Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy inputs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
EN
Recently non-litter dairy cattle barns have become more and more popular in Poland. It is reasonable because of higher costs of littered system. As a result of it, multi criterial approach was applied to assess technical, technological and economic indicators. The following factors were tested: technical, technological and economic. Technical assessment included the areas: constructional, production and utility as well as cubage. Within the frame of technological assessment, all technological treatments were considered (milking and milk cooling, feeding and natural manure removing). Energy, labour and investments cost were used to calculate operating costs of machinery and equipment according to own elaborated methodology. In cattle barn with „fi sh bone” milking parlor there were the lowest operating costs and in building with 1 milking robot the mentioned costs were the highest.
PL
W ostatnich czasach w Polsce staje się coraz bardziej popularny bezściółkowy system utrzymania bydła mlecznego. Jest to uzasadnione coraz wyższymi kosztami ściółkowego systemu utrzymania. W związku z tym, przeprowadzono wielokryterialną ocenę obór w systemie bezściółkowym. Zbadano czynniki: techniczne, technologiczne i ekonomiczne. Charakterystyka techniczna obejmowała kubaturę oraz powierzchnię: zabudowy, produkcyjną i użytkową. W ramach oceny technologicznej uwzględniono wszystkie zabiegi technologiczne (doju i wstępnej obróbki mleka, przygotowanie i zadawanie pasz, usuwania i magazynowania nawozów naturalnych). Nakłady energetyczne, robocizny oraz inwestycyjne posłużyły do obliczenia kosztów eksploatacji wyposażenia oraz maszyn i urządzeń wg opracowanej metodyki własnej. Najniższe koszty eksploatacji były w oborze wyposażonej w halę udojową „rybia ość” a najwyższe w oborze z jednym robotem udojowym i najniższą obsadą zwierząt.
2
Content available remote Nakłady energetyczne procesu peletowania wybranych rodzajów biomasy
PL
W pracy przeprowadzono analizę nakładów energetycznych ponoszonych na proces peletowania zmielonej biomasy kilku gatunków roślin. Wybrane rośliny to gatunki uprawiane na cele energetyczne w polskich warunkach klimatycznych. Materiał do badań pozyskany został z poletek doświadczalnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Badania przeprowadzano na linii peletującej MGL 200 firmy Kovo Novak. Przy uwzględnieniu aktualnej ceny energii elektrycznej, określono minimalne i maksymalne koszty peletowania kilograma badanych rodzajów biomasy.
EN
The paper analyzes energy inputs incurred in the process of pelletizing milled biomass of several species of plants. Selected plant species are cultivated for energy purposes in Polish climatic conditions. Material for the study was acquired from experimental plots of University of Agriculture in Krakow. The study was conducted on the line pelletizing MGL 200 from Kovo Novak. Taking into account the current price of electricity, specified the minimum and maximum costs of pelletizing one kilogram of investigated types of biomass.
PL
W pracy oszacowano efektywność nakładów energii w latach 2004–2014 na podstawie danych GUS o zużyciu i cenach energii oraz o wartości produkcji globalnej, końcowej i towarowej oraz wartości dodanej w rolnictwie polskim. W okresie objętym analizą koszty energii zużytej w rolnictwie, liczone w cenach bieżących, zwiększyły się o 50,9%. Jednocześnie nastąpił wzrost wartości produkcji globalnej o 51,9%, wartości dodanej brutto – o 61,7%, produkcji końcowej – o 65,6%, a produkcji towarowej – o 67,7%. Najmniejszy, w porównaniu ze stanem z 2004 r., wzrost efektywności nakładów energii w rolnictwie w 2014 r. (o 0,7%) odnotowano w przypadku przyjęcia produkcji globalnej za miernik wartości produkcji rolniczej, a największy (o 11,1%) – w przypadku produkcji towarowej. Najniższą efektywność nakładów energii w okresie objętym analizą stwierdzono w 2005 r., a najwyższą – w 2014 r., z tym że w przypadku przyjęcia za miernik wartości produkcji rolniczej produkcji globalnej efektywność ta była w 2007 r. nieznacznie (o 0,4%) wyższa niż w 2014 r. Obniżenie efektywności nakładów energii w 2005 r. było spowodowane zmniejszeniem wartości produkcji rolniczej o 6,2–12,6%, zależnie od przyjętej kategorii tej produkcji, w warunkach jednoczesnego zwiększenia o 19,5% kosztów zużytej energii w porównaniu z poprzednim rokiem. Relatywnie wysoka efektywność nakładów energii w 2014 r. była spowodowana obniżką cen większości nośników energii, w tym zwłaszcza oleju napędowego, którego udział w strukturze kosztów energii w rolnictwie jest dominujący.
EN
Efficiency of energy inputs in the years 2004–2014 were estimated based on Central Statistical Office (GUS) data on consumption and prices of energy as well as on value of gross, final, market output and gross value added in Polish agriculture. During the examined period costs of energy, in current prices, increased by 50.9%. At the same time the growth of gross output in Polish agriculture by 51.9%, gross value added – by 61.7%, final output – by 65.6%, and market output – by 67.7% was noted. The lowest, as compared with 2004, increase of energy efficiency in 2014 (by 0.7%) was noted when a measure of the agricultural production was gross output and the highest one (by 11.1%) – in a case of market output. During the examined period, the lowest efficiency of energy inputs was observed in 2005 and the highest one – in 2014 even though in a case of assuming the gross output as a measure of agricultural production, the efficiency in 2007 was slightly (by 0.4%) higher than in 2014. The decrease of efficiency of energy inputs in 2005 resulted from reduction of agricultural production by 6.2–12.6%, according to the category of above mentioned production, under condition of increase of energy costs at the same time by 19.5%, as compared with the previous year. Relatively high energy inputs efficiency in 2014 resulted from drop of prices of most energy carriers, especially of the Diesel oil, which has a dominant share in costs of energy structure in agriculture.
PL
Artykuł odnosi się do aktualnej problematyki materiałowo-energetycznej i ekologicznej oceny cyklu życia pojazdów samochodowych. Charakter procesów wytwórczych oraz sposób eksploatacji pojazdów samochodowych powodują, że niezależnie od rodzaju systemu napędowego (klasyczny, elektryczny lub hybrydowy) oraz sprawności przetwarzania energii chemicznej paliwa lub innego nośnika energii w jednostce napędowej, niezwykle ważne okazują się nakłady energetyczne i obciążenia środowiskowe występujące w fazie eksploatacji pojazdu samochodowego. W artykule przedstawiono wybrane aspekty ekologicznej oceny pojazdu w warunkach eksploatacji.
EN
The proposed article refers to current issues of material and energy and environmental life cycle assessment of motor vehicles. The nature of manufacturing processes and the manner of operation of motor vehicle causing that regardless of the type of propulsion system (classical, electric, or hybrid) and chemical energy conversion efficiency of fuel or other energy carrier in the drive unit, turn out to be extremely important energy inputs and environmental loads occurring in the operation phase automotive vehicle. The article presents selected aspects of the environmental assessment of vehicle operating conditions.
5
Content available Economic analysis of non-litter cattle barns
EN
The objective of the article was to show exploitation costs from three cattle barns in a non-litter loose housing system. The method was based on the multi criteria approach which referred to following factors: technical, technological (mainly energetic and labour), economic (costs of energy, labour, investment). Within technical assessment, the building characteristics was carried out which pertained to the areas of productivity, building, laying and cubage. In order to carry out technological assessment, all methods of mechanization were analysed and as a result, energetic, energy and investment inputs were obtained. Exploitation costs of machinery, equipment and cattle barn buildings were calculated according to the methodology developed in IBMER [Institute for Construction, Mechanization and Electrification in Agriculture]. The lowest exploitation cost was in a cattle barn with a traditional “herring bone” milking unit and amounted to 2 132.01 PLN·year-1·LU-1. The highest exploitation costs amounting to 2 670.65 PLN·year-1·LU-1, were in a cattle barn with one milking robot and the lowest herd size.
PL
Celem artykułu było przedstawienie kosztów eksploatacji trzech obór w bezściółkowym systemie utrzymania bydła. Metoda bazowała na podejściu wielokryterialnym, które odnosi się do następujących czynników: technicznych, technologicznych (głównie energetycznych i nakładów pracy), ekonomicznych (koszt energii, robocizny, inwestycji). W ramach oceny technicznej przeprowadzono charakterystykę budowlaną, która dotyczyła powierzchni produkcyjnych, zabudowy, legowiskowych i kubatury. W celu przeprowadzenia oceny technologicznej zostały przeanalizowane wszystkie sposoby mechanizacji i jako wynik uzyskano nakłady energetyczne i inwestycyjne. Koszty eksploatacji maszyn, wyposażenia i obór dla bydła obliczono zgodnie z metodologią opracowaną w IBMER [Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa]. Najniższe koszty eksploatacji były w oborze z tradycyjną dojarnią „rybia ość” i wynosiły 2 132.01 PLN·rok-1·DJP-1. Najwyższe koszty eksploatacji wynoszące 2 670.65 PLN rok-1·DJP-1 były w oborze z jednym robotem do dojenia i najwyższą obsadą.
PL
Dla gospodarstwa, w którym zastosowano 5-letnią rotację roślin uprawnych, obliczono nakłady na prace polowe w technologii z uprawą zachowawczą (bez orki) oraz technologii tradycyjnej (z orką). W nakładach uwzględniono: czasochłonność, zużycie paliwa i nakłady energii, stanowiącej iloczyn średniego oporu (siły uciągu), zmierzonego w czasie prób polowych i drogi pokonywanej na powierzchni 1 ha. Uzyskane wyniki badań ogółem (dla 5-letniej rotacji), wskazują na znaczne różnice zarówno w czasochłonności (6,60 i 13,31 h·ha-1), zużyciu paliwa (105,7 i 240,1·l·ha-1), jak i energochłonności (575 i 1197 MJ·ha-1) porównywanych technologii, na korzyść technologii zachowawczej. Uwagę zwraca duża różnica w liczbie zabiegów uprawy i siewu w porównywanych technologiach. W uprawie orkowej w 5-letnim zmianowaniu jest to 19 zabiegów pochłaniających 1031 MJ·ha-1, a dla uprawy bez orki tylko 8 zabiegów wymagających 423 MJ·ha-1. Mając na uwadze racjonalne zmniejszenie kosztów produkcji roślinnej, w powiązaniu z dbałością o środowisko, wskazane jest ograniczanie areału uprawianego metodą tradycyjną (płużną), przez wprowadzenie na większą skalę techniki uprawy zachowawczej oraz siewu bezpośredniego. Pozostawienie resztek pożniwnych na powierzchni gleby, oprócz zwiększenia jej aktywności biologicznej, może przyczynić się do zmniejszenia spływów powierzchniowych, zwiększenia retencji wodnej gleby, a tym samym zmniejszenia zagrożenia powodziowego.
EN
There were calculated the expenditures for field work incurred by the farm which uses a 5-year rotation of crops based on conservative (no-tillage) and traditional (with ploughing) culti-vation technology. The expenditures included: time-consumption, fuel and energy consumption being the product of the average resistance (traction force), measured during the field trials and route traveled on the surface of 1·ha. The results obtained in total (for a 5-year rotation) show significant differences in both time-consuming (6.60 and 13.31 h·ha-1), fuel consumption (105.7 and 240.1 l·ha-1) and energy consumption (575 and 1197 MJ·ha-1) between the compared tech-nologies for the benefit of conservative technology. Special attention should be paid to a big dif-ference in the number of cultivation and sowing treatments applied in both technologies. In the 5-year crop rotation the ploughing cultivation needs 19 treatments absorbing 1031 MJ·ha-1, but no-tillage cultivation requires only 8 treatments absorbing 423 MJ·ha-1. Bearing in mind the rational reduction of costs of crop production including concern for the environment, it is advisable to limit the acreage cultivated by traditional method (ploughing), through the introduction in the large-scale the conservative cultivation techniques and direct sowing. Leaving crop residues on the soil surface, in addition to increasing its biological activity, may contribute to reducing surface runoff, increasing water retention and thus reduce flood risks.
PL
Na wielkość nakładów energetycznych oraz poziom emisji występujących w fazie użytkowania pojazdu osobowego, niezwykle znaczący wpływ ma sposób eksploatacji pojazdów samochodowych oraz rodzaj systemu napędowego i związany z tym łańcuch sprawności cząstkowych przetwarzania energii chemicznej paliwa lub innego nośnika energii w jednostce napędowej. Ważnym elementem występującym w fazie eksploatacji pojazdu samochodowego są ponoszone nakłady materiałowe i energetyczne. Biorąc pod uwagę zakładaną przez producenta żywotność pojazdu, niezbędne wymiany podzespołów i części mogą stanowić znaczącą pozycję w bilansie masy i energii a także mieć znaczący wpływ na poziom emisyjności dla fazy eksploatacji. W artykule przedstawiono wybrane aspekty energetyczno-ekologicznego modelowania fazy eksploatacji pojazdu osobowego.
EN
The method of motor vehicles operation as well as the type of the drive system and the associated with that the chain of partial efficiency of the fuel chemical energy conversion or other energy carrier in the drive unit have an extremely significant impact on energy inputs and emissions level occurring in the operation phase of the passenger vehicle. An important element occurring in the operation phase of the motor vehicle shall be the charged material and energy costs. Considering the assumed by the manufacturer life of the vehicle, the necessary replacement of the components and parts may provide a significant position in the mass and energy balance and have a significant impact on the level of emissivity for the operation phase. The article presents the selected aspects of the energy and environmental modeling of the passenger vehicle operation phase.
EN
The objective of the paper is defining the influence of agricultural land area (AL) and economic size on energy inputs in family farms that are beneficiaries of European Union funding. 70 farms of Biłgoraj County that were beneficiaries of EU funding for technical modernization were researched within 2004-2009. In order to define energy inputs, the group of farms that were the object of the research were divided according to the amount of subsidy, area of agricultural land, economic size (ESU) and the income of an enterprise. In the process of characterizing the researched farms according to the level of possessed energy means, tractors, self-propelled combine harvesters and electric engines used in the process of farm production were taken into account, including also the ones mounted in the equipment operated in the farms. The level of energy inputs in the researched farms calculated into area unit was decreasing systematically, both when the amount of funding increased, as well as area, economic size and income of an enterprise. In the group of farms according to the economic size, when its size increased, energy inputs decreased, and the tendency remained the same in farms of the highest income of an enterprise. In farms of a small area (up to 10 ha) of agricultural land (AL), apart from high level of specific labour input, there were high inputs of manual labour.
PL
Celem pracy jest określenie wpływu powierzchni użytków rolnych (UR) i wielkości ekonomicznej na nakłady energetyczne w gospodarstwach rodzinnych korzystających z dofinansowania Unii Europejskiej. W latach 2004-2009 przebadano 70 gospodarstw rolnych z powiatu biłgorajskiego korzystających z dofinansowania UE na modernizację techniczną. Do określenia nakładów energetycznych badaną zbiorowość gospodarstw podzielono wg kryterium kwoty pomocy, powierzchni UR, wielkości ekonomicznej (ESU) i dochodu przedsiębiorstwa. Przy charakteryzowaniu stopnia wyposażenia badanych gospodarstw w środki energetyczne uwzględniono użytkowane w procesie produkcji rolniczej ciągniki, kombajny samobieżne i silniki elektryczne, w tym wmontowane w urządzenia pracujące w obrębie podwórza. Poziom nakładów energetycznych w badanych gospodarstwach w przeliczeniu na jednostkę powierzchni systematycznie spadał, zarówno przy wzroście kwoty pomocy, jak i powierzchni, wielkości ekonomicznej oraz dochodu przedsiębiorstwa. W grupie gospodarstw wg wielkości ekonomicznej wraz z jej wzrostem zmniejszały się nakłady energetyczne, a tendencja ta utrzymywała się w gospodarstwach o największych dochodach przedsiębiorstwa. W gospodarstwach o małej powierzchni (do 10 ha) UR, obok wysokich nakładów pracy uprzedmiotowionej, wystąpiły wysokie nakłady pracy ludzkiej.
PL
W pracy przedstawiono nakłady energetyczne w 16 gospodarstwach rodzinnych ze zbilansowaną ilością substancji organicznej. Z przeprowadzonej analizy wynika, że nakłady energetyczne w poszczególnych gospodarstwach są zróżnicowane. Świadczy o tym wartość ich odchylenia standardowego. Stwierdzono słabą ujemną korelację między poziomem odnawialności substancji organicznej a nakładami energetycznymi wyrażonymi w kWh·ha-1 UR. Największe nakłady energetyczne wyrażone w kWh·ha-1 UR ponoszą gospodarstwa na produkcję roślinną. Zaobserwowano, że wraz ze zwiększeniem intensywności organizacji produkcji rosną nakłady energetyczne (dodatnia korelacja między intensywnością organizacji produkcji a nakładami energetycznymi, wyrażonymi w kWh·ha-1 UR).
EN
Paper presents the energy inputs in 16 family farms with balanced renewability of organic matter. As results from the analysis carried out, the energy inputs in particular farms are differentiated, what was confirmed by the value of standard deviation. Slight negative correlation was stated among the levels of organic matter renewability end energy inputs expressed in kWh·ha-1 AL. The highest energy inputs (kWh·ha-1 AL) were born by farms on crop production. It was observed that at higher production organization intensity, increase the energy inputs (positive correlation between the intensity of production organization and energy inputs in kWh·ha-1 AL).
PL
W jednoczynnikowym doświadczeniu łanowym porównywano wielkość i strukturę nakładów energetycznych poniesionych na uprawę żyta hybrydowego oraz wartość wskaźnika efektywności energetycznej. Wielkość nakładów energii skumulowanej nie była zróżnicowana w przypadku porównywanych systemów uprawy roli, zależała ona w głównej mierze od nakładów energii skumulowanej wniesionej w formie materiałów (około 85%). Zastosowanie uprawy bezorkowej wymagało mniejszych nakładów energii wniesionych w formie paliwa (o 9,3% w porównaniu do uprawy orkowej) oraz w formie agregatów (o 2,3% w porównaniu do uprawy orkowej). Zastosowane systemy uprawy nie różnicowały wartości energetycznej plonu ani wskaźnika efektywności energetycznej produkcji, a stwierdzona różnica wynosiła w obydwu przypadkach około 1%.
EN
In a one-factor field experiment the size and structure of energy inputs incurred for cultivation of the hybrid rye and the size of the energy effectiveness index were compared. The size of the accumulated energy inputs was not varied in case of the compared cultivation systems, it mainly depended on the accumulated energy inputs brought in the form of materials (ca. 85%). The use of non-ploughed cultivation required energy inputs brought in the form of fuel (by 9.3% in comparison to ploughed cultivation) and in the form of aggregates (by 2.3% in comparison to ploughed cultivation). The applied cultivation systems did not differentiate the energy effectiveness of production and the determined difference was approx. 1% in both cases.
PL
W pracy określono wpływ pięciu różnych sposobów przygotowania roli do siewu na efektywność energetyczną uprawy jęczmienia ozimego. Badania prowadzono w latach 2004-2009 na polach RSD Zawady. Najwyższy wskaźnik efektywności energetycznej uzyskano na obiekcie, na którym w ramach uprawy pożniwnej wykonano orkę siewną i odpowiednią pielęgnację. Równie korzystne wyniki uzyskano na obiekcie, na którym uprawę pożniwną zastąpiono zabiegiem chemicznym. Wyniki badań całkowicie uzasadniają celowość eliminacji dwukrotnego wykonywania zabiegów spulchniających pomiędzy zbiorem przedplonu a wysiewem jęczmienia ozimego.
EN
The paper describes the impact of five different methods of preparing land for sowing on the energy efficiency of winter barley cultivation. The research was carried out in 2004-2009 on RSD Zawady fields. The highest index of energy efficiency was obtained in the facility, where within after-harvest cultivation, sow ploughing and appropriate treatment was carried out. Equally positive results were obtained in the facility, where after-harvesting cultivation was replaced with chemical treatment. Research results completely justify the purposefulness of elimination of double scarification treatments between harvesting a forecrop and sowing winter barley.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań gęstości i energochłonności procesu wytwarzania brykietów z wybranych surowców roślinnych. Analizowano pobór mocy chwilowej i nakłady energii elektrycznej. Do procesu zagęszczania użyto słomy rzepakowej, słomy pszennej, siana łąkowego i łodyg ślazowca, stosując odpowiednie temperatury w komorze zagęszczania brykieciarki ślimakowej, tj. 200, 225 i 250°C. Uzyskane brykiety charakteryzowały się zróżnicowaną gęstością i wielkością ponoszonych nakładów energetycznych. W zależności od rodzaju surowca i przyjętej temperatury gęstość brykietów wahała się od 505 do 827 kg*m-3. Z kolei pobór mocy zawierał się w granicach od 4,7 do 6,0 kW, zaś energochłonność procesu brykietowania mieściła się w przedziale od 0,114 do 0,183 kWh*kg-1. Najkorzystniejsze efekty procesu wytwarzania brykietów uzyskano w przypadku zagęszczania rozdrobnionych łodyg ślazowca pensylwańskiego, natomiast znacznie mniej korzystne w przypadku siana łąkowego.
EN
The study presents the results of the research on density and energy consumption of the briquettes production process out of the selected plant materials. Temporary power consumption and electric energy inputs were analysed. Rape straw, wheat straw, meadow hay and mallow stems were used in the process of compressing, while applying appropriate temperatures in the compression chamber of a briquetting machine, that is, 200, 225 and 250°C. The obtained briquettes were characterised by various density and size of incurred energy inputs. Briquettting efficiency was between 505 do 827 kg*h-3 depending on the material used and temperature applied. Power consumption was between 4.7 do 6.0 kW, while energy consumption of the briquetting process was between 0.114 do 0.183 kWh*kg-1. More advantageous effects of the briquettes production process were obtained in case of compression of fragmented Virginia mallow stems, whereas less advantageous in case of meadow hay.
PL
Badano nakłady energetyczno-ekonomiczne dwóch systemów mycia instalacji udojowej: "gorąca woda" oraz tradycyjny system cyrkulacyjny. Analiza nakładów wykazała, że w przypadku systemu "gorąca woda" energochłonność wynosi 5,04 MJ/1 stanowisko (1,04 kWh/stanowisko), a szacunkowy koszt 9,25 zł/1 mycie, w porównaniu z 1,73 MJ/stanowisko (0,48 kWh/stanowisko), a koszt 1,28 zł/1 mycie w tradycyjnym systemie mycia.
EN
The costs and energy inputs were investigated and compared for two washing systems of machine milking installations: the "hot water" system and a traditional circulation system. Input analysis showed that in case of "hot water" system the energy consumption amounted 5.04 MJ (1.04 kWh) per stand and estimated cost 9.25 PLN per one washing, as compared with 1.73 MJ (0.48 kWh) per stand and 1.28 PLN per one washing at traditional washing system.
PL
Dokonano oceny rozwiązań systemowych związanych z zabiegiem usuwania i magazynowania nawozu naturalnego w dziesięciu oborach wolnostanowiskowych ściółkowych o liczbie stanowisk 44-124. Przeprowadzono analizę nakładów energetycznych ponoszonych w poszczególnych rozwiązaniach projektowych tych obór na oceniany zabieg. Wskazano najkorzystniejsze rozwiązania spośród przebadanych obiektów. Przeanalizowano zależności zachodzące między poszczególnymi strumieniami energetycznymi a skumulowanymi na cały zabieg usuwania i magazynowania odchodów. Obliczono strukturę zużycia energii wyrażoną w procentach strumieni energetycznych: nośniki energii, surowce i materiały, praca ludzka, budynki i budowle oraz maszyny i urządzenia.
EN
The systems of manure disposal and storage were evaluated in ten surveyed free-stall, littered cow houses of 44 to 124 animal stands. Energy inputs on tested operations were analysed as affected by particular designing solutions of manure management. Most advantageous solutions were selected from among surveyed objects. Relationships were analysed between particular energy streams and total cumulated energy inputs in the process of cattle manure disposal and storage. The structure of energy consumption expressed in percentage of particular energy streams (such as energy carriers, raw materials and materials, human labour, buildings and structures, machines and equipment) was determined.
15
Content available Nakłady energetyczne w budynkach i budowlach
PL
W wyniku badań 65 obiektów wykazano, że wartość nakładów energetycznych na 1 m2 budynków i budowli przyjmowana w przelicznikach: dla budynków mieszkalnych - 100 MJ/m2 na rok, dla budynków produkcyjnych (obór) - 90 MJ/m2/rok, budynków magazynowych (stodół) - 80 MJ/m2 na rok eksploatacji obiektów jest nieprecyzyjna. Zaproponowano przyjmowanie w takich obiektach przelicznika 150-350 MJ/m2 budowli i budynków przy nakładach na robociznę wynoszących 100 MJ/h. Propozycja przeliczników nakładów energetycznych jest następująca: budynki mieszkalne - 350 MJ/m2, obory i inne budynki inwentarskie - 250 MJ/m2 i budynki magazynowe (stodoły) - 150 MJ/m2. Podane wyżej wartości przeliczników wynikają z przeprowadzonych badań.
EN
The results of surveying 65 objects showed that the values of energy inputs per 1 m2 of buildings and structures, assumed in conversion factors: for residential houses - 100 MJ/m2/year, for livestock buildings (cow sheds) - 90 MJ/m2/year, for store rooms (barns) - 80 MJ/m2/year of object exploitation, are inaccurate. Thus, for such objects assuming the conversion factors of 150-350 MJ/m2 buildings and structures were proposed, at the inputs on labour amounting 100 MJ/h. Detailed proposals concerning conversion factors are as follows: dwelling houses - 350 MJ/m2, cow-sheds and other livestock buildings - 250 MJ/m2, the store buildings (barns) - 150 MJ/m2. The values of conversion factors given above resulted from the experimental studies.
PL
Stwierdzono wyższą efektywność energetyczno-eksploatacyjną obór wolnostanowiskowych w porównaniu ze stanowiskowymi w oparciu o analizę ekonomiczną. Do analizy przyjęto dane z przebadanych 11 ferm wolnostanowiskowych, 11 obór dużych i 17 obór małych oraz 5 obór małych wolnostanowiskowych. Efektywność określono według wskaźnika efektywności energetycznej eksploatacyjnej H(e), który wynosi: dla ferm - 0,580, dla obór wolnostanowiskowych - 0,582 i dla obór stanowiskowych -0,402. Stwierdzono wyższą efektywność wyrażoną m.in. niższymi nakładami energii na robociznę.
EN
On the basis of economic analysis the higher energetic and exploitation effectiveness of the free-stall cowsheds was stated in comparison to the tying-stall cowsheds. The survey covered 11 large and 5 small free-stall cowsheds as well as 11 large and 5 small tying-stall cowsheds. The effectiveness was determined according to energetic and exploitation indices H(e), which amounted 0.580 for large and 0.582 for small free-stall cowsheds, and 0.402 for the tying-stall cowsheds. Higher effectiveness consisted in lower energy inputs on the labour.
17
Content available remote Termiczna dezynfekcja podłoża ogrodniczego o zwiększonej wilgotności
PL
Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych. Pomiarami objęto proces termicznej dezynfekcji podłoża ogrodniczego o znacznej zawartości związków organicznych i wilgotności objętościowej wynoszącej 0,2 cm3/cm3. Badania przeprowadzono w 12 różnych wariantach, gdzie zmiennymi było ciśnienie oraz temperatura pary. Dla przyjętych wariantów określono skuteczność zabiegu, szybkość przemieszczania się frontu nagrzewania podłoża oraz wielkość nakładów energetycznych.
EN
The studies carried out under laboratory conditions. Research concerned the process of thermal disinfections of horticultural substrate with higher content of organic compounds and moisture capacity amounted to 0,2 cm3/cm3. Investigations were carried out in 12 different ways, with various steam temperature and pressure. For established variants the process efficiency, the dynamics of substrate heating front and energy requirements were determinated.
18
Content available remote Energetyczno-eksploacyjne aspekty termicznej dezynfekcji podłoży ogrodniczych
PL
W pracy przedstawiono analizę krytyczną stanu wiedzy w zakresie termicznej dezynfekcji podłoży ogrodniczych oraz zbiorcze wyniki i wnioski przeprowadzonych badań. Zawarto również następujące zagadnienia: skuteczności parowania, energochłonności procesu, wpływu temperatury i ciśnienia czynnika grzewczego oraz składu i wilgotności podłoża. Artykuł ujmuje zagadnienie termicznej dezynfekcji podłoża kompleksowo i podaje wiele wniosków naukowych i problemowych.
EN
In this work there was presented a situation of knowledge about thermal disinfection process. Results from researches were analysed and conclusions were worked out. This article contains issues: steaming efficiency, energy inputs, influence of temperature, pressure of heating factor or composition and moisure of substrate. Thermal disinfection process is expressed in comprehensive way, and give a number of scientific conclusions.
19
Content available remote Nakłady energii w rolnictwie polskim w ostatniej dekadzie XX wieku
PL
W latach 1990-2000 w rolnictwie polskim malało zużycie energii cieplnej, paliw stałych i energii elektrycznej, rosło natomiast zużycie paliw ciekłych i gazowych, jednak przy bardzo niskim (1,3% w 2000 r.) udziale tych ostatnich w strukturze nakładów energii. Zmiany poziomu i struktury nakładów energii były spowodowane oddziaływaniem czynnika cenowego oraz przeobrażeń w technologii produkcji rolniczej. Efektywność nakładów energetycznych wynosiła od 74,6 tys. zł/T J w 1992 r. do 92,7 tys. zł/T J w 1993 r. Poziom produkcji wpływa na tę efektywność w większym stopniu niż ponoszone nakłady energetyczne. Dlatego możliwości racjonalizacji gospodarki energetycznej należy upatrywać nie tylko w działaniach zmierzających do zmniejszenia zużycia energii, lecz także w obszarze czynników mających wpływ na wartość uzyskiwanej produkcji.
EN
Within the years 1990-2000 decreasing consumption ot heat energy, solid fuels and electric energy took place, whereas there rose the consumption of liquid and gas fuels, however at very law percentage of the last ones (1.3% in 2000) in the structure ot total energy inputs. The changes in level and structure of energy inputs resulted from the price relations and transformations in technology of agricultural production. The effectiveness of energy inputs ranged from 74.6 thousand PLN/TJ in 1992 to 92.7 thousand PLN/TJ in 1993. Production level affects this effectiveness much stronger than the energy inputs. Therefore, the possibilities of energy management rationalization should be sought not only in the activities directed towards reduction of energy consumption, but also among the factors affecting value of obtained production results.
20
Content available remote Nakłady energetyczne w badanych gospodarstwach rodzinnych
PL
Analizowano poziom nakładów energetycznych ponoszonych w 38 gospodarstwach, badanych w latach 1993-1999. Za podstawę analizy przyjęto gospodarstwa o różnym poziomie dochodu rodziny uzyskanego w 1993 r. Stwierdzono wzrost energetycznego uzbrojenia stanowiska roboczego, wyrażającego poziom zaangażowania uprzedmiotowionych nakładów energetycznych w stosunku do nakładów robocizny. Wskaźnik ten wzrósł z 8,3 do 11,2 kWh/rbh czyli o 35%, a proces ten miał miejsce w gospodarstwach większych obszarowo (użytkujące powyżej 44 ha UR), które równocześnie uzyskiwały wyższe dochody rodziny.
EN
The level of energy inputs was analysed on 38 tamily farms surveyed within 1993-1999. Farms obtaining different levels of family income in 1993 were taken as a base to analysis. An increase of energetic outfit per one work-pIace was stated, expressing the engagement of objectified energy inputs in relation to the labour inputs. This index increased from 8.3 to 11.2 kWh per working hour (by 35%); it was observed on the farms of larger acreage (above 44 ha arable land in use), which obtained also the higher family in-comes.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.