Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 87

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  engine oil
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
Because of the rich oxygen-containing functional groups and developed pores on the Surface of low-rank coal, it is difficult to realize efficient separation during low-rank coal flotation using common oil collectors. Waste engine oil (WEO) is abundant in polar oxygen-containing functional groups and could be an alternative collector. In this study, the effect of WEO on low-rank coal floatation was assessed and engine oil (EO) was also used for comparison. The results show that the separation efficiency of low-rank coal can be significantly improved using WEO; additionally, 96.73% of the clean coal yield can be obtained when the WEO dosage was only 4 kg/t. Compared with EO, the bubble–particle induction time in the presence of WEO shortened from 430 to 220 ms. Moreover, more low-rank coal particles were captured and adhered to the bubble surface using WEO, which indicated a higher probability of bubble–particle attachment. Nonpolar components, polar components and metal ions synergistically promote the flotation separation enhancement of low-rank coal using WEO.
PL
W skali globalnej istnieją różnego typu wytyczne próbujące normalizować i standaryzować oleje silnikowe oraz elementy ich oznakowania. Rozwiązania tego typu przyczyniają się do wzrostu udziału zaawansowanych technicznie olejów silnikowych w rynku i umożliwiają rzetelne porównywanie produktów przez użytkowników końcowych. Celem przeprowadzonych badań własnych było uzyskanie opinii pracowników branży środków smarowych i użytkowników końcowych o zasadności wprowadzenia tego typu regulacji również w Polsce. Jako metody badawcze zastosowano ankietę audytoryjną oraz ankietę internetową. Respondentów pytano o opinię względem zasad- ności postulatu normalizacji olejów silnikowych, zasadności ustalania minimalnych poziomów jakościowych dla olejów silnikowych przeznaczonych do obrotu rynkowego w Polsce, zasadności zdefiniowania pojęcia „olej syntetyczny” i pojęć powiązanych. W obszarze badań dotyczącym znakowania pozyskiwano opinie o postulatach obligatoryjności umieszczania na etykietach olejów silnikowych: informacji o jakości oleju według API/ACEA/OEM, standaryzacji w zakresie wielkości liter do opisu klas jakościowych, standaryzacji w zakresie opisu klas jakościowych mających status nieaktywny, informacji o przeznaczeniu, oznaczenia partii produkcyjnej, informacji o miejscu produkcji, daty produkcji, daty ważności, rodzaju zastosowanej bazy olejowej. Respondenci wyrażali również swoją opinię wobec postulatu standaryzacji informacji marketingowo-technicznych komunikowanych nabywcom usługi – wymiany oleju silnikowego. Na podstawie analizy 87 wypełnionych kwestionariuszy ankietowych stwierdzono, że zarówno pracownicy polskiej branży środków smarowych, jak i użytkownicy postrzegają postulat standaryzacji olejów silnikowych za zasadny. Ponad 80% ankietowanych wyraziło poparcie dla większości zaproponowanych w kwestionariuszu ankietowym obszarów standaryzacji. Obszarem, w którym potrzebę standaryzacji olejów odczuwano w najmniejszym stopniu, jest standaryzacja wielkości liter do opisu jakości oleju na jego etykiecie oraz standaryzacja opisu informującego użytkownika o nieaktywnym statusie klasy jakościowej produktu. W świetle uzyskanych wyników badań zaproponowano rekomendacje dla podmiotów wprowadzających oleje silnikowe do obrotu rynkowego względem zakresu informacji marketingowo-technicznych, który powinien być komunikowany użytkownikom.
EN
On a global scale, there are various types of guidelines trying to unify engine oils and their designation elements. Such solutions contribute to an increase in the market share of technologically advanced engine oils and allow for a reliable comparison of products by end users. The purpose of conducted own research was to obtain opinions of the lubricants industry employees and end users on the rationale of introducing this type of regulation also in Poland. An auditorium survey and an Internet survey were used as research methods. Respondents were asked for their opinion on the legitimacy of the postulate of engine oil standardization, the legitimacy of setting minimum quality levels for engine oils intended for trading in Poland, the legitimacy of defining the term „synthetic oil” and other related terms. In the area of research concerning labelling, opinions were obtained on the postulates of obligatory placing on the labels of engine oils: information on oil quality according to API/ACEA/OEM, standardization in terms of letter size for description of quality categories, standardization in terms of description of quality categories having obsolete status, information on intended use, marking of production batch, information about the place of production, production date, expiry date, type of base oil used. The respondents also expressed their opinion on the postulate of standardization of marketing and technical information communicated to buyers of the service – engine oil change. On the basis of the analysis of 87 completed questionnaires, it was found that both employees of the Polish lubricants industry and users perceive the postulate of standardization of engine oils as reasonable. Over 80% of the respondents expressed support for most of the areas of standardisation proposed in the questionnaire. The area where oil standardization is desirable to the least extent is the standarization of letter size for the description of oil quality on its label and standardization for the description informing the user about the obsolete status of the product quality category. In the light of the obtained research results, recommendations were proposed for entities placing engine oils on the market with respect to the scope of marketing and technical information that should be communicated to users.
EN
It is justified that the problems related to changes in physico-chemical properties, concentration of trace elements in lubricating oil and the impact of these changes and their dynamics on vehicle structural elements should be considered in detail. It is important that empirical data, theoretical relationships and test results should be taken into account. The paper presents research results of the selected physico-chemical parameters and the content of metals in samples of the used engine oil. The samples were collected both after the fuel system failure and during the operation of the farm tractor according to the date of changing engine oil assumed by the producer. An instrumental chemical analysis method HDXRF was used to determine chang-es of the content of trace elements Fe, Sn, Cu, Pb, P, Zn, Ca in engine oil. Additionally, changes in physico-chemical properties were determined with the use of FT-IR spectrometry. Courses of these changes were analysed on account of their impact on the utility properties of the engine oil.
PL
Uzasadnione jest, aby problemy związane ze zmianami właściwości fizykochemicznych, koncentracją pierwiastków śladowych w oleju smarowym oraz wpływu tych zmian na elementy konstrukcyjne pojazdu i ich dynamikę były rozpatrywane szczegółowo, biorąc pod uwagę dane empiryczne, zależności teoretyczne i wyniki badań. W pracy przedstawiono wyniki badań wybranych parametrów fizykochemicznych oraz zawartości metali w próbkach zużytego oleju silnikowego. Próbki pobierano zarówno po awarii układu paliwowego jak i podczas obsługi eksploatacyjnej ciągnika rolniczego zgodnie z założoną przez producenta datą wymiany oleju silnikowego. Metodą instrumentalnej analizy chemicznej HDXRF oznaczono w oleju silnikowym zmiany zawartości pierwiastków śladowych Fe, Sn, Cu, Pb, P, Zn, Ca. Dodatkowo określono zmiany właściwości fizykochemicznych za pomocą spektrometrii FT-IR. Przebiegi tych zmian przeanalizowano pod względem ich wpływu na właściwości użytkowe oleju.
4
Content available remote Wpływ sadzy na proces żelowania oleju silnikowego
PL
Sadza wytworzona w silnikach może być przyczyną powstawania ciężkich osadów, gwałtownego wzrostu lepkości oleju smarowego lub żelowania oleju. Nierozpuszczalne cząstki sadzy, które nagromadziły się na pierścieniach tłoka, a potem znalazły się w oleju mogą również zwiększać lepkość oleju smarowego. W olejach smarowych stosowanych w silnikach wysokoprężnych, w skład osadów nierozpuszczalnych wchodzą: sadza, węglowodory i popiół. Generalnie osady nierozpuszczalne nie wywołują znaczącego wzrostu lepkości oleju, jeśli cząstki sadzy są rozproszone, ponieważ mają niewielkie średnice. Jednak cząstki sadzy mają tendencję do aglomeracji. Takie aglomeraty nierozpuszczalnych cząstek sadzy wywołują wzrost lepkości. Dzieje się tak dlatego, że zgromadzone cząstki sadzy wiążą olej w swoich strukturach i wpływają na wzrost lepkości oleju. W szczególnych przypadkach cząstki sadzy mogą utworzyć rozwiniętą sieć tworzącą bardzo mocną żelową strukturę. W silnikach, w których tworzy się bardzo dużo osadów nierozpuszczalnych, uległe aglomeracji cząstki sadzy mogą być główną przyczyną wzrostu lepkości. W artykule przedstawiono wyniki badań zawartości sadzy w olejach silnikowych w czasie eksploatacji. Badania wykonano metodą termograwimetryczną zgodnie z normą ASTM D 5967-05. Ta metoda badawcza obejmuje procedurę badań silnikowych, która służy do oceny olejów napędowych pod kątem spełnienia wymagań, w tym wzrostu lepkości i zawartości sadzy. W artykule wskazano przyczyny wzrostu lepkości olejów silnikowych w czasie eksploatacji. Wzrost osadów nierozpuszczalnych powoduje duży wzrost lepkości, co wskazuje, że cząstki sadzy łączą się tworząc formę żelu, a aglomeracja sadzy ma większy wpływ na wzrost lepkości niż poziom osadów nierozpuszczalnych. Określono wpływ sadzy na proces żelowania olejów silnikowych. Wyniki badań wskazują, że sadza ma skłonność do aglomeracji i jest główną przyczyną żelowania olejów silnikowych w wysokiej temperaturze.
EN
The soot generated in an engine can cause heavy sludge, high lubricant viscosity increase, or oil gelling. Insoluble soot particles introduced into the lubricant in the piston ring zone can also increase lubricant viscosity. In diesel engine lubricants, the insoluble sludg- es include: soot, hydrocarbons and ash. Generally, insoluble sludges do not cause significant viscosity increase if the soot particles are dispersed, due to their small individual size. However, the soot particles have a tendency to agglomerate. These agglomerated soot particles induce a viscosity increase. This is because the particles trap lubricant within their agglomerated structures and they affect the increase of viscosity. In extreme cases, the soot particles can form an extensive agglomerated network, forming a highly viscous gel like structure. In engines with high insolubles levels, agglomerated soot particles can be the primary source of viscosity increase. The paper presents results of soot tests in engine oils during their exploitation. Tests were carried out using the thermogravimetric method according to the ASTM D 5967-05 Standard. This test method covers an engine test procedure for evaluating diesel oils’ performance characteristics, including viscosity increase and soot concentration. The paper determines the causes of viscosity increase of engine oils during exploitation. A relatively small amount of insolubles produced a large viscosity increase, showing that the soot particles are combining to form a gel and the soot agglomeration had a greater effect on viscosity increase than the amount of insolubles. Influence of the soot on the gelation process of engine oils was determined. The results show, that the soot has a tendency to agglomerate and it is the main cause of gelling of engine oils at high temperature.
EN
The bio-oils are considered to sustainable, alternative and environmentally friendly source of lubricants compared to commercial engine oils, on the base a mineral, synthetic or semi-synthetic. They are obtained from natural raw material (vegetable or animal oils), which are renewable and non-toxic to humans, living organisms and environment. The vegetable oils called green oils, natural oils, bio-oils or natural esters. They can be obtained from plant seeds, that may be consumed – edible oils (for instance: rapeseed oil) or which cannot be consumed – inedible (for example: linseed oil). The conducted research into linseed oil and its different quantity additives (25% and 50%) to commercial marine mineral oil intended for a medium-speed 4-stroke, trunk marine engine (i.e. Marinol RG 1240). The flash point and dependence of viscosity and temperature were compared and assess. It has been proven that vegetable oils have a high ignition temperature and very small viscosity change in the range of temperatures presented, i.e. high viscosity index. According to the results, it can be recommended the addition of 25% linseed oil in the base lubricant is the relevant for lubricating a medium speed 4-stroke marine engine. The vegetable additives can improve a viscosity index a lube oil, and they will be positively affected environmental protection
EN
In the article, changes in the properties of oils during operation were characterized. The main reason for this is the continuous aging process of the used oil caused by the interaction of oxygen contained in the air, which reacts relatively easily with hydrocarbons and the oxidation process is accelerated just by high temperature. Then the problem of microorganisms occurring in petroleum products and their effect on the properties of oils and the operation of the internal combustion engine was presented. The next part of the article presents effective microorganisms, i.e. what they are and how they work, in particular, their composition and appropriate development conditions. In addition, some of their specific applications were briefly described. In the next part of the article, the research methodology, applied oil samples with additives of effective microorganisms, both for fresh oil and used oil were described. In addition, the measuring test stand with instrumentation and measuring device was shown. The main part of the article contains the characteristics of dynamic viscosity as a function of temperature for fresh oil and used oil compared with oils with the addition of microorganisms in liquid form and ceramic tubes. The developed graphs enabled analysis of the effect of the addition of microorganisms on oil viscosity as ecological products.
PL
Wykorzystanie biogazu do produkcji energii elektrycznej i ciepła w układach CHP (ang. Combined Head and Power) jest obecnie najbardziej popularnym i promowanym rozwiązaniem szczególnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej ze szczególnym uwzględnieniem procesu stabilizacji osadów ściekowych. Niemniej jednak, spalenie biogazu w agregacie prądotwórczym jest mocno skorelowane z badaniem oraz wymianą oleju smarnego, który podczas eksploatacji mechanicznej ulega procesowi starzenia, zmieniając swoje parametry fizykochemiczne, a także pojawiają się w nim liczne zanieczyszczenia. Podstawowym problemem biogazu powstającego w wyniku procesów fermentacyjnych różnego rodzaju osadów sieciowych jest jego zanieczyszczenie przez nadmierną wilgoć, siarkowodór, związki chlorowcopochodne, pył, amoniak czy siloksany. Z drugiej strony gazy takie zawierają względnie wysoką zawartość metanu (50÷65%), co sprawia, ż stanowią kalorycznie atrakcyjne paliwo do procesów spalania w jednostkach CHP.
EN
The requirements set for engine oils are nowadays very high, varied, often contradictory and significantly go beyond the classic functions of engine oils. Also for the testing of engine oils, many different and advanced research methods are currently used. This article describes tests of fresh and used oil from a diesel engine using thermogravimetric analysis. This method was also used to determine the soot content of the used oil. The tests showed that the thermograms of fresh and used oil are similar, however in the oil used in the diesel engine the soot content increases.
EN
The paper presents results of research on selected physico-chemical parameters of engine oils from farm tractors based on the date of their change assumed by the user. 17 samples of used engine oil from farm tractors of various producers and with a varied exploitation course were analysed. Oils for research were collected during oil change, registering the service life of oil each time. They were obtained from service points that repair farm tractors in the region of Lublin Province. The studies were to verify whether a decision concerning oil change taken by tractor users after specific time of operation of an engine was good. Number of exceedings of the threshold values of parameters of engine oil which are responsible for correct lubrication were the basis for evaluation.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wybranych parametrów fizykochemicznych olejów silnikowych pochodzących z ciągników rolniczych, bazując na terminie wymiany oleju przyjętym przez użytkownika ciągnika. Analizie poddano 17 próbek przepracowanego oleju silnikowego, pochodzących z ciągników rolniczych różnych producentów i o różnym przebiegu eksploatacyjnym. Oleje do badań pobrano podczas wymiany oleju, każdorazowo rejestrując resurs oleju. Pozyskano je z serwisów zajmujących się naprawami ciągników rolniczych z terenu woj. lubelskiego. Przeprowadzone badania miały na celu sprawdzenie, czy podjęta przez użytkowników ciągników decyzja o wymianie oleju po określonym czasie pracy silnika, była właściwa. Ocenę przeprowadzono w oparciu o analizę liczby przekroczeń wartości granicznych parametrów, odpowiadających za zdolność oleju silnikowego do prawidłowego smarowania.
10
Content available remote Zawartość metali w olejach silnikowych z ciągników rolniczych
PL
Metodą instrumentalnej analizy chemicznej HDXRF oznaczono w olejach silnikowych zmiany zawartości Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mo, Ni, Pb, Sn i Zn. Dodatkowo określono zmiany stężenia dodatków przeciwzużyciowych. Przebiegi tych zmian przeanalizowano pod względem ich dynamiki. Na tej podstawie dokonano oceny różnic dla olejów pracujących w silniku fabrycznie nowym i w silniku po przebiegu 3000 mth (motogodzin). Analiza wyników wykazała, że zawartości badanych pierwiastków różniły się znacznie pomiędzy badanymi olejami.
EN
Fresh and used oils were studied for contents of Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mo, Ni, Pb, Sn and Zn as well as for contents of anti-wear additives. The Fe, Mn, Sn and Ti contents increased in both oils, the Cu, Mn, Pb increased only in the fresh one, and the Cr and Cd contents increased only in the used oil.
11
Content available remote Wpływ dolewek oleju silnikowego na zawartość wybranych pierwiastków śladowych
PL
Podjęto próbę ilościowego ujęcia zmian zawartości wybranych pierwiastków (Ca, P, S, Zn, Mo) w oleju silnikowym po uzupełnieniu miski olejowej porcją świeżego oleju w trakcie eksploatacji. Pierwiastki te występują w dodatkach uszlachetniających do oleju silnikowego. Uzupełnienie oleju w ilości ok. 10% pojemności miski olejowej spowodowało wzrost ich stężenia w granicach 0,4-ok. 7% mas., w zależności od pierwiastka oraz badanego oleju.
EN
The contents of P, S, Ca, Zn and Mo in 5 samples of fresh oil (before introducing to an oil sump), after the course of 3500 km as well as after the next 50 km after introducing 500 mL of extra fresh oil to the oil sump were detd. by using an analyzer operating on the basis of high resolution X-ray fluorescence spectroscopy. Supplementing the oil in the oil sump resulted in an increase of the content of the analyzed elements from 0.4% to about 7%.
12
Content available remote Skłonność olejów silnikowych do tworzenia żelu w niskich temperaturach
PL
Przedstawiono wyniki badań skłonności olejów silnikowych do żelowania w niskich temperaturach. Określono indeks żelowania oraz temperaturę żelowania dla olejów silnikowych bez i z dodatkiem FAME. Określono wpływ oleju bazowego i FAME na skłonność do żelowania olejów w niskich temperaturach.
EN
Six com. engine oils were studied for ability to gelation by std. methods. The addn. of fatty acid Me esters to the oils resulted in increasing their gelation indexes.
PL
Przedstawiono możliwość określania lepkości kinematycznej w temp. 100°C (LK100°C) zużytego mineralnego oleju silnikowego, wykorzystując spektroskopię w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR) w kombinacji z metodą najmniejszych cząstkowych kwadratów PLS (partial least square). Uzyskaną wartość porównano z wynikiem otrzymanym standardową metodą (określoną normą ASTM). Najwłaściwszy okazał się algorytm FTIR-PLS pracujący z plikiem danych w zakresie spektralnym 1262-654 cm-1 bez matematycznej obróbki widm. Współczynnik korelacji pomiędzy wartościami LK100°C szacowanymi za pomocą FTIR-PLS a tymi oznaczonymi wg normy wynosił 0,99.
EN
IR spectrometry in combination with partial least square regression was used as an alternative method for detn. of the kinematic viscosity of a worn out engine oil at 100°C by the std. method. A suitable spectral area was the 1262-654 cm-1 without any math. adjustment of spectra. A very significant correlation was reached at R = 0.99 between the estimated values from the IR model and the lab. standardized values.
14
Content available remote Influence of E85 ethanol fuel composition on engine oil properties
EN
The article presents results of work aimed at determining the influence of hydrocarbon gasoline used to composed E85 ethanol fuel on the properties of engine oil used in spark ignition Flex Fuel automobile engine. For this purpose, two ethanol fuels were composed which consisting of 85% (V/V) ethanol and 15% (V/V) conventional hydrocarbon gasoline, which was obtained from two producers. As an object of the study, an engine oil was recommended for this type of engine lubrication, the SAE 5W-30 viscosity grades and ACEA A5/B5 quality grade engine oil was selected. Monitoring of the properties of the subjected oil was carried out before and after 300 hours of engine operation. Test samples of engine oil retained their rheological properties at levels corresponding to their viscosity grade.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac, których celem było określenie wypływu zastosowanej benzyny węglowodorowej do komponowania paliwa etanolowego E85 na właściwości oleju silnikowego eksploatowanego w silniku typu flex fuel. W tym celu zestawiono dwa paliwa etanolowe E85 w skład, których wchodziło 85% (V/V) etanolu oraz 15% (V/V) benzyny bezołowiowej, którą pozyskano od dwóch producentów. Obiekt badań stanowił olej silnikowy zalecany do smarowania tego rodzaju silników, o klasie lepkości SAE 5W-30 i klasie jakości ACEA A5/B5. Monitorowanie właściwości przedmiotowego oleju prowadzone było przed i po 300 godzinach rzeczywistej pracy silnika. Badane próbki olejów silnikowych zachowały swoje właściwości reologiczne na poziomach odpowiadających ich klasie lepkości.
EN
The lubricating oils are a liquid substance, consisting of a base (mineral, synthetic or vegetable) and selected additives. They can used for lubricate internal combustion engines, so they called – engine oils. For proper functioning of the engine, lubricating oil have to fulfil basic requirements: the main function is to enable the formation of a film of oil between the moving parts which reduces friction and wear, assisting in cooling, keeping the compression ratio, reducing corrosion, filling in all micro ridges on the surface of cooperating components, sealing the combustion chamber etc. The most significant property of any lubricating oil is viscosity, which is the measure of its resistance to gradual deformation by shear stress or tensile stress. The important feature is that property of viscosity changes during the exploitation process of oil, it may increase and decrease. That is why, for engines it is important not only to choose the type of oil correctly but also to frequent monitor the viscosity. In the article, the author shows how the viscosity of marine engine oils changes after working in different types of engines. The experiments were conducted using the method of the rheometer Haake Mars III of Thermo Scientific. The samples of engine oil – Marinol RG 1240 were collected after various periods of use in three different engine types Cegielski- Sulzer.
EN
The purpose of the article was to analyze the foaming tendency of engine oils used under excessive operating conditions. To achieve this end, foaming characteristics were determined for 23 oil samples in three measurement sequences. Foaming tendency was measured using the ASTM D 892 standard method, which consists in assessing foaming tendency of the liquid and foam stability. The cars used in the tests were uniform in terms of brand, type and operating conditions. The relationship between the mileage of the cars tested and the volume as well as stability of foam in used engine oils were presented using scatter plots with regression lines, correlation coefficient and 95% confidence interval. Based on the obtained results it was found that foaming tendency for new oils is characterized by high variability. The strongest foaming tendency at 24°C and 93°C (Sequence I and II) was observed for two out of five oil groups. Statistically significant differences were found between mileage and foaming tendency/foam stability for individual oils tested.
PL
Celem opracowania była analiza zmian charakterystyk pienienia olejów silnikowych użytkowanych w warunkach jazdy miejskiej. W związku z realizacją sformułowanego celu oznaczono skłonność do pienienia oraz trwałość piany dla 23 próbek oleju, według normy ASTM D 892. Próbki oleju pochodziły z samochodów stanowiących jednolitą flotę pod względem: marki, typu oraz warunków pracy silnika. Zależności przebiegu eksploatacyjnego badanych samochodów, z ilością i trwałością piany, w przepracowanych olejach silnikowych sprawdzono poprzez zastosowanie wykresów rozrzutu z linią regresji, współczynnikiem korelacji oraz 95%-owym przedziałem ufności. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że skłonność do tworzenia piany dla olejów świeżych charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem. Największą skłonność do pienienia w temp. 24°C i 93°C (Sekwencja I i II) zaobserwowano dla dwóch (z pięciu) grup olejowych. Potwierdzono istotne statystycznie różnice pomiędzy przebiegiem badanych pojazdów a poziomami poszczególnych charakterystyk pienienia.
EN
The paper presents the results of a thorough analysis of selected physicochemical parameters of engine oils at the end of their useful life, based on the oil change intervals assumed by vehicle users. Twelve samples of used Castrol Edge 5W/30 synthetic oil and five samples of used Castrol Magnatec 10W/40 semi-synthetic oil were tested. The Eralytics's ERASPEC OIL device was used for the assessment of the following parameters: degree of oxidation, degree of nitration, degree of sulfonation, water content, glycol content, total base number (TBN), total acid number (TAN) and kinematic viscosity at 40°C and 100°C. The research was conducted on the basis of the ASTM E2412-10 standard. The results regarding the parameter limit exceedances have also been presented in the paper. For both synthetic and semi-synthetic oils, the exceedance of kinematic viscosity measured at 40°C was particularly striking. In fourteen samples (out of seventeen tested), at least one exceedance of the limit value (out of nine analyzed) has been observed.
EN
The methods used for obtaining Al2O3 nanoparticles were discussed in the paper. The utilization of Al2O3 nanoparticles to improve thermal conduction and tribological properties in different media including engine oil was presented therein.
PL
W pracy omówiono metody stosowane do otrzymywania nanocząstek Al2O3. Przedstawiono wykorzystanie nanocząstek Al2O3 w celu poprawy przewodnictwa cieplnego i właściwości tribologicznych w różnych mediach, w tym oleju silnikowym.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję oceny niezawodności współczesnych olejów silnikowych. Przyjęta w praktyce strategia wymiany oleju w silniku, na podstawie z góry ustalonego resursu, prowadzić może do wymiany oleju silnikowego znajdującego się w stanie zdatności eksploatacyjnej, ze względu na rozpatrywany parametr stanu. Takie wnioski wynikają z przeprowadzonych badań olejów mineralnych. Zasadną jest ocena niezawodności olejów silnikowych w eksploatacji, przeprowadzona dla dominujących obecnie na rynku samochodowym olejów syntetycznych.
EN
The article presents the concept of modern engine oils reliability assessment. The strategy taken in practice for changing the engine oil based on a predetermined working time may lead to the replacement of engine oil being still in operational condition caused by the selected status parameter. Such conclusions are coming from the conducted tests of mineral oils. It is reasonable to carry out reliability of engine oils assessment in operation, for synthetic oils dominating on the automotive market.
EN
During exploitation, the engine oil undergoes the irreversible aging process that is – degradation. The speed of this process is affected by many factors such as high temperature, pressure, power output, oxygen from the air, mechanical shear forces, type, structure, and technical condition of the engine, time and conditions of work and also used fuel. In the article, the author shows that also the purpose of the engine influences the degradation of the engine oil. Using the method of optical emission spectrometry in accordance with ASTM D 6595 standard, the concentration of trace elements like: Ag, Al, B, Ba, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Ti, V, Zn, was determined. The samples of engine oil – Marinol RG 1240 were checked after various periods of use in three different engine types Cegielski – Sulzer.
PL
Oleje silnikowe podczas eksploatacji ulegają nieodwracalnemu procesowi starzenia. Intensywność wspomnianego procesu jest uzależniona od wielu czynników, takich jak: wysoka temperatura oraz ciśnienie, obecność tlenu z powietrza, wielkość występujących sił ścinających, typ, struktura i stan techniczny silnika, stosowane paliwa, a także czas i warunki pracy silnika. W artykule podkreślono wpływ przeznaczenia silnika na zanieczyszczenia występujące w oleju obiegowym. Do badań wykorzystano metodę optycznej spektrometrii emisyjnej zgodnie z normą ASTM D 6595 i oznaczono obecność następujących pierwiastków: Ag, Al, B, Ba, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Ti, V, Zn. Próbki przepracowanych olejów obiegowych typu Marinol RG 1240 były pobierane z trzech różnych typów silników.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.