Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  environmental hazard
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents the data based on the long-term observations of the Lomonosov mine tailing storage impact on the natural environment. The study of the chemical, mineral and phase composition of waste, sampled at the tailing site, was carried out. It was determined that the ore beneficiation waste in the Lomonosov deposit is generally represented by the minerals of the smectite group. According to the X-ray diffraction analysis data, the beneficiation wastes are a bi-mineral mixture of montmorillonite and talc with pyrophyllite impurities. The wastes of this composition are potentially magnesia raw materials used in the production of construction materials, such as cement, ceramic bricks, etc. Experimental studies have justified the use of the method of wastes recycling based on the roasting of the ore beneficiation tailings, with the number of process options, depending on the temperature regimes and the exposure time.
EN
The present study addresses the utilization of induction furnace steel slag which is an anthropogenic waste, for enhancing the mechanical properties of a commercial aluminium alloy A356. Different weight percentage (3wt%, 6wt%, 9wt%, and 12wt%) of steel slag particles in 1 to 10 μm size range were used as reinforcing particles in aluminium alloy A356 matrix. The composites were prepared through stir casting technique. The results revealed an improvement in mechanical properties (i.e. microhardness and tensile strength) and wear resistance with an increase in weight percentage of the steel slag particles. This research work shows promising results for the utilization of the steel slag for enhancing the properties of aluminium alloy A356 at no additional cost while assisting at same time in alleviating land pollution.
PL
Środowiskowa ocena cyklu życia (LCA) stosowana w ocenie oddziaływania produktów na środowisko jest techniką, która może mieć duże znaczenie w produkcji flokulantów polimerowych. Możliwość przeprowadzenia pełnej analizy cyklu życia flokulantów, a tym samym procesów produkcyjnych, z użyciem oprogramowań LCA pozwala na wiarygodną i rzetelną identyfikację źródeł zagrożeń środowiskowych i wpływu projektowanych produktów na środowisko. W artykule przedstawiono możliwość zastosowania techniki LCA do identyfikacji źródeł i oceny oddziaływania na środowisko potencjalnych flokulantów syntezowanych z poprodukcyjnych odpadów żywic fenolowo-formaldehydowych. Ocena cyklu życia może stanowić odpowiednie narzędzie do działań pozwalających na ograniczenie zagrożeń środowiskowych i dokonać wyboru flokulantu najmniej obciążającego środowisko.
EN
Wastes from prodn. of PhOH-CH₂O and styrene resins were used for prepn. of flocculants applied in treatment of metallurgical wastewater by coagulation. The anal. of life cycle of the flocculants showed their advantage over com. ones.
EN
The paper provides an assessment of the potential technogenic impact of sulphide-containing wastes produced by ore extraction and processing at the Ozernoe deposit, which is currently at the initial stage of mining. The analysed averaged samples of ore and wastes of mining and processing were obtained in the course of semi-industrial experimental preproduction. The results of monitoring studies in the area of sulphide-containing dumps formed at an exploring mine in the 1960s were used for assessing a potential hazard of the wastes. The origin of acid mine drainage is described. Advantages and shortcomings of tests assessing acid mine drainage are considered. The used express-method of acid indication allows to reliably determine the risk of acid mine drainage by the values of acidic and neutralising potentials formed by rocks. An estimation of acid mine drainage formation and heavy metal migration is carried out at dumps of the exploring mine. The forecast of environmental impact is given for the future wastes of mining and processing at the Ozernoe deposit.
5
Content available remote Zagrożenie środowiskowe powodowane przez włókna szklane
EN
Due to their prevalence, the hazards posed by glass fibers are an important health problem. In this article, in a synthetic way, the types of glass fibers are characterized as well as the most important physical properties and applications are described. This paper analyzed the scale of the threat that glass fibers posed in occupational and non-occupational environments, including forms of their occurrence and ways to control the size of exposure. The adverse health effects caused by glass fiber exposures, including the results of in vivo, in vitro and epidemiological studies in human populations are also discussed. Finally, the modern material solutions applied to eliminate the hazards posed by glass fibers are presented as well.
EN
In comparison with other industrial complexes, mining enterprises generate the most multifold negative impact on all environmental components: atmosphere, hydrosphere, lithosphere. In the current context of resource limitation, the objective assessment of the level of environmental safety of different technology concepts and organizational decisions, mining enterprises is a vital need. Today, there are three different approaches to environmental safety assessment of industrial enterprises. The main disadvantages of these approaches are complication in specific environmental consideration of mining enterprises; difficulty of top environmental target selection, subjectivity of enterprises ranking by level of environmental safety. It was proposed a new approach of environmental safety and negative impact assessment (with help of integral environmental hazard index of mining) in the light of specific features of mining. It is based on complex affine environmental, technology and geological factors. This approach is admitting to rank mining enterprises in negative impact descending order, define top environmental targets for mining enterprises and the most effective every environmental action.
PL
W porównaniu z innymi gałęziami przemysłu, przedsiębiorstwa górnicze generują najbardziej negatywny wpływ na wszystkie komponenty środowiska: atmosferę, hydrosferę, litosferę. W obecnej sytuacji ubożenia zasobów, istnieje potrzeba oceny poziomu bezpieczeństwa środowiskowego dla różnych technologii. Obecnie istnieją trzy sposoby oceny bezpieczeństwa środowiskowego przedsiębiorstw przemysłowych. Główne wady tych rozwiązań to skomplikowane rozwiązania technologiczne przedsiębiorstw górniczych, trudności w wyborze rozwiązania docelowego, subiektywność rankingu rozwiązań. Zaproponowano nowe podejście do oceny bezpieczeństwa środowiskowego i oceny skutków dla środowiska za pomocą integralnego wskaźnika zagrożenia środowiska w górnictwie. Jest on oparty na złożonych czynnikach środowiskowych, technologicznych i geologicznych. Takie podejście pozwala ocenę przedsiębiorstw górniczych pod katem malejącego negatywnego wpływu na środowisko i wskazanie najbardziej skutecznych działanie.
PL
W artykule przedstawiono główne zagrożenia środowiskowe podczas poszukiwania, udostępniania i eksploatacji gazu ziemnego z formacji łupkowych. Udostępnianie niekonwencjonalnych akumulacji gazu ziemnego realizowane jest otworami pionowymi, a przede wszystkim otworami horyzontalnymi, co wpływa na generowanie zwiększonych ilości odpadów wiertniczych. Przestawiono optymalne warianty ich zagospodarowania w sposób bezpieczny dla środowiska. Opierając się na badaniach prowadzonych w INiG, określono skład odpadowych płuczek wiertniczych. Potwierdzeniem ich szkodliwości dla środowiska były wyniki wykonanych badań toksykologicznych z wykorzystaniem testu Microtox. Podstawową metodą stymulacji produkcji gazu z formacji łupkowej są zabiegi hydraulicznego szczelinowania. W pracy przedstawiono zarys problematyki wodno-środowiskowej w aspekcie technologii eksploatacji gazu z tych formacji skalnych. Szczególną uwagę zwrócono, opierając się na danych pochodzących z amerykańskich złóż gazu niekonwencjonalnego, na metody utylizacji wód z wypływu zwrotnego po zabiegu hydraulicznego szczelinowania, w aspekcie ich powtórnego wykorzystania do następnych zabiegów. Ponadto, omówiono metody ich odsalania z zastosowaniem nowoczesnych technologii membranowych (elektrodializa, odwrócona osmoza) oraz metod termicznych. Zasugerowano również zastosowanie innych metod likwidacji odpadów po zabiegach hydraulicznego szczelinowania.
EN
The aim of the article is to present the main environmental threats during gas exploration, its opening up and exploitation from shale formations. Providing access to non-conventional accumulation of natural gas, is done through vertical and above all horizontal holes which results in obtaining larger amounts of drilling wastes. Optimum ideas for their environmentally friendly usage have been shown in this work. Based on research done in the Oil and Gas Institute, the composition of waste drilling fluids was determined. Toxicological tests including the Microtox Test, confirmed their environmental harmfulness. The main method of stimulating shale gas production is hydraulic fracturing. The paper outlines the environmental issues of water in the field of shale gas production technology. Special focus was paid in particular to the utilisation methods of flowback water in order to reuse it, in subsequent hydraulic fracturing operations. Data obtained from US non-conventional natural gas exploitation were taken into account. Furthermore, methods of water desalination using modern membrane technologies (electrodialysis, reversed osmosis) and thermal methods are presented. Moreover, other methods of disposing waste after hydraulic fracturing treatments, have been suggested.
PL
W artykule zestawiono zbiór przepisów prawnych zawierających wartości normatywne niektórych substancji i czynników fizycznych występujących w środowisku i na stanowiskach pracy. Pokazano stan zagrożenia środowiska na przykładzie monitoringu jakości powietrza Województwa Dolnośląskiego.
EN
In the paper there have been drawn up the rules of law containing standard values of some substances and physical factors occurring in the environment and at work-stands. A quality monitoring of the air in the Lower Silesian District has been shown as an example of a state of emergency in the environment.
EN
Study was carried out on 12 traffic circles in Lublin at four sites of every circle. The 28 element ratios on the studied roundabouts in a system of particular element to the subsequent ones were calculated and statistically worked out by variability and shape of experimental data distribution. Application of trace elements ratios in plants for evaluation of natural environment and environmental hazards may be considered as an important method of scientific and practical usefulness. The largest number of elements in plants should be determined when analyzing the state of environment. Meanwhile element ratios in the plants tan be used as indices of anthropopression (an anthropopressure) and as the factors of the influences on the natural environment. However, not every influence is the pressure, though every pressure is the influence. The English terms anthropopression or anthropopressure mean human impact on the environment.
PL
Celem podjętych badań środowiskowych było określenie stosunków pierwiastków śladowych w roślinach jako wskaźników oceny stanu środowiska przyrodniczego i zagrożeń środowiskowych. Próbki roślinne pobierano z 12 rond drogowych w Lublinie z czterech miejsc każdego ronda. Obliczono 28 stosunki pierwiastków na badanych rondach drogowych w układzie kolejny pierwiastek z następnymi i opracowano statystycznie miarami położenia, zmienności i kształtu rozkładu danych eksperymentalnych. Uwzględnienie w badaniach środowiskowych stosunków pierwiastków śladowych w roślinach można uznać za praktycznie przydatny sposób w ocenie środowiska przyrodniczego i zagrożeń środowiskowych. Do rozpoznania stanu środowiska przyrodniczego powinno oznaczać się dużą liczbę pierwiastków w roślinach. Natomiast do oceny antropopresji jako zespołu czynników specyficznych oddziaływań człowieka na środowisko można wykorzystywać stosunki pierwiastków w roślinach jako wskaźników środowiskowych. Jakkolwiek nie każde oddziaływanie jest presją, to jednak każda presja jest oddziaływaniem. Angielskie terminy anthropopression lub anthropopressure oznaczają wpływ człowieka na środowisko.
PL
Badania zawartości Ni, Cd i Pb w glebach i w roślinach takich gatunków, jak: sałata i kapusta (cz. nadziemna) oraz ziemniak (bulwy) przeprowadzono na terenach uprawnych położonych przy zakładzie Bolmar S.A. Tłuszcze Roślinne. Zakład ten jest zakadem najbardziej uciążliwym dla środowiska regionu zamojskiego. Zawartości badanych metali ciężkich, tj. Ni, Cd i Pb, w badanych próbach gleb na ogół nie przekraczay dopuszczalnych zawartości określonych dla gleb uprawnych, jednakże były kilkakrotnie wyższe (głównie Ni i Cd) niż średnie ich zawartości notowane w glebach użytkowanych rolniczo w Polsce. Zawartości Ni, Cd i Pb we wszystkich badanych próbach roślinnych były niższe niż ich zawartości toksyczne. Jednakże były one wyższe (przede wszystkim Ni i Cd) niż prawnie zdefiniowane / przyjęte zawartości tych metali w roślinach konsumpcyjnych. Najwięcej metali (Ni, Cd, Pb) zanotowano zarówno w glebach, jak i w badanych gatunkach roślin w bliskiej (tj. 50-200 m) i dalszej (tj. 1000-1500 m) odległości od zakładu, najmniej w odległości 400-500 m od zakładu.
EN
Contents of Ni, Cd, Pb in investigated samples of soil and lettuce, cabbage and potatoes plants were lower than permissible limits, however were higher than avarage values for Polish soils and plants. Ni and Cd contents in plants were higher than permissible food limits, especially at the distance 50-200 m and 1000-150 m from the Bolmar industry facility.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.