Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 498

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  enterprise
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest przeanalizowanie realizacyjnego aspektu działalności organizacji pod kątem doskonalenia jakości zamierzonego przedsięwzięcia. Wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością – to jedno. Skuteczna i efektywna realizacja zleconych zadań – to drugie. Teoretycznie nie ma tutaj konfliktu, wszak w sprawnej firmie łatwiej wykonać dobry produkt. Ale utrzymanie systemu to obowiązek najwyższego kierownictwa, a realizacja zlecenia to obowiązek służb wykonawczych. Tu nie zawsze występuje idealna harmonia. Aby wesprzeć służby wykonawcze, z pomocą przyszli specjaliści od realizacji zleceń, jakimi są duże przedsięwzięcia, pojedyncze zamówienia czy innowacje procesowe lub produktowe. Dlatego autorzy zaproponowali kilka wybranych modeli realizacji przedsięwzięć oraz ich cechy decydujące o przydatności do konkretnego zastosowania.
EN
The purpose of the article is to analyze the implementation aspect of the organization’s activities in terms of improving the quality of the intended enterprise. The implementation and maintenance of a quality management system is one thing. Effective and efficient implementation of the tasks assigned is the second. Theoretically, there is no conflict here, after all, it is easier to make a good product in an efficient company. But maintaining the system is the responsibility of top management, and the execution of the order is the responsibility of the executive services. There is not always perfect harmony here. Therefore, specialists in the implementation of orders, such as large projects, individual orders or process or product innovations, came to the assistance of executive services. Therefore, the authors proposed several selected models of project implementation and their features determining the suitability for a particular application.
PL
W artykule omówiono zasady tworzenia i działania systemu zarządzania energią w przedsiębiorstwie na podstawie przepisów normy PN-EN ISO 50001. Omówiono zasady opracowania polityki energetycznej i planu działań oraz kontroli realizacji planu, a także korzyści dla przedsiębiorstwa, jakie przynosi system zarządzania energią.
EN
The article discusses the principles of creating and operating an energy management system in an enterprise based on the provisions of the PN-EN ISO 50001 standard. The principles of developing an energy policy and action plan, as well as controlling the implementation of the plan, as well as the benefits of the energy management system are discussed
PL
W artykule omówiono zasady i podstawy prawne wykonywania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, który jest opracowywany w celu dokonania oceny istniejącego zużycia energii we wszystkich aspektach działalności przedsiębiorstwa, a także ustalenia, w jaki sposób i w jakim zakresie możliwe jest uzyskanie opłacalnej oszczędności energii oraz kosztów.
EN
The article discusses the principles and legal basis of the company’s energy audit, which is developed to assess the existing energy consumption in all aspects of the company’s activities, and to determine how and to what extent it is possible to achieve cost-effective energy and cost savings.
EN
The purpose of the study, which is of a case-study nature, is to present the scope and the role of the process of shaping positive relations with local and regional community, as part of the implemented and being constantly developed, Corporate Social Responsibility (CSR). Using a technique of direct interview, empirical data was obtained via a questionnaire incorporated as a research tool. The results of the study were interpreted using the induction and deduction method. The results reveal that the analysed Company has been building very positive relationships with its social environment for many years. It has been actively involved in providing both financial and material assistance, in relation to the local and regional community. It provides jobs and activates its employees into development of volunteering for the benefit of external stakeholders, i.e. the society. These activities have contributed to the continuous strengthening of the Company’s market position, its brand, and, as a result, to the increase in its value. The enterprise under consideration is a good example to be followed by other business entities operating in the Subcarpathian Voivodeship.
EN
The article aims to fulfill the following two objectives: determine and critically assess the percentage of innovative enterprises within the total number of both Polish industrial enterprises and Polish service enterprises; verify the research hypothesis that the universality of innovation implementation is relatively low, that innovation is diversified in industrial and service enterprises, and that innovation depends on the size of the enterprise and the type of innovation. The article was prepared using the following research methods: cognitive and critical analysis of the literature on the subject, statistical and comparative analysis of empirical secondary material from the Polish Central Statistical Office (GUS), and the projection method. The innovativeness of enterprises was analyzed in terms of enterprise size and type of innovation. Innovation was treated as an indirect measure of the level of managerial activity in shaping innovation policy. In order to verify the hypothesis, the empirical secondary material of the Polish Central Statistical Office was used to analyze the innovative activity of enterprises between 2012 and 2014 and between 2015 and 2017. The results of the analysis confirmed the research hypothesis.
6
Content available Relationships between enterprises and banks
EN
Cooperation with banks is an integral element of enterprisal operations. However, the needs, as well as models of cooperation can be diverse. The goal of the paper is to present and identify the nature of relationships between enterprises and banks. On the basis of literature studies and analysis of examples from practice, the paper presents existing models of enterprise-bank cooperation, both theoretical and those observed in practice. Attention is also paid to the problems observed in this sphere and the need of further changes, necessary to improve cooperation between enterprises and banks.
EN
Under the conditions of the constant changes taking place in the technological, social and economic spheres, one of the desired features of the healthcare system is innovation. Broadly understood innovation is the basic method of overcoming competitive struggle under the system of market regulation in Poland. The goal of the healthcare sector is to provide services that are of high quality and that are available to all who need them in specific areas. Innovative activity in the healthcare sector has to lead to the building of competitive advantage by increasing operational efficiency and providing health service quality. The maintenance and enhancement of market place has led to the support and stimulation of new services, new products and the taking on of best organizational and marketing solutions. The article aims to generate an understanding of the financing sources of the healthcare sector innovation activity in the Łódzkie province. The studies refer to the cooperation of enterprises from the healthcare sector in creating innovations, including the selection of financing sources of innovative undertakings.
PL
Koncepcja dynamicznych kompetencji stanowi paradoks w zarządzaniu, ponieważ bazuje na dwóch pozornie wykluczających się elementach: sztywnych rutynach organizacyjnych i dynamicznych kompetencjach. Rutyny zapewniają powtarzalność i stabilność działań, natomiast dynamiczne kompetencje umożliwiają elastyczne dostosowanie się firmy do wymogów otoczenia. Autorka stawia tezę, że w turbulentnym otoczeniu przedsiębiorstwa powinny wykorzystywać dynamiczne kompetencje dla zdobycia i utrzymania przewagi konkurencyjnej, w sposób rutynowy zmieniając rutyny organizacyjne. Zależności między tymi elementami autorka prezentuje w proponowanym modelu powstawania kompetencji dynamicznych.
EN
The dynamic competences conception is a paradox in management, because it is based on two seemingly dissonant elements: fixed organizational routines and dynamic competences. The routines provide repeatability and stability of operations, whereas dynamic competences allow a flexible adaptation of a company to an environment. Author proposes a thesis, that in a turbulent environment companies should use dynamic competences to gain and keep a competitive advantage, changing the organizational routines in routine way. The dependency between these elements is presented in the proposed model of the creation of dynamic competences.
PL
Celem artykułu jest zbadanie poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw w latach 2011- 2016. Przedstawione wyniki porównano z danymi przedstawionymi w pracy Baruka [2012, ss. 66-79]. Z analizy porównawczej wynika, że poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw jest niski. Poziom innowacyjności Polski w badanym okresie charakteryzował się tendencją spadkową.
EN
The aim of the article is to examine the level of innovativeness of Polish enterprises in the years 2011-2016. The presented results were compared with the data presented in Baruk’s work. The post-equivalent analysis shows that the level of innovativeness of Polish enterprises is low. The level of innovativeness of Poland in the analysed period was characterised by a downward trend.
EN
The objective of this paper is to present and verify the decision-making model which makes it possible to streamline the occupational hazards that tend to occur in the work environment, according to the adopted decision-making criteria. In this way, it will be possible to reduce inconsistencies of decision-makers deciding to focus their preventive measures upon the most important hazards, in the situation when the same assessments for hazards are obtained using classical matrix techniques. Within this model, a grey approach was proposed, which makes it possible for experts to use linguistic variables in such assessments. The following three risk assessment parameters were used as the criteria: probability of occurrence of hazards, level of their consequences, and a possibility to avoid them. The model was verified in a furniture manufacturing company on the basis of 17 key hazards assessment, which had been carried out by: an executive officer, a direct supervision employee, a work health and safety officer, and an expert coming from outside the company. This paper remedies some shortcomings in using the grey theory in occupational risk management, and constitutes an original application of this concept in the work safety area.
12
EN
Occupational health and safety (OHS) management is a cycle of decision-making processes, many of which are in fact multi-criterion processes in nature. Therefore, it is important to look for and develop tools to support decision-makers in their actions aimed at improving work safety levels. The objective of this paper is to propose and verify the fuzzy TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) method applied to compare and assess the ways OHS management systems function in different companies. The fuzzy TOPSIS method has already been used for a number of years in assessments of alternative solutions in many different areas, but the application that uses ordered fuzzy numbers is quite original in nature. It is especially beneficial to use the fuzzy approach in OHS management systems, as it makes it possible for experts to assess different criteria using most frequently used linguistic variables. The adopted approach was verified in the study of OHS management systems in four furniture manufacturing companies. Assessment criteria were requirements of the PN-N 18001:2004 Standard. Thanks to the ordered fuzzy TOPSIS method, the analysed OHS management systems were streamlined from the point of view of 24 assessment criteria, and the best and the worst functioning system was identified. The approach presented here may constitute a significant tool for improving OHS management systems.
EN
The article aims at identification of dependencies occurring in relation to the Internet use in the activities of enterprises in the European Union countries in 2014. The research hypothesis assumed that the spatial diversity exists in the European Union in the area under study. The article presents the results of research conducted on the basis of data from the European Statistical Office regarding the use of the Internet in the activities of enterprises in 2014. The study covered 28 countries in the European Union. On account of the nature of research, the methods of Multidimensional Comparative Analysis were employed. The acquired knowledge has a cognitive dimension and can be applied in practice to set tasks for leveling out the development differences with regard to the European regional policy in the subsequent financial perspectives.
PL
Celem badawczym artykułu było zidentyfikowanie zależności występujących na płaszczyźnie wykorzystania Internetu w działalności przedsiębiorstw państw Unii Europejskiej w 2014 roku. Testowaną hipotezą było stwierdzenie, że w Unii Europejskiej w badanym obszarze istnieje zróżnicowanie przestrzenne. W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych na podstawie danych pochodzących z Europejskiego Urzędu Statystycznego, dotyczących wykorzystania Internetu w działalności przedsiębiorstw w 2014 roku. Badaniem objęto 28 państw Unii Europejskiej. Ze względu na charakter badań, w pracy zastosowano metody Wielowymiarowej Analizy Porównawczej. Pozyskana wiedza ma wymiar poznawczy, a zastosowana w praktyce może zostać wykorzystana do ustalania zadań dotyczących wyrównywania różnic rozwojowych na płaszczyźnie europejskiej polityki regionalnej w kolejnych perspektywach finansowych.
PL
W artykule została przedstawiona historia tylko jednego, specjalistycznego produktu - maszyn formierskich. Również w bardzo dużym skrócie opisana została trzydziestoletnia historia firmy. Informacje te mogą być doskonałym przykładem, jak dzięki przemyślanej strategii oraz fachowemu kierownictwu, niewielka odlewnia może przekształcić się w prężne przedsiębiorstwo przemysłu maszynowego.
15
Content available remote Audit of the continuity of it improvement in manufacturing enterprise - case study
EN
The text of the present publication contains the problems of the range of auditing the computerised IT system of the enterprise management in the frames of the process and cross approach. The audit of the computer IT system, employed in the manufacturing enterprise is used for the improvement of the system that is functioning in the specified conditions. The IT computer systems in the enterprises integrate a given enterprise via linking of the particular operations which cross (horizontally or vertically) its organizational structure. In the situation of the permanent changes in the enterprise, the employed IT computer systems for service of the processes must also undergo changes. In the publication, the range of auditing the IT computer system with the aim to improve it, have been presented. The paper is focused on identification of narrow links of the system and the statement of the problems, occurring in the manufacturing plant. The work is a form of case study, developed on the grounds of the situation occurring in the enterprise, belonging to a foreign corporation which produces – at the territory of Poland - systems and equipment for management, control and supervision of movement of track vehicles. The currently employed IT computer systems in the company are as follows: ERP class system, the system for documentation management, the system for management of the requirements for the railway sector (IBM Rational DOORS), the system for management of the projects, the system for designing and scheduling the production, the system for tracing the circulation of the documents, the package of Business Intelligence class for data analysis and reporting and the solutions based upon the Excel sheet.
PL
Na treść publikacji składa się problematyka zakresu audytowania komputerowego systemu informatycznego zarządzania przedsiębiorstwem w ramach podejścia procesowego i crossowego. Audyt komputerowego systemu informatycznego stosowanego w przedsiębiorstwie produkcyjnym jest stosowany dla ulepszania systemu, który funkcjonuje w konkretnych warunkach. Systemy informatyczno-komputerowe w przedsiębiorstwach scalają to przedsiębiorstwo przez łączenie poszczególnych czynności, które swym przebiegiem przecinają (poziomo lub pionowo) jego strukturę organizacyjną. W warunkach ciągłych zmian w przedsiębiorstwie, używane komputerowe systemy informatyczne do obsługi procesów muszą również podlegać zmianie. W publikacji przedstawiono zakres adytowania komputerowego systemu informatycznego w celu jego doskonalenia. W pracy skupiono się na identyfikacji wąskich ogniw systemu i zestawienie problemów występujących w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Praca jest formą case study powstała na podstawie sytuacji występującej w przedsiębiorstwie należącym do zagranicznej korporacji, które na terenie Polski produkuje systemy i urządzenia kierowania, sterowania i nadzoru ruchu pojazdów szynowych. Aktualnie stosowane w przedsiębiorstwie systemy informatyczno-komputerowe to: system klasy ERP, system do zarządzania dokumentacją, system zarządzania wymaganiami dla sektora kolejowego (IBM Rational DOORS), system do zarządzania projektami, system do planowania i harmonogramowania produkcji, system do śledzenia obiegu dokumentów, pakiet klasy Business Intelligence do analizy danych i raportowania oraz rozwiązania oparte o arkusz Excel.
PL
Podstawowe możliwości współczesnych przedsiębiorstw zależą od umiejętności tworzenia, przekazywania, integrowania i wykorzystywania wiedzy. Stanowi ona kluczowy element umożliwiający identyfikację oraz efektywne wykorzystanie zgromadzonego potencjału. Wiele elementów znajdujących się w centrum zainteresowania zarządzania wiedzą jest wspólne z procesami zarządzania logistycznego. Co więcej, w wielu obszarach pokrywają się ich cele. Podstawowym celem zarządzania logistycznego — zgodnie z teoriami prezentowanymi w literaturze przedmiotu — jest bowiem maksymalizacja wartości dostarczanej klientom przy jednoczesnej minimalizacji ponoszonych kosztów w efekcie zarządzania wszystkimi powiązanymi działaniami przepływu materiałów i dóbr od źródeł zaopatrzenia do użytkownika wyrobów gotowych. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych na grupie 105 przedsiębiorstw w kontekście wpływu wybranych elementów systemu zarządzania wiedzą na poziom reklamacji w badanych przedsiębiorstwach.
EN
The basic possibilities of modern enterprises depend on the ability to create, transfer, integrate and use knowledge. It is a key element enabling identification and effective use of accumulated potential. Many elements in the focus of knowledge management is shared with the processes of logistics management. What is more, their goals overlap in many areas. The main goal of logistics management — according to the theories presented in the literature — is to maximize the value provided to customers while minimizing the costs incurred as a result of managing all related activities of the flow of materials and goods from sources of supply to the user of finished products. The aim of the article is to present the results of research conducted on a group of 105 companies in the context of the impact of selected elements of the knowledge management system on the level of complaints in the surveyed companies.
PL
Niejednoznaczne podejście do postrzegania zarządzania logistyką oraz zarządzania łańcuchem dostaw oraz ich wzajemnych relacji budzi wiele wątpliwości na gruncie teoretycznym. Znajduje to także odzwierciedlenie w praktyce gospodarczej, jednak w tym przypadku może wiązać się z brakiem możliwości wykorzystania potencjału, jaki oferuje wdrażanie koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw. Kształtowanie zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku wiąże się przede wszystkim z identyfikacją takich obszarów, w których istnieje potencjał wzrostu efektywności działań. W pracy zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w polskich przedsiębiorstwach dotyczących postrzegania roli logistyki oraz jej relacji z zarządzaniem łańcuchem dostaw w tworzeniu i wzroście wartości.
EN
An ambiguous approach to the perception of logistics management and supply chain management and their mutual relations raises a number of theoretical discussions. This is also reflected in business practice, but in this case it may be related to the inability to use the potential offered by the implementation of the supply chain management concept. Shaping the competitive ability of enterprises on the market is primarily associated with the identification of such areas where there is a potential to increase the efficiency of operations. The paper presents the results of surveys carried out in Polish enterprises regarding the perception of the role of logistics and its relationship with supply chain management in creating and increasing value.
EN
This research paper contains the plan necessary to implement the Just-in-Time method. The target of research, analysis and implementation of JiT is an enterprise producing agricultural machines, cars, etc. The concept serves as an enhancement of the information and material process. This article demonstrates the process of introducing the selected tool inside a factory. It also highlights the benefits of JiT idea.
PL
Opracowanie zawiera plan niezbędny do wdrażania metody Just-in-Time. Obiektem badań, analizy i wprowadzania JiT jest przedsiębiorstwo produkujące maszyny rolnicze, samochody, itp. Omawiana koncepcja służy usprawnieniu procesów przepływu informacji i materiałów. W artykule przedstawiono proces wprowadzania wybranego narzędzia wewnątrz fabryki. Wyeksponowano też korzyści wynikające idei JiT.
EN
The article addresses an innovative instrument of regional development management, namely the Special Demographic Zone (SDZ). The zone has been established in Opolskie Voivodeship, a region marked by the most unfavourable demographic trends among other Polish regions. The article aims to highlight activities intended for people aged 50+ pursued by municipalities and enterprises operating within the SDZ as well as discussing the assessment the Opolskie for the Family programme by surveyed stakeholders. Based on the theoretical framework of the SDZ, a questionnaire has been designed, and a survey has been carried out with a view to achieving the aforesaid aim. Based on the analysis of survey results, the authors have identified the need for and scope of further action that will allow local self-governments and enterprises to implement the concept of the SDZ in a more effective manner.
PL
W artykule omówione zostały kwestie lokalizacji wybranych przedsiębiorstw produkcyjnych w odniesieniu do sieci dróg Polski Wschodniej. Infrastruktura drogowa jest jednym z najistotniejszych czynników lokalizacji przedsiębiorstw produkcyjnych. W sytuacji gdy zakłady produkcyjne z różnych powodów funkcjonują w oddaleniu od drogi najwyższej klasy technicznej, przedsiębiorcy starają się jak najlepiej wykorzystać istniejącą już infrastrukturę drogową. Celem artykułu jest uwypuklenie wpływu dobrej jakości infrastruktury drogowej na działalność przedsiębiorstw, co objawia się m.in. przez redukcję kosztów transportu. Ostatnia dekada to prężny rozwój dróg najwyższej klasy technicznej, jednak na wschodzie kraju przemiany te następują wolniej. Polska Wschodnia jest właściwym regionem do analizy tego typu zagadnień, ponieważ z różnych względów, kumulują się tutaj problemy infrastrukturalne, zwłaszcza w odniesieniu do sieci dróg. W pierwszej części artykułu opisany został czynnik transportu, jako jeden z grupy czynników lokalizacji i krótko omówiono istniejącą sieć podstawowych dróg w regionie Polski Wschodniej. Druga część artykułu to opis trzech przedsiębiorstw produkcyjnych z tego regionu i analiza ich lokalizacji w odniesieniu do obecnej i przyszłej sieci podstawowych dróg.
EN
The article discusses the location of selected production enterprises in relation to the Eastern Poland road network. Road infrastructure is one of the most important factors during the process of location of enterprises. During its activity, entrepreneurs must use existing road infrastructures. The aim of the article is to emphasize the impact of good quality road infrastructure on business operations, which is revealed, among others by reducing transport costs. Last decade was a period of dynamic development of the highest category roads in Poland, but in the east of the country these changes are slower. The first part of the article describes the transport factor. This is one of the most important factor from the group of location factors. Network of the most important roads in the eastern region was briefly discussed. The second part of the article is a description of three production companies from this region and an analysis of their location in relation to the current and planned road network.
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.