Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 277

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy policy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
EN
The aim to achieve the target of a 23% share of sustainable energies in the total Indonesia’s primary energy supply requires enormous amounts of works. Indonesia’s scientific knowledge production can support a successful transition to renewables. However, policy makers struggle to determine how the transition benefits from the scientific production on renewable. A bibliometric study using scientific publication data from the Web of Science (WoS) is used to probe how Indonesian scientific knowledge production can support the policy design for transition to sustainable energy. The seven focused disciplines are geothermal, solar, wind, hydro, bio, hybrid, and energy policy and economics. Based on the data from the above-listed disciplines, a deeper analysis is conducted, and implications to the policy design are constructed. The study reveals that bio energy is the focus of the research topics produced in Indonesia, followed by solar and hydro energy. Most RE research is related to the applied sciences. The innovation capability in the form of technology modifiers and technology adapters supports the transition to sustainable energy in Indonesia. The research on bio energy, however, is characterized by higher basic knowledge than research on solar and hydro energy. This suggests low barriers to the access to the resources and to the completion of bio research in Indonesia. Designing Indonesian energy policy by comprising discriminatively specific sustainable energy sources in the main policy instruments can therefore accelerate the sustainable transition and development.
PL
Cel polegający na osiągnięciu 23% udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitym zaopatrzeniu Indonezji w energię pierwotną jest bardzo trudnym zadaniem. Rozwój wiedzy naukowej może pomóc w pomyślnej jego realizacji. Decydenci mają jednak trudności z ustaleniem, jak wiele w tym procesie faktycznie zależy od nauki. Badanie bibliometryczne, z wykorzystaniem danych o publikacjach naukowych z bazy Web of Science (WoS), pozwalają wykazać, w jaki sposób rozwój indonezyjskiej wiedzy naukowej może wesprzeć projekt polityki przejścia na zrównoważoną energię. Siedem ukierunkowanych dyscyplin to polityka geotermalna, słoneczna, wiatrowa, wodna, bio-, hybrydowa oraz energetyczna i ekonomiczna. Na podstawie danych z wyżej wymienionych dyscyplin przeprowadzana jest głębsza analiza i konstruowane są implikacje dla polityki. Okazuje się, że ​​bioenergia jest głównym przedmiotem badań prowadzonych w Indonezji, a następne miejsca zajmują energia słoneczna i wodna. Większość badań nad odnawialnymi źródłami energii dotyczy nauk stosowanych. Ponadto wspieranie innowacji wspiera przejście do zrównoważonej energii. Badania naukowe nad bioenergią mają bardziej podstawowy charakter, niż badania odnoszące się do energii słonecznej i wodnej. Sugeruje to łatwy dostęp do zasobów i znaczące zaawansowanie badań nad bioenergią w Indonezji. Opracowanie indonezyjskiej polityki energetycznej, uwzględniającej odnawialne źródła energii i ich specyfikę, może zatem przyspieszyć transformację energetyczną, zgodną z ideą zrównoważonego rozwoju.
EN
An unsustainable energy mix and energy overconsumption contribute to negative processes such as environmental pressure or energy dependency. The aim of the article is to assess the European Union countries situation in terms of sustainable energy consumption. Eurostat was were used in the analyses. The research was based on synthetic indicators for 2017 data. A non-standard method was used. In accordance with the assumptions of sustainable energy consumption, six indicators were proposed: primary energy consumption (2005=100), final energy consumption (2005=100), share of renewable energy in energy consumption, deficit/surplus in the 2020 renewable energy sources consumption target, energy import dependency (%), greenhouse gas emissions intensity of energy consumption (2000=100). The share of renewable energy in energy consumption and deficit/surplus in the 2020 renewable energy sources consumption target are stimulants, other features are destimulants. The European Union countries were classified into four groups due to the situation in terms of sustainable energy consumption (first class – favorable situation, second class – quite favorable situation, third class – rather unfavorable situation, fourth class – unfavorable situation). According to the results in twelve countries the situation was identified as favorable or quite favorable, while in the other sixteen countries as rather unfavorable and unfavorable. However, all countries have entered the path of necessary changes. It is important to continue monitoring and analyzing the progress of European Union countries in the field of energy and climate policy.
PL
Niezrównoważony mix energetyczny i nadmierna konsumpcja energii prowadzą do negatywnych procesów, takich jak presja środowiskowa czy zależność energetyczna. W związku z tym celem artykułu jest ocena sytuacji krajów Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonej konsumpcji energii. Dane pochodzą z Eurostatu. Zakres czasowy obejmuje 2017 rok. Analizę przeprowadzono w oparciu o mierniki syntetyczne. Zastosowano metodą bezwzorcową. Nawiązując do zrównoważonej konsumpcji energii uwzględniono sześć wskaźników: konsumpcję energii pierwotnej (2005=100), konsumpcję energii finalnej (2005=100), udział źródeł odnawialnych w konsumpcji energii, niedobór/nadwyżka realizacji celu w zakresie udziału odnawialnych źródeł w konsumpcji energii do 2020 roku, zależność energetyczna (%), intensywność emisji gazów cieplarnianych w zużyciu energii (2000=100). Udział źródeł odnawialnych w konsumpcji energii oraz niedobór/nadwyżka realizacji celu 2020 są stymulantami, pozostałe cechy to destymulanty. Kraje Unii Europejskiej podzielono na cztery zróżnicowane grupy z uwagi na sytuację w zakresie zrównoważonej konsumpcji energii (klasa pierwsza – sytuacja korzystna, klasa druga – sytuacja dość korzystna, klasa trzecia – sytuacja raczej niekorzystna, klasa czwarta – sytuacja niekorzystna). Zgodnie z wynikami w dwunastu krajach sytuację określono jako korzystną lub dość korzystną, natomiast w kolejnych szesnaście jako niekorzystną lub raczej niekorzystną. Jednak wszystkie kraje wkroczyły na drogę niezbędnych zmian. Ważne jest dalsze monitorowanie i analizowanie postępów krajów Unii Europejskiej w zakresie polityki energetycznej i klimatycznej.
EN
Underground gas storage facilities play an important part in the maintenance of balance between the constantly imported raw material and variable gas demand in the discussed part of Europe. They also allow for more the efficient operation of businesses which exploit this raw material in this part of Europe and operators of power lines. The following issues will be discussed in the article: types, capacity, location and variability of the filling level of underground gas storage facilities in Poland, the Czech Republic, Hungary, and Slovakia; similarities and differences in the policy of natural gas storage between individual Visegrad Group countries; the influence of these differences on the situation in the gas market; the influence of the planned further reconstruction of the natural gas storage facilities system on the energy security of individual countries which belong to the Visegrad Group. Concern for UGSF is one of the conditions of expansion of transmission pipelines to the north and south, increase of LNG import within the Visegrad Group, or the creation of a gas hub in Poland – initiatives aimed at, among others, securing the continuity of supplies to domestic users. However, the current and planned investments indirectly indicate that in the policies of the governments of the Visegrad Group countries, UGSF are supposed to soon play a much smaller role than many researchers would expect. An intensive expansion of UGSF is very unlikely. The scale of the state’s effect on the role of storage facilities in supplying gas to users depends on the level of the state’s control over the companies managing UGSF.
PL
W omawianej części Europy podziemne magazyny gazu pełnią ważną rolę w utrzymywaniu równowagi pomiędzy stale importowanym surowcem a zmiennym zapotrzebowaniem na gaz. Umożliwiają także bardziej wydajną pracę przedsiębiorcom wydobywającym ten surowiec w omawianej części Europy oraz operatorom linii przesyłowych. W artykule omówione zostały następujące zagadnienia: rodzaje, pojemność, rozmieszczenie i zmienność poziomu zapełnienia podziemnych magazynów gazu na terenie Polski, Czech, Węgier i Słowacji; podobieństwa i różnice polityki odnośnie do magazynowania gazu ziemnego między poszczególnymi państwami Grupy Wyszehradzkiej; wpływ tych różnic na sytuację na rynku gazowym; wpływ, jaki dla bezpieczeństwa energetycznego poszczególnych państw – członków Grupy Wyszehradzkiej będzie miała planowana dalsza rozbudowa systemu magazynów gazu ziemnego. Troska o PMG jest jednym z warunków rozbudowy gazociągów przesyłowych w kierunku północnym i południowym, wzrostu możliwości importu NLG na teren Visegrad Group czy stworzenia w Polsce hubu gazowego – inicjatyw mających na celu m.in. zabezpieczenie ciągłości dostaw do odbiorców krajowych. Obecne i planowane inwestycje pośrednio wskazują jednak, że w polityce władz państw Grupy Wyszehradzkiej, PMG mają w najbliższej przyszłości pełnić wyraźnie mniejszą rolę niż przewiduje wielu badaczy. Mało prawdopodobny jest wariant intensywnej rozbudowy PMG. Skala wpływu państwa na rolę magazynów w dostarczaniu surowca do odbiorców jest uzależniona od stopnia jego kontroli nad firmami zarządzającymi PMG.
EN
The European Union aspires to pursue an ambitious climate policy. The energy sector is a key tool to ensure success in this area. At the same time, excessively ambitious targets can be a serious problem for individual member states. The aim of the article is to analyze the possibilities available to the Polish energy sector in the context of the assumed EU climate neutrality goals by 2050. The analyzed research problem concerns, in particular, two areas of strategic importance for Poland: the coal sector and the renewable energy sources sector. The role of the former should be significantly reduced in the coming decades, while the position of the latter should be substantially strengthened. The juxtaposition of these challenges with the Polish economic, social and technological realities is the main subject of analysis in this text. The method of system analysis with elements of a decision-making approach will be used. This will allow for an effective analysis and review at the research level of the most important problems and challenges faced by Poland in light of the necessary adjustments to be made in order to achieve the priorities assumed by the European Union. The hypothesis of the article is that Poland is able to effectively meet European climate targets, although the implementation of this challenge requires decisive action on the part of the government, as well as an adequate response from investors and society. To this end, appropriate actions must be undertaken at both a strategic and operational level.
PL
Unia Europejska ma aspiracje do realizowania ambitnej polityki klimatycznej. Sektor energetyczny jest kluczowym narzędziem dla zagwarantowania sukcesu w tej dziedzinie. Jednocześnie zbyt wygórowane cele mogą stanowić poważny problem dla poszczególnych państw członkowskich. Celem artykułu jest analiza możliwości, jakimi dysponuje polski sektor energetyczny w kontekście zakładanych celów neutralności klimatycznej UE do 2050 roku. Analizowany problem badawczy dotyczy w szczególności dwóch obszarów uznawanych za strategiczne dla Polski: sektora węglowego oraz sektora odnawialnych źródeł energii. Rola pierwszego powinna być w najbliższych dekadach znacząco ograniczona, podczas gdy pozycja drugiego powinna ulec zasadniczemu wzmocnieniu. Zestawienie tych wyzwań z polskimi realiami gospodarczymi, społecznymi oraz technologicznymi stanowi zasadniczy przedmiot analizy w niniejszym tekście. W wymiarze metodologicznym wykorzystana zostanie metoda analizy systemowej z elementami podejścia decyzyjnego. Pozwoli to efektywnie zoperacjonalizować na płaszczyźnie badawczej najważniejsze problemy oraz wyzwania związane z koniecznością niezbędnych dostosowań, jakie należy podjąć w Polsce, aby osiągnąć priorytety zakładane przez Unię Europejską. Hipoteza artykułu wskazuje, że Polska jest w stanie skutecznie sprostać europejskim celom klimatycznym, aczkolwiek realizacja tego wyzwania wymaga zdecydowanych działań ze strony rządu, jak również adekwatnej odpowiedzi ze strony inwestorów oraz społeczeństwa. W tym celu potrzebne jest podjęcie odpowiednich działań zarówno na poziomie strategicznym, jak również operacyjnym.
EN
Offshore wind power is a relatively new sector of the economy with a tremendous potential for development. Its main advantage is foreseeable production and a high capacity factor, estimated at 50% (with prospects to increase to 60%), which makes it the most efficient energy source of all renewable energy technologies. In the Baltic Sea Region, Poland has the largest potential for the development of offshore wind energy. This has been reflected in plans by investors interested in offshore investments within the Polish marine areas. European energy and climate strategies, which define principles and objectives for the transformation of the European energy sector in line with the principle of sustainable development, underline the importance of offshore wind in the effort to achieve climate neutrality of the EU economy and contribute to energy security in Europe. Decision-makers in Poland endeavor to create conditions favorable to the development of the offshore wind sector. The article presents European and Polish conditions for the development of the offshore wind energy. To assess threats and opportunities for the development of the technology in Poland, the article examines whether the offshore wind potential has been included in strategic policy papers related to the development of the Polish energy sector, as well as how the state intends to support the development of the technology. A particular emphasis has been put on the latest draft of the Energy Policy of Poland until 2040 due to the crucial role of the document, since it sets directions for the development of the Polish energy sector for the next 20 years.
PL
Morska energetyka wiatrowa jest stosunkowo nowym sektorem gospodarki o ogromnym potencjale. Jej główną zaletą jest przewidywalna produkcja i wysoki współczynnik wykorzystania mocy, szacowany na poziomie 50% (w przyszłości nawet 60%), co czyni ją najbardziej efektywnym źródłem energii spośród wszystkich technologii odnawialnych. Polska posiada największy potencjał rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w regionie Morza Bałtyckiego, co odzwierciedlają plany inwestorów przygotowujących się do realizacji inwestycji w polskich obszarach morskich. Europejskie strategie energetyczne i klimatyczne, kształtujące zasady i główne założenia transformacji europejskiego sektora energetycznego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, podkreślają znaczenie morskiej energetyki wiatrowej w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej gospodarki Unii Europejskie oraz jej wkładu dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Europy. Również w Polsce decydenci starają się stworzyć warunki sprzyjające rozwojowi morskiej energetyki wiatrowej. Celem artykułu jest przedstawienie europejskich i polskich uwarunkowań rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Na potrzeby dokonania oceny szans i zagrożeń rozwoju tej technologii w Polsce przeanalizowano, czy potencjał morskiej energetyki wiatrowej został uwzględniony w kluczowych dokumentach strategicznych związanych z rozwojem polskiego sektora energetycznego, a także, w jaki sposób państwo planuje wspierać rozwój tej technologii. Szczególny nacisk położono na obecnie procedowany projekt Polityki Energetycznej Polski do roku 2040, z uwagi na nadrzędny charakter tego dokumentu, wyznaczającego kierunki rozwoju polskiej energetyki na kolejne 20 lat.
EN
In the paper, the effect of the recommendations of the international communities, connected with the promotion of the idea of the necessity to protect climate and counteracting the global warming on Polish environment-friendly solutions, as implemented by the Polish Government and the related legislation have been presented. Also, the project of developing the assurance of the energy security of Poland in aspect of international agreements, aiming at the reduction of GHG (greenhouse gases) emissions and counteracting the unfavourable climate changes has been discussed.
PL
W pracy przedstawiono wpływ zaleceń społeczności międzynarodowej związanych z propagowaniem idei konieczności ochrony klimatu oraz przeciwdziałaniu globalnemu ociepleniu na polskie rozwiązania proekologiczne realizowane przez rząd polski i związane z nim ustawodawstwo. Omówiono również projekt rozwoju zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego polski w aspekcie porozumień międzynarodowych mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i przeciwdziałaniu niekorzystnych zmian klimatycznych.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe przepisy regulujące politykę energetyczną w Unii Europejskiej oraz dochodzenie do aktualnego stanu certyfikacji energetycznej. Zwrócono również uwagę na aktualne akty prawne regulujące tę kwestię w Polsce. Przedstawiono także najbardziej charakterystyczne świadectwa energetyczne obowiązujące w wybranych krajach w Unii Europejskiej. Starano się określić główne zasady obowiązujące w danym kraju oraz politykę energetyczną, jaką poszczególne kraje preferują.
EN
In the article basic regulations of energy policy in European Union and the reaching to the current state of the energy-certification was introduced. Also the attention on current regulations of this matter in Poland was address. The most characteristic energy-certificates be in force in chosen countries in European Union was represented. It was tried to define main rules binding in the given country and the energy policy, which individual countries prefer.
PL
Społeczeństwo, a przede wszystkim naukowcy, wyraźnie podkreślają, że przyczyną globalnych zmian klimatu spowodowanych głównie emisją dwutlenku węgla, jest przede wszystkim działalność człowieka i połączona z nią nadmierna jego emisja. Związana jest ona z procesami spalania paliw w energetyce, przemyśle oraz transporcie, a także z ubóstwem będącym główną przyczyną występowania trudności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb energetycznych w gospodarstwach domowych i nieprawidłowym sposobem ich ogrzewania. Często społeczeństwo jest uświadamiane, że klimat należy chronić, a zarazem przekonywane, że globalne ocieplenie nie ma wpływu na codzienne życie Polaków. Tymczasem Polska, ze względu na duży udział węgla w energetyce, jest wskazywana jako jeden z głównych winowajców emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej i eksponowana jako istotny udziałowiec zmian klimatycznych powodujących globalne ocieplenie. Celem pracy jest ukazanie opinii młodzieży w wieku 15–24 lat, w zakresie jej świadomości dotyczącej wpływu człowieka na zmiany klimatu oraz wskazanie pożądanych kierunków współczesnej polityki energetycznej wraz z określeniem poziomu poparcia tych kierunków, które istotnie przyczynią się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Z badań przeprowadzonych wśród młodzieży wynika, że jest ona świadoma konsekwencji zmian klimatu, szczególnie w skali globalnej, zaś w znacznie mniejszym stopniu w Polsce, a jeszcze w mniejszym w województwie podkarpackim. Badana młodzież podkreśla, że zmiany klimatu są obecnie jednym z największych zagrożeń, ale stanowią jedno z wielu zagrożeń. Młodzież podkreśla, że polityka energetyczna w Polsce powinna zmierzać w kierunku lepszego wykorzystania i zmniejszenia zużycia energii oraz zwiększenia udziału energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii, kojarzonej głównie z ochroną zdrowia społeczeństwa, zmniejszeniem zanieczyszczenia powietrza, a także bezpieczeństwem energetycznym kraju. Młodzież wykazuje brak zdecydowania odnośnie do wykorzystania elektrowni jądrowych, gdzie w podobnym stosunku widzimy zwolenników oraz przeciwników tego źródła energii elektrycznej.
XX
The public and, above all, scientists clearly emphasize that the cause of global climate change caused mainly by carbon dioxide emissions is, above all, human activity and its combined emission. It is associated with the processes of fuel combustion in the energy, industry and transport, as well as with poverty being the main cause of difficulties in meeting basic energy needs inhouseholds and the incorrect way of heating them. The public is often made aware that the climate should be protected and at the same time convinced that global warming has no impact on the everyday lives of Poles. Meanwhile, Poland, due to the high share of coal in the energy sector, is indicated as one of the main culprits of carbon dioxide emissions in the European Union and exposed as a significant shareholder of climate change causing global warming.The aim of the work is to show the opinions of young people aged 15–24, in terms of their awareness of the human impact on climate change and indication of desirable directions of the modern energy policy, defining the level of support for these directions, which will significantly contribute to the reduction of carbon dioxide emissions.The research conducted among young people shows that it is aware of the consequences of climate change, especially on a global scale, and to a much lesser extent in Poland, and still less in the Podkarpackie province. The studied youth emphasizes that climate change is currently one of the greatest threats, but it is one of many threats.The young people emphasize that the energy policy in Poland should aim at the better utilization and reduction of energy consumption as well as increasing the share of energy based on renewable energy sources, associated mainly with public health protection, reduction of air pollution, as well as the energy security of the country. Young people show a lack of determination regarding the use of nuclear power plants, where we see supporters and opponents of this source of electricity in a similar relationship.
9
Content available Polityka energetyczna Polski – nowe wyzwania
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia z projektu Polityki energetycznej Polski do 2040 roku. Spośród wielu zagadnień autorzy wybrali te, które uznali za najbardziej rewolucyjne. Przede wszystkim należy zrestrukturyzować Krajowy System Elektroenergetyczny, aby sprostał wyzwaniom zmieniającego się otoczenia, był przystosowany do zwiększającego się zapotrzebowania na energię elektryczną, a jednocześnie jak najmniej oddziaływał na środowisko przyrodnicze. Cele te można osiągnąć poprzez reformy zmierzające do zmniejszenia znaczenia węgla w miksie energetycznym i rozwój odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza energetyki wiatrowej na morzu. Kolejnymi zadaniami są rozwój elektromobilności, umożliwiający zmniejszenie zanieczyszczenia powodowanego przez transport, oraz, w dalszej perspektywie, po 2030 roku, rozwój energetyki jądrowej w miejsce wycofywanych mocy węglowych.
EN
The article presents selected issues from the Polish Energy Policy draft until 2040. From many issues, the authors chose the ones they considered the most revolutionary. Firstly, the National Power System should be restructured to meet the challenges of a changing environment, be adapted to the growing demand for electricity, and at the same time have the least impact on the natural environment. These goals can be achieved through reforms to reduce the importance of coal in the energy mix and the development of renewable energy sources, especially offshore wind energy. The next tasks are the development of electromobility, enabling the reduction of pollution caused by transport, and, in the longer term, after 2030, the development of nuclear energy in place of the withdrawn coal power.
PL
W artykule przedstawiono obraz sytuacji polskiej elektroenergetyki w roku 2019. Stwierdzono iż, elektroenergetyka w Polsce jest przede wszystkim pod kosztowną presją polityki klimatyczno-energetycznej UE. Z rosnących cen uprawnień do emisji C02 i coraz ostrzejszych wymagań norm środowiskowych. W artykule podano m.in.: udział sektora elektroenergetycznego w globalnych rynkach inwestycyjnych; wyniki elektroenergetyki na działalności energetycznej; ceny energii elektrycznej sprzedanej przez wytwórców i przez POSD; koszt wytworzenia energii elektrycznej na węglu kamiennym i brunatnym; koszt energii elektrycznej sprzedanej dla węgla kamiennego i brunatnego.
EN
The article features a picture of Poland's electrical power engineering sector in 2019. It was concluded that electrical power engineering is now under the pressure of EU climate and energy framework which brings higher prices of carbon dioxide emission allowances and stricter requirements in environmental standards. The article presents the share of the electrical power engineering sector in global investment markets; financial results of this sector; cost of electrical energy sold by energy producers and distributors; cost of electrical energy production from hard coal and lignite; cost of electrical energy sold to hard coal and lignite producers.
PL
W obecnych czasach znalezienie skutecznych sposobów na obniżenie wydatków ponoszonych w ramach naszej działalności operacyjnej jest jednym z podstawowych wyzwań. Przy ciągle rosnących kosztach związanych z dostawą i zużyciem energii oraz jej nośników, skuteczna polityka energetyczna firmy awansuje do rangi zadań priorytetowych. Celem tych działań musi być wypracowanie mechanizmów efetywnego wykorzystania energii.
PL
W ostatnich latach zauważa się wzrost znaczenia gazu ziemnego jako istotnego surowca dla światowej gospodarki. W Polsce w ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój rynku gazu, czemu towarzysz m.in.: systematyczny wzrost liczby odbiorców gazu oraz spadek liczby niezgazyfikowanych powiatów. W Polsce aż 35% dystrybuowanego gazu ziemnego zużywane jest przez odbiorców komunalnych. Znaczący udział zużycia gazu przez odbiorców prywatnych skłania do poznania wpływu uwarunkowań, które mają znaczenie na liczbę odbiorców gazu oraz ilość zużywanego paliwa gazowego. W artykule przedstawiono istotny czynnik wpływający na zużycie gazu i liczbę odbiorców tzw. poziomu rozwoju infrastruktury w podziale na powiaty. Zauważono, że liczba odbiorców mediów takich jak woda, kanalizacja czy energia elektryczna odgrywa kluczową rolę w rozwoju rynku gazu.
EN
In the last few years the importance of natural gas has been growing as an important raw material for the global economy. In Poland, dynamic development of the gas market has been observed in recent years, which is accompanied by, among others: a systematic increase in the number of gas consumers and a decrease in the number of unpolluted poviats. In addition, in Poland even 35% of distributed natural gas is consumed by municipal customers. This article presents an important factor affecting gas consumption and the number of recipients of so-called the level of infrastructure development divided into poviats. It was noted that the number of recipients of media such as water, sewage or electricity plays a key role in the market development.
PL
Nord Stream 2 jest w Europie ideą kontrowersyjną. Jest prawdopodobne, że budowa tego gazociągu zwiększy uzależnienie Niemiec od gazu rosyjskiego. Szacuje się, że przyjęta przez Niemcy polityka klimatyczna istotnie zwiększy zapotrzebowanie tego kraju na gaz ziemny. Nord Stream 2 jest przez wpływowe koła polityczne i biznesowe tego kraju traktowany jako swoista strategia hedgingowa minimalizująca ryzyko związane z rosnącym udziałem gazu w produkcji energii elektrycznej.
EN
Nord Stream 2 has been contentious issue in Europe. Building this pipeline will have potential consequences like greater German dependency to Russian gas. It is argued that due to climate policy adopted by Germany, future gas demand in this country could be much bigger. Nord Stream 2 is seen in many German business and political circles as a hedging strategy minimizing risks connected with growing share of gas in power production.
PL
Przedmiotem opracowania jest prezentacja rezultatów programu badawczo-edukacyjnego „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich poprzez popularyzację stosowania odnawialnych źródeł energii”. Omówiono syntetycznie zakres i metodykę projektowania budownictwa ekologicznego wraz z wytycznymi do projektowania w zakresie ochrony środowiska. Przedstawiono autorski model teoretyczny ekoprzestrzeni do prezentacji współczesnych metod, technologii i narzędzi do produkcji energii z źródeł odnawialnych.
EN
The subject of the study is to present the results of the research and education program „Promotion of sustainable development of rural areas by popularizing the use of renewable energy sources”. Synthetic scope and methodology of ecological building design together with guidelines for designing in the field of environmental protection were discussed synthetically. An original theoretical model of the eco-space for the presentation of modern methods, technologies and tools for the production of energy from renewable sources has been presented.
PL
System Ekozarządzania i Audytu (EMAS), system zarządzania środowiskowego, polityka energetyczna System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) jest sformalizowanym systemem zarządzania środowiskowego, którego głównym celem jest wspieranie organizacji w uzyskiwaniu ciągłej poprawy efektów prowadzonej działalności środowiskowej. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia systemu EMAS w kontekście wspierania realizacji polityki energetycznej. Aby zrealizować tak postawiony cel, na wstępie przedstawiono założenia polityki energetycznej, których realizację może wspierać implementacja systemu EMAS, akcentując istotne w tym kontekście wymagania systemu. Następnie przedstawiono aspekty i cele środowiskowe najczęściej identyfikowane przez polskie przedsiębiorstwa zarejestrowane w systemie EMAS, wyłonione na podstawie analizy źródeł wtórnych w postaci deklaracji środowiskowych. Ich ocena pozwoliła na wyodrębnienie aspektów i celów, które są zbieżne z celami polityki energetycznej, co pozwala na wyciągnięcie wniosków, że system EMAS może być jednym ze środków służących realizacji wybranych jej założeń.
EN
Eco-Management and Audit Scheme ‘EMAS’, environmental management system, energy policy The Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) is a formalized environmental management system whose main aim is to support the organization in obtaining continuous improvement of environmental performance. The aim of the article is to present the significance of the EMAS system in the context of supporting the implementation of energy policy. In order to accomplish this aim, in the introduction the energy policy assumptions were presented, the achievement of which may support the implementation of the EMAS system, emphasizing the system requirements that are very important in this context. Then the author presented the aspects and environmental objectives which are identified by most Polish companies registered in the EMAS system, chosen through analysis of secondary sources in the form of environmental statements. Their assessment allowed to distinguish aspects and objectives that are convergent with the objectives of energy policy, which allows to draw conclusions that the EMAS system may be one of the measures serving the implementation of selected energy policy assumptions.
EN
The future and the development of power industry are the one of the major issues in the domestic and global policy. The impact of the power sector on the earth climate changes and the attention for sufficient funds of energy in the following years are the primary challenges which the power industry is facing. The article delineates the current state of the domestic sector of energy production. In the prospect of the next few years, it will draw on conventional power engineering nevertheless, with the growing involvement of renewable energy sources. However, it is important to develop the new energy strategy, which will point the direction of domestic energy production sector changes. What is more relevant, the new legal regulations connected with environmental protection will definitely restrict using fossil fuels in the power industry. In addition, the paper discusses the most important aspects involved in creating a country’s energy mix. The first aspect is the current state of the energy sector in Poland, i.e. the percentage of particular technologies in the present power and electrical energy balances, the technical state of the manufacturing sector’s infrastructure. Based on historical data of Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA regarding the energy consumption and demand, a mathematical estimation for electricity demand and its consumption forecast was performed. The obtained forecasts were then used to conduct a simulation of power and energy demand fulfillment in the national power system. Finally, several possible scenarios were presented, taking different factors affecting the energy sector in Poland into consideration.
PL
Przyszłość i rozwój energetyki to jeden z najważniejszych problemów zarówno w polityce krajowej, jak i światowej. Odpowiedzialność sektora energetycznego za zmiany klimatyczne na Ziemi oraz troska o zapewnienie wystarczających ilości energii w najbliższych latach, stanowią główne wyzwania, jakie stoją obecnie przed energetyką. W artykule przedstawiono stan obecny krajowego sektora wytwórczego. W perspektywie najbliższych kilkunastu lat dalej będzie się on opierał na energetyce konwencjonalnej, jednak z coraz większym udziałem źródeł odnawialnych. Konieczne jest jednak opracowanie nowej strategii energetycznej, która wskaże, w jakim kierunku będzie zmierzać krajowy sektor wytwórczy. Jest to tym bardziej istotne, że nowe uwarunkowania prawne związane szczególnie z ochroną środowiska przyrodniczego zdecydowanie ograniczają stosowanie paliw konwencjonalnych w energetyce. Ponadto, w artykule omówiono najważniejsze aspekty uwzględniane podczas tworzenia miksu energetycznego dla kraju. Pierwszym z nich jest opis aktualnego stanu sektora energetycznego w Polsce, udział procentowy poszczególnych technologii w aktualnym bilansie mocy i energii elektrycznej oraz stan techniczny infrastruktury sektora wytwórczego. Na podstawie analizy danych historycznych Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA, dotyczących wielkości obciążenia oraz zużycia energii przeprowadzono matematyczną estymację zapotrzebowania na moc elektryczną oraz prognozę zużycia energii elektrycznej. Wyznaczone prognozy zostały użyte do przeprowadzenia symulacji wypełnienia zapotrzebowania na moc oraz energię w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Przedstawiono kilka możliwych scenariuszy uwzględniających różne spojrzenia na sektor energetyczny w Polsce.
EN
The paper analyzed the natural gas sector in Ukraine for the period 2000 to 2018. This sector was affected by external factors, such as the crisis which began in late 2008/2009, as well as internal factors, including the situation in Ukraine after 2013 (the Annexation of Crimea). A comparative analysis was also conducted of the natural gas sector in European Union countries and Ukraine – compared the specificity of natural gas consumption in 2018. The analysis (I) examined the demand for natural gas in Ukraine between 2000 and 2018; (II) described changes in sources to cover Ukraine’s gas needs with a particular emphasis on its own production; (III) pointed to the fundamental changes that have occurred in the natural gas supply routes to the Ukrainian sector in recent years; (IV) stressed the growing role of own production in balancing Ukraine’s gas needs; (V) described the role of Ukraine as a transit country for Russian gas to be delivered to EU countries (in recent years, the volume of natural gas transmitted via the Ukrainian transmission system has been around 90 bcm annually); and (VI) looked at the structure of natural gas consumption in the Ukrainian gas sector and how it has changed in recent years. Unlike EU countries, the growing role of own production in balancing Ukraine’s natural gas needs was emphasized, which is consistent with the strategy of the Ukrainian government. Also, attention was drawn to the threats that may significantly reduce the role of Ukraine as an important transit country. The paper also puts forward the most important parameters concerning the underground natural gas storage facilities in Ukraine which is one of the largest in Europe.
PL
W artykule przeprowadzono analizę sektora gazu ziemnego na Ukrainie w latach 2000–2018. Na sektor ten oddziaływały czynniki zewnętrzne, takie jak kryzys finansowy, który rozpoczął się na przełomie 2008/2009, a także czynniki wewnętrzne, w tym sytuacja na Ukrainie po 2013 r. (aneksja Krymu). Również przeprowadzono analizę porównawczą sektora gazu ziemnego krajów Unii Europejskiej oraz Ukrainy – porównano, jak kształtowało się jednostkowe zużycie gazu ziemnego w 2018 r. Przeanalizowano zapotrzebowanie na gaz ziemny na Ukrainie w latach 2000–2018 oraz scharakteryzowano zmiany w zakresie źródeł pokrycia popytu na gaz ziemny, ze szczególnym uwzględnieniem wydobycia własnego, a także wskazano na zasadnicze zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich lat w kierunkach dostaw gazu ziemnego z importu na ukraiński rynek. W odróżnieniu od państw UE, podkreślono rosnącą rolę wydobycia własnego w zbilansowaniu potrzeb gazowych Ukrainy, co jest zbieżne ze strategią rządu ukraińskiego. Scharakteryzowano rolę Ukrainy jako kraju, przez którego terytorium realizowany jest tranzyt rosyjskiego gazu do krajów UE (w ciągu ostatnich lat wolumen przesyłanego gazu ziemnego ukraińskiego systemu przesyłowego kształtował się na poziomie około 90 mld m3 rocznie). Następnie zwrócono uwagę na zagrożenia, które mogą w istotny sposób wpłynąć na ograniczenie roli Ukrainy jako istotnego państwa tranzytowego. Porównano także, jak zmieniła się struktura zużycia gazu ziemnego na ukraińskim rynku gazu w ciągu ostatnich lat. W artykule również przybliżono najważniejsze parametry bazy PMG w Ukrainie, jednej z największej w Europie.
EN
The article presents the EU legislative procedure and decision-making processes with a special emphasis on decisions regarding energy policy. It has been pointed out that most of the energy related legal acts, including the renewable energy directive and those aimed at the gradual reduction of emissions of harmful substances, are adopted according to the ordinary legislative procedure. However, special legislative procedures apply in the case of international agreements between the European Union and third countries. The trilogues, i.e. meetings of the European Commission, the European Parliament, and the Council, aimed at reaching a common position before the first reading in the EP, are of great importance in decision making. The article also discusses the problem of energy policy and its impact on the environment, recalling the relevant articles of the Treaty on the functioning of the European Union. The most important paths of influence of the Member States on new legal acts in the context of energy policy have also been shown. This is an extremely important issue from the investors’ point of view, since projects related to the energy industry have a very long payback period, so the stability and predictability of the Community’s energy policy is of paramount importance to them. The possibilities of shaping new laws related to energy at the stage of preparing a regulation are discussed later in the article. The work of parliamentary committees, especially those related to energy, i.e. the ITRE (The Committee on Industry, Research and Energy) Committee and ENVI (The Committee on the Environment, Public Health and Food Safety) has also been discussed. In addition, the article clearly shows different approaches of Western European countries and the Central and Eastern European countries (including Poland) towards energy issues.
PL
W artykule przedstawiono mechanizmy tworzenia prawodawstwa unijnego oraz procesy podejmowania decyzji zarówno w sensie ogólnym, czyli dotyczącym wszelkich problemów pojawiających się w życiu wspólnoty, jednak w szczególności skupiono się na decyzjach dotyczących polityki energetycznej. Zwrócono uwagę, że większość aktów prawnych związanych z energetyką, takich jak dyrektywy dotyczące odnawialnych źródeł energii, czy też problemów związanych z ograniczeniem emisji szkodliwych substancji do środowiska, są procedowane zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą. Specjalne procedury ustawodawcze stosuje się natomiast w przypadku umów międzynarodowych pomiędzy Unią Europejską a państwami spoza jej granic. Ważne znaczenie przy podejmowaniu decyzji ma procedura trylogu oparta na negocjacjach przedstawicieli instytucji unijnych w celu uzgodnienia wspólnego stanowiska wszystkich organów UE jeszcze przed pierwszym czytaniem w Parlamencie Europejskim. W artykule poruszono również problem polityki energetycznej i jej wpływu na środowisko przywołując odpowiednie artykuły Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Przedstawiono również najistotniejsze możliwości wpływu państw członkowskich na kształt nowych aktów prawnych w kontekście polityki energetycznej. Jest to niezwykle istotne zagadnienie z punktu widzenia inwestorów, gdyż projekty związane z branżą energetyczną mają bardzo długi okres zwrotu, więc stabilność i przewidywalność polityki energetycznej wspólnoty ma dla nich znaczenie pierwszorzędne. W dalszej części artykułu omówiono możliwości kształtowania nowych aktów prawnych związanych z energetyką na etapie przygotowywania projektu lub rozporządzenia. Omówiono także prace komisji parlamentarnych zwłaszcza tych związanych z energetyką, czyli komisji ITRE (ang. Industry, Research and Energy) i ENVI (ang. Committee on the Environment, Public Health and Food Safety). Ponadto w artykule wyraźnie pokazano rozbieżność w podejściu do zagadnień energetycznych państw Europy Zachodniej oraz państw Europy Środkowo-Wschodniej, do której należy nasz kraj.
19
EN
In this paper, selected aspects of energy efficiency are shown. The European Union regulations in area of energy efficiency such as Directive 2012/27/EU, are discussed. The national legal regulations which describe energy efficiency such as the Energy Efficiency Act are presented. Principles concerning the obligation of energy savings and energy audits of enterprises are described. National, regional and local programs and measures concerning the improvement of energy efficiency are performed. These are horizontal measures and energy efficiency measures in: industry, transport, the buildings of public institutions and energy generation and supplies. National economy energy efficiency is shown. The energy intensity indicators (primary, final) and rate of their changes in last years are performed. Moreover, directions of undertakings connected with the possible future reduction in energy intensity of the national economy, are defined. An analysis of energy efficiency measures and solutions for the improvement of energy efficiency, especially in industry and households, is performed. The improvement of economy energy intensity indicators constitutes the most effective solution which brings significant economic, technical and environmental benefits such as an increase in economic innovation and its competitiveness, the improvement of the energy supply security level, a reduction in the consumption of natural resources and a reduction of air pollution and greenhouse gas emissions. The conclusions contain an analysis of the present level of energy efficiency in Poland and the perspectives of its increase in the future along with the benefits connected with it.
PL
W artykule przedstawiono problematykę efektywności energetycznej. Omówiono unijne i krajowe regulacje prawne dotyczące efektywności energetycznej. Zwrócono szczególną uwagę na dyrektywę 2012/27/EU i ustawę o efektywności energetycznej. Przedstawiono zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii oraz przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Przedstawiono programy i środki służące poprawie efektywności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Zasadniczo obejmują one pięć grup środków: o charakterze horyzontalnym; w zakresie efektywności energetycznej budynków i w instytucjach publicznych; efektywności energetycznej w przemyśle; efektywności energetycznej w transporcie oraz efektywności wytwarzania i dostaw energii. Przedstawiono problematykę efektywności energetycznej krajowej gospodarki. Przeanalizowano wskaźniki energochłonności pierwotnej i finalnej oraz tempo ich zmian w ostatnich latach. Określono kierunki działań, które pozwolą na dalsze zmniejszenie energochłonności krajowej gospodarki. Przedstawiono analizę działań i rozwiązań umożliwiających poprawę efektywności energetycznej, zwracając szczególną uwagę na sektor przemysłu i gospodarstwa domowe. Poprawa wskaźników energochłonności gospodarki stanowi najbardziej efektywne rozwiązanie, które obok znacznych korzyści ekonomicznych przynosi wymierne efekty ekologiczne (zmniejszenie zużycia przyrodniczych zasobów, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń), zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii, wzrost innowacyjności gospodarki i jej konkurencyjności. Wnioski zawierają analizę obecnego poziomu efektywności energetycznej w kraju i perspektyw jego wzrostu w przyszłości oraz korzyści z tym związanych.
EN
The aim of the article is to discuss and assess the diversification of renewable energy sources consumption in European Union member states. The time scope covers 2005 and 2015. The data comes from Eurostat. The analysis was based on synthetic indicators – using a non-standard method. Synthetic indicators were assessed based on three simple features such as: the share of renewable energy in energy consumption in 2015, the difference between the share of renewable energy in energy consumption in 2015 and in 2005 (in percentage points), deficit/surplus in the 2020 target reached in 2015 (in percentage points). The European Union member states were divided into four diversified group in terms of renewable energy sources consumption (first class – a very high level, second class – quite a high level, third class – quite a low level, fourth class – a very low level). Then the divided groups were analyzed according to the share of renewable energy sources in the primary production of renewable energy and the consumption of individual renewable energy sources. During the research period renewable energy consumption increased in the European Union, but individual member states are characterized by a diverse situation. The type of energy used depends largely on national resources. The countries of Northern Europe are characterized by a greater share of renewable energy sources in consumption. Biomass is the most popular renewable source of energy in the European Union. Depending on the conditions of individual countries – it is agricultural and forest biomass.
PL
Celem artykułu jest omówienie i ocena zróżnicowania konsumpcji odnawialnych źródeł energii w państwach członkowskich UE. Zakres czasowy obejmuje 2005 i 2015 rok. Dane pochodzą z Eurostatu. Analizę przeprowadzono w oparciu o syntetyczny miernik rozwoju, używając metody bezwzorcowej. Miernik syntetyczny wyznaczono na podstawie trzech cech prostych: udział odnawialnych źródeł energii w konsumpcji energii w 2015 roku, różnica udziału energii odnawialnej w konsumpcji energii pomiędzy 2005 a 2015 rokiem (w punktach procentowych), deficyt/nadwyżka w zakresie osiągnięcia w 2015 roku celu wskaźnikowego wyznaczonego na 2020 rok (w punktach procentowych). Państwa UE zostały podzielone na cztery grupy zróżnicowane pod względem konsumpcji odnawialnych źródeł energii (pierwsza klasa – bardzo wysoki poziom, druga klasa – wysoki poziom, trzecia klasa – dość niski poziom, czwarta klasa – bardzo niski poziom). Następnie podzielone grupy zostały przeanalizowane pod kątem udziału odnawialnych źródeł energii w pierwotnej produkcji energii odnawialnej i zużycia poszczególnych odnawialnych źródeł energii. W badanym okresie zużycie energii z OZE wzrosło w Unii Europejskiej, ale poszczególne państwa członkowskie charakteryzują się zróżnicowaną sytuacją. Rodzaj wykorzystywanej energii w dużej mierze zależy od zasobów krajowych. Większym udziałem odnawialnych źródeł energii w konsumpcji charakteryzują się kraje Europy Północnej. Najpopularniejszym odnawialnym źródłem energii w krajach Unii Europejskiej jest biomasa. W zależności od warunków poszczególnych krajów – jest to biomasa rolnicza i leśna.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.