Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 351

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  engine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
PL
Przeprowadzono testy symulacyjne dla oleju napędowego (ON) i estrów metylowych kwasów tłuszczowych otrzymanych ze zużytego oleju kuchennego. Podstawą obliczeń był proces termicznego tworzenia się NO zgodnie z mechanizmem Zeldowicza dla silników Diesla. Współczynniki szybkości reakcji wyznaczono metodami Baulcha, GRI-MECH 3.0 i Heywooda. Stężenie NO obliczone metodą GRI-MECH było najbliższe wynikom doświadczalnym. Metoda ta może znaleźć potencjalne zastosowanie do szacowania rzeczywistych stężeń NO powstającego w silniku spalinowym napędzanym paliwem alternatywnym i innymi paliwami wyższej generacji o podobnych właściwościach fizykochemicznych.
EN
Simulation tests were carried out for diesel oil (ON) and fatty acid Me esters obtained from used cooking oil. The calcs. were based on thermal NO formation according to the Zeldovich mechanism for diesel engines. Reaction rate coeffs. detd. by Baulch, GRI-MECH 3.0 (G) and Heywood were used. The NO concn. calcd. by method (G) was closest to the results of the exptl. detd. NO concn. and was the best method to demonstrate the actual NO concs. formed in an internal combustion engine fueled with alternative fuel and other higher generations fuels with similar phys. and chem. properties.
2
Content available remote Diagnozowanie jakości powierzchni tłoka aluminiowego po procesie fosforanowania
PL
We współczesnych przedsiębiorstwach kontrola jakości prowadzona po procesach obróbki chemicznej, jako procesach specjalnych, stanowi jeden z kluczowych elementów ukazujących poziom organizacji produkcji. Umiejętne stosowanie dostępnych technologii oraz dostępnych instrumentów zarządzania jakością stwarza możliwość ciągłego eliminowania niezgodności u ich źródeł. Celem badań było zdiagnozowanie powierzchni tłoków poddanych przemysłowej obróbce powierzchni poprzez fosforanowanie. Tłoki te przeznaczone były do silników diesla stosowanych w pojazdach lekkich. Określono źródła niezgodności powstające w procesie fosforanowania odlewów. Wykorzystano w tym celu i zintegrowano wybrane techniki zarządzania jakością. Działania te przyczyniły się do znacznego zmniejszenia liczby wyrobów niezgodnych.
EN
The Ishikawa diagram and ABCD-Suzuki method were used to det. the reasons for incorrect coverage of the Al piston surface with a phosphate layer. The defect resulted from inadequate degreasing of the piston surface.
EN
Users of fossil fuels are facing a range of challenges such aslong-term rising demand, climate concerns due to emission ofgreenhouse gases, ecological pollution, finite reserves and price fluctuations. Diesel fuel is similarly affected, though with its own subset of issues. Studies suggest that diesel fuel characteristics are affected by addition of nanoparticles. In this research, carbon nanotubes (CNTs) were blended with pure diesel as an additive at concentrations of 30, 60, and 90 ppm to assess the emission and performance characteristics of a single-cylinder compression combustion engine. The considered emission contents included CO, CO2, HC, and NO produced by an engine at 50% and 100% loads, at 1800, 2300, and 2800 rpm. Addition of CNTs to the diesel fuel considerably reduced the emission of CO, CO2, HC, and NO compared to additive-free diesel fuel. Furthermore, with the addition of carbon nanotubes, the Exhaust Gas Temperature (EGT) and the Brake Specific Fuel Consumption (BSFC) decreased, while the power and Brake Thermal Efficiency (BTE) increased at all loads and speeds oft he engine.
PL
W artykule omówiono metody i środki ograniczania zużycia energii, które umożliwiają zmniejszenie kosztów działalności przedsiębiorstwa. Omówiono środki potrzebnej modernizacji technicznej, możliwości optymalizacji sposobów korzystania z energii, a także finansowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej.
EN
The article discusses methods and measures to reduce energy consumption, which allow to reduce the costs of the enterprise. It discusses the measures of necessary technical modernization, the possibilities of optimizing the ways of using energy, as well as the financing of projects aimed at improving energy efficiency.
PL
W pracy przedstawiono mechanizm przyczynowo-skutkowy wadliwie zamontowanej tulei cylindrowej silnika spalinowego pojazdu samochodowego. Pokazano szczegółowo powstałe uszkodzenia poszczególnych części tej jednostki napędowej. Omówiono kierunki działania sił na poszczególne uszkodzone części.
EN
This article is focused on the cause and effects of an incorrectly mounted cylinder sleeve of a car's internal combustion engine. Damage to the individual parts of the engine are shown in detail. The directions of the forces acting on the specific damaged parts are discussed.
6
Content available remote Budowa akumulatorów samochodów elektrycznych
PL
Omówiono akumulatory stosowane w samochodach z silnikiem spalinowym i akumulatory pojazdów elektrycznych (akumulatory trakcyjne).
EN
A review with 19 refs. of Li-ion battery construction used in electric vehicles and comparison with a traditional car batteries.
EN
The piston with piston rings and bearing surface is a self-contained and highly complex tribological system. One of the most widespread global friction pairs traversed by reciprocating a pair of piston rings - cylinder internal combustion engine. Group PRC combustion engine is the solution generating considerable friction. Various researchers estimate the share of friction losses, per node piston rings - cylinder liner, at 19 to 60% of the total friction losses in the combustion engine. This paper describes part of a larger program to reduce wear the set working parts (piston, piston ring and bearing surface). The project is implemented through the development of new designs of piston rings with anti-wear coating that contains synthetic diamond in the form of loose embedded in a coating of chromium (PRC). The aim of the author was to present the methodology used to compute characterized by a particular procedure. In practical use FEM software is used and the FVM. Developed and implemented Piston Rings Calculation Module is compatible with the idea of numerical computational methods is to say: functionally consists in carrying out a calculation of the desire to achieve the exact solution (the nearest is real) by conducting and receiving intermediate solutions (the next).
PL
Tłok wraz z pierścieniami oraz powierzchnią cylindra jest bardzo złożonym zamkniętym systemem trybologicznym. Pierścienie tłoka – cylinder jest jedną z najbardziej globalnie rozpowszechnionych par tarcia silników spalinowych. Para tarcia TPC jest rozwiązaniem wytwarzającym znaczące tarcie w silnikach spalinowych. Różne źródła naukowe określają straty na jeden węzeł spowodowane tarciem pary pierścień-ściana cylindra jako 19 do 60% wartości wszystkich strat tarcia w silniku spalinowym. W tym artykule omówiono część większego programu badawczego mającego na celu zmniejszenie zużycia pracujących elementów (tłok, pierścienie tłoka, powierzchnia cylindra). Projekt ten jest wdrażany w ramach rozwoju nowych konstrukcji pierścieni tłokowych z powłoką zapobiegającą zużyciu, zawierającą syntetyczny diament luźno zatopiony w powłoce chromu (TPC). Celem Autorów było przedstawienie metodologii stosowanej do obliczeń charakteryzującej się określoną procedurą. W praktyce wykorzystuje się oprogramowanie MES oraz MOS. Opracowany i wdrożony moduł obliczeniowy pierścieni tłokowych jest zgodny z ideą numerycznych metod obliczeniowych, to znaczy: funkcjonalnie polega na przeprowadzeniu obliczenia zamiaru uzyskania dokładnego wyniku (najbardziej zbliżonego rzeczywistości) poprzez uzyskanie i wykorzystanie wartości pośrednich.
8
Content available remote Przekładnia planetarna do napędu śmigła w nowej generacji modeli latających
PL
W artykule przedstawiono projekt przekładni planetarnej, która w połączeniu z silnikiem elektrycznym zapewni zwiększony moment obrotowy, umożliwiający napędzanie dużych, wysoko sprawnych śmigieł nowoczesnych modeli latających. Zaproponowane rozwiązanie pozwala na zastosowanie standardowych wysokoobrotowych silników prądu stałego lub silników bezszczotkowych. Dodatkowo nowatorska konstrukcja przekładni gwarantuje wysoką sztywność mechanizmu, niezbędną do przeciwdziałania efektom żyroskopowym generowanym przez duże śmigło. Zastosowanie stopu aluminium o wysokiej wytrzymałości przyczynia się do utrzymania niskiej masy całego mechanizmu.
EN
The article presents a planetary gear design, which in combination with an electric motor will allow to obtain an increased torque enabling the propulsion of large, high-performance propellers of modern flying models. The proposed solution allows the use of standard high-speed DC or brushless motors. In addition, the innovative design of the transmission provides high stiffness of the mechanism necessary to counteract the gyroscopic effects generated by the large propeller. The use of high-strength aluminum alloy ensures low weight of the entire mechanism.
9
Content available remote F-16 Engine Maintenance Risk Management
EN
F-16 is the most advanced aircraft in the Polish Air Forces. It has been equipped with the very modem, sophisticated and advanced turbofan engine F100-PW-229. Due to the fact, that there is only one engine, its reliability, durability, efficiency and performance are the crucial factors for the safety reasons. First time in the history of the Polish Air Forces 31st Tactical Air Force Base Poznań-Krzesiny received capabilities to perform engine and engine components repairs at the base level. Military technicians responsible for this task must be aware of the hazards concerned with the engine maintenance processes. In the article authors researched maintenance system of the FI00 turbofan engines. For the study purposes authors of this article created maintenance risk model for the maintenance activities on the turbofan jet engine. On the example of one maintenance task authors presented risk management process comprising hazards identification, hazards formulation, risk assessment and risk mitigation. As a result of the risk assessment authors proposed risk mitigating factors. The main goal of this article was to provide clues and guidelines for the maintenance key personnel how to assess and manage risk during engine repairs and overhauls processes.
PL
W pracy obszarem rozważań autorów jest system utrzymania silników turbinowych F100 samolotów wielozadaniowych F-16. Zbudowano model systemu utrzymania silników turbinowych oraz procesów w nim realizowanych. Dla przyjętej domeny analiz, dla wybranego przykładowego zadania realizowanego w ramach systemu utrzymania silników FI00, zaprezentowano procedury: przygotowywania narzędzi do rozpoznawania źródeł zagrożeń, rozpoznawania źródeł zagrożeń, grupowania źródeł zagrożeń i formułowania zagrożeń. Podano końcowe efekty procesu identyfikacji zagrożeń w postaci ich charakterystyk, na które składają się: grupa źródeł zagrożenia, sformułowanie zagrożenia, przewidywane straty / szkody będące wynikiem aktywizacji zagrożenia. W rezultacie przeprowadzonego procesu szacowania ryzyka zaproponowano działania zmierzające do złagodzenia ryzyka zagrożeń. Głównym celem artykułu było przedstawienie wskazówek oraz metodyki postępowania dla personelu zarządzającego systemem utrzymania silników samolotów F-16 w zakresie zarządzania ryzykiem w trakcie wykonywania napraw i remontów silników.
10
PL
Celem pracy było zaprezentowanie idei funkcjonowania roweru elektrycznego jako nowoczesnej alternatywy wobec roweru klasycznego i jego walorów techniczno-użytkowych oraz perspektyw rozwojowych w infrastrukturze systemów transportowych. W kolejnych częściach omówiono zasadę działania roweru elektrycznego, stosowane obecnie rozwiązania technicznokonstrukcyjne i zasadnicze zalety i wady tego pojazdu. Szczególną uwagę zwrócono na uwarunkowania prawno-legislacyjne i aktualne trendy rynkowe rowerów elektrycznych w Unii Europejskiej i w Polsce. Omówiono też wybrane modele współczesnych rozwiązań konstrukcyjnych przodujących firm światowych.
EN
The aim of the work was to present the idea of electric bicycle operation as a modern alternative to classic bicycle and its technical and utility values as well as development prospects in the infrastructure of transport systems. The following sections discuss the principle of electric bicycle operation, currently used technical and construction solutions and the essential advantages and disadvantages of this vehicle. Particular attention was paid to the legal and legislative conditions and current market trends of electric bicycles in the European Union and Poland. Selected models of modern construction solutions of leading global companies were also discussed.
EN
This paper presents a study of vibrations appearing in a vehicle in the process of its operation. The authors describe the primary source of the vibrations and their propagation in the entire structure. The observations were performed on the passenger cars with various gasoline and diesel engines. The aim was to examine the level of damping factor in the different locations in the car, precisely specified for the purpose of this studies. The secondary goal was to develop an effective method of obtaining and analyzing signals generated during the engine operation. The chosen instrument was Laser Doppler Vibrometer (LDV), which is used as the non-intrusive measurement utensil to detect velocity variations in designated places. The signals are gathered and collected as group of sinusoidal characteristics in the time domain. In order to achieve specific information about every component of the original signal, the authors apply Fast Fourier Transform (FFT) as the analyzing method. It allows to distinct the basic sinusoidal characteristics in the frequency domain through the spectral analysis. Based on the results, the authors are able to distinguish the dominant modes from the complex signal and indicate their impact on the car.
EN
Nanofiber properties, and the possibilities of their application in industry, including the production of car air intake filtration materials for vehicle engines are discussed. The attention is paid to the low efficiency of standard filtration materials based on cellulose in the range of dust grains below 5 μm. The properties of filtration materials with nanofibers addition are described. The conditions, and methodology of material filter paper tests at the station with particle counter were developed. Studies on the filtration characteristics, such as: efficiency, accuracy, as well as pressure drop of filtration materials differing in structure were made: standard paper, cellulose, and these materials with the addition of nanofibers. These are commonly used filter materials for filter inserts production of car air intake systems. Test results show significantly higher values of the efficiency, and filtration accuracy of materials with nanofiber layer addition of dust grains below 5 μm in comparison with standard filter paper. It was found that there are 16 μm dust grains in the air flow behind the insert made out of cellulose, which may be the reason for the accelerated wear of the engine's "piston-piston ring-cylinder" association. Lower values of dust mass loading coefficient km for filtration materials with the addition of nanofiber layer, in relation to standard filter paper were observed.
EN
The article presents the results of tests carried out on a single-cylinder of spark-ignition engine. The charge exchange process in the combustion chamber is very important to determine the possibility of improving the overall efficiency of the engine. Describes of impact modifications engine on open indicator diagrams. Open indicator diagrams show that the higher compression ratio is assumed, the higher the pressure in the system is. First parts of the research describes analysis of charge exchange on not working engine. Results of research presents different open indicators diagrams. Then the pressure results were obtained on the working engine. The possibilities of improving the overall efficiency of the engine by reducing the pumping loss, associated with the replacement of the air fuel mixture, were presented. The article describes the modification of a spark-ignition engine that affects the pressure change in the combustion chamber. The use of innovative methods of regulating the compression pressure gives a lot of positive effects.
PL
Przedstawiono właściwości nanowłókien, metody ich wytwarzania oraz obszary zastosowania. Zaprezentowano oraz przeanalizowano parametry charakteryzujące materiały filtracyjne z dodatkiem nanowłókien. Opracowano metodykę badań charakterystyki aerodynamicznej oraz charakterystyki: skuteczności, dokładności i oporu przepływu wkładów filtracyjnych z dodatkiem nanowłókien w zależności od współczynnika chłonności pyłu km. Przedstawiono charakterystyczne parametry filtracyjne materiałów z dodatkiem nanowłókien. Wykonano pięć wkładów różniących się materiałem filtracyjnym z dodatkiem nanowłókien oraz bez tej warstwy. Opracowano warunki badań oraz przygotowano stanowisko badawcze. Przeprowadzono badania charakterystyk aerodynamicznych wykonanych wkładów filtracyjnych oraz charakterystyk skuteczności i dokładności filtracji i oporów przepływu wkładu standardowego (celulozowego), a także z dodatkiem nanowłókien. Potwierdzono pozytywny wpływ warstwy nanowłókien na wzrost skuteczności i dokładności filtracji powietrza wlotowego do silnika. Dokonano oceny składu granulometrycznego pyłu w powietrzu za standardowym wkładem filtracyjnym i wkładem z dodatkiem nanowłókien.
EN
Nanofiber properties, methods of their production, and areas of their application have been presented. Parameters describing filtration materials with nanofibers addition were presented, and analyzed. Methodology for testing aerodynamic characteristics as well as characteristics of: efficiency, accuracy, and filter cartridges resistance with nanofibers addition, depending on the dust mass loading km were developed. Characteristic filtration parameters of the materials with nanofibers addition are presented. Five filtration inserts, differing in the filtration material with nanofibers addition, and without this layer were made. Test conditions were developed as well as a test stand was prepared. Aerodynamic characteristics tests of filter cartridges as well as filtration efficiency, accuracy, and flow resistance of standard (cellulose) cartridge, and the ones with nanofibers addition were performed. The positive effect of nanofiber layer on efficiency, and accuracy increase in the inlet engine air filtration was confirmed. Granulometric composition of air dust was assessed on a standard filter cartridge, and on a cartridge with nanofibers addition.
EN
Taking into account the oil resources depletion the requirements to fuel consumption of internal combustion engines are now increasing as well as to their reliability and durability. With the continual increase in the number of internal combustion engines in operation, along with the problem of parts of the cylinder piston group wearing out has caused exhaust from such engines to be one of the main source of harmful pollutant emissions in cities. Therefore, environmental requirements have in turn increased dramatically. The engine resource and its efficiency largely depend on the process of fuel combustion in the combustion chamber. Experimental studies aimed to improve the working process on diesel engines by piston insulation have shown an effective decrease in fuel consumption by reducing heat loss and more complete fuel combustion. When oxide ceramic coatings were used on the piston and cylinder head, the maximum power increased and the specific fuel consumption decreased. However ceramic coatings are not widely used due to their peeling. We have developed a technology for the galvanic plasma treatment of pistons, which made it possible to obtain on the pistons surface made of aluminum alloys a ceramic corundum layer with high adhesion to the base metal that does not peel and has electret properties. In 1993, pistons with a corundum surface layer were installed in a shunting diesel locomotive and life-time running tests were conducted. Such pistons increased wear resistance, reduced the wear of cylinder liners, increased the strength of the annular jumpers, and were not prone to burnouts and scuffing. They provided an increase in the resource of the cylinder-piston group of the diesel engine by more than 125 thousand engine hours. The paper provides an analysis of the effect of corundum pistons thermal insulation on significant increasing the, engine power and fuel consumption reduction. Basing on experimental bench studies of a gasoline engine, a tractor diesel engine and long-term operational life tests of diesel engines, an attempt had been made to explain the reasons for the improvement in the engines’ efficiency.
16
EN
The efficiency of the engine working process in the car depends on its design parameters, the intensity of the gearshift, driving style, driving mode, etc. In order to estimate the influence of various factors on the average fuel-economic and environmental performance of the engine, various test cycles are used. In European countries the test cycle NEDC is used as a basis, including the parts of the car's movement in urban and extra-urban driving conditions. Mathematical modeling of the combustion engine working process during car test cycle NEDC is performed and the average operating parameters of the engine are obtained. The mathematical model is based on the calculation-experimental method, according to which the test cycle is divided into sections with a duration Δτ = 1 s, in which the speed of the car and the parameters of the engine are not changed. The parameters of the car motion in quasi-stationary modes are recalculated into the power and engine speed. In each mode, the engine working process is simulated, the fuel economy is determined. Using the developed mathematical model, the influence of the wheel radius, the height and the mass of the vehicle, ignition timing, the transmission efficiency and the resistance of the road surface on the average operating fuel engine consumption (l/100 km) is analyzed.
PL
Wydajność procesu pracy silnika w samochodzie zależy od jego parametrów konstrukcyjnych, intensywności zmiany biegów, stylu jazdy, trybu jazdy itp. Aby oszacować wpływ różnych czynników na średnie zużycie paliwa i w silniku stosowane są różne cykle testowe. W krajach europejskich podstawą jest cykl testowy NEDC, w tym części ruchu samochodu w warunkach jazdy miejskiej i poza miastem. Dokonano modelowania matematycznego procesu pracy silnika spalinowego podczas cyklu badania silnika NEDC i uzyskano średnie parametry pracy silnika. Model matematyczny oparty jest na metodzie obliczeniowo-eksperymentalnej, zgodnie z którą cykl testowy podzielony jest na sekcje o czasie trwania Δτ = 1 s, w których nie zmienia się prędkość samochodu i parametry silnika. Parametry ruchu samochodu w quasi-statycznych trybach są przeliczane na moc i prędkość silnika. W każdym trybie symulowany jest proces pracy silnika, określana jest oszczędność paliwa. Wykorzystując opracowany model matematyczny, analizie poddano wpływ promienia koła, wysokości i masy pojazdu, czasu zapłonu, wydajności skrzyni biegów i odporności nawierzchni drogi na średnie zużycie paliwa eksploatacyjnego.
17
Content available remote Adaptation of spark-ignition engines to be fuelled with bioethanol fuels
EN
The article presents the issues related to the adaptation of the spark-ignition engine for feeding with bioethanol fuels. Significant properties were compared when powering the engine with SI gasoline and bioethanol, the necessary changes in the construction of the engine and its systems were presented.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące przystosowania silnika z zapłonem iskrowym do zasilania paliwami bioetanolowymi. Porównano istotne właściwości przy zasilaniu silnika z ZI benzyną i bioetanolem, przedstawiono konieczne zmiany konstrukcyjne silnika i jego układów.
EN
The paper considers the problems related with diagnosing diesel engine crank gears, and presents most widely used methods for their diagnosis. The authors provide arguments in favour of dynamic health status identification of connecting-rod bearings in terms of the oil layer thickness. For the first time the dependence is obtained of the oil layer thickness in conrod bearings from the rotation frequency of the crankshaft and the pressure in the lubrication system.
EN
The goal of this article is the fault analysis of combustion engines on the basis of the assessment of dependent variables: initial mileage, annual mileage and the annual number of orders made in the service and repair system compared with the independent factor, i.e. bus make. In the research four vehicle makes were tested: Jelcz M121, Mercedes-Benz Citaro, Solaris Urbino 12 and Autosan Sancity 12LF. The research encompassed the number of faults of a vehicle and its systems, the initial and annual mileage. It was conducted on the basis of 2015 data broken into particular months.
20
Content available remote Technologia fotowoltaiczna autobusów miejskich zmniejszająca zużycie paliwa
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wytwarzania energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne zamontowane na dachu autobusu. Badania przeprowadzono na autobusie miejskim poruszającym się na różnych trasach w Lublinie. Autobus zaopatrzony został w panele fotowoltaiczne oraz układy pomiarowe. Na podstawie zarejestrowanych pomiarów obliczono stopień zmniejszenia produkcji energii elektrycznej pochodzących z paneli w stosunku do niezacienionego systemu fotowoltaicznego umieszczonego horyzontalnie na dachu Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej.
EN
The article presents the results of tests of electricity generation by photovoltaic panels installed on the city bus roof. The research was carried out on an urban bus travelling on various routes in the city of Lublin. The bus is equipped with photovoltaic panels and measuring systems. On the basis of the recorded measurements, a degree of reduction of electricity production from the panels was calculated in relation to an unmodified photovoltaic system placed horizontally on the roof of the Faculty of Mechanical Engineering of the Lublin University of Technology.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.