Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 106

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy sector
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
At present, electromobility is a very dynamically developing segment and at the same time has many unknowns that enterprises that want to develop this area in their structures have to face. This article aims is to show the difficulties of electromobility development from the perspective of Polish energy groups which are closely related to this area, especially considering the obligations imposed on energy companies by the legislator. The electrification of transport has become a reality and in order to use its potential to develop new services or implement innovations and new technologies, it is necessary to identify development barriers and prepare a response plan. The authors of the article decided to show the formal and legal implications for the development of electromobility in Poland in first order, and then examine the development strategies of Polish energy groups in terms of electromobility and indicate explored areas related to it. The next section focuses on identifying the main barriers to the implementation of business models, classifying them according to the following factors: economic, operational, technical, social and legal. This presentation of the problem allows for an in-depth recognition of the issue and realizing that in order to achieve the goals set by the Legislator, close cooperation of all stakeholders is necessary both at the national and local level, while engaging energy groups, financial companies, electric vehicle manufacturers, and above all local government units in these activities.
PL
Elektromobilność w chwili obecnej jest segmentem bardzo dynamicznie rozwijającym się i jednocześnie posiadającym wiele niewiadomych, z którymi muszą się zmierzyć przedsiębiorstwa chcące rozwijać ten obszar w swoich strukturach. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie pojawiających się problemów podczas rozwijania elektromobilności z perspektywy polskich grup energetycznych, które z tym obszarem są ściśle powiązane, chociażby przez nałożone obowiązki ustawowe. Elektryfikacja transportu stała się już faktem i aby wykorzystać jej potencjał na rozwój nowych usług czy wdrożenie innowacji i nowych technologii, należy zidentyfikować bariery rozwojowe i przygotować na nie gotowy plan odpowiedzi. Autorzy artykułu postanowili w pierwszej kolejności wykazać implikacje formalno-prawne dla rozwoju segmentu elektromobilności w kraju, a następnie zbadać strategie rozwoju polskich grup energetycznych pod kątem elektromobilności oraz wskazać eksplorowane obszary z tym związane. Kolejny podrozdział koncentruje się na wskazaniu głównych barier implementacji modeli biznesowych, klasyfikując je według następujących czynników: ekonomicznych, operacyjnych, technicznych, społecznych i prawnych. Takie przedstawienie problematyki pozwala na wnikliwe rozpoznanie zagadnienia i uświadomienie, że w celu osiągnięcia założonych przez ustawodawcę celów, niezbędna jest ścisła współpraca wszystkich interesariuszy, zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym, jednocześnie angażując w te działania grupy energetyczne, przedsiębiorstwa finansowe, producentów pojazdów elektrycznych, a przede wszystkim jednostki samorządów terytorialnych.
EN
This paper discusses analysis of the innovative activities of mining companies in the years 2016–2018 against the background of innovation active industrial enterprises. In addition, reference is made in the article to the previous findings and research in the field of the level of innovation of mining companies. Despite the fact that the mining industry belongs to traditional industries and is considered to be not very innovative, it undertakes innovation activities necessitated by the need to bring the coal-fired power generation to market competitiveness, ensure industrial safety of miners and environmental protection. In recent years, mainly process innovations have been introduced, which is due to ongoing industry-restructuring processes. Despite the risks, the industry should recognise the opportunities in the current situation and try to use them for further innovations. The main objectives of the energy sector included in the Program for the hard coal mining sector in Poland should be pursued particularly through building new knowledge and innovation intensive competitive advantages. The implementation of clearly defined directions of innovation strategy in accordance with the provisions of the documents governing the Mining of Hard Coal section in Poland will enable its later functioning, country's energy independence and competitiveness of the national economy.
PL
Artykuł prezentuje analizę działalności innowacyjnej przedsiębiorstw górniczych w latach 2016–2018 na tle aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw przemysłowych. Ponad to w artykule odniesiono się do wcześniejszych analiz i badań z zakresu poziomu innowacyjności przedsiębiorstw górniczych. Pomimo, że branża górnicza przynależy do tradycyjnych branż przemysłu i uważana jest za mało innowacyjną to podejmuje działania innowacyjne, których konieczność wynika z potrzeby zapewnienia konkurencyjności energetyki węglowej, bezpieczeństwa pracy górników oraz ochrony środowiska. W ostatnich latach wprowadzane są głównie innowacje procesowe, co wynika z trwających nadal procesów restrukturyzacji branżowej. Pomimo istniejących zagrożeń, branża powinna zauważać szanse w obecnej sytuacji i starać się ją wykorzystać do wprowadzenia kolejnych innowacji. Konieczne staje się realizowanie głównych celów sektora energetycznego zawartych w Programie dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce poprzez budowanie nowych przewag konkurencyjnych opartych w szczególności na wiedzy i innowacyjności. Realizacja jasno wyznaczonych kierunków strategii innowacyjnej, ujętych w dokumentach regulujących funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego w Polsce pozwoli na dalsze jego funkcjonowanie, niezależność energetyczną kraju i konkurencyjność gospodarki narodowej.
EN
The paper presents an analysis of selected aspects of motivation and engagement of hard coal mine employees working in longwall faces. The analysis of survey results covers selected questions from a broader survey conducted in the analyzed mining companies. The miners had a negative opinion on the incentive programme in their workplaces, stating that it is ineffective. The survey also included factors affecting the engagement of the entire research sample in their work, showing their significance level for the respondents.
PL
Artykuł prezentuje analizę wybranych aspektów motywacji oraz zaangażowania pracowników zatrudnionych w kopalniach węgla kamiennego, pracujących na stanowiskach robotniczych w przodkach ścianowych. Przedstawione w artykule analizy wyników badań ankietowych obejmują wybrane pytania z szerszego badania przeprowadzonego w analizowanych przedsiębiorstwach górniczych. Górnicy negatywnie ocenili istniejący w ich zakładach system motywacyjny stwierdzając, że jest on nieskuteczny. Badanie objęło również czynniki wpływające na zaangażowanie całej próby badawczej w pracę, pokazując ich poziom istotności dla ankietowanych.
EN
In paper we present a case study of the radio dispatching communications for providing the voice service during mass events of the “Lednica 2000” Youth Meetings. The presentation is supported by over 20-year experience in organization of this event every year. We also describe a FM radio system deployed during this meeting for broadcasting the English translation.
EN
Power engineering is one of the key areas of sustainable development. Many countries create new concepts of environmental safety management and modify their energy systems to be in line with the goals of sustainable development in the EU. Sustainable development indicators can be a tool for monitoring the set goals of environmental safety management. The aim of the article is to assess the environmental safety management of the energy sector in Poland in relation to EU as well as presenting the concept of sustainable energy development and indicators used to assess the development of energy in the following dimensions: social, economic and ecological. The indicators used to assess the sustainable development of energy in the following dimensions were compared: sustainable consumption and production, marking the production and consumption of energy; organizations and sites with eco-management and audit scheme (EMAS); registration climate change, marking GHG emissions and the share of renewable energy in gross final energy consumption; sustainable transport, marking the energy consumption of transport relative to GDP. The article will test the hypothesis that the structure of obtaining energy in Poland and the tempo of change in this respect differ from the EU average.
EN
The implementation of EU environmental regulations in the energy sector is challenging for the power industry of its member states. The main role is played by documents such as the Winter Package and, especially, the Directive of the European Parliament and of the Council on the emission limits of certain pollutants and the implementation of BAT conclusions in order to achieve the EU’s decarbonization objectives. These regulations impose a greater need to control harmful substances emitted to the atmosphere while using fossil fuels, including hard coal, which is the main fuel for domestic units. At the same time, the decline in domestic fossil fuel production and decrease in the quality of parameters of the hard coal makes it difficult to purchase the proper fuel for power plants. As a consequence, the costs of hard coal increase. The article presents the concept of a mathematical model that can be applied for the optimization of coal supplies. The employment of this model allows one to achieve cost reductions. One of the advantages of the proposed tool, in addition to minimizing the cost of purchase and use of hard coal, is its rational management, especially for companies producing and using hard coal.
PL
Wdrażanie regulacji środowiskowych dla sektora energetycznego w krajach członkowskich Unii Europejskiej stanowi duże wyzwanie dla funkcjonowania jednostek wytwórczych energetyki zawodowej. Główną rolę odgrywają dokumenty takie jak tzw. Pakiet Zimowy czy Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza i wdrożenie konkluzji BAT służące kontynuacji kierunku polityki dekarbonizacyjnej. Regulacje te nakładają większą potrzebę kontroli substancji szkodliwych emitowanych do atmosfery przy spalaniu paliw kopalnych, w tym węgla kamiennego, który jest podstawowym paliwem krajowych jednostek. Jednocześnie spadek krajowego wydobycia paliw kopalnych, kierowanych do jednostek wytwórczych energii elektrycznej oraz wzrost zawartości pierwiastków szkodliwych w węglach kamiennych stanowi problem przy konieczności pozyskania odpowiedniej jakości paliwa i w konsekwencji prowadzi do wzrostu kosztów użytkowania węgla kamiennego. W artykule przedstawiono koncepcję budowy modelu matematycznego, którego celem jest odpowiedni dobór paliwa już na etapie planowania jego pozyskania co da możliwość redukcji tych kosztów. Zaletami proponowanego narzędzia, oprócz minimalizacji kosztu zakupu i użytkowania węgli, dla przedsiębiorstwa posiadającego własne zasoby węgla kamiennego może być także racjonalne gospodarowanie surowcami. W kolejnych krokach przedstawiona koncepcja będzie transponowana do postaci matematycznej modelu, czyli zestawu równań, nierówności i bilansów, co po zaimplementowaniu modelu w środowisku modelowania, wprowadzeniu danych wejściowych oraz opracowaniu scenariuszy badawczych pozwoli na rozwiązanie problemu badawczego.
PL
Czy atak socjotechniczny na jeden adres email pracownika podmiotu sektora energetycznego zagraża cyberbezpieczeństwu? Jeśli jest nieskuteczny, to pewnie nie. A jeśli zaatakowanych zostanie pięć tysięcy adresów? Wtedy to już nie ryzyko, tylko statystyka.
PL
Systemy technologii operacyjnych (Operational Technologies, OT) służą do kontrolowania infrastruktury przemysłowej i krytycznej w sektorze energetycznym, przy produkcji przemysłowej, w komunikacji i transporcie, obronności, a także w placówkach świadczących usługi użyteczności publicznej. Z uwagi na obszary, w których systemy te są wykorzystywane, mają one kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego i gospodarczego. We wszystkich tych sektorach szeroko wdrażane są również rozwiązania cyfrowe. W efekcie sieci OT są coraz częściej podłączone do sieci informatycznych (IT), a te z kolei mają łączność z Internetem. W ten sposób OT stają się podatne na zagrożenia, które wcześniej ich nie dotyczyły.
9
Content available Tax incentives for innovation in the energy sector
EN
The article considers the current issues of stimulating innovation in the energy sector and rational use of energy resources. A three-level system of problem-oriented management of human resources for stimulating innovation in the energy sector is proposed. The system considers the impact of the human factor on innovative development at the national, regional and enterprise levels. Also, the need to encourage enterprises to hire highly qualified specialists in the sphere of energy saving and energy efficiency is proven. The role of the tax policy in state regulation of the rational use of energy resources and stimulation of innovation in the energy sector is substantiated. The tax incentives for the rational use of energy resources applied in the world practice are grouped. Features of the application of tax incentives (accelerated depreciation, tax credits, tax holidays, and tax reduction) for energy efficiency and energy saving of households and business entities are analyzed. Directions for stimulating innovation in the energy sector for the efficient use of energy resources are offered.
PL
Węgiel jest w Polsce dostępnym paliwem konwencjonalnym, zapewniającym bezpieczeństwo i niezależność energetyczną kraju. Z tego powodu energetyka konwencjonalna powinna pozostać oparta na węglu, jednocześnie zapewniając optymalną rozbudowę energetyki opartej na OZE. Takie rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo energetyczne kraju, mające podstawy w paliwie kopalnym, jakim jest węgiel, dzięki czemu jesteśmy i będziemy niezależni od zawirowań politycznych i koniunkturalnych na światowych rynkach. Polska natomiast posiada zasoby węgla kamiennego, które mogą zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju na kilka dziesięcioleci. Można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, iż mimo wzrastającego udziału ropy naftowej i gazu w zużyciu paliw, węgiel (kamienny i brunatny), będzie również w przyszłości ważnym stabilizatorem bezpieczeństwa energetycznego kraju. Rozwój energetyki opartej na OZE możliwy będzie przy zapewnieniu przez energetykę konwencjonalną regulowalności, umożliwiającej kompensowanie niestabilnej pracy źródeł odnawialnych, ponieważ uwarunkowania klimatyczne Polski nie pozwalają na stabilne korzystanie ze źródeł OZE, a tym samym efektywne ich wykorzystanie. Przy obecnej polityce Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji tzw. gazów cieplarnianych i podobnych tendencji światowych, co znalazło swoje odzwierciedlenie w porozumieniu paryskim z 2015 roku, jako kraj będziemy zmuszeni do znacznego zwiększenia udziału energii z OZE w krajowym bilansie energetycznym. Proces ten nie może się jednak odbić na bezpieczeństwie energetycznym oraz stabilności i ciągłości dostaw energii elektrycznej do konsumentów. Poszukiwanie kompromisu jest przy obecnym miksie energetycznym Polski najlepszą drogą do jego stopniowej zmiany, przy równoczesnym nieeliminowaniu żadnego źródła wytwarzania. Wiadomo, że Polska nie może być samotną wyspą energetyczną w Europie i na świecie, który coraz bardziej rozwija technologie rozproszone/ /odnawialne oraz technologie magazynowania energii. Bez energii z OZE i przy dalszym spadku udziału węgla w krajowym miksie energetycznym staniemy się importerem energii elektrycznej i zależność energetyczna Polski będzie rosła.
EN
Coal in Poland is an available conventional fuel providing energy security and independence of the country. Therefore, conventional energy generation should be based on coal with the optimal development of renewable energy sources. Such a solution secures the energy supply based on coal and the independence of political and economic turmoil of global markets. Polish coal reserves can secure the energy supply for decades. Coal will surely be important for energy security in the future despite the growing share of oil and gas in energy mix. The development of renewable power generation will be possible with the conventional energy generation offsetting volatile renewable power generation as Poland’s climate doesn’t allow for the stable and effective use of renewable energy sources. Considering the policy of the European Union with respect to emission reductions of greenhouse gasses and general trends as reflected in the Paris agreement in 2016, as a country we will be forced to increase renewable energy production in our energy mix. However, this process cannot impact the energy security of the country and stability and the uninterrupted supply of energy to consumers. Therefore seeking the compromise with the current energy mix in Poland is the best way to its gradual change with the simultaneous conservation of each of the sources of energy. It’s obvious that Poland can not be lonely energy island in Europe and in the world, which increasingly develops distributed energy and/ renewable technologies as well as energy storage ones. One can notice that without renewable generation and the reduction of coal’s share in country’s energy mix we will become the importer of electricity with raising energy dependence.
PL
Ocena cyklu życia (LCA) nie jest powszechnie wykonywana w energetyce geotermalnej, można wręcz stwierdzić, że jest ona rzadkością. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż przełożenie wyników z jednej lokalizacji na inną jest niemożliwe do zrealizowania wprost. Złożoność procesu inwestycyjnego, jakim jest realizacja ciepłowni, elektrociepłowni czy elektrowni geotermalnej powoduje, że realny wpływ na środowisko dla każdego projektu będzie inny, co wynika przede wszystkim ze zmiennych warunków geologicznych, topograficznych oraz środowiskowych. Artykuł stanowi przegląd doświadczeń na świecie, które mogą stanowić dobrą praktykę dla implementacji LCA w warunkach polskich.
EN
Life cycle assessment (LCA) is not commonly executed in geothermal energy, and it can be even determined that it is rare. This is mainly due to the fact that the possibility of the results of the application from one location to another is impossible to be implemented directly. The complexity of the investment process, which is the construction of a heating plant, combined heat and power plant or geothermal power plant, results in the real impact on the environment for each project being different. This results primarily from the changing geological, topographical and environmental conditions. The article is a review of world experience and presents the possibility of its implementation in Polish conditions.
PL
Wzrost gospodarczy w Polsce wiąże się z coraz większą emisyjnością zanieczyszczeń do środowiska naturalnego. Niekorzystne zjawisko dotyczy również sektora energetycznego. Skutkiem ubocznym produkcji energii elektrycznej jest wytwarzanie szkodliwych substancji, w tym CO2 odpowiedzialnego za ocieplanie się klimatu. Należy się zatem zastanowić nad kwestią ochrony środowiska i wsparcia polskiego sektora energetycznego w wywiązaniu się z wymogów narzuconych przez Unię Europejską. Oprócz modernizacji obiektów energetycznych pomocne jest zastosowanie systemów IT, ukazujących parametry pracy poszczególnych urządzeń oraz maksymalne wartości emitowanych zanieczyszczeń podczas procesu spalania paliw kopalnych.
EN
Economic growth in Poland is associated with increasing emissions of pollutants into the environment. The occurrence of unfavorable phenomenon also applies to the energy sector. The side effect of electricity generation is the production of harmful substances, including CO2, which is responsible for global warming. It is therefore important to consider the issue of environmental protection and support for the Polish energy sector in meeting the requirements imposed by the European Union. In addition to the modernization of power plants, the use of IT systems demonstrating the performance of individual devices and the maximum pollution during the combustion of fossil fuels is helpful.
PL
MiFID I był wiązany w większości z firmami inwestycyjnymi, instytucjami kredytowymi oraz świadczeniem usług inwestycyjnych. Od 3 stycznia 2018 roku MiFID II rozszerza katalog instrumentów finansowych i znacząco zawęża listę wyłączeń. W rezultacie spółki energetyczne zawierające transakcje odnoszące się do uprawnień do emisji oraz towarowych kontraktów pochodnych, w tym odnoszących się do energii i gazu, mogą być objęte postanowieniami MiFID II. Artykuł opisuje kiedy wskazane powyżej kontrakty są uznawane za instrumenty finansowe w rozumieniu MiFID II oraz co należy zrobić, aby skorzystać z wyłączenia dotyczącego działalności dodatkowej. Co najważniejsze, nawet jeśli niektóre spółki energetyczne skorzystają z wyłączenia, MiFID II nakłada na nie nowe obowiązki dotyczące limitów pozycji w towarowych kontraktach pochodnych.
EN
MiFID I was connected mostly with investment firms, credit institutions and providing investment services. From 3 January 2018 MiFID II will expand the catalogue of financial instruments and significantly narrow list of exemptions. As a result, energy companies concluding transactions concerning emission allowances and derivatives contracts relating to commodities, including electricity and gas, might be subject to the provisions of MiFID II. The article describes when the abovementioned contracts are considered financial instruments within the meaning of MiFID II and what shall be done to benefit from the ancillary activity exemption. What is more important, even though some of the energy companies might benefit from exemption, MiFID II imposes on them some new obligations concerning position limits in commodity derivatives.
PL
Tematyka artykułu dotyczy rynku mocy jako sposobu organizacji rynku energii. Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie modelu rynku mocy w kontekście bezpieczeństwa energetycznego kraju. Cel artykułu zdefiniował jego strukturę obejmującą sześć części. We wstępie przedstawiono uzasadnienie podjęcia tematu oraz wprowadzenie do zagadnienia. W rozdziale pierwszym zaprezentowano istotę bezpieczeństwa energetycznego oraz jego znaczenie dla funkcjonowania gospodarki. W rozdziale drugim przedstawiono genezę pojęcia rynku mocy oraz model rynku mocy funkcjonujący w Wielkiej Brytanii. Rozdział trzeci stanowi omówienie rozwiązań mocowych w Polsce, natomiast rozdział czwarty przedstawia zakładane efekty wdrożenia rynku mocy w warunkach krajowych. Ostatnią część artykułu stanowi podsumowanie, w którym ukazano wnioski płynące z przeprowadzonych analiz.
EN
The subject of this paper is to present the capacity market as a way the energy market can be organized. The aim of the paper is to present the capacity market model in the context of national energy security. The purpose of the article has defined its structure, which contains of six parts. In the preface, the justification of the topic is presented along with a short introduction . In the first chapter the definition and interpretation of the term energy security and its important role for national economy is presented. In the second chapter the genesis of the term “capacity market” is described and the British capacity market model is described. The third chapter covers description of the capacity market model in Poland and the fourth part presents the intended effects of implementing capacity market in the Polish energy sector. The last part of this paper is a summary, where the conclusions from the analysis are presented.
PL
Artykuł zawiera analizy i refleksje związane z obecnym kształtem modelu bezpieczeństwa indywidualnego konsumentów na rynku energii. Autorzy, przedstawiając szereg doktrynalnych definicji związanych z bezpieczeństwem, finalnie prezentują syntetyczną propozycję rozumienia bezpieczeństwa indywidualnego konsumentów w sektorze energetycznym, uwzględniającą najnowsze trendy krajowej oraz europejskiej legislacji. W artykule przedstawiono także omówienie zjawiska ubóstwa energetycznego, katalogu definicji odbiorców z ustawy (Prawo energetyczne) mechanizmów wsparcia odbiorcy wrażliwego w postaci dodatku energetycznego oraz ryczałtu na opał, a także nowej instytucji ADR (ang. Alternative Dispute Resolution) w energetyce – polubownego rozwiązywania sporów – Koordynatora do spraw negocjacji. Na podstawie przedstawionych analiz autorzy zauważają m.in., że na przestrzeni lat 2013–2017 wyklarowała się tendencja rozwijania nowych uprawnień konsumenckich (instrumentów ochronnych) w energetyce.
EN
The article „Modern polish model of individual consumer security in the energy market – selected definitional and system aspects” includes analyses and reflections related to the current shape of the individual consumer security model in the energy market. The authors, by making an analysis of a number of security-related definitions, present their own proposal for the definition of individual consumer security in the energy sector, taking the latest trends in national and European legislation into account. The article also contains an overview of the phenomenon of energy poverty, a catalog of definitions of recipients from the Energy Law, sensitive customer support mechanisms in the form of an energy allowance and fuel payment as well as a new ADR institution in the energy industry – alternative dispute resolution – negotiation Coordinator. Based on the presented analyses the Authors notice, inter alia, that in the years 2013–2017 a trend towards the development of new consumer rights (protective instruments) in the energy sector emerged.
16
Content available Energy company in a competitive energy market
EN
Until the early 1990s, the domestic power industry was a natural monopoly. This was caused by the specificity of the operation of the electricity transmission and distribution sub sectors, technical challenges of coordinating the operation of generating units and transmission networks, requirements regarding long-term forecasting of the industry development, and returns to scale. In view of the above, the objective of the presented paper is to assess the economic situation of energy companies operating in a competitive electricity market. The article analyses the main areas of activity of the energy companies, i.e.: the areas of production, transmission, distribution, and sales. In addition, the market shares of the various energy companies, in terms of generating capacity and the amount of the energy produced, were analyzed. Furthermore, the technical and economic situation of enterprises operating in the power sector was also subjected to analysis. The mentioned analysis has revealed that the profit received from the main activity of the enterprises (i.e. the sale of electricity) has decreased in recent years. What is more, the energy sector must adapt to legal and regulatory changes related to the intensification of the decarbonization policy pursued by the European Commission. Therefore, national energy should focus on developing skills in the areas of innovation, such as: electro mobility, energy storage, energy management, etc.
PL
Krajowy przemysł elektroenergetyczny rozwijał się do wczesnych lat dziewięćdziesiątych XX wieku w strukturze państwowego monopolu naturalnego. Spowodowane to było specyfiką funkcjonowania podsektorów przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, wyzwaniami technicznymi koordynacji pracy jednostek wytwórczych i sieci przesyłowych, wymogami w zakresie długoterminowego prognozowania rozwoju branży oraz efektami skali. W związku z powyższym celem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw energetycznych funkcjonujących na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej. W artykule przeanalizowano główne obszary działalności przedsiębiorstw energetycznych, tj. obszar wytwarzania, obszar przesyłu, obszar dystrybucji oraz obszar sprzedaży/obrotu. Zbadano także udziały rynkowe poszczególnych spółek energetycznych, pod względem posiadanych mocy wytwórczych oraz wielkości produkowanej energii elektrycznej. Ponadto przeprowadzono analizę sytuacji techniczno-ekonomicznej przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorze wytwarzania energii elektrycznej. Analiza ta wskazała, że w ostatnich latach zmalały zyski generowane z podstawowej działalności przedsiębiorstw (tj. ze sprzedaży energii elektrycznej). Dodatkowo sektor energetyczny musi się dostosowywać do zmian otoczenia prawno-regulacyjnego, związanego z intensyfikacją prowadzonej przez Komisję Europejską polityki dekarbonizacyjnej. Dlatego też krajowa energetyka powinna ukierunkować swe działania na budowę kompetencji w innowacyjnych obszarach, takich jak elektromobilność, magazynowanie energii, zarządzanie energią itp.
EN
RESPECT Index is the first responsible company index in Central and Eastern Europe. The index only includes companies which undergo a three-stage verification conducted by the WSE and the Polish Association of Listed Companies – the companies must also engage in high-quality communication with the market through current and periodic reports and on their websites. The aim of the article is presentation selected companies from the energy industry included in the Respects Index. The companies will be analyzed for responsible management, including the industry in which they operate.
PL
RESPECT Index to pierwszy odpowiedzialny indeks firm w Europie Środkowo-Wschodniej. Indeks obejmuje tylko firmy, które przechodzą trzyetapową weryfikację prowadzoną przez GPW i Polskie Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych - spółki muszą również angażować się w wysokiej jakości komunikację z rynkiem poprzez raporty bieżące i okresowe oraz na ich stronach internetowych. Celem artykułu jest prezentacja wybranych firm z branży energetycznej zawartych w Respect Index. Firmy zostaną przeanalizowane pod kątem odpowiedzialnego zarządzania, w tym branży, w której działają.
EN
The article applies to the EU strategy for the climate protection in terms of reducing greenhouse gas emissions. The key assumptions of the climate package were discussed, along with the tools on the emission reduction, such as: European Union Greenhouse Gas Emission Trading System (EU ETS), Joint Implementation (JI) and Clean Development Mechanism (CDM). As a research method, case studies and literature studies were used. The impact of the climate package on the coal industry in the EU countries has been presented, with special regard to the situation of Poland.
PL
Artykuł dotyczy strategii UE na rzecz ochrony klimatu w ramach ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Omówiono podstawowe założenia pakietu klimatycznego wraz z narzędziami dotyczącymi redukcji emisji, takimi jak: system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), wspólne wdrożenie (JI) i mechanizm czystego rozwoju (CDM). Jako metody badawcze wykorzystano studia przypadku i badania literaturowe. Zaprezentowano wpływ pakietu klimatycznego na przemysł węglowy w krajach UE, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Polski.
PL
Głównym celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania technik statystycznej kontroli procesu w sektorze energetycznym. W każdym dużym systemie pojawia się zmienność, co wymaga podejścia statystycznego w celu zapobiegania jego dalszego rozregulowania. Narzędzia Statystycznego Sterowania Procesem pozwalają kontrolować poszczególne charakterystyki produktu/usługi, a zdobyte informacje wykorzystuje się do sterowania całym ciągiem wytwórczym. W szczególności, w niniejszym artykule zaprezentowano trzy najczęściej stosowane metody statystyczne w procesach produkcyjnych. Pierwszą z nich jest graficzna prezentacja danych pomiarowych w postaci histogramu. Kolejną – karty kontrolne Sewharta pozwalające na identyfikację czynników specjalnych. Trzecią – analiza zdolności procesu, która pozwala sprawdzić w jakim stopniu proces spełnia założone wymagania. Rekomenduje się wdrożenie tego typu rozwiązań w przedsiębiorstwach energetycznych celem obniżenie kosztów działalności oraz zwiększenia rentowności.
EN
The main purpose of this paper is to present the possibilities of application of the Statistical Process Control techniques in the energy sector. In each large system variability occurs, which will require a statistical approach to prevent further deregulation. Statistical Process Control tools allow to control individual product/service characteristics, and the gained information is used to control the entire manufacturing process. Specifically, in this paper we present three statistical methods that are often applied in production processes. The first one is a graphical presentation of measurement data in the form of a histogram. The second one – the Sewhart control charts allow identification of special factors. The third one – the process capability analysis allows to assess how well the process meets the requirements. Implementation of such solutions in an energy company can lead to the decrease in operating costs and increase in profitability.
PL
Stale rosnący udział energii odnawialnej wprowadzany do sieci zmienia specyfikę całego sektora energetycznego. Jednakże tym, co nie uległo zmianie, jest fakt, że urządzenia energetyczne nie mogą pracować niezawodnie bez komunikacji pomiędzy różnymi urządzeniami sieciowymi. Konwertery mediów, zaprojektowane przez Phoenix Contact tak, aby były odporne na działanie niekorzystnych wpływów środowiska energetycznego, umożliwiają wolną od zakłóceń wymianę danych.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.