Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 151

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  environmental pollution
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
W ubiegłym roku obchodziliśmy 40. rocznicę podpisania pierwszej umowy międzynarodowej, której celem była i jest ochrona środowiska oraz zdrowia ludzi przed skutkami zanieczyszczenia powietrza. Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości (ang. Convention on Long-range Transboundary Air Pollution) została podpisana w Genewie 13 listopada 1979 r. z inicjatywy Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) przez 32 państwa regionu EKG ONZ (w tym Polskę). Trwałe Zanieczyszczenia Organiczne zostały objęte odrębnym protokołem Konwencji w 1998 r. jako substancje wyjątkowo niebezpieczne dla środowiska przyrodniczego. Uwolnione ze źródeł powstawania (produkty uboczne wielu procesów przemysłowych i termicznych) TZO trafiają do atmosfery, a poprzez depozycję atmosferyczną lub zrzuty bezpośrednie, do wód powierzchniowych. Jeszcze w 2010 r., na spotkaniu Grupy Specjalnej TZO Konwencji w Montrealu, przyjęto wykluczenie z dyskusji stref polarnych jako praktycznie nieobjętych zanieczyszczeniami działalności przemysłowej i stanowiących czyste, nieskażone substancjami niebezpiecznymi, tereny. Najnowsze badania realizowane w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki (2016/23/N/ST10/01376), prowadzone w strefach polarnych obu biegunów: północnej Arktyki i południowej Antarktyki, wykazały, że TZO zostały wykryte w 60% pobranych osadów dennych z tych rejonów. Wyniki badań udowodniły zwiększające się zanieczyszczenie powietrza drobnymi pyłami o średnicy mniejszej od 2,5 mikrometra (PM2.5), na których silnie sorbują się i przenoszą na dalekie odległości substancje toksyczne. Zjawisko to stało się wyjątkowo ważne dla ochrony zdrowia człowieka w dobie pandemii i przenoszonych powietrzem patogenów.
EN
Last year, we celebrated the 40th anniversary of signing of the first international agreement, which has been intended to protect the environment, and human health against the effects of air pollution. The Long-range Transboundary Air Pollution Convention (LRTAP) was signed in Geneva on November 13,1979 as an initiative of the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) by 32 countries of the UNECE region (including Poland). Persistent Organic Pollutants were issued in the separate Protocol to the Convention in 1998 as substances considered to be extremely hazardous to the environment. Once released from the source of origin (as by-products of many industrial and thermal processes), POPs are emitted into the atmosphere, and through atmospheric deposition or direct discharges, they enter surface waters. In 2010, at the meeting of the POPs Special Group of the Convention in Montreal, it has been agreed to exclude polar zones from the discussion, as they were classified as pristine, and not being impacted by industrial activities. The latest research carried out as part of the National Science Center grant (2016/23/N/ST10/01376) conducted in polar zones of the North and the South Poles – Arctic and Antarctic, revealed considerable POPs contamination in 60% of collected bottom sediments from both regions. The recent studies have indicated increasing air pollution with particulate matter particles of a diameter smaller than 2.5 micrometers (PM2.5), being a strong sorbent, and a carrier of toxic substances over long distances. This phenomenon has become extremely important for the protection of human health in times of pandemics and airborne transmitted pathogens.
PL
Pierwsze tworzywo sztuczne, celuloid, opatentowano w 1870 r. Jego szerokie zastosowanie przyczyniło się do dalszych prac nad polimerami. Opracowano syntetyczny kauczuk, bakelit, polistyren, poliamidy i teflon, następnie polietylen (PE) oraz polipropylen (PP). Światowa produkcja tworzyw sztucznych i ich powszechne zastosowanie stały się zagrożeniem dla środowiska naturalnego, zwłaszcza przez niezagospodarowane odpady. Szeroko rozpowszechnione stały się odpady pod postacią opakowań artykułów spożywczych. Możliwości zlikwidowania zagrożeń ze strony tworzyw sztucznych upatruje się w produkcji tworzyw biodegradowalnych, które mogą zastąpić trudno rozkładalne tzw. plastiki. Opracowano szereg tworzyw sztucznych o wszechstronnym zastosowaniu. Może to być ważny kierunek w dziedzinie ochrony środowiska przed totalnym zanieczyszczeniem plastikowymi odpadami.
EN
The first plastic celluloid was patented in 1870. Its widespread use has resulted in further work on polymers. Synthetic rubber, bakelite, polystyrene, polyamides and Teflon were developed, then ethylene and propylene. The world production and widespread use has become a threat to the environment, especially due to the waste that it generates. Food packaging waste has become widespread. The possibility of eliminating these threats is seen in the production of biodegradable materials, that can replace plastics. A number of such materials have been developed for versatile use. This can be an important direction of environmental protection against total pollution with difficult plastic waste.
PL
Technika pasywnego pobierania próbek stała się ważną metodą monitorowania środowisko wodnego. Urządzenia pasywne dostarczają informacji o średnim ważonym w czasie (TWA, ang. time-weighted average) stężeniu związku docelowego w wodzie, co stanowi znaczącą przewagę tej techniki nad metodą punktowego pobierania próbek, która daje możliwość określenia stężenia analitu jedynie w danym czasie i miejscu pobierania próbki. Ostatnio próbniki pasywne skonstruowane do pobierania rozpuszczalnych w wodzie związków chemicznych, w tym próbniki typu POCIS (ang. polar organic chemical integrative sampler) oraz Chemcatcher, zostały z powodzeniem zastosowane w wodnych komponentach środowiska. Z tego względu w niniejszym artykule przeglądowym zebrano dane odnośnie możliwości aplikacyjnych wyżej wspomnianych próbników. Opisano również zasadę działania urządzeń pasywnych, przedstawiono ich budowę oraz scharakteryzowano zalety i wady technik pasywnych.
EN
The passive sampling technique has become on important method for monitoring the aquatic environment. Passive devices provide information on the Time-Weighted Average (TWA) concentration of a target compound in water, which is a significant advantage of this technique over the method of point sampling, which enables to determine the concentration of an analyte only at a given time and at the place of collecting a sample. Recently, passive samplers constructed for the uptake of water-soluble chemical compounds, including POCIS (Polor Organic Chemical lntegrative Sampler) and Chemcatcher samplers, have been successfully used in aqueous environmental components. Therefore, this review article gathers data on the application possibilities of the above-mentioned samplers. Moreover, the principle of operation of passive devices is described, their construction is presented and the advantages and disadvantages of passive techniques are characterized.
EN
This work is focused on environmental pollution monitoring utilizing thin metal electrodes on glassy/ceramic substrates prepared by physical vapour deposition. Besides others, it is well known that environmental pollution on electrical insulation is one of the problems faced by distribution utilities and electricity transmission system. Due to this reason there is a need to deal with monitoring of environmental pollution as it strongly influences their capability to withstand the high-voltage stress without the breakdown. It is the aim of present work to propose new system for environmental pollution monitoring based on application of extra-thin metal electrodes. The influence of morphology and chemical composition of pollutants on the surface resistance and conductivity of selected insulators is also discussed.
PL
Artykuł dotyczy monitorowania zanieczyszczenia środowiska za pomocą cienkich elektrod metalowych na szklanych/ceramicznych podłożach przygotowanych przez fizyczne osadzanie z fazy gazowej. Widomym jest, że zanieczyszczenie środowiska odpadami izolacji elektrycznej jest jednym z problemów, przed którymi stoją firmy dystrybucyjne i system przesyłu energii elektrycznej. Z tego powodu istnieje potrzeba monitorowania zanieczyszczenia środowiska, ponieważ ma to duży wpływ niezawodność sieci wysokiego napięcia i jej awaryjność. Celem przedstawionych prac jest zaproponowanie nowego systemu monitorowania zanieczyszczenia środowiska w oparciu o zastosowanie bardzo cienkich elektrod metalowych. Omówiono także wpływ morfologii i składu chemicznego zanieczyszczeń na rezystancję powierzchniową i przewodnictwo wybranych izolatorów.
EN
Artisanal and small-scale mining (ASM) - small sized, largely unrecognized, rudimentary, and an informal form of mining - occurs in more than 70 countries around the world and is mainly hailed for its socioeconomic benefits and reviled for its environmental devastation. As a result, many people are confused about the future of ASM. In Ghana, the government banned ASM in 2017 and formed a security taskforce drawn from the military and police to crack down on nomadic and local ASM workers who defy the ban. This approach is unsustainable, deals less with the fundamental problems, and increases poverty among the already impoverished local populations who depend on this type of mining as their only means of livelihood. To support the argument for sustainable reforms, revenue growth decomposition and growth accounting analyses were performed to determine the factors shaping ASM revenue over 25 years (1990-2016). Results show that production (gold output) is the most important factor that influences revenue growth from ASM, contrary to the usual view that the price of the metal is mainly responsible for the increase in revenue. Thus, increasing labor hours in ASM could significantly increase mining revenue, reduce unemployment, and improve local commerce. We strongly conclude that sustainable reforms such as increasing local participation in decision making, education and training, adoption of improved technology, strengthening regulatory institutions, legislation and enforcement of enactments, and the provision of technical support and logistics could ensure socio-environmental sustainability.
EN
Filtration plays a major role in managing the rapid increase of environmental pollution and deterioration of atmospheric air quality. One of the most damaging noxious gases in the atmosphere is toluene, which is a common gas that appears in crude oil and is used in various production processes. The adsorption behaviour of activated carbon was examined in dependence of the concentration, temperature and relative humidity. The results showed that increasing air temperature decreased the time to reach the maximum saturation ratio, which occurred due to the increasing pore diffusion coefficient and pore diffusion rate.
EN
The present manuscript presents the view point of the author for providing a course on environmental history for chemistry students and secondary school pupils. Special attention is paid on the societal developments in the twentieth century when the anthropogenic impacts on the environment have become especially deep and devastating. The course of lectures is focused on the environmental changes in each environmental phase (lithosphere, atmosphere, hydrosphere, biosphere) as well as in the society as a whole. The process of environmental changes is illustrated by various examples from each natural system in consideration and the anthropogenic factor for each one of them is defined and discussed. The presented material is an example for organization of an environmental history course of lecture which could be subject of additional information and conclusions related to the social attitude to the problem of environmental pollution and environmental risk assessment.
EN
The introduction of innovative technologies and solutions and the adaptation of existing building resources to the standards of energy-efficient construction combines economic effects with care for the health and comfort of users as well as limiting the negative impact of buildings on the environment and climate. The thermal modernization of buildings is one way of saving energy. It is estimated that households are the largest heat consumers. In the article, the analysis of the effects of heat consumption reduction was performed for multi-family buildings. The basic effects of thermal modernization relate to economic issues associated with the reduction of fuel, water and electricity consumption, and thus incurred fees. The effects also refer to reducing the amount of air pollution, improving indoor microclimate conditions and user safety, as well as eliminating energy poverty and stimulating public awareness of energy-saving activities.
PL
Wprowadzenie innowacyjnych technologii i rozwiązań oraz dostosowanie istniejących zasobów budowlanych do standardów budownictwa energooszczędnego łączy efekty ekonomiczne z dbałością o zdrowie i komfort użytkowników, a także ogranicza negatywny wpływ budynków na środowisko i klimat. Jednym z elementów oszczędzania energii jest termomodernizacja budynków. Szacuje się, że gospodarstwa domowe są największymi odbiorcami ciepła. W artykule przeprowadzono analizę efektów ograniczenia zużycia ciepła dla budynków wielorodzinnych. Podstawowe efekty przeprowadzonej termomodernizacji dotyczą zagadnień ekonomicznych związanych z redukcją zużycia paliwa, wody i energii elektrycznej, a tym samym zmniejszeniem ponoszonych opłat. Efekty wiążą się również ze zmniejszeniem zanieczyszczenia powietrza, poprawą warunków mikroklimatu w pomieszczeniach i bezpieczeństwa użytkowników, a także eliminacją ubóstwa energetycznego i stymulowaniem świadomości społecznej odnośnie do działań zmniejszających zużycie energii.
PL
W artykule dokonano charakterystyki i oceny wpływu emitowanych przez środki transportu metali ciężkich na środowisko. Przedstawiono, który ze środków transportu emituje najwięcej zanieczyszczeń. Wykazano zależność pomiędzy emisją metali ciężkich a toksycznym oddziaływaniem na środowisko, w tym kontekście dokonano także oceny ryzyka zdrowotnego.
EN
The article describes and assesses the impact of heavy metals emitted by means of transport on the environment. It was presented which of the means of transport emits the most contaminants. The relation between heavy metal emission and toxic impact on the environment was shown, in this context the health risk assessment was also made.
10
Content available Koks jako paliwo ograniczające niską emisję
PL
Problem niskiej emisji jest obecnie jednym z najbardziej aktualnych zagadnień w zakresie ochrony środowiska naturalnego. W głównej mierze jest on wynikiem spalania słabej jakości paliw w gospodarstwach domowych. Aby ograniczyć jego skutki dla środowisk, konieczne jest podjęcie działań w bardzo szerokim zakresie. Jednym z obszarów w którym istnieje możliwość zmniejszenia tego problemu jest zaproponowanie konsumentom dobrej jakości paliwa po akceptowalnej cenie. Takim paliwem może być koks. W artykule omówiono sytuację prawną w Polsce w zakresie stosowania paliw tradycyjnych. Dotyczy to także uwarunkowań prawnych w zakresie wielkości i przeciwdziałania niskiej emisji. W tym obszarze przedstawiono także propozycje poprawy sytuacji poprzez zastosowanie koksu, jako paliwa czystego. Przedstawiono także wyniki analizy kosztów jego zastosowania w stosunku do innych pali. Celem opracowania jest pokazanie jednej z możliwości ograniczenia niskiej emisji, poprzez zastosowanie do ogrzewania koksu. W całokształcie działań w tym obszarze warto bowiem rozważyć również ta możliwość. Tym bardziej, że na rynku dostępne są spore ilości tego paliwa.
EN
Problem of low emissions is one of the most current hazards in the field of protection of the natural environment. It is mainly a result of burning low quality fuel in household furnaces. To limit its impact on the environment, a wide scope of actions must be undertaken. One of the areas which display an opportunity of reducing the problem, is proposing to consumers a good quality fuel in acceptable price. Such fuel could be coke. The article describes legal status of using traditional fuels in Poland. It also concerns legal regulations in area in scope of low height emissions and its countermeasures. Propositions of improvement of this situation by using coke as a clean fuel are presented. Results of cost analysis of its application in comparison to other fuelsare described in this article. The aim of this paper is to present one of the solutions for limiting low emissions by using coke for heating. In entirety of actions in this field it is one worthy of delving into, especially considering high amounts of this fuel available on the market.
PL
Badano wpływ zanieczyszczeń komunikacyjnych na zawartość wybranych substancji w drewnie i korze morwy białej (Morus alba L.). Przeprowadzone badania wykazały, że zawartość substancji ekstrakcyjnych była większa w drewnie strefy twardzieli w stosunku do ich zawartości w drewnie strefy twardzieli przyrdzeniowej i w drewnie strefy bielu. Skażenie środowiska zanieczyszczeniami komunikacyjnymi przy drodze szybkiego ruchu wpłynęło na zwiększenie zawartości substancji mineralnych w drewnie twardzieli przyrdzeniowej w odniesieniu do drewna strefy twardzieli i strefy bielu, jak również na zwiększenie ich zawartości w korze. Kora charakteryzowała się 2–6-krotnie większą zawartością azotu w stosunku do badanych stref drewna. Skażenie środowiska zwiększyło zawartość jonów siarczanowych (SO4 2-) w korze i drewnie oraz zmieniło ich rozmieszczenie na przekroju poprzecznym pnia, a także zwiększyło zawartość jonów wodorofosforanowych (HPO4 2-) w drewnie strefy bielu, niezależnie od wysokości badanego przekroju poprzecznego. Zawartość jonów HPO4 2- w korze zwiększała się ze wzrostem wysokości pnia.
EN
The trunk of a tree that grew about 3 m from the express way in central Poland was cut into 200 mm high disks and then studied for extractives, mineral substances, N and NO3 -, SO4 2- and HPO4 2- anions in disks obtained from different heights of the trunk (in the range of 0.1–2.2 m from the ground) as well as from zones located at different distances from the trunk core. The content of the extractives (eluted with a mixt. of EtOH and C6H6 1:1 by vol.) was the largest in samples from zones located near core similarly to the content of the analyzed anions. The bark samples had the highest contents of minerals and N. The contents strongly depended on the sampling height.
12
Content available remote Substancje endokrynnie aktywne: występowanie, zagrożenia i metody ich oznaczania
PL
Przedstawiono wybrane zagadnienia związane z występowaniem substancji endokrynnie aktywnych w środowisku. Omówiono charakterystykę i zagrożenia związane z ich występowaniem na przykładzie ftalanów i alkilofenoli. Przedstawiono metody pobierania, ekstrakcji i oznaczania alkilofenoli i ftalanów w różnych próbkach środowiskowych, w tym w powietrzu.
EN
A review, with 59 refs., of methods for sampling, extn. and detn. of alkylphenols and phthalates in various environmental mediums, including air.
EN
As China’s economic development pattern is marked by an excessive consumption of fossil fuels, environmental pollution problems in China are getting increasingly serious and threatening residents’ fundamental demands for a high quality of life. It has become a handicap to sustainable economic development and social well-being. In this paper, the happiness index method were used, and models depicting the relationship between residents’ sense of happiness and environmental pollution factors and between the willingness to pay taxes and environmental pollution factors have been established. The results show that environmental pollution, especially air pollution, significantly affects the residents’ sense of happiness. To improve residential environment quality and reduce pollution, residents are willing to pay the relevant taxes. If pollution control is considered a public policy, there exists a substantive weight of government between residents’ income and environmental quality. This will influence the choice of environmental public policy.
PL
Rozwój ekonomiczny Chin powiązany jest z nadmiernym zużywaniem paliw kopalnych, a zanieczyszczenia środowiska osiągają poziom, który stanowi zagrożenie dla oczekiwanego przez obywateli wysokiego poziomu życia. Stało się to przeszkodą dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego i dobrobytu społecznego. W niniejszym opracowaniu wykorzystano metodę wskaźnika szczęścia. Opracowano modele obrazujące związek między poczuciem szczęścia mieszkańców a zanieczyszczeniami środowiska oraz między chęcią płacenia podatków a czynnikami zanieczyszczenia środowiska. Wyniki pokazują, że zanieczyszczenie środowiska, w szczególności zanieczyszczenie powietrza, znacząco wpływa na poczucie szczęścia mieszkańców. Aby poprawić jakość środowiska mieszkańców i zmniejszyć zanieczyszczenie, obywatele są skłonni zapłacić odpowiednie podatki. Jeżeli kontrola zanieczyszczeń jest uważana za politykę publiczną, rząd odgrywa istotną rolę w kształtowaniu relacji między dochodami mieszkańców a jakością środowiska. Wpłynie to bowiem na wybór polityki publicznej dotyczącej środowiska.
EN
This work is focused on environmental pollution monitoring on selected high-voltage insulators. It is well known that environmental pollution on electrical insulation is one of the problems faced by distribution utilities and electricity transmission system. Due to this reason there is a need to deal with monitoring of environmental pollution as it strongly influences their capability to withstand the high-voltage stress without the breakdown. It is the aim of present work to explain influence of morphology and chemical composition of pollutants on the surface resistance and conductivity of selected insulators.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac dotyczących monitorowania zanieczyszczenia środowiska na wybranych izolatorach wysokonapięciowych. Powszechnie wiadomo, że zanieczyszczenie środowiska oddziałujące na izolację elektryczną jest jednym z problemów, z którymi borykają się przedsiębiorstwa dystrybucyjne i system przesyłu energii elektrycznej. Z tego powodu istnieje potrzeba monitorowania zanieczyszczenia środowiska które silnie wpływa na ich zdolność instalacji do pracy bez awarii. Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie wpływu morfologii i składu chemicznego zanieczyszczeń na oporność powierzchni i przewodnictwo wybranych izolatorów.
PL
Rtęć jest toksycznym, śladowym pierwiastkiem wykazującym znaczną aktywność chemiczną i biologiczną. W wyniku coraz bardziej intensywnego rozwoju cywilizacyjnego emisja rtęci pochodzącej ze źródeł antropogenicznych uległa na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci zwielokrotnieniu, powodując poważne i groźne dla organizmów żywych, w tym ludzi, skażenie środowiska w skali globalnej. Spośród możliwych do wykorzystania środków technicznych, pozwalających na ograniczenie emisji rtęci i jej związków do powietrza, w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu szczególną uwagę poświęca się wykorzystaniu w tym celu adsorbentów węglowych. W artykule zaprezentowano wybrane wyniki ostatnich prac w tym obszarze, obejmujące opracowanie technologii wytwarzania taniego adsorbentu węglowego i wstępną ocenę jego zdolności adsorpcyjnych względem rtęci i jej związków. Wykazano, że w technologii cyrkulującego złoża fluidalnego można wykorzystując wstępnie przygotowany węgiel brunatny wytworzyć adsorbent, który charakteryzuje się cechami fizykochemicznymi umożliwiającymi jego zastosowanie w instalacjach wtrysku pylistych adsorbentów do kanałów spalinowych.
EN
Mercury is a toxic trace element characterized by significant chemical and biological activity. As a result of more and more intensive civilizational development, the emission of mercury coming from anthropogenic sources has been multiplied over the past decades, effecting in serious and dangerous for living organisms, including humans, pollution of the environment on a global scale. From among usable technical means that can reduce emission of mercury and its compounds from atmosphere, a special attention in the Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (Institute for Chemical Processing of Coal) in Zabrze is paid to application of coal adsorbents for this purpose. Presented are selected results of recent works concerning this issue and including the development of production technology of a cheap coal adsorbent as well as the preliminary assessment of its adsorption abilities towards mercury and its compounds. Shown is that with the application of the circulating fluidised bed technology it is possible to produce, using the preconditioned lignite, an adsorbent characterized by physico-chemical properties enabling its use in installations serving to inject powdered adsorbents into flue ducts.
PL
W artykule omówiono aspekty związane z rozwiązaniami prawnymi w Unii Europejskiej, które mają bezpośredni wpływ na ograniczenie emisji toksycznych składników spalin z silników spalinowych oraz są wykorzystywane do napędu pojazdów samochodowych. Przedstawione zostały problemy związane z rozwiązaniami technicznymi, które ograniczają negatywne oddziaływanie skutków eksploatowanych samochodów na zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Opisano rozwój i wpływ systemu diagnostycznego OBD oraz wpływ urządzeń pozasilnikowch na ograniczenie emisji. Przeprowadzone badania wybranej grupy samochodów osobowych podczas obowiązkowych badań kontrolnych wyodrębniły grupę pojazdów, która nie spełniła wymagań ustawodawcy w zakresie dopuszczalnych wartości toksycznych składników spalin.
EN
The article discusses aspects related to legal solutions in the European Union, which have a direct impact on reducing the emission of toxic exhaust components from internal combustion engines, which are used to drive motor vehicles. Problems related to technical solutions that limit the negative impact of exploited cars on pollution of the natural environment have been presented. The development and impact of the OBD diagnostic system and the influence of non-engine equipment on emission reduction have been described. Carried out tests of a selected group of passenger cars during the obligatory check tests identified a group of vehicles that did not meet the legislator's requirements regarding the permissible values of toxic exhaust components.
PL
W artykule skupiono się na wpływie programu modernizacji taboru kolejowego obejmującego kompleksową przebudowę lokomotyw spalinowych przy założeniu wymiany ich jednostek napędowychna silniki spełniające normę Stage IIIA. W artykule poruszono temat taboru eksploatowanegona terenie Polski oraz przedstawiono regulacje prawne dotyczące emisji spalin w lokomotywach. Efektem końcowym było oszacowane emisji związków toksycznych z lokomotyw przed i po modernizacji oraz porównanie tych wyników.
EN
The article focuses on the impact of the rolling stock modernization program covering the comprehensive reconstruction of diesel locomotives with Impact of modernization of locomotives operated in Poland on the emission of toxic compounds in exhaust gasesthe assumption of replacing their drives with engines meeting the Stage IIIA standard for the emission of toxic compounds in exhaust gases. In connection with this, the subject of the rolling stock was discussed in Poland and legal regulations concerning exhaust emissions in locomotives. The final result was the estimated emissions of toxic compounds before and after modernization and the comparison of these results.
EN
The article describes aspects related to the impact of toxic components of exhaust gases from motor vehicles, which are equipped with spark-ignition engines for environmental pollution and a negative impact on human health. The paper presents aspects related to the structure of passenger cars in Poland and the European Union, which are in operation and subject to mandatory control tests. The methodology of performing mandatory periodic check-ups in diagnostic stations and on the basis of the developed research results also includes a group of vehicles that does not meet the legal requirements for the measurement of exhaust emissions. The results of passenger car tests in selected European Union countries have been presented.
PL
W artykule opisane zostały aspekty związane z wpływem toksycznych składników gazów wylotowych z pojazdów samochodowych, które są wyposażone w silniki o zapłonie iskrowym na zanieczyszczenie środowiska oraz negatywny wpływ na zdrowie ludzi. W pracy przedstawione zostały aspekty związane ze strukturą samochodów osobowych w Polsce i Unii Europejskiej, które znajdują się w eksploatacji i podlegają obowiązkowym badaniom kontrolnym. Opisano również metodykę wykonywania obowiązkowych okresowych badań kontrolnych w stacjach diagnostycznych oraz na podstawie opracowanych wyników badań wyodrębniona została grupa pojazdów, która nie spełnia wymagań prawnych w zakresie pomiarów emisji spalin. Przedstawione zostały wyniki badań samochodów osobowych w wybranych krajach Unii Europejskiej.
EN
Though Municipal Solid Waste (MSW) is a worldwide problem, the collected wastes are dumped in open dumping at landfilling sites while the uncollected wastes remain strewn on the roadside, many-a-time clogging drainage. Such unsafe and inadequate management of MSW causes spread of bacteria, viruses, particulate matter, dioxins and other harmful pollutants in the surroundings and atmosphere. Hence, due to the repeated exposure of population to these pollutants can lead to serious health problems such as Diarrhea/Dysentery, Acute Respiratory Infection (ARI), and Asthma/Chronic Respiratory Diseases (CRD). Therefore, two-phase study included secondary data on diseases caused due to environmental pollution and primary data on MSW and lack of MSW management from 127 households in urban Patna, India. The random sampling method was used for collection of primary survey data, conducted during 2015–16 in selected areas of Patna. Logistic regression model odds ratios and their 95% confidence intervals were used to show the strength of the associations among segregation of wastes at source, segregation behavior, collection bins in the area, distance of collection bins from a residential area, and transportation of MSW. The ROC is a statistical technique to validate the logistic regression method that predicts the occurrence of an event through the comparison of probability picture of an event occurrence observed by probability and the predicted probability of the same event. The area under the ROC curve is up to 0.889 extent, which reveals that the ‘segregation of waste at source’ has a very strong scope to accomplish sustainable recycling at urban Patna in order to manage waste with the overall accuracy of 92.126%, which proves a better fi t logistic regression model. Hence, this paper concludes that ‘segregation of waste at source’ helps to attain sustainable recycling which would be the most viable approach to manage MSW in Patna and would eventually reduce environmental pollutants for the public health safety.
PL
Człowiek, poprzez swoją codzienną działalność, generuje do środowiska wiele substancji należących do grupy nowo pojawiających się zanieczyszczeń. Ich liczba i zawartość w danym elemencie środowiska zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest dostępność na rynku towarów, które je zawierają, oraz częstotliwość i wykorzystywania. A w przypadku produktów spożywczych – częstotliwość ich spożywania. Oprócz tego związki z grupy nowo pojawiających się zanieczyszczeń są często niepodatne na procesy oczyszczania ścieków oraz charakteryzują się trwałością w środowisku wodnym. Z tego względu należałoby się zastanowić, czy zasługują one na miano idealnego wskaźnika zanieczyszczeń.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.