Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  environmental interaction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przeciętny Polak słuchając radia, oglądając TV, czy korzystając z internetu, bombardowany jest informacjami o destrukcyjnym działaniu górnictwa. W momencie, gdy w jego otoczeniu ma powstać zakład górniczy, jest temu przeciwny. Nie próbuje słuchać argumentów innych niż te znane mu ze środków masowego przekazu. W ten sposób pojawia się zarzewie konfliktu, które zaostrza się, gdy jego obawy będą podzielali znajomi, władze lub lokalne lobby. Czy można temu zapobiec?
PL
Rozdzielnice w Izolacji Gazowej (GIS) są szeroko stosowane w instalacjach średnio- i wysoko-napięciowych już od ponad czterdziestu lat i demonstrują najwyższy stopień niezawodności. Spośród wielu przyczyn przemawiających za ich zastosowaniem, najbardziej istotne to wysoka niezawodność i małe gabaryty. Na podstawie doświadczeń zebranych w ostatnich czterdziestu latach a także w wyniku rozwoju nowych narzędzi stworzonych przez przemysł w ostatnim dziesięcioleciu, projektanci tych systemów mają możliwość uwzględnienia wymagań środowiska już na etapie rozwoju koncepcji nowego urządzenia. To podejście ma na celu opracowanie produktu, który będzie zgodny z oczekiwaniami klienta pod kątem ograniczenia negatywnego wpływu urządzenia na środowisko od momentu wydobycia surowca potrzebnego do jego produkcji, aż do ostatecznego wycofania z użytkowania. Artykuł przedstawia wysiłki zmierzające do zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko nowej linii rozdzielnic GIS na etapie projektowania tych urządzeń. W artykule zwrócono również uwagę na niekonwencjonalne przekładniki napięciowe oraz na aspekty związane z gazem SF6.
EN
Switchboards with gas insulation (GIS) are wide used in middle and high voltage installations from over 40 years and represent the highest degree of dependability. From many reasons which appeal to their using the most important are: great dependability and small dimensions. On the base of the experiences from the last 40 years and also in result of development of the new tools made by industry in the last ten years, designers of these systems have the possibility for the consideration of the requirements of environment already on stage of the development of the conception of new installation. This approach aims at making of such a product, which will meet the expectations of users in area of limitation of the negative influence of the equipment on environment from the moment of extract the raw product necessary for its produce till to definite back out from its using. The article discusses the efforts tend to minimize the negative influence on environment of the new line of switchboard GIS on stage design of that equipment. The article takes heed of the attention on non conventional voltage transformers and on the aspects concerning gas SF6.
PL
W artykule zaprezentowano przykład zrealizowanego w praktyce procesu ekoprojektowania sprzętu chłodniczego. W zakresie analizy środowiskowej wybranej chłodziarko-zamrażarki wykorzystano metodę ekobilansową— metodę LCA (Life Cycle Assessment) oraz metodę LCC (Life Cycle Costing). Uzyskane wyniki pozwoliły określić zadania ekopro-jektowe, prowadzące do środowiskowo-ekonomicznej optymalizacji.
EN
An example of implemented in practice ecodesigning of refrigerating equipment is presented in the paper. In the field of environmental analysis of selected refrigerator ecobalancing methods — LCA (Life Cycle Assessment) and LCC (Life Cycle Costing) were applied. The results achieved made it possible to establish ecodesign tasks leading to environmentally-economical optimization.
4
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia prośrodowiskowego projektowania obiektów technicznych. Skoncentrowano się w nim na aspektach metodycznych ekoprojektowania. Opracowano własną procedurę ekoprojektowania, której postać umożliwia stosowania jej w branży spożywczej.
EN
Selected topics of pro—environmental designing of technical objects are presented in the paper. Attention was focused on methodological aspects of ecodesigning. Authors' own procedure of ecodesigning possible to be applied in food industry were elaborated.
PL
Omówiono zagadnienia konstrukcyjne, technologiczne i ekonomiczne w kontekście wymagań środowiskowych dotyczących wysokonapięciowych rozdzielnic izolowanych SF6.
EN
The paper discusses constructional, technological and economic problems in context of environmental requirements concerning high voltage SF6 insulated switchgears.
PL
W referacie przedstawiono wyniki analizy, której colom było porównanie poziomu oddziaływań środowiskowych identyfikowanych w procesie wytwarzania różnych materiałów konstrukcyjnych stosowanych w budowie maszyn pakujących przemysłu spożywczego. Ponadto uwzględniono aspekty środowiskowe związane z zagospodarowaniem odpadów generowanych na etapie wycofywania maszyn pakujących z eksploatacji.
EN
The study presented in the paper concerns comparison of environmental effects identified in the production of packaging machines, taking into consideration different structural materials. Moreover, environmental aspects of recycling solution were considered as a part of the entire life cycle.
7
Content available remote Kierunki prośrodowiskowego rozwoju opakowań
PL
W artykule podjęto próbę usystematyzowania informacji na temat oddziaływań środowiskowych generowanych przez opakowania produktów spożywczych. Przedstawiono przegląd wyników przeprowadzonych dotychczas badań ekobilansowych określając źródła dominujących oddziaływań środowiskowych. Na tej podstawie zaproponowano kierunki prac nad środowiskowo zorientowanym doskonaleniem opakowań produktów spożywczych.
EN
In the paper an attempt to systematize information on environmental burdens generated by food products packaging is undertaken. A review of ecobalance research results is presented and sources of dominating environmental interactions are established. On this basis, directions of further work on environmentally oriented improvements in food products packaging are proposed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.