Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ensiling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the paper there are presented economic and material expenditures incurred during ensiling the sugar beet pulp in various forms of their storage: cylindrical bales wrapped with foil - ZPO, foil bag - ZWF and passage silo - ZSP. A computational algorithm was developed allowing determination of criterion indicators for which: fuel consumption, labor input and costs per unit weight of ensiled pulp was measured at actual humidity and expressed as the dry matter content. In addition, cost structure has been divided into costs of: machinery and equipment, fuels, labor and auxiliary materials. The highest total costs occur when bale were wrapped with ZPO foil and equal to 122,40 PLN·Mgd.m·-1 and are about twice as much as other ZWF technologies - 62.50 PLN·Mgd.m·-1 and ZSP - 64,60 PLN·Mgd.m·-1. Costs associated with auxiliary materials, which are the largest in the case of ZPO technology, amount of 65.30 PLN·Mgd.m·-1, then ZSP - 47,80 PLN·Mgd.m·-1, and the smallest were in ZWF technology equal to 29.80 PLN·Mgd.md.m·-1.
PL
W pracy zostały określone nakłady ekonomiczne oraz materiałowe ponoszone przy zakiszaniu wysłodków burczanych przy różnych formach ich składowania: bele cylindryczne owinięte folia- ZPO, worek foliowy - ZWF oraz silos przejazdowy - ZSP. Opracowano algorytm obliczeniowy, który pozwolił na wyznaczenie wskaźników kryterialnych, za które przyjęto: zużycie paliwa, nakłady robocizny oraz koszty odniesione do jednostki masy zakiszanych wysłodków przy rzeczywistej wilgotności i w przeliczeniu na masę suchej substancji. Ponadto opracowano strukturę kosztów z podziałem na koszty: maszyn i urządzeń, paliwa, robocizny oraz materiałów pomocniczych. Największe koszty całkowite występują przy zakiszaniu wysłodków w belach owiniętych folia ZPO wynoszące 122,40 zł·Mgs.m·-1 i są około dwukrotnie większe w porównaniu do pozostałych technologii ZWF - 62,50 zł·Mgs.m·-1 oraz ZSP - 64,60 zł·Mgs.m·-1. W strukturze kosztów we wszystkich technologiach dominują koszty związane z materiałami pomocniczymi, które są największe w przypadku technologii ZPO wynoszące 65,30 zł·Mgs.m·-1, następnie ZSP - 47,80 zł·Mgs.m·-1, a najmniejsze w technologii ZWF równe 29,80 zł·Mgs.m·-11.
2
Content available remote Wpływ dodatków enzymatycznych na uzysk biogazu
EN
Silage of green fodders in coated tanks (cylindrical bales and large-size rectangular bale wrapped with foil and foil sleeves) is recommended to be used in organic farming mainly due to low losses of nutrients and their impact on improvement of the environment. The conducted evaluation of the quality of silages of pressed beet cuttings made with the use of press for shredded materials of a Norwegian company Orkel (MP 2000 Compactor) showed its very good quality. In case of ensilage materials that are hard to be ensilaged in the organic farming there is allowed the use of determined additives supporting the processes of fermentation. It results from the conducted studies, that in case of use of applicators mounted on harvesting machines, the applicator’s nozzle should be placed in such places of the picking up machine, where the green fodder is mostly loosed, what creates a large area of its contact with the additive.
PL
Zakiszanie pasz w zbiornikach powłokowych (bele cylindryczne i wielkowymiarowe bele prostopadłościenne owijane folią i rękawy foliowe) jest zalecane do stosowania w rolnictwie ekologicznym głównie ze względu na niskie straty składników pokarmowych oraz ich wpływ na poprawę stanu środowiska. Przeprowadzona ocena jakości kiszonek z prasowanych wysłodków buraczanych sporządzonych przy użyciu prasy do materiałów rozdrobnionych norweskiej firmy Orkel (MP 2000 Compaktor) wykazała bardzo dobrą jej jakość. W przypadku zakiszania materiałów trudnokiszących się dopuszcza się w rolnictwie ekologicznym stosowanie określonych dodatków wspomagających procesy fermentacji. Z przeprowadzonych badań wynika, że w przypadku użycia aplikatorów dodatków montowanych na maszynach zbierających, dyszę aplikatora należy umieszczać w takich miejscach maszyny zbierającej, w którym pasza jest najbardziej rozluźniona, co stwarza dużą powierzchnię jego styku z dodatkiem.
PL
W pracy została dokonana analiza technologii zbioru i zakiszania ziarna kukurydzy w worku foliowym. Całkowite koszty jednostkowe zbioru i konserwacji ziarna kukurydzy wyniosły 142,1 złźt-1s.m. W strukturze kosztów z uwzględnieniem maszyn, paliwa, pracochłonności i materiałów pomocniczych największy udział mają koszty maszyn i urządzeń wynoszące 92,2 złźt-1s.m., a następnie koszty paliwa 21,4 złźt-1s.m. oraz koszty materiałów pomocniczych 20,4 złźt-1s.m.
EN
The aim of this paper was to analyze the harvest technology and ensiling corn grain in a plastic bag. Total unitary costs of harvest and preservation of corn amounted to 142,1 PLNźt-1D.M. The largest share of the cost including machinery, fuel, labor input and support materials belonged to machinery and equipment costs (92,2 PLNźt-1D.M.) and next position belongs to fuel costs 21,4 (PLNźt-1D.M.) and support materials 20,4 (PLNźt-1D.M).
PL
W pracy przeanalizowano i oceniono różne technologie sporządzania kiszonek z kukurydzy: ZSs - zbiór kukurydzy sieczkarnią samojezdną i składowanie sieczki w silosie, ZSw - zbiór kukurydzy sieczkarnią samojezdną i składowanie sieczki w worku foliowym, ZPp - zbiór kukurydzy sieczkarnią przyczepianą do ciągnika i składowanie sieczki w pryzmie. Przeprowadzone badania i obliczenia umożliwiły określenie wartości wskaźników kryterialnych, za które przyjęto: jednostkowe zużycie paliwa, jednostkowe nakłady robocizny i koszty jednostkowe. Stwierdzono, że najmniejsze koszty jednostkowe ponoszono na sporządzanie kiszonek z zastosowaniem technologii ZPp (91,9 zł*t-1 s.m.), a największe ZSw (136,7 zł*t-1 s.m.).
EN
The study analyzed and evaluated various technologies of harvesting and ensiling green maize. Following variants were investigated: ZSs - harvest with self-propelled forage harvester and storage of the chaff in a silo, ZSw - harvesting maize with self-propelled forage harvester and storage of chaff in plastic foil bag, ZPp - harvest of maize with a tractor driven field chopper and storage of chaff in a pile. Conducted investigations and calculations enabled to determine the values of criterial indices including: specific fuel consumption, labour inputs per unit and the costs per unit. It was stated that the least costs per unit were born at silage production by means of ZPp technology (91.9 PLN*t-1 DM), whereas the highest - by using ZSw technology (136 PLN*t-1 DM).
PL
Określono dynamikę zmian zawartości skrobi i cukrów fermentujących w procesie kiszenia w rękawach foliowych wilgotnego ziarna kukurydzy, bez/i z dodatkiem preparatu Lactozym, z przeznaczeniem do produkcji destylatu rolniczego w gorzelni. Dla gospodarstw rolnych i gorzelni rolniczych opracowano technologię kiszenia ziarna kukurydzy, o zawartości wody ponad 30%, z dodatkiem preparatu bakteryjno-enzymatycznego, który w istotny sposób wpływa na poprawę jakości kiszonki i ograniczenie strat skrobi w czasie kiszenia. Dzięki aktywności enzymów celulolitycznych zawartych w preparacie, część cukrów, wykorzystanych do syntezy kwasów organicznych, pochodzi z rozkładu włókna surowego i wówczas straty skrobi i cukrów są niższe o 1,2-1,5% niż w kiszonce bez dodatku preparatu. Stwierdzono, że obniżenie strat skrobi i cukrów pod wpływem Lactozymu, zwiększyło wartość przemysłową kiszonego ziarna kukurydzy jako surowca dla gorzelni rolniczych, ponieważ z każdych 100 kg tej kiszonki uzyskano w gorzelni o około 1 l etanolu więcej, niż z kiszonki kontrolnej.
EN
The study aimed at determination of the dynamics in changes of starch and fermenting sugar contents during ensiling of moist maize grain in the foil sleeves, with and without addition of Lactozym preparation, assigned to production of the distillate in agricultural alcohol distillery. For the farms and agricultural alcohol distilleries the technology of ensiling maize grain of above 30% moisture content was elaborated, with and without addition of a bacterial-enzymatic preparation which significantly affects the improving of silage quality and reduces starch losses during ensiling. Owing to the activity of cellulolytic enzymes contained in preparation, a part of sugars used to synthesis of the organic acids arises from the crude fibre decomposition. Thus, the starch and sugar losses are lower by 1.2-1.5%, as compared with these losses in silage without preparation added. It was stated that the reduction in starch and sugars' losses influenced by the Lactozym addition, increased industrial value of ensiled maize grain as a raw material for agricultural alcohol distilleries, as from each 100 kg of such silage the alcohol output was by about 1 l higher than from the control silage (without the preparation).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.