Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 111

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  environment pollution
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Przedstawiono stan wiedzy na temat źródeł uwalniania rtęci do środowiska i związanych z tym zagrożeń dla człowieka i innych organizmów.
EN
The article presents an adverse impact of the transport in agglomerations on the environment and climate conditions. The sources and acceptable levels of environmental pollution and climate degradation are presented as well as contribution of the cars to this process, together with the actions undertaken with a view to reduce the emission. The trends in modernizing of the public transport systems are pointed out, inclusive of justification of the ecological tramtrain system implementation. The next part of the paper includes comparison of the features of the tram and passenger rail vehicles used for public transport in agglomerations. A brief outline of the actions initiated to implement the tram-train system in Poland is depicted. The final part of the article highlights the technical issues related to the difference between the tram and rail vehicle construction and equipment and discusses the scope of organizational and legal tasks necessary to undertake the practical measures. The Polish contractors potentially able to perform these tasks are indicated. In the last part a brief assessment of railway network suitability for implementation of the tram-train system was carried out on the example of the Poznań agglomeration. An extensive bibliography makes an essential part of the paper. The present article is a continuation of the earlier papers developed with participation of the author. Some of these problems have been only identified in the former papers and, therefore, they are discussed here more clearly, due to their importance to the topic of the tram-train system. The present text is a continuation of the paper of the same title, published in the quarterly Pojazdy Szynowe nr 4/2019.
PL
W artykule przedstawiono negatywne oddziaływanie transportu zbiorowego w aglomeracjach na stan środowiska i klimat. Opisano źródła i dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń środowiska i degradacji klimatu oraz udział samochodów w tym procesie oraz podejmowane działania dla ograniczenia emisji. Przedstawiono uzasadnienie wdrażania ekologicznego systemu tram-train oraz tendencje unowocześniania systemów komunikacji zbiorowej. W dalszej części artykułu porównano cechy tramwaju i pasażerskich pojazdów kolejowych jako środków transportu zbiorowego w aglomeracjach. W krótkim zarysie opisano działania, jakie zostały podjęte dla wdrożenia systemu tram-train w Polsce. W końcowej części artykułu odniesiono się do zagadnień technicznych związanych z różnicami w zakresie budowy i wyposażenia tramwajów i pojazdów kolejowych, a także omówiono zakres prac organizacyjno-prawnych, których podjęcie jest niezbędne dla rozpoczęcia działań praktycznych. Wskazano potencjalnych realizatorów tych działań na poziomie krajowym. W ostatniej części przeprowadzono, na przykładzie aglomeracji poznańskiej, krótka analizę przydatności sieci kolejowej do wprowadzenia systemu tram-train. Istotną częścią artykułu jest obszerna lista bibliografii. Niniejszy artykuł jest kontynuacją wcześniejszych artykułów, których autor był współautorem. W poprzednich artykułach niektóre zagadnienia były tylko zasygnalizowane, dlatego jednak w związku z ich istotnym znaczeniem dla tematu systemu tram-train zostały omówione szerzej. Tekst jest kontynuacją artykułu pod tym samym tytułem, zamieszczonym w kwartalniku Pojazdy Szynowe nr 4/2019.
PL
Znaczna redukcja emisji zanieczyszczeń środowiska i poprawa jakości powietrza, to główny cel prowadzonych od wielu lat przez PGNiG TERMIKA SA programów modernizacji zakładów produkcyjnych, a także realizacji nowych inwestycji. Spółka ma też w planach działania akwizycyjne, które umocnią jej ogólnopolski zasięg.
PL
Hałas - czyli rodzaj niekorzystanego dla zdrowego człowieka dźwięku - otacza nas i występuje coraz powszechniej. Przekroczenie wartości dopuszczalnych stanowi miarę zanieczyszczenia środowiska hałasem.
PL
Fotokataliza uznawana jest za metodę z rosnącym potencjałem do usuwania zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych - zarówno z fazy wodnej, jak i gazowej. Liczba publikacji z ostatnich pięciu lat związana z tematyką fotokatalizy osiąga ponad 4000 rocznie, wg bazy danych Web of Science (2019 r.). Szczególny potencjał fotokatalizy tkwi w możliwości usuwania zanieczyszczeń uporczywie zalegających w środowisku, których źródłem są ścieki przemysłowe i komunalne.
PL
Od wielu lat monitoring poziomu zanieczyszczenia środowiska przez ekotoksyny jest przedmiotem powszechnego zainteresowania. Natomiast wykorzystywanie organizmów jako narzędzi w tym procesie może dostarczyć wielu cennych informacji na temat kondycji ekosystemów, których są częścią.
PL
Składniki kosmetyków pielęgnacyjnych niewątpliwie zapewniają poprawę jakości życia, jednakże powszechność ich zastosowania stanowi poważny problem środowiskowy.
8
Content available remote The Relationship Between the Economic Development of the Country and Food Security
EN
The publication presents issues concerning the impact of the natural environment on food safety. It presents problems regarding existing environmental pollutants in the context of their impact on food safety. The publication focuses on the analysis of the relationship between the economic development of the country and food security. The aim of the article is to analyse the impact of the natural environment on food safety using critical literature analysis and analysis of the Global Security Index (food quality and safety sub-indicator) and its relations with the country's PKB on the example of the European Union.
PL
W publikacji przedstawiono kwestie dotyczące wpływu środowiska naturalnego na bezpieczeństwo żywności. Zaprezentowano w nim zagadnienia dotyczące występujących zanieczyszczeń środowiska w kontekście ich wpływu na bezpieczeństwo żywności. W publikacji skoncentrowaniu się na analizie związków pomiędzy rozwojem gospodarczym kraju a bezpieczeństwem żywności. Celem artykułu jest analiza wpływu środowiska naturalnego na bezpieczeństwo żywności przy wykorzystaniu krytycznej analizy literatury oraz analizy wskaźnika Global Security Index (subwskaźnik jakości i bezpieczeństwa żywności) oraz jego związków z zamożnością kraju na przykładzie Unii Europejskiej.
PL
Badano wpływ zasilania silnika z zapłonem iskrowym (ZI) paliwem alternatywnym E40 i porównano procesy spalania paliwa oraz stężenia substancji szkodliwych w spalinach przy zasilaniu benzyną LO95 E5 oraz paliwem E40. Badania przeprowadzono w hamowni silnikowej.
EN
EtOH-gasoline blend was used as fuel in a spark ignition engine to study the combustion process, formation of harmful substances (NOx, HC, CO) and their concn. in exhaust gas. The concn. of NOx and HC was lower than in the exhaust gases from combustion of a com. gasoline by 13% and 21% resp. No difference in concn. of CO was obsd.
10
Content available remote Materiały wybuchowe i ich wpływ na środowisko
PL
Przedstawiono wpływ materiałów wybuchowych (MW) na środowisko, ich właściwości toksyczne i ekotoksyczne, a także wskazano znaczenie perspektywy LCA (life cycle assessment) dla oceny obciążeń środowiska wywołanych produkcją, użyciem i utylizacją MW. Przez wiele lat problemy środowiskowe i toksykologiczne nie były uwzględniane, pomimo negatywnych skutków środowiskowych związanych z różnymi fazami cyklu życia MW. Materiały te przedostają się do środowiska najczęściej poprzez spalanie i detonację na otwartej przestrzeni. Powodują zanieczyszczenie środowiska i stwarzają zagrożenie toksyczne dla fauny i flory. Na całym świecie gleby są zanieczyszczone przez pozostałości MW i amunicji po procesach produkcyjnych, działaniach wojennych i operacjach szkoleniowych. Podano różnice w skażeniu gleby i wody gruntowej na podstawie zdeponowanego MW po detonacji metodą high-order i metodą low- order. Przytoczono dane dotyczące rejestracji najbardziej rozpowszechnionych MW (RDX, HMX, TNT), uznawanych za stwarzające zagrożenie dla zdrowia, a także podano możliwość wykorzystania LCA dla kilku MW.
EN
A review, with 33 refs., of toxic properties of explosives during their prodn., use and utilization.
EN
This study describes the subfossil diatom flora in the surface sediments of the Polish coastal waters in relation to human impact. The material studied consists of the uppermost parts of seven sediment cores collected from the SW Gulf of Gdańsk and eight cores from the Vistula Lagoon. Our results show the present-day ecological state of both basins just before the planned construction of a navigable channel of the Vistula Spit, which will be the next factor affecting their hydrology. In different parts of the Gulf of Gdańsk, cultural eutrophication resulted in a distinct “anthropogenic assemblage” in the surface sediments. Its structure relates directly to the distance from the mouth of the Vistula River. In the surface assemblages of the Vistula Lagoon, the number of salt-tolerant diatoms increased with the salinity of the basin. Locally, a large number of pollution-resistant taxa was also observed.
12
Content available Polska droga do elektromobilności
PL
W Polsce każdego roku rośnie liczba rejestrowanych samochodów. Według ostatnich badań przeprowadzonych przez GUS 65% polskich gospodarstw domowych posiada auto. Liczba ta jest różna w zależności od regionu. Największą dynamikę wzrostu można zaobserwować w województwach warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, małopolskim i zachodnio-pomorskim. To właśnie tam zanotowano najwyższy poziom wzrostu mieszczący się w przedziale między 5-8%. W tych 65% przytłaczającą większość stanowią stare samochody spalinowe sprowadzane zza zachodniej granicy, które nie spełniają wyznaczonych norm emisji. Trend ten w znaczącym stopniu przyczynia się do wzrostu zanieczyszczeń w powietrzu, które szczególnie w okresie zimowym, tworzą w aglomeracjach miejskich smog i tym samym negatywnie wpływają na zdrowie mieszkańców.
PL
Poszukiwanie i wydobycie gazu ze złóż niekonwencjonalnych typu shale gas może stwarzać potencjalne zagrożenia dla środowiska. Praca prezentuje propozycję analizy ryzyka środowiskowego, która może być wstępem do zarządzania ryzykiem podczas procesów poszukiwania i wydobycia gazu z łupków w warunkach polskich.
EN
Shale gas exploration and extraction processes create a potential threat to the environment. This paper presents an environmental risk assessment which can be used for the risk management during shale gas exploration and extraction processes in Polish conditions.
EN
The aim of the studies was to evaluate the effect of oxidizing agents on the degradation of 2-ethylhexyl 4-(dimethylamino)benzoate (ODPABA). The oxidation reaction was carried out in the presence of oxidizing agents used for disinfection of water and treatment of sewage containing organic pollutants. Oxidants, such as: sodium hypochlorite, hydrogen peroxide or ozone with UV radiation were applied. ODPABA degradation and analysis of products were performed using a gas chromatograph coupled with mass spectrometry detector. The use of sodium hypochlorite and UV radiation proved to be the most effective solutions. As a result, halogenoorganic products are formed. It is likely that the resulting by-products can be more toxic than the initial substrate. In the case of ozone and hydrogen peroxide, it was shown that these agents are characterized by weaker oxidative activity and therefore, fewer metabolites are formed.
PL
Na rynku tworzyw sztucznych pojawia się coraz więcej tworzyw opisywanych jako biodegradowalne, oxobiodegradowalne, które mają być całkowicie bezpieczne dla środowiska, mają rozkładać się znacznie szybciej niż konwencjonalne tworzywa, w warunkach naturalnych, np. kompostowania. Informacje podawane przez producentów takich materiałów budzą wiele wątpliwości i kontrowersji, związanych z rzeczywistym rozkładem tworzywa, jego bezpieczeństwem dla środowiska. Calem pracy było przedstawienie najważniejszych informacji, dotyczących tworzyw biodegradowalnych oraz oxobiodegradowalnych, wykorzystywanych jako opakowania na towary, żywność oraz worki na odpady, określenie możliwości rozkładu tych tworzyw oraz zidentyfikowanie problemów, jakie powstają na różnych etapach ich cyklu życia. Zebrane informacje potwierdzają konieczność modyfikacji przepisów i norm dotyczących tworzyw biodegradowalnych i oxobiodegradowalnych, w celu wyeliminowania z rynku produktów, które mogą stwarzać poważne zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia i życia zwierząt. Głównym problemem jest rozkład tworzyw w różnych warunkach środowiskowych, które są inne niż ustalone podczas badań w laboratoriach.
EN
On the market of plastics there are more and more plastics described as biodegradable, oxobiodegradable, which are to be completely safe for the environment, have to decompose much faster than conventional plastics, in natural conditions, e.g. composting process. The information provided by the makers of such materials raises many doubts and controversies related to the real decomposition of the material and its environmental safety. The aim of this study was to present the most important information on biodegradable and oxobiodegradable plastics, used as packaging for goods, food and waste bags, determining the possibility of decomposition of these materials and identifying problems that arise at various stages of their life cycle. The collected information confirms the necessity to modify the regulations and standards for biodegradable and oxobiodegradable plastics, in order to eliminate from the market products that may determine a serious threat to the environment and animal health and life. The main problem is the decomposition of plastics under different environmental conditions, which are different than those found during laboratory tests.
PL
Wykonywanie transportu lotniczego, jak również prowadzenie działalności na terenie portów lotniczych, odpowiada za zanieczyszczenie środowiska hałasem, który utrudnia funkcjonowanie i ma wpływ na życie ludzi i zwierząt. W artykule omówione zostały sposoby redukcji emisji wysokich dźwięków do środowiska, których źródłem są przede wszystkim statki powietrzne, a także funkcjonowanie lotnisk. Przeprowadzone badania wskazały, że stosowane są liczne rozwiązania, które ograniczają emisję hałasu. Wprowadzenie i wykorzystanie nowych technologii, a także rozwiązań technologicznych do walki ukierunkowanej na obniżenie hałasu zarówno w sposób czynny, jak i bierny, pociąga za sobą zmniejszenie negatywnego wpływu hałasu na środowisko.
EN
The air transport as well as the service provided at airports is responsible for noise emission to the local environment, which hinders the functioning and living, of both, people and animals. The paper shows the potential solutions aimed at reducing the emission of high sounds to the environment, which are primarily caused by aircraft, as well as the activities and functioning of airports. The conducted research has shown that there are numerous solutions which may lead to decrease of the noise emission. Just the introduction and use of new technologies, as well as technological solutions have an impact on the reduction of noise, both in an active and passive way. Undoubtedly both have an impact on its reduction and entails a reduction of its negative impact on the local environment. The aim of this study was to characterize the methods, the solutions which can be use either at airports, or in their surroundings or in aircraft’s construction, which allows to reduce the noise emission to the local environment by air transport. The article is a response to the research problem, which was.
PL
Choć wyniki uzyskane w wyniku zastosowania techniki odcisku palca mają jedynie charakter jakościowy, to poprzez porównanie wyglądu chromatogramów można uzyskać cenne informacje na temat źródła pochodzenia i wskazać na sprawcę zanieczyszczenia.
PL
Aktywność człowieka związana jest z powstaniem różnego typu zanieczyszczeń i w efekcie można mówić o wzroście antropopresji. Ma to miejsce również w przypadku emisji składników gazowych, które charakteryzują się nieprzyjemnym zapachem.
PL
Historia zainteresowania aminami i ich wpływem na środowisko sięga końca XIX wieku, kiedy to lekarze specjaliści z niemieckiej Nadrenii zauważyli częste zachorowania na raka pęcherza moczowego wśród pracowników tamtejszej fabryki barwników. Te obserwacje doprowadziły do wnikliwego badania mechanizmu oddziaływań amin na środowisko.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.