Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  engine diagnostics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article presents the results of empirical research and their analysis regarding the impact of diesel oil and diesel oil mixture with bioethanol on coking the test injector nozzles of the XUD9 engine from PSA. The research included three fuel deals: diesel fuel as the base fuel and diesel oil mix with ONE10 bioethanol (10% bioethanol plus diesel oil (V/V)), ONE20 (20% bioethanol plus diesel oil (V/V)). They were conducted on the basis of CEC PF-023 developed by CEC (Coordinating European Council). Each of the abovementioned fuels was tested using a new set of injectors. The propensity of the fuel for coking the injector tips was expressed as a percentage reduction in the air flow through the nozzles of each injector for the given sheer increments. The test result was the average percentage of airflow reduction for all nozzles at 0.1 mm spike increments and was measured according to ISO 4010 "Diesel engines. Calibrating nozzle, delay pintle type”. The test results for individual atomizers of the above-mentioned test engine in the area of sediment formation from flowing fuel shown a lower tendency to coke the injectors using diesel fuel-bioethanol in comparison to the use of pure diesel oil. Based on the CEC PF-023 test, it can be noticed that the level of contamination of the tested injectors for ONE10 fuel is about 3% lower, and for ONE20 fuel is about 4% lower than the level of pollution for diesel fuel.
PL
Silniki stanowią ważny element systemu produkcyjnego, a brak ich dostępności może wiązać się z poważnymi stratami dla przedsiębiorstwa. W ostatnim stuleciu widoczne jest przesunięcie strategii Utrzymania Ruchu z oczekiwania na awarię silnika (strategia reaktywna – początek XX wieku) na proaktywną. Obecnie dostępne są bardzo złożone systemy monitoringu wykrywające anomalie w silnikach. Poprzez porównywanie różnych przetworzonych informacji, zebranych w czasie pracy silnika, pozwalają wykrywać pogarszanie się jego stanu technicznego i sygnalizować obsłudze konieczność interwencji w dogodnym momencie dla procesu produkcyjnego. Okazuje się, że takie zadania diagnostyczne może również realizować przekaźnik zabezpieczeniowy silnika, w oparciu o analizę mierzonych przez niego parametrów elektrycznych. Przykładem takiej diagnostyki jest wykrywanie uszkodzenia prętów wirnika, wykrywanie zwarć zwojowych stojana czy też kompleksowa diagnostyka ESA, bazująca na MCSA, zaimplementowana w zabezpieczeniu silnika Multilin 869 firmy General Electric (GE).
EN
The ionization signal, which is a result the presence of ions and electrons in the cylinder space of the internal combustion engine, is affected by many factors, including: temperature, pressure, fuel mixture composition, fuel type, presence of exhaust gases and others. The shape of the signal changes to a large extent from cycle to cycle, which indicates the stochastics of the combustion process. Nevertheless, its analysis provides a lot of useful information, such as the location of the maximum pressure or the maximum heat release rate. Using these signals allows supplementing the limited engine control systems of the combustion process in internal combustion engines. The paper presents a comparative analysis of the gas ionization current signal in the cylinder and the variable pressure at fixed operating points of a single-cylinder, four-stroke engine powered by natural gas. The analysis allowed to determine the relationship between the positions of the maximum thermal ionization signal value and of the maximum combustion pressure value. Additionally the relationship between the position of the maximum thermal fraction derivative and the maximum heat release rate was established.
PL
Sygnał jonizacji wynikający z obecności jonów oraz elektronów w przestrzeni cylindra silnika spalinowego jest składową wielu czynników, między innymi: temperatury, ciśnienia, składu mieszanki, rodzaju paliwa, obecności reszty spalin oraz innych. Kształt sygnału zmienia się w znacznym stopniu z cyklu na cykl, co świadczy o stochastyce procesu spalania. Mimo tego, jego analiza dostarcza wielu przydatnych informacji, takich jak położenie maksymalnego ciśnienia czy maksymalnej szybkości wywiązywania się ciepła. Ich wykorzystanie pozwala uzupełnić ograniczone systemy kontroli procesu spalania w silnikach spalinowych. W artykule przedstawiono analizę porównawczą sygnału prądu jonizacji gazów w cylindrze oraz ciśnienia szybkozmiennego przy ustalonych punktach pracy jednocylindrowego, czterosuwowego silnika zasilanego gazem ziemnym. W wyniku analizy uzyskano zależność położenia maksymalnej wartości sygnału jonizacji termicznej od położenia maksymalnej wartości ciśnienia spalania, uzależniono również położenie maksimum pochodnej członu termicznego od położenia maksimum szybkości wywiązywania się ciepła.
EN
This paper presents the analysis of costs reduction of Common Rail fuel injectors repairs. The task of fuel injectors is to spray and distribute fuel very precisely in combustion chamber. It has to be reliable to accomplish this task. The requirements for CI engines are low emission of toxic substances in fumes and low fuel consumption. In order to meet the rigorous standards, the Common Rail fuel injection system has been implemented, which increased fuel injection pressure and introduced multi – stage dosage. The cost of this ‘s repair is very high due to sophisticated spare parts and technology. This article describes how to lower the cost of modern fuel injectors repair.
EN
The paper deals with the analysis of power loss involved in an experimental single-cylinder internal combustion engine during its operation. The experimental engine has been developed and built entirely at the University for the purposes of Shell Eco-marathon. A series of experimental measurements was taken to discover the reasons for the issues we had encountered by obtaining output power characteristics and the value of compression pressure regularly at specific intervals. The data we obtained served to diagnose faults and to propose solutions for their elimination.
EN
Initially, electronic components replaced the mechanical ones to make various systems more reliable. Mechanical control systems, due to the wear of movable parts and imprecise adjustment, were affected by large errors, which are not shown by electronic circuits operating according to constant set-points. Then, a sharp increase in electronisation was associated with the tightening of exhaust gas emission regulations. Progress in some cases is forced by environmental protection, in other ones by market competition. Modern motor vehicles, slow moving vehicles, military vehicles, etc., are the technical systems being constructed using the latest developments in many fields of science, first of all in mechanics and machine engineering, electrical engineering, electronics, information technology, and chemistry. The rapid development of electronics has led to an increase in the number of electronic components in motor vehicles in all systems, starting with an engine, which has been modified first, to comfort and infotainment systems. The paper presents example measurements of sensors and actuators of an engine with Common Rail fuel supply system on the example of Fiat 1.3 JTD MultiJet engine. The measurements were made using various diagnostic instruments, such as a diagnostic tester, a multimeter or an oscilloscope. Sometimes, the reading of error codes with a diagnostic tester itself is not enough and it is necessary to check the signal waveform with an oscilloscope, which has been presented in this paper.
PL
Bardzo często zdarza się, że silniki rolnicze podczas prac rolnych pracują pod różnymi obciążeniami i ma to duży wpływ na operacyjne wskaźniki ich pracy. Zamierzeniem autorów było przeprowadzenie badań eksperymentalnych, dotyczących zastosowania do zasilania silników rolniczych o zapłonie samoczynnym paliw pochodzenia roślinnego, bez dokonywania kosztownych modernizacji konstrukcyjnych silników. Celem badań była ocena wpływu zasilania silnika PERKINS 1104C-E44T estrem metylowym kwasów oleju rydzowego –OL-100, mieszaniną OL-50 oraz porównawczo olejem napędowym ON (EkoDiesel ULTRA - B) na ekologiczne wskaźniki jego pracy. Badania prowadzone były na bazie charakterystyk zewnętrznych z wykorzystaniem stanowiska badawczego wyposażonego w system pomiarowy wielkości wolno i szybkozmiennych. Zastosowanie paliw o różnych właściwościach fizykochemicznych do silników o zapłonie samoczynnym wymaga dużych dokładności pomiarów celem poznania występujących różnic w procesach wtrysku i spalania silników zasilanych tymi paliwami mających później odzwierciedlenie w wskaźnikach operacyjnych pracy silnika.
EN
Very often it happens that the engines during agricultural work agricultural work under different loads and has a great impact on the operational indicators of their work. The intention of the authors was to conduct experimental studies on the use of agricultural engines to power the ignition of fuels of vegetable origin, without expensive structural upgrading engines. The aim of the study was to evaluate the effect of engine power PERKINS 1104C-E44T oil fatty acid methyl ester camelina-OL-100, a mixture of OL-50 and diesel comparatively ON (Ekodiesel ULTRA - B) on ecological indicators of his work. Tests were carried out on the basis of external characteristics using the test bench with a system of measuring the size of slow and fast-changing. The use of fuels with different physicochemical properties to diesel engines require high accuracy measurements of objective knowledge of the existing differences in the processes of injection and combustion engines run on these fuels with later reflected in the operational indicators of engine operation
PL
Jednym ze sposobów obniżenia kosztów eksploatacji pojazdów samochodowych z silnikami o zapłonie iskrowym jest montaż instalacji umożliwiającej zasilanie silnika LPG. Przy montażu tego typu instalacji niezwykle istotne jest nie tylko właściwe dobranie instalacji LPG do danego silnika, ale również przeprowadzenie właściwej konfiguracji oprogramowania sterującego silnikiem. Standardowo zarówno podczas montażu jak i okresowych regulacji tego typu instalacji jako informacje o pracy silnika wykorzystuje się sygnał z sondy λ monitorującej pracę silnika. Czasami dodatkowo podczas takich regulacji sprawdza się poziom emisji związków toksycznych zgodnie z przepisami obowiązującymi na stacjach diagnostycznych. Efektem takiego postępowania jest często odczuwalny spadek dynamiki pojazdu i związany z tym spadek momentu obrotowego i mocy silnika. W niniejszym artykule opisano badania pojazdu zasilanego LPG przeprowadzone na hamowni podwoziowej, podczas których przeprowadzono dodatkową kalibrację oprogramowania sterującego silnikiem w celu poprawienia dynamiki silnika przy zachowaniu norm odnośnie dopuszczalnej emisji związków toksycznych do atmosfery.
EN
One of the methods for reducing the operating costs for automotive vehicles with spark-ignition engines is the installation of a system enabling LPG engine fueling. When installing such a system, it is extremely important not only to properly select the LPG system for the given engine, but also to properly configure the engine control software. The signal from the lambda sensor which monitors engine operation is used as a standard indicator for information on engine operation, both during the installation and periodic adjustments of such systems. The toxic compound emission level is also sometimes checked during such adjustments in accordance with the regulations applicable at diagnostic stations. The effect of this procedure is often a perceptible decrease in vehicle dynamics and a related decrease in torque and engine power. This paper describes tests on an LPG-fueled vehicle conducted on a chassis dynamometer, during which additional calibration of the engine control software was performed to improve engine dynamics while maintaining toxic compound air emission limit standards.
PL
Analiza składu spalin silników spalinowych o zapłonie iskrowym (ZI), jako jedno z wielu narzędzi wykorzystywanych w diagnostyce silników, wraz z rozwojem ich konstrukcji, zmieniła zakres możliwego wykorzystania. Według niektórych opinii, po wprowadzeniu systemów diagnostyki pokładowej standardu OBD II i EOBD, nie ma już ona zastosowania w serwisach samochodowych i stacjach kontroli pojazdów. W zastosowaniach praktycznych wykazuje jednak, że systemy diagnostyczne nie są jeszcze tak dopracowane, aby można było tylko na ich podstawie dokonywać właściwej i celnej diagnozy. Pojawiają się również opinie, które mówią, iż wyniki analizy spalin w rękach doświadczonego mechanika nieocenionym narzędziem diagnostycznym dokładnie opisującym aktualny stan silnika i jego podzespołów. Niniejszy artykuł na podstawie przeprowadzonych przyśpieszonych badań eksploatacyjnych ma na celu przybliżenie problematyki diagnozowania pojazdów samochodowych zasilanych paliwem LPG na podstawie analizy spalin.
EN
Analysis of the composition of the exhaust gases of internal combustion engines with spark ignition (ZI), as one of many tools used in the diagnosis of engine, with the development of their design, changed the range of possible uses. According to some opinion, after the introduction of the standard on-board diagnostic systems OBD II and EOBD, it no longer has use in car services and vehicle inspection stations. In practical applications, however, show that the diagnostic systems are not yet so refined that could only be on the basis of the right and duty to make a diagnosis. There are also opinions that say that the results of the gas analysis in the hands of an experienced mechanic invaluable diagnostic tool that accurately describes the current state of the engine and its components. This article based on field tests conducted accelerated aims to bring the issue of diagnosing automotive LPG fueled by analyzing gases.
EN
Mining machinery and equipment belong to the group of special machines working in extreme conditions. Mining machines are used in difficult conditions such as limited supplies of fresh air, heat from the rock, in places with high humidity and heavy dust. In other specifics related to the extraction process is brine, harmful compounds such as sulphur dioxide, or rock debris raining down. The machines are operated in continuous mode, the clock. Working in mining conditions machines are exposed to frequent breakdowns and malfunctions. Identifying of failure diesel engines can be cumbersome in these conditions and time-consuming, leading to longer downtime, thereby reducing operating efficiency and increased cost. Therefore, in the paper was a review and analysis methods for the diagnosis of internal combustion diesel engines used in machines built and used to power machines in underground mining. On the basis of diagnostic testing was performed analysis of cases occurring malfunctions and failures.
EN
The paper presents the possibility of using an analytical study of the engine exhaust ignition to evaluate the technical condition of the selected components. Software tools available for the analysis of experimental data commonly use multiple regression model that allows the study of the effects and iterations between model input quantities and one output variable. The use of multi-equation models gives a lot of freedom in the analysis of the measurement results, as it allows the simultaneous analysis of multiple effects and iterations of output variables. It can also be used as a tool for the preparation of experimental material for other advanced diagnostic tools, such as models using neural networks, which allow, in contrast to multi-equation models, the recognition of the state with the number of classes of more than two-class, thus enabling diagnostic reasoning. Assuming that there is a strong correlation and unambiguous nature of the changes in the concentrations of toxic compounds analyzed in the course of the experiment can be seen as symptoms of the technical condition of the engine and with the known values of the output signals (including concentrations of toxic compounds) and their estimates, the values of residuals can be determined, which may indicate the type of damage. The authors show the advantages of using these analytical tools on the example of research conducted on the engine test bench.
PL
W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania wyników badań składu spalin silnika z zapłonem samoczynnym do oceny stanu technicznego jego wybranych podzespołów. Dostępne programy narzędziowe służące do analizy danych eksperymentalnych powszechnie wykorzystują model regresji wielokrotnej, który umożliwia badanie efektów i interacji pomiędzy wielkościami wejściowymi modelu a jedną zmienną wyjściową. Zastosowanie modeli wielorównaniowych daje wiele możliwości podczas analizy wyników pomiarowych, gdyż umożliwia jednoczesną analizę efektów i interacji wielu zmiennych wyjściowych. Może być również wykorzystywane jako narzędzie do przygotowania materiału doświadczalnego dla innych zaawansowanych narzędzi diagnostycznych, takich jak modele wykorzystujące sieci neuronowe, które pozwalają, w przeciwieństwie do modeli wielorównaniowych, na rozpoznanie stanu przy liczbie klas większej niż dwuklasowa, umożliwiając tym samym wnioskowanie diagnostyczne. Przy założeniu bowiem, że istnieje silna korelacja oraz jednoznaczny charakter zmian stężeń analizowanych związków toksycznych w trakcie prowadzonego eksperymentu można traktować jako symptomy stanu technicznego silnika a przy znanych wartościach sygnałów wyjściowych (między innymi stężeń związków toksycznych) oraz ich estymat można wyznaczyć wartości residuów, które mogą wskazywać na rodzaj uszkodzenia. Autorzy w pracy przedstawiają zalety stosowania powyższych narzędzi analitycznych na przykładzie badań przeprowadzonych na stanowisku silnika badawczego.
12
Content available Influence of biodiesel on injection nozzle coking
EN
The article presents the results of the influence of injection of mineral fuels and biodiesel on the injectors coking in compression ignition engine type XUD9 manufactured PSA. During the test, the engine worked in accordance with the procedures of ISO 15550-1. The study included five fuels: diesel oil (base fuel), the pure esters from Camelina L100, and a mixture of the diesel fuel and Camelina: L10 (10% L100 plus diesel oil), L20 (20% L100 plus diesel), L30 (30% L100 plus diesel). The tests were performed on the basis of the CEC PF-023 developed and introduced by the CEC (Coordinating European Council). For each tested fuel was used the new injector set. Results of flow concentration the fuel was presented on the diagrams.
PL
Artykuł przedstawia rezultaty wpływu wtrysku paliw mineralnych oraz biopaliw na koksowanie końcówek wtryskiwaczy silnika XUD9 firmy PSA. Podczas testu silnik pracował według procedury ISO 15550-1. Badania obejmowały pięć typów paliwa: olej napędowy jako paliwo bazowe, czysty ester oleju lniankowego L100, oraz mieszaniny oleju i estru: L10 (10% L100 reszta olej napędowy), L20% (20% L100 reszta olej napędowy), L30 (30% L100 reszta olej napędowy). Testy były prowadzone na podstawie CEC PF-023 opracowane przez CEC (Coordinating European Council). Każde paliwo było badane przy użyciu nowego zestawu wtryskiwaczy. Wyniki zostały zaprezentowane na wykresach przedstawiających przepływ paliwa przez wtryskiwacze.
EN
Changing some parameters of the engine structure alters the emission of harmful components in the exhaust gas. This applies in particular to the damage of charge exchange system as well as fuel system and engine supercharger. These changes are much greater during the dynamic states and their accompanying transitional processes. The different sensitivity of diagnostic parameters to the same force, coming from the engine structure, but realized in other loading conditions can be discussed. Presented in the paper is a model of the engine diagnostic, in which symptoms are indicators of diagnostic and emission characteristics of gaseous exhaust components. Model is complemented with the tests on the single-cylinder research engine ZS. Also proposed is a measure of the sensitivity of the diagnostic parameter during dynamic processes.
PL
Zmiana niektórych parametrów struktury silnika wpływa na zmianę emisji szkodliwych składników w spalinach. Dotyczy to przede wszystkim uszkodzeń występujących w układzie wymiany ładunku a także w układzie paliwowym i układzie doładowania silnika. Zmiany te mają zdecydowanie większe wartości podczas trwania stanów dynamicznych i towarzyszących im procesów przejściowych. Można więc mówić o różnej wrażliwości parametrów diagnostycznych na te same wymuszenia pochodzące od struktury silnika, ale realizowane w innych stanach obciążenia. W artykule przedstawiono model diagnostyczny silnika, w którym symptomami diagnostycznymi są wskaźniki i charakterystyki emisji gazowych składników spalin. Model uzupełniono wynikami badań na stanowisku jednocylindrowego silnika badawczego ZS. Zaproponowano również miary wrażliwości parametru diagnostycznego podczas procesów dynamicznych.
PL
Artykuł przedstawia możliwości zastosowania falkowej analizy wielorozdzielczej do diagnostyki silnika Diesla lokomotywy spalinowej. Analiza bazuje na sygnałach wibroakustycznych pozyskanych z silnika spalinowego przed i po generalnym remoncie lokomotywy i silnika. Istotą analizy wielorozdzielczej jest rozłożenie sygnału na składowe aproksymacyjne, które reprezentują różne poziomu szczegółowości sygnału. Badania pokazały wyraźne zróżnicowanie wykresów czasowo-częstotliwościowych współczynników transformaty falkowej. W celu diagnostycznym należy jednak oprzeć się nie tyle na analizie skalogramów i obrazów czasowo-przestrzennego rozkładu współczynników transformat falkowych, ale raczej na wyborze parametrów istotnych diagnostycznie nadających się do szybkiej analizy on-line. Do tego celu lepiej nadaje się wielorozdzielcza dekompozycja sygnału, która pozwala na analizę cech składowych na różnych poziomach szczegółowości.
EN
The paper presents the state of research on an application of multiresolution wavelet analysis into detection of combustion locomotive Diesel engine state in rail transport. The using of wavelets and especially multiresolution analysis give us some new prospects in engine diagnostic. The researches considered the determination of an engine states before and after a repair basing on vibroacoustic signals. The applied wavelet analysis should base rather not on the examination of timefrequency plots but rather on selecting parameters which are important for diagnosis and are appropriate for on-line diagnostic. The first results indicate that the separate single parameters of decomposed components on higher levels can be used as diagnostic parameters.
PL
W artykule przedstawiono bezstykową metodę pomiarów wibroakustycznych. Standardowe podejście do tego problemu opiera się na analizie widma częstotliwościowego sygnału drgań, zarejestrowanego przy pomocy czujnika akcelerometrycznego, przymocowanego do diagnozowanego obiektu. Zaproponowana metoda pomiarów bezstykowych opiera się na wykorzystaniu matrycy mikrofonów (mikrofon „soundfield”) zamiast akcelerometru. Mikrofon „soundfield” jest konstrukcją zawierającą matrycę czterech kapsuł mikrofonowych, z których każda posiada kardioidalną charakterystykę kierunkową. Jednym z przykładów takiej matrycy jest TetraMic Single Point Surround Sound Microphone, który wykorzystano w opisanym w artykule eksperymencie. Kapsuły mikrofonowe matrycy zamontowane są w czterech wierzchołkach sześcianu. Liniowa kombinacja sygnałów z każdej z kapsuł (tzw. B-format) pozwala zarejestrować sygnał źródła fali akustycznej z silnie wytłumionymi zakłóceniami tła dźwiękowego. Opisane w artykule badania eksperymentalne potwierdziły możliwość wykorzystania matrycy mikrofonów w diagnostyce wibroakustycznej.
EN
The paper presents a non – contact method of vibroacoustic measurement. The standard approach to this issue is based on vibration frequency spectrum analysis recorded with accelerometer attached to diagnosed object. The proposed new method involves the use of microphone array (soundfield microphone) instead of the accelerometer. The soundfield microphone comprises four capsules that have cardioid response characteristics. An example of such microphone is TetraMic Single Point Surround Sound Microphone, which was used in the experiment. Microphone capsules of the array are mounted in the four apexes of the regular tetrahedron. Linear combination of signals from these capsules (B – format) allows you to register the signal source of the acoustic have strongly attenuated background noise. This paper describes an experiment, in which measurements made using the accelerometer and the microphon array were compared. The result of the experiment shows, that use of the sounfield microphone produces effects similar to the accelerometer.
16
Content available remote Diagnostyka silników indukcyjnch dwuklatkowych z uszkodzonymi prętami
PL
Z punktu widzenia niezawodności napędów elektrycznych diagnostyka silników indukcyjnych, zwłaszcza dużej mocy, jest obecnie ważnym zagadnieniem eksploatacyjnym. W związku z tym obserwuje się w ostatnich latach duże zainteresowanie tą tematyką. Powstało wiele publikacji, w których poddaje się analizie dostępne sygnały diagnostyczne (np. przebiegi czasowe prądów stojana, drgania maszyny) i na ich podstawie dokonuje się oceny stopnia uszkodzenia wirnika. Proponuje się zastosowanie filtrów pasmowych, analizę FFT, STFT, analizę falkową, sztuczne sieci neuronowe, filtry Kalmana i inne [1–10]. Dominująca cześć publikacji dotyczy silników z wirnikiem jednoklatkowym, niewiele prac poświęcono silnikom z wirnikiem dwuklatkowym [10]. W tym przypadku możliwe są uszkodzenia prętów klatki pracy lub klatki rozruchowej oraz pierścieni zwierających. Rozważyć należałoby również przypadki, w których wirnik ma wspólny lub oddzielny pierścień dla klatki pracy i klatki rozruchowej.
EN
The paper presents the results of circuit-field calculations of induction motor with broken bars of lower cage and upper cage. Static characteristics of the motor for different cases of rotor asymmetry were compared. Stator current was used as a diagnostic signal to evaluate the degree of rotor damage. Bandpass filters of Mathcad program were used to separate additional components generated in the stator current at the asymmetry of rotor.
PL
Praca pokazuje możliwości zastosowania analizy falkowej do diagnostyki silnika spalinowego w oparciu o sygnały wibroakustyczne. Zastosowanie analizy falkowej w diagnostyce bazującej na sygnałach wibroakustycznych daje nowe perspektywy zastosowań diagnostycznych. Badania zaprezentowane w pracy dotyczą stanu silnika przed i po remoncie. Wstępne badania pokazują na zróżnicowanie wykresów czasowo-częstotliwościowych współczynników transformaty falkowej. Docelowa diagnostyka bazująca na falkach powinna być diagnostyką on-line uzupełniającą standardowe diagnostyki pokładowe OBD. W tym celu należy oprzeć się nie tylko na analizie skalogramów i obrazów czasowo-przestrzennego rozkładu współczynników transformat falkowych, ale również na wyborze parametrów istotnych diagnostycznie nadających się do szybkiej analizy on-line bazując na dekompozycji wielorozdzielczej.
18
Content available Diagnostyka maszyn tłokowych w energetyce
PL
W artykule przedstawiono obecne techniki monitorowania pracy silników i sprężarek dużej mocy. Ze względu na znaczne koszty ewentualnego wyłączenia z ruchu tego typu maszyn są one poddane obserwacji dla przewidywania ewentualnych awarii oraz planowych zatrzymań. Rośnie liczba zaawansowanych systemów pomiarowych z indykowaniem cylindrów. Dawne metody wibroakustyczne zastępowane są pomiarami parametrów procesu termodynamicznego.
EN
This paper presents current techniques for monitoring the performance of engines and compressors power. Due to the significant costs of a possible exemption from the movement of this type of machine they are subjected to observation to predict possible failures and scheduled stops. There is a growing number of advanced metering systems with indykowaniem cylinders. The old methods are replaced vibroacoustic measurements of thermodynamic parameters of the process.
19
Content available Diagnostyka silnika BLDC i układu sterowania
PL
W artykule omówiono zasadę diagnozowania usterek w bezszczotkowych silnikach (BLDC) i w ich układach sterujących. Omówiono zasadę działania i sposoby sterowania oraz detekcji chwili komutacji. Omówiono kilka metod stosowanych do pomiaru kąta położenia wirnika.
EN
Paper discussed methods of diagnosing faults in brushless motors (BLDC) and their control systems. Discusses the principle of operation, ways to control and detection time of commutation. Discusses several methods used to measure the angle of rotor position.
PL
W artykule przedstawiono wstępne badania emisji składników spalin w gazach wylotowych silnika turbospalinowego Rolls-Royce Allison 250. Badania przeprowadzono w aspekcie oceny stanu technicznego silnika na podstawie porównania próbek gazów wylotowych pobieranych w różnych okresach eksploatacji silnika. Pomiary przeprowadzono w różnych stanach obciążenia silnika, zgodnie z przyjętą w badaniach silników lotniczych procedurą. W artykule zaprezentowano przykładowe wykresy zmian stężenia wybranych składników spalin otrzymane na podstawie badań.
EN
The preliminary investigations of the Rolls-Royce - Allison 250 turbine engine exhaust gas components have been presented in article. The investigations have been led in aspect of evaluation of engine technical state on the basis of the comparison of the exhaust gas samples drawn in different periods of engine exploitation. The measurements were conducted in different states of engine load according to the procedure generally accepted in aviation engines testing. The exemplary diagrams of the concentration of chosen exhaust gas components obtained on the basis of investigations have been also presented in article.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.