Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 68

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy demand
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The estimation of energy consumption has become an important prerequisite for planning the implementation of electric buses and the required infrastructure for charging them in public urban transport. The article proposes a model for estimating electric bus energy con-sumption for the bus line of public urban transport. The developed model uses a deep learning network to estimate bus energy consumption, stop by stop, accounting for the road character-istics. The aim of the research was to develop a neural model for estimating electric energy consumptionso that it can be easily applied in large bus networks using real data sources that are widely available to bus operators. The deep learning networks allow for the effective use of a large number of sample data (big data). The energy needed to power a buswhich travels a distance from a bus stop to a bus stop is a function of selected parameters, such as distance between stops, driving time between stops, time at the bus stop, average number of passengers, the slope of the road, average speed between stops, extra energy –fixed value for the section. The given relationships were mapped using a neural network. A neural model for estimating the energy consumption of an electric bus can be used in works for determining the necessary battery capacity, for the design of optimized charging strategies and to determine charging infrastructure requirements for electric buses in a public transport network.
PL
Ocena zapotrzebowania na energię stała się ważnym warunkiem wstępnym planowania wdrażania autobusów elektrycznych oraz wymaganej infrastruktury do ich ładowania w publicznym transporcie miejskim. W artykule zaproponowano model szacowania zużycia energii przez autobus elektryczny dla linii autobusowej przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej. W opracowanym modelu do wyznaczenia zapotrzebowania na energię autobusu na odcinku drogi od przystanku do przystanku z uwzględnieniem charakterystyki drogi lokalnej użyto sieci neuronowej typu deep learning. Celem badań było opracowanie neuronowego modelu szacowania zużycia energiielektrycznej tak, aby można go było łatwo zastosować w du-żych sieciach autobusowych przy użyciu rzeczywistych źródeł danych, które są powszechnie dostępne dla operatorów transportu autobusowego. Użycie sieci typu deep learning pozwala na efektywne wykorzystanie dużej liczbydanych wzorcowych (tzw. big data). Przyjęto, że wartość energii potrzebna do pokonania odległości od przystanku do przystanku autobusowego jest funkcją wybranych parametrów, takich jak: odległość między przystankami, czas trwania jazdy na odcinku między przystankami, czas przebywania autobusu na przystanku, średnia liczba pasażerów, kąt nachylenia drogi, średnia prędkość na odcinku, energia dodatkowa –stała wartość dla odcinka. Podane zależności zostały odwzorowane za pomocą sieci neuronowej. Neuronowy model oszacowania zużycia energii przez autobus elektryczny może zostać użyty w pracach mających na celu określenie niezbędnej pojemności akumulatorów, zaprojektowanie zoptymalizowanych strategii ładowania oraz określenie wymogów w zakresie infrastruktury ładowania dla autobusów elektrycznych w sieci transportu publicznego.
EN
The paper presents the results of modelling airflow for ventilation of a single-family house with an area of 180 m2. The building was equipped with mechanical ventilation with the possibility of varying the airflow. The airflow was calculated as a function of carbon dioxide concentration. The presence of people in selected rooms was an internal source of carbon dioxide. In order to properly design of a ventilation system and then model the contamination level, ContamW software was used. The year-long cost analysis was carried out for the installation working with variable airflow (day, night). The analysis took into account the price of the electricity used by the fans of Air Handling Unit and meteorological data to estimate the power input to the heater of the Unit. Different scenarios of system operation were included as an input data in order to find a difference in energy consumption. The calculations were to answer the question of whether it is necessary to apply expensive and advanced system that enables individual control of the airflow in every room or use the simple control of the central unit to vary the airflow in the ventilation system of single-family houses. The difference in operating cost between the system that maintains 800 and 600 ppm reaches 100 % and demonstrates the need of simple demand controlled ventilation system.
EN
Global warming causes changes in the buildings' demand of energy and the comfort of their users. This requires the modification of heating systems and air conditioning systems. The article describes the conducted simulations of changing temperatures in individual zones of the exemplary building and its energy demand for the needs of ventilation, heating and air conditioning related to the forecasted changes in external temperatures. The obtained results show decreasing energy demand for heating and its increasing demand for cooling. This is particularly important for designers, both architects and constructors and installers, who will have to face changing climatic conditions in their projects.
PL
Obserwowane obecnie ocieplenie klimatu powoduje, ze zmienia się zapotrzebowanie budynków na energię oraz komfort ich użytkowników. Wiąże się to z koniecznością modyfikacji systemów instalacji cieplnych i stosowania systemów klimatyzacji. W artykule opisano przeprowadzone symulacje zmieniających się temperatur w poszczególnych strefach przykładowego budynku oraz jego zapotrzebowania na energię na potrzeby wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji związanych z prognozowanymi zmianami temperatur zewnętrznych. Uzyskane wyniki pokazują zmniejszające się zapotrzebowanie energii na ogrzewanie oraz jej rosnące zapotrzebowanie na chłodzenie. Jest to szczególnie istotne dla projektantów, zarówno architektów i konstruktorów, jak i instalatorów, którzy będą musieli zmierzyć się w swoich projektach ze zmieniającymi się warunkami klimatycznymi.
EN
In literature as well as in the university debate, we can observe the increase of interest regarding converting agricultural residues into energy. Furthermore, the energy and climate policies have encouraged the development of biogas plants for energy production. One of the most significant reasons of this escalation is that this technology may be both convenient and beneficial. The produced biogas is not only supposed to cover the energy demand like heat and electricity, the resulting digestate has the prospect of a beneficial fertilizer and can thereby influence the energy management plans. This technology is widely introduced to countries, which have large income from agriculture. Not only does this reduce the use of industrial fertilizers, but also finds use for agricultural residues. One of the countries of this type is Vietnam, which is the fifth largest exporter of rice in the world. Over 55% of greenhouse gas emission in Vietnam comes from agriculture. Using innovative technologies such as biogas, may decrease this value in near future. It may also contribute to more sustainable agriculture by decreasing traditional fields burning after the harvesting period. The goal of this research paper is to estimate the possible production of biogas from rice straw to cover the energy demand of the rice mill. Four possible scenarios have been considered in this paper, the present situation and where electricity, energy or both were covered by biogas from agricultural residues. An attempt was made to answer the question whether the amount of biogas produced from agricultural residues is enough for both: electricity and energy supply, for the rice mill. If not, how much rice straw must be delivered from other sources, from which rice is not delivered to the rice mill. The base of the assumptions during the estimation of various values were statistics from FAO and other organizations, secondary sources and data from the existing rice mill in Hậu Mỹ Bắc B in Mekong delta in Vietnam.
PL
W literaturze, jak również w debacie uniwersyteckiej, obserwujemy wzrost zainteresowania przekształcaniem odpadów rolniczych w energię. Ponadto polityka energetyczna i klimatyczna zachęciły do rozwoju produkcji biogazu do celów energetycznych. Jedną z najważniejszych przyczyn tej eskalacji jest to, że technologia ta może być zarówno wygodna, jak i korzystna. Wytworzony biogaz nie tylko może pokryć zapotrzebowanie na energię, jak ciepło i elektryczność, ale otrzymany poferment ma perspektywę korzystnego nawozu, a tym samym może wpływać na plany zarządzania energią. Technologia ta jest szeroko stosowana w krajach, które mają duże dochody z rolnictwa. Nie tylko zmniejsza stosowanie nawozów przemysłowych, ale także znajduje zastosowanie w przypadku pozostałości rolniczych. Jednym z takich krajów jest Wietnam, który jest piątym największym eksporterem ryżu na świecie. Ponad 55% emisji gazów cieplarnianych w Wietnamie pochodzi z rolnictwa. Korzystanie z innowacyjnych technologii, takich jak biogaz, może zmniejszyć tę wartość w najbliższej przyszłości. Może również przyczynić się do bardziej zrównoważonego rolnictwa, poprzez zmniejszenie tradycyjnego spalania odpadów rolniczych po okresie zbiorów. Celem tego artykułu badawczego jest oszacowanie możliwej produkcji biogazu ze słomy ryżowej, aby pokryć zapotrzebowanie na energię młyna ryżowego. W niniejszym dokumencie rozważono cztery możliwe scenariusze, obecną sytuację oraz hipotetyczne tezy, w których energia elektryczna, ciepło lub obie formy energii zostały pokryte z biogazowni. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy dla młyna ryżowego ilość biogazu wytworzonego z odpadów rolniczych jest wystarczająca zarówno dla energii elektrycznej, jak i dla ciepła. Jeśli nie, to jaka ilość słomy ryżowej musi być dostarczona z innych źrodeł, z których ryż nie jest dostarczany do młyna. Podstawą założeń przy szacowaniu różnych wartości były statystyki z FAO i innych organizacji, źródła wtórne i dane z istniejącego młyna ryżu w Hậu Mỹ Bắc B w delcie Mekongu w Wietnamie.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń mających na celu określenie referencyjnego standardu energetycznego wielorodzinnych budynków mieszkalnych na potrzeby wyznaczania ich klasy energetycznej. Obliczenia zapotrzebowania na energię dotyczyły 36 wariantów (4 budynki o różnym współczynniku A/V, 3 rodzaje systemu wentylacji, 3 strefy klimatyczne). Otrzymane wyniki pokazały zależność wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową i końcową do ogrzewania od przyjętego systemu wentylacji, lokalizacji budynku czy współczynnika kształtu A/V. Przeprowadzona analiza nie pozwala na określenie dokładnego referencyjnego standardu energetycznego budynku wielorodzinnego w Polsce, ale jest dobrym punktem wyjścia do dalszych prac, mając szczególnie na uwadze toczące się obecnie w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju prace nad udoskonaleniem systemu świadectw charakterystyki energetycznej budynków.
EN
The article presents the results of calculations aimed at defining the reference energy standard of multi-family residential buildings for the purpose of determining their energy class. Calculations of energy demand were carried out for 36 variants (4 buildings with different A/V ratio, 3 types of ventilation systems, 3 climate zones). The obtained results showed the dependence of the energy need for heating and energy use for heating indicator on the assumed ventilation system, the location of the building or the A/V shape coefficient, and the range of obtained values is wide. The conducted analysis does not allow to determine the exact reference energy standard of a multi-family building in Poland, but is a good starting point for further work, especially considering the ongoing at the Ministry of Investment and Development work on improving the energy performance certificate system.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy energetycznej przeprowadzonej w programie do wykonywania dynamicznych symulacji energetycznych DesignBuilder, polegającej na zastosowaniu sterowania nastawą temperatury w wielorodzinnym budynku mieszkalnym. Analizowany budynek spełnia wymagania obecnych przepisów budowlanych w Polsce. W ramach analizy zaproponowano cztery różne warianty sterowania temperaturą w budynku i mieszkaniach. Porównano uzyskane wyniki oszczędności energii końcowej wynikające z obniżenia temperatury w nocy i w ciągu dnia, gdy w mieszkaniach nie ma mieszkańców, a także ograniczenia maksymalnej temperatury w pomieszczeniach do 20°C. Wyniki energetyczne przedstawione zostały także w postaci oszczędności finansowych przy założeniu, że budynek podłączony jest do sieci ciepłowniczej w Gdańsku. Przyjęto aktualną na 2018 r. taryfę Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.
EN
The paper presents the results of building energy analysis carried out in the DesignBuilder software dedicated for dynamic energy simulations, in which in the multi-family building the temperature control system has been applied. The analyzed building meets the requirements of the current regulations in Poland. As part of the analysis, four different variants of temperature control programs were proposed. Presented results consists of the final energy savings resulting from limitation of heating temperature level at night and day during unoccupied hours, and also while limiting the maximum temperature in the rooms up to 20°C. Energy results were also presented as financial savings in case where building is connected to the district heating network in Gdansk. The actual tariff of the Gdansk District Heating Company for 2018 has been used.
EN
In the presented considerations, attention was focused primarily on signaling selected problem issues related to energy efficiency of buildings and its relation to the market value of a building property. The thesis was put forward that the improvement of energy efficiency, through the implementation of the directions of technological development in the building industry and the use of renewable energy sources significantly affects the value of building property. In Poland, more and more importance is attached to environmental protection and energy savings through thermal modernization of buildings in order to improve thermal insulation of walls, modernization of ventilation system, regular inspections and repairs of central heating boilers, modernization of hot water preparation systems, introduction of alternative energy sources, or the use of modern technologies in the building industry.
PL
Wartość zużycia energii w rozpatrywanej grupie budynków edukacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowa różniła się od wyznaczonego obliczeniowego zapotrzebowania na energię końcową do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. W artykule przedstawiono analizę czynników, które mają wpływ na kształtowanie się zarówno jednej, jak i drugiej wielkości. Spośród parametrów mających wpływ na rzeczywiste i obliczeniowe wartości strat i zysków ciepła w analizie uwzględniono wskaźniki odnoszące się do powierzchni okien, współczynniki przenikania ciepła dla przegród, zwartość bryły budynku, zacienienie i osłonięcie elewacji, usytuowanie budynku w stosunku do stron świata, ilość powietrza wymienianego w procesie wentylacji oraz liczba osób przebywających w pomieszczeniach. Przedstawiono zależności pomiędzy poszczególnymi parametrami a zapotrzebowaniem i zużyciem energii do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody.
EN
The paper presents energy consumption for heating and domestic hot water preparation in educational buildings located in the city of Czestochowa. Because the value of energy consumption in buildings is different from the calculated final energy demand for heating, ventilation and domestic hot water preparation, the factors which have an impact of both of these parameters were analysed. Among the indicators affecting the actual and calculated values of heat losses and gains, the analysis includes indicators referring to the window area, heat transfer coefficients for partitions, the shape factor of the building, façade-shading, shielding the facade from the wind, location of the building in relation to the sides of the world, amount of air exchanged in the ventilation process and the number of people staying in the rooms. The relationships between selected parameters and the demand and energy consumption for heating, ventilation and hot water preparation are presented.
11
Content available remote Greenhouse systems in quasi-stationary and dynamic modelling
EN
The ISO 13790 standard presents two quasi-stationary calculation methods for including greenhouse systems in the evaluation of a building’s energy balance – a detailed and a simplified method. These adopt different assumptions with regard to solar gains in sunspace and in adjacent heated rooms; thus, the calculation results of the internal temperature of the sunspace and the energy demand in heated spaces may differ. This work presents the comparison of energy effects achieved due to the sunspace in an example living space, calculated by means of both quasi-stationary methods and more accurate dynamic simulations with an hour time step. Analysis of the results obtained by means of the described methods has enabled the identification of the advisable range of each of the calculation methodologies.
PL
Norma ISO 13790 prezentuje dwie metody uwzględniania systemów szklarniowych w bilansie energetycznym budynku – metodę pełną i uproszczoną. Oparte są one na różnych założeniach dotyczących modelowania zysków słonecznych w szklarni i przyległych pomieszczeniach mieszkalnych, tak więc wyniki obliczeń temperatury wewnętrznej i zapotrzebowania na ciepło mogą się różnić. W artykule porównano efekty energetyczne uzyskane dzięki zastosowaniu szklarni przylegającej do przykładowego pomieszczenia mieszkalnego, wyznaczone za pomocą obu metod quasi-stacjonarnych i bardziej dokładnego modelowania dynamicznego z krokiem godzinowym. Analiza wyników pozwoliła na zaproponowanie zalecanego zakresu stosowania każdej z metod obliczeniowych.
PL
W artykule przedstawiono aspekty energetyczne współczesnego środowiska zabudowanego, które można traktować jako złożony system energetyczny. Kluczowym zagadnieniem dla polskiej gospodarki staje się poprawa efektywności energetycznej wznoszonych i modernizowanych budynków. Traktując budynki oraz obszary zurbanizowane jako układy termodynamicznie otwarte jako narzędzie w optymalizacji zużycia energii pierwotnej, można wykorzystać równanie bilansu energii. Jest ono podstawą do oceny zużycia energii użytkowej, końcowej i pierwotnej w środowisku zabudowanym.
EN
The paper presents energy features of modern built environment, which can be regarded as complex energy system. The improvement of energy efficiency of new and retrofitting buildings is very important for polish economy. Treating buildings and urban areas as thermodynamically open systems the energy balance equation can be used as energy optimization tool. Energy balance equation allows for the calculation of usable, final and primary energy consumption in built environment.
PL
Na podstawie eksperymentu obliczeniowego opracowano deterministyczny model matematyczny zapotrzebowania na energię użytkową jednorodzinnego budynku mieszkalnego QH, nd (funkcja Y) w zależności od pola powierzchni poszczególnych okien Aoi (czynnik X1), ich współczynnika przenikania ciepła Uoi (czynnik X2), współczynnika przepuszczalności promieniowania słonecznego oszklenia ggl (czynnik X3), orientacji okien α (czynnik X4) dla klimatu Białegostoku. Za pomocą tego modelu oszacowano efekty wpływu wymienionych czynników oraz określono ich wartości optymalne.
EN
Based on the results of the computational experiment, a deterministic mathematical model of the demand for usable energy for heating of the selected residential building QH,nd (Y function) was developed depending on the area of the individual Aoi windows (factor X1), Uoi window heat transfer coefficient (factor X2), the permeability coefficient of the solar radiation of the glazing ggl (factor X3), window orientation α (factor X4) for the climatic of Bialystok. Using the developed model, the effects of these factors were estimated and their optimal values were determined.
PL
Obecnie wykonuje się audyty energetyczne budynków biurowych lub tylko niektórych stref biurowych, np. jeśli cały budynek nie jest wynajmowany przez jedno przedsiębiorstwo. Audytorzy bardzo często potrzebują odwołać się do referencyjnych wartości wskaźników zużycia energii. Czasami korzystają z danych dotyczących całego budynku i przyporządkowują je poszczególnym strefom biurowym. W artykule określono wskaźniki zapotrzebowania na ciepło, chłód i energię elektryczną dla siedmiu stref biurowych w budynku. Jako jednostkę odniesienia wykorzystano zarówno powierzchnię użytkową, jak i liczbę użytkowników jednej strefy. Na podstawie wyników stwierdzono, że pomimo podobnych profili zużycia energii we wszystkich strefach, wskaźniki znacznie różnią się między sobą, a wartość odchylenia standardowego wynosi 20 – 44%. Ponadto pokazano, że przyjmowanie wartości średnich z analizy całego budynku do określenia zużycia poszczególnych stref biurowych może wiązać się z dużym błędem.
EN
Currently, energy audits of office buildings or only some office zones, if the whole building is not rented by one enterprise, are increasingly being performed. Auditors very often need to refer to the reference values of energy consumption indicators. Sometimes they use data for the entire building and assign them to individual office zones. The article specifies the demand indicators for heat, cooling and electricity for seven office zones in the building. Both the usable area and the number of users of one zone were used as the reference unit. On the basis of the results it was found that despite similar energy consumption profiles in all zones, the indicators differ significantly and the value of the standard deviation is 20 – 44%. In addition it was shown that taking the average values from the analysis of the whole building to determine the consumption of individual office zones can be associated with a big mistake.
15
Content available remote Nowe standardy energetyczne w europejskim mieszkalnictwie
17
Content available remote Koncepcje wentylacji budynku przedszkolnego a osiągnięcie standardu nZEB
PL
W artykule przedstawiono wyniki modernizacji typowej klasy przedszkolnej, w przypadku której rozważono dwa rodzaje wentylacji: mechaniczną z odzyskiem ciepła oraz hybrydową (wspomagana wentylacja grawitacyjna). Podczas analizy energetycznej obu modeli sprawdzano także chwilowy strumień powietrza oraz komfort cieplny. Wykazano, że zapewnienie komfortu termicznego w danych wariantach nie jest problemem. Trudno jest jednak uzyskać odpowiednią efektywność energetyczną oraz jakość powietrza wewnętrznego. Wartości te różnią się w zależności od rodzaju wentylacji. W przypadku wentylacji mechanicznej możliwe jest uzyskanie standardów budynku o niemal zerowym zużyciu energii przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej jakości powietrza wewnętrznego, natomiast przy wentylacji naturalnej/hybrydowej jest to o wiele trudniejsze.
EN
The paper presents results of renovation an typical kindergarten classroom with two different ventilation strategy. One is mechanical balanced ventilation with heat recovery and the second is natural/hybrid concept of ventilation. For both cases of ventilation model of energy performance as well as calculation of indoor climate were analyzed. These values are different and depending on ventilation system. It is possible to achieve nZEB standards together with proper indoor air quality by balanced mechanical ventilation with heat recovery but it is rather problematic to natural/hybrid ventilation.
PL
Praca zawiera ocenę komfortu cieplnego w pomieszczeniach wybranego jednorodzinnego budynku mieszkalnego po jego termomodernizacji. Budynek usytuowany jest w Białymstoku przy ul. Cyprysowej i powstał w roku 1970. Termomodernizację budynku wykonano z uwzględnieniem wymagań ochrony cieplnej aktualnych dla roku 2012. Przedsięwzięcia termomodernizacyjne obejmowały dodatkowe ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, stropu nad piwnicą nieogrzewaną oraz wymianę okien, bez zmiany źródła ciepła. Termomodernizacja istotnie zmieniła warunki komfortu cieplnego w pomieszczeniach wybranego budynku. Na podstawie danych o parametrach mikroklimatu w budynku przeanalizowano warunki komfortu cieplnego. Do analizy zastosowano metodę oceny komfortu Fangera za pomocą wskaźników PMV i PPD. Wykryto istotną poprawę warunków komfortowych, co niejednoznacznie wpłynęło na zdrowie mieszkańców.
EN
The paper contains an assessment of the indoor thermal comfort in a single-family residential building after its thermal-modernisation. The building established in 1970 is located in Bialystok at Cyprysowa street. Thermomodernisation of the building was made according to the current requirements of thermal protection in year 2012. The thermomodernization projects included additional insulation of external walls, ceiling, ceiling over unheated basement and replacement of windows, without change of heat source. Thermomodernisation significantly changed the indoor comfort conditions in the building. Based on the data on the microclimate parameters in the building, the conditions of thermal comfort were analysed. The Fanger comfort assessment method using PMV and PPD indicators were used in the analysis. Significant improvements in comfort conditions were identified, which affected ambiguously the health of the inhabitants.
19
Content available remote Estimation of the seasonal demand for cooling based on the short-term data
EN
The paper analyzes the possibility of using the energy signature method based on the linear regression to determine the seasonal energy demand for cooling and ventilation in the office building. The “extended” energy signature method (H-m method) was described and applied. In accordance with Standard (EN 15603) the estimation of energy consumption for cooling can be performed for a period shorter than the entire season, but data range must be appropriate to obtain the correct accuracy of the results. The presented analysis concerns the uncertainty of estimation the seasonal demand for cooling and ventilation of the building based on monthly and 14-day data. The objective was to choose the shortest possible time period in order to obtain proper accuracy. It has been shown that the H-m method cannot be used to estimate cooling demand based on short-term (monthly or 14-days) data due to unacceptable uncertainty of results.
PL
W artykule przeanalizowano możliwość zastosowania metody sygnatury energetycznej opartej na regresji liniowej do wyznaczania sezonowego zapotrzebowania na energię do chłodzenia i wentylacji w budynku biurowym. Przedstawiono i zastosowano skorygowaną metodę sygnatury energetycznej (metodę H-m). Zgodnie z normą (EN 15603) szacowanie zużycia chłodu może być wykonywane dla okresu krótszego niż cały sezon, ale zakres danych musi być odpowiedni dla uzyskania właściwej dokładności wyników. Przedstawiona analiza dotyczy niepewności szacowania sezonowego zapotrzebowania budynku na chłód na podstawie danych miesięcznych i 14-dniowych. Celem był wybór najkrótszego możliwego do zastosowania metody okresu czasu, w którym uzyskuje się odpowiednią dokładność. Wykazano, że metody H-m nie można zastosować do szacowania zapotrzebowania na chłód na podstawie danych z krótkich okresów (miesięcznych, czy 14-dniowych), ze względu na nieakceptowane niepewności uzyskanych wyników.
PL
W zaprezentowanych rozważaniach skupiono uwagę przede wszystkim na zasygnalizowaniu wybranych zagadnień problemowych związanych z szeroko rozumianą efektywnością energetyczną budynków i działaniami zmierzającymi do jej poprawy. Prowadzono je poczynając od zagadnień ogólnych związanych z zapotrzebowaniem na energię, źródłami jego pokrycia, ograniczaniem emisji tlenków węgla do atmosfery, poprzez planowanie i ocenę poprawy efektywności energetycznej, aż do kierunków technologicznego rozwoju w budownictwie i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W Polsce stan¬dard energetyczny na poziomie niższym niż 240 kWh/(m2rok) występuje w przypadku około 90% mieszkań. Potencjał możliwości wynikających z termomodernizacji budynków szacowany jest na: 33-60% dla oszczędności energii dzięki poprawie izolacyjności cieplnej ścian, 16-21% dla modernizacji systemu wentylacji, 14-20% dla poprawy termoizolacyjności przegród przezroczystych, 10-12% dla regularnych przeglądów i remontów kotłów centralnego ogrzewania, 50-80% dla modernizacji systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. Kluczowy wpływ w poprawie efektywności energetycznej budynków będą posiadały wysokosprawne urządzenia i instalacje energetyczne wykorzystujące odnawialne źródła energii. Prognozuje się również, że najszybciej rozwijającymi się technologiami będą technologie wykorzystujące energię promieniowania słonecznego oraz energię wiatru. Ponadto szacuje się, że na skutek pełnego wdrożenia w kraju dyrektywy „EPBD” o efektywności energetycznej w budynkach można zmniejszyć emisję CO2 o 28 milionów ton rocznie.
EN
The presented discussion focuses on the problem of selected issues related to energy effectiveness of buildings and actions to improve it. The study was conducted starting from the general issues related to the demand for energy, sources of energy for the demand and reduction of carbon dioxide emissions into the atmosphere. Next, reference is made to the planning and evaluation of energy effectiveness improvements and indicate the directions of technological development in the buildings and use of renewable energy sources. In Poland, the standard energy of less than 240 kWh/(m2year) occurs in about 90% of the housing. The potential for reducing energy consumption through thermal modernization of buildings is: 33-60% energy savings through improved heat insulation of walls, 16-21% for the modernization of the ventilation system, 14-20% for improving the thermal insulation of windows, 10-12% for regular inspections and repairs of central heating boilers, 50-80% for the modernization of the domestic hot water. A key influence in improving the energy efficiency of buildings will have high-performance equipment and energy installations using renewable energy sources. It predicts also the fastest growing technologies are technologies using solar energy and wind energy. In addition, it is estimated that as a result of the full implementation of the „EPBD” directive on energy efficiency in buildings can reduce CO2 emissions by 28 million tons per year.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.