obejmuje obszar, który umożliwia podjęcie w odpowiedniej skali (zwykle sołectwa – rzadziej dwóch lub więcej sołectw – równolegle do jego klasycznych celów agrarnych – rozwiązań w zakresie wodnym, środowiskowym i krajobrazowym) – w ramach jednego postępowania. I vice-versa – ponieważ powyższe problemy można rozwiązać tylko w odpowiedniej skali (mikrozlewnia lokalna, sołectwo – w zależności od sytuacji lokalnej) należy je realizować równolegle do prac scaleniowych.
EN
The implementation of land consolidation should have an increasingly significant impact on the development of rural areas in Poland. This work is one of the most important, if not the only, instrument to improve the spatial structure of rural areas in Poland. Land consolidation enable the implementation of a number of non-agricultural goals, including important public tasks in the field of environmental protection and landscape shaping and counteracting climate change, under which it is possible to acquire land without using to the expropriation procedure. Their implementation may have a huge impact on the development of rural areas in the context of improving the quality of the natural environment and improving the quality of life, which is of great importance both for residents and public institutions. Merging is a difficult and costly procedure, but it covers an area that allows to take on an appropriate scale (usually village councils – less often two or more village councils) – parallel to its classic agricultural goals – solutions in the field of water, environmental and landscape – within one procedure. And vice versa – as the above problems can be solved only on an appropriate scale (local micro-catchment, village council - depending on the local situation), they should be implemented in parallel to the land consolidation works.
PL
Kwas fosforowy jest podstawowym surowcem do wytwarzania nawozów mineralnych zawierających w swoim składzie fosfor - zarówno nawozów jednoskładnikowych, jak i wieloskładnikowych NP i NPK. Ponadto, kwas fosforowy jest wykorzystywany w produkcji fosforanów paszowych, a także w przemysłach: spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Na skalę przemysłową kwas fosforowy jest wytwarzany w tzw. procesie ekstrakcyjnym, w którym surowce fosforowe (apatyty i fosforyty) roztwarzane są kwasami mineralnymi. W tej technologii większość zanieczyszczeń zawartych w skałach fosforytowych przedostaje się do produktu. Zanieczyszczenia zawarte w surowcach fosforowych to głównie SO3, F–, SiO2, CaO, Al2O3, Fe2O3, MgO, Na2O, K2O, Cd, As, Hg, Pb, Cr. Pogorszają one jakość kwasu fosforowego, a także mogą powodować problemy technologiczne przy otrzymywaniu ekstrakcyjnego kwasu fosforowego, a także przy zastosowaniu kwasu w innych gałęziach przemysłu. Z tych względów konieczne jest poszukiwanie skutecznych metod oczyszczania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego. W pracy przedstawiono badania, których celem było sprawdzenie skuteczności usuwania zanieczyszczeń z ekstrakcyjnego kwasu fosforowego z wykorzystaniem CaO, SiO2, Na2S, K2SO4 oraz węgla aktywnego. W eksperymentach wykorzystano trzy różne ekstrakcyjne kwasy fosforowe.
EN
Phosphoric acid is the basic raw material for the production of mineral fertilizers containing phosphorus - both mono- and multicomponent NP and NPK fertilizers. Furthermore phosphoric acid is used in the production of feed phosphates, as well as in the food, pharmaceutical and cosmetics industries. On an industrial scale, phosphoric acid is produced in so-called wet process in which phosphorous-rich rocks (apatites and phosphorites) are digested with mineral acids. In this technology most of the impurities contained in the rocks get into the product. These impurities are mainly SO3, F-, SiO2, CaO, Al2O3, Fe2O3, MgO, Na2O, K2O, Cd, As, Hg, Pb, Cr. These degrade the quality of phosphoric acid and may cause technological problems in the phosphoric acid production process or when used in other branches of industry. For these reasons, it is necessary to look for effective methods of purification of wet phosphoric acid. This study was conducted to determine the effectiveness of removing contaminants from wet phosphoric acid using CaO, SiO2, Na2S, K2SO4 and activated carbon. Three different wet phosphoric acids were used in the experiments.
EN
The aim of this work was to show what effect biotechnology can have on the quality of human life, and on the condition of the natural environment. A number of biotechnological processes have been analyzed that can significantly improve the quality of human life, while at the same time caring for the natural environment. The prospects for the development of these processes on the global and Polish market were also analyzed. As it turned out, some of the process analyzed need further refinement to be implemented on a global scale, while others may be successfully implemented in the coming years, contributing to the improvement of the quality of such aspects of human life high-quality food products, health protection and good public health. Biotechnological processes may also have wide application in the protection and remediation of the natural environment.
PL
Celem niniejszej pracy było wykazanie, jaki wpływ może mieć biotechnologia na jakość ludzkiego życia, oraz na stan środowiska naturalnego. Przeanalizowano szereg procesów biotechnologicznych, mogących w znaczący sposób poprawić jakość życia człowieka, z jednoczesną dbałością o środowisko naturalne. Przeanalizowano również perspektywy rozwoju tychże procesów na rynku światowym oraz polskim. Jak się okazało, niektóre z tych procesów wymagają dalszego dopracowania, by można je wdrażać na skalę światową, natomiast inne mogą z powodzeniem, w ciągu najbliższych lat, zostać wprowadzone w celu lepszego dostępu do produktów spożywczych wysokiej jakości oraz zachowanie społeczeństwa w dobrej kondycji zdrowotnej. Procesy biotechnologiczne mogą również mieć szerokie zastosowanie w ochronie iremediacji środowiska naturalnego.
11
Content available Physical blowing agents for polyurethanes
EN
Polyurethane foam materials are the majority among all foam materials. Additionally, they are main part of all produced polyurethanes. Therefore, the problem of selection of suitable blowing agents is very crucial from the point of view of technological, economic and environmental protection benefits. The work is collected and discussed all kinds of physical blowing agents which are used in the production of polyurethane foams. The basic blowing agents used in the polyurethane technology include: chlorofluorocarbons.
PL
Większość materiałów piankowych to piankowe materiały poliuretanowe, stanowiące główną grupę wszystkich produkowanych poliuretanów. Z punktu widzenia korzyści technologicznych, ekonomicznych i ochrony środowiska bardzo istotnym problemem jest dobór odpowiednich środków porotwórczych. W pracy omówiono rozmaite fizyczne środki spieniające wykorzystywane doprodukcji pianek poliuretanowych. Do podstawowych środków porotwórczych stosowanych w technologii poliuretanów zalicza się: chlorofluorowęglowodory (CFC), uwodornione fluorowęglowodory (HFC), uwodornione chlorofluorowęglowodory (HCFC), niskowrzące nasycone i nienasycone węglowodory, nasycone fluoroetery (HFE) i ditlenek węgla. Omówiono zagadnienia związane z problemem doboru odpowiedniego środka spieniającego, uwzględniającego jego oddziaływanie na środowisko, koszty produkcji pianki i wpływ na jej właściwości, w szczególności na termoizolacyjność i palność.
EN
Seventy years of interdisciplinary activities of the KOMAG Institute of Mining Technology in support of widely understood environmental protection are presented in the article. The research and development projects oriented onto subject-matter of environmental protection and realized within the framework of the statute, research, research-and–development, ordered, thematic as well as testing-and-servicing activities are described. The article also contains some information about a dissemination of knowledge on environmental protection during the KOMEKO scientific and technical conferences which have been organized by KOMAG since the year 2000.
PL
W artykule przedstawiono siedemdziesiąt lat interdyscyplinarnych działań Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska. Opisano projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na tematykę ochrony środowiska, zrealizowane w ramach działalności statutowej, projektów badawczo-rozwojowych, zamawianych, celowych oraz działalności badawczo-usługowej. Artykuł zawiera również informację na temat dzielenia się wiedzą, dotyczącą ochrony środowiska, podczas konferencji naukowo-technicznych z cyklu KOMEKO, organizowanych przez KOMAG od 2000 roku.
EN
Seventy years of research-and-development activities of the KOMAG Institute of Mining Technology in the field of environmental protection are presented in this article. Special attention is paid to the projects oriented onto reducing noise emissions. Technical solutions in the field of noise control, developed at KOMAG and oriented onto passive acoustic baffles and noise silencers are discussed in the article. Some examples of research projects results and their successful implementation in the industry are described. A review of several projects relating to widely understood environmental protection, including work environment, reflect an interdisciplinary approach of KOMAG researchers to the issues of reducing hazards and increasing safety. There is also some information about innovative technical solutions, which obtained awards and were distinguished by domestic and foreign experts at fairs, exhibitions and competitions in Poland and abroad.
PL
W artykule przedstawiono siedemdziesiąt lat działań badawczo-rozwojowych Instytutu Techniki Górniczej KOMAG na rzecz ochrony środowiska. Szczególną uwagę zwrócono na projekty dotyczące redukcji emisji hałasu. W artykule omówiono rozwiązania techniczne dotyczące zwalczania hałasu, opracowane w Instytucie, które są ukierunkowane na ekrany akustyczne oraz tłumiki hałasu. Podano przykłady wyników projektów badawczych i ich wdrożeń przemysłowych. Przegląd różnych projektów dotyczących szeroko rozumianej ochrony środowiska , łącznie ze środowiskiem pracy, odzwierciedla interdyscyplinarne podejście pracowników badawczych KOMAG-u do zagadnień ograniczenia zagrożeń i zwiększenia bezpieczeństwa. W artykule zawarto informację o innowacyjnych rozwiązaniach technicznych, które uzyskały nagrody i zostały wyróżnione przez ekspertów krajowych i zagranicznych podczas targów, wystaw i konkursów organizowanych w Polsce i za granicą.
15
Content available remote Reverse logistics as a burden in the context of airport
EN
From the perspective of management, reverse logistics constitutes a certain burden to the functioning of airports. In the light of the State Transport Policy for 2006-2025, the operation of such facilities in a manner that will enable the fulfillment of specific reverse logistics needs without causing threats becomes an important objective of airport security. The focus of reverse logistics is waste flows, and, in addition to returns, reverse logistics also takes into account the protection of natural resources and minimization of pollution. Reverse logistics is characterized by the fact that the direction of the flow of goods that have been partially utilized, but still have a certain value that can be recovered, is opposite to that in a traditional distribution channel. The article focuses on public security from the perspective of environmental threats, on the basis of the results of research studies in waste reverse logistics, at selected Polish civil airports, as a potential risk factor for ground operations in air transport.
PL
Z punktu widzenia zarządzania, logistyka zwrotna stanowi swoiste utrudnienie dla funkcjonowania portów lotniczych. Eksploatacja takich obiektów w sposób umożliwiający realizację określonych potrzeb logistyki zwrotnej i niepowodujący zagrożeń, w świetle Polityki transportowej państwa na lata 2006–2025 staje się istotnym celem bezpieczeństwa portu lotniczego. Logistyka zwrotna, skupia się na przepływach odpadów, która obok problematyki zwrotów, uwzględnia również ochronę zasobów naturalnych i minimalizowanie zanieczyszczeń. Charakteryzuje ją przeciwny niż w tradycyjnym kanale dystrybucji kierunek przepływu dóbr, które zostały w jakimś stopniu zużyte, lecz posiadają pewną wartość, którą można odzyskać. W artykule przedstawiono wyniki badań w obszarze czynności logistycznych związanych z logistyką zwrotną odpadów na wybranych polskich lotniskach cywilnych jako czynnika potencjalnego ryzyka dla operacji naziemnych transportu lotniczego.
EN
Energy efficiency is directly linked to electricity and heat consumption. The amount of consumed energy has an obvious influence on the consumption of natural resources, the extraction and use of which for energy production has an impact on the environment. Implementation of the measures aimed at improving the energy efficiency of facilities, by reducing the electricity and heat consumption, translates into greater care for the environment. The article discusses the legal conditions and possible ways to improve the energy efficiency of facilities. It also presents the beneficial impact of reducing the final energy consumption on the environment. The analysis of the energy efficiency improvements made concerns public utilities as well as residential buildings, which constitute a highly energy-intensive sector. The article also discusses the advantages and validity of using the RES systems in construction to improve the energy efficiency of the facilities. The analysis based on the RES installations showed a reduction of the harmful compounds emission to the environment by increasing the energy efficiency of the facilities. Such a process is possible because the limitations in the final energy consumption have a direct impact on reducing the emissions of, among others, carbon dioxide into the atmosphere and the reduction of consumption of the fossil fuel resources. The measures aimed at improving the energy efficiency of facilities are regulated by national and international laws, directives and regulations. Environmental protection is also enforced by various legal regulations, issued by states and organizations. As inhabitants of the Earth, we should not wait for proper orders and prohibitions, but we should take care of our planet’s future as well as limit its exploitation and poisoning.
17
EN
In modern agricultural biogas plants, the biowastes are being increasingly used for the biogas production. The food waste is also widely used in larvae breeding. This is an important because, based on biowaste, its proper management and green energy production is possible. This study aims to determine the biogas and methane efficiency of the Hermetia illucens larvae that were fed using the food waste. In the research on the biogas and methane efficiency, the Hermetia illucens larvae were used. The total solids (TS) of the substrate equals 30.35%, and the volatile solids (VS) content was 92.31% of TS. The larvae were fed only with the food waste of plant origin. The obtained substrates were homogeneous. The experiment was carried out under mesophilic anaerobic digestion conditions – 39°C in the 21-chamber biofermentor set in the Institute of Biosystems Engineering in Poznań University of Life Sciences. The anaerobic digestion process in the batch reactor ran correctly. Fermentation inhibition was not detected. The biogas efficiency for larvae amounted to 198.75 m3∙Mg-1 fresh mass (FM). On the other hand,the methane efficiency, amounted to 127.73 m3∙Mg-1, at the methane concentration of 64.27%. On the basis of the research, it was found that the larvae feeding on food waste can be used directly as anaerobic digestion in the bioconversion process.
PL
Enea Elektrownia Połaniec jest jedną z najnowocześniejszych elektrowni w Polsce. Jest uznawana za pioniera wielu działań związanych z ochroną środowiska i wykorzystaniem biomasy w procesie produkcji energii elektrycznej. W artykule wymieniono m.in. najważniejsze ekoinwestycje podjęte przez Elektrownię: budowę instalacji umożliwiającej współspalanie biomasy z paliwem podstawowym – węglem, modernizację Stacji Demineralizacji Wody, modernizację Nastawni Centralnej, Instalację Odsiarczania Spalin, Zielony Blok, czyli blok energetyczny opalany wyłącznie biomasą, realizację projektu Feniks, czyli gruntowną modernizację bloków energetycznych elektrowni, prace remontowe nad dostosowaniem bloków do konkluzji BAT, dotyczące modernizacji elektrofiltrów oraz Instalacji Odsiarczania Spalin.
EN
Enea Elektrownia Połaniec is one of the most modern power stations in Poland. It is also recognized as the pioneer of many activities connected with environment protection and the use of biomass in the process of electric energy generation. Presented are, among the others, the most important ecoinvestments undertaken by this power station like building of an installation enabling co-combustion of biomass with coal as the basic fuel, modernisation of the Water Demineralisation Station, modernisation of the Central Control Room, Flue Gas Desuplhurisation Installation, Green Unit i.e. the power unit fired exclusively with biomass, realisation of the Phoenix project i.e. a thorough modernisation of the power station's generation units and maintenance works concerning adaptation of power units to BAT conclusions, especially a modernisation of electrofilters and the FGD Installation.
EN
One of the basic threats in terms of concrete used for tanks or ducts applied in wastewater management is the phenomenon of biogenic sulphate corrosion (BSC). BSC is a particular case of corrosion caused by the action of sulphuric acid (IV), which is formed as a result of a number of biochemical processes, which can take place, e.g. in an environment encountered within the aforementioned structures. Ions present in sulphuric acid react with cement hydration products, which leads to replacing the primary cement matrix components with compounds easily-soluble or highly-swelling during crystallization. The outcome of advanced corrosion is usually an observed formation of a white, amorphous, sponge-like mass, which is easily separated from the underlying concrete. The article discusses a case study of a BSC process in a newly constructed primary settling tank in a municipal wastewater treatment plant.
PL
W obecnych czasach szybki rozwój infrastruktury i nowoczesnych technologii niejednokrotnie narzuca projektantom oraz wykonawcom takie rozwiązania, aby prowadzone roboty budowlane były jak najmniej uciążliwe dla uczestników ruchu i nie ingerowały w system komunikacyjny. Dotyczy to zarówno budowy nowych obiektów, jak i remontu już istniejących. W niniejszej pracy przedstawiono nowatorską koncepcję remontu wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 12 nad torami PKP w miejscowości Podbór. Problemem, który występował podczas eksploatacji obiektu i prowadził do potrzeby pilnej oraz jak najmniej inwazyjnej jego naprawy, było nadmierne osiadanie nasypu za przyczółkiem. Pierwszy raz w Polsce wykonano wzmocnienie gruntu za przyczółkiem wiaduktu przy użyciu iniekcji geopolimerowych, które w znaczący sposób skróciło czas ograniczenia w ruchu kołowym, a tym samym także samego remontu.
EN
Nowadays, the rapid development of infrastructure and modern technologies often imposes on designers and contractors solutions which make the carried out construction works hassle-free for road users and interfere with the communication system as little as possible. This work presents an innovative concept for the renovation of the viaduct along National Road No. 12 over the PKP tracks in Podbór. The problem that occurred during the exploatation of the viaduct and led to the urgent and least invasive repair of it was excessive settlement of the embankment behind the abutment. For the first time in Poland, the abutment of viaduct was strengthened using geopolymer injections, which significantly reduced the time allocated to the restrictions on road traffic, and thus shortened the time of the investment itself.
first rewind previous Strona / 63 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.