Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 661

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy consumption
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
PL
Na rysunkach przedstawiono średnią miesięczną temperaturę powietrza od stycznia do grudnia 2019 r. dla Helu, Gdańska Rębiechowa i Warszawy Okęcia. Podano i omówiono średnie roczne temperatury powietrza oraz średnie roczne temperatury powietrza bez lata dla Helu, Gdańska Rębiechowa, Gdańska i Warszawy Okęcia. Na rysunkach zilustrowano roczne liczby stopniodni grzania bez lata dla temperatury bazowej 15°C oraz zmiany zużycia energii na ogrzewanie budynków dla Helu w wieloleciu 1999-2019, Gdańska w wieloleciu 2003-2019, Gdańska Rębiechowa w wieloleciu 1987-2019 i Warszawy Okęcia w wieloleciu 1999-2019. W tabeli podano różnice średniej miesięcznej temperatury powietrza oraz zmiany zużycia energii na ogrzewanie budynków w wybranych miastach Polski w 2019 r. względem 2018 r.
EN
The figure gives monthly average air temperature from January to December in the year 2019 for Hel, Gdansk Rebiechowo and Warsaw Okecie. This paper presents and discusses annual average and annual average without summer (June, July and August) air temperature for Hel, Gdansk Rębiechowo, Gdansk, Warsaw Okecie. The figures present annual heating degree days without summer to base temperature 15°C and energy consumption changes for buildings heating for Hel in the year period 1999-2019, Gdansk in the year period 2003-2019, Gdansk Rębiechowo in the year period 1987-2019 and Warsaw Okecie in the year period 1999-2019. The table gives monthly average air temperature difference and energy consumption changes for buildings heating between the year 2019 and 2018 for select cities of Poland.
EN
In Szczecin a mixed-use complex Posejdon is being constructed. It will be the first nearly zero-energy building (NZEB) in Poland that meets the strict ecological standards that all buildings will have to meet after January 2021. The project was presented at the COP24 United Nations Climate Change Conference in Katowice. The calculated building CO2 emission is very low. Based on the example of the Posejdon complex’s office-service section before and after renovation modern technical solutions for meeting the buildings energy demand and the resulting reduction of CO2 emission have been presented. The emissions were obtained after the calculation of energy use in accordance with Polish and European regulations concerning the energy performance of buildings using climatic conditions taken from a Polish meteorological database. The described renewable energy technologies implemented in the Posejdon building, serve as a reference to export management and design strategies to other NZEB with similar characteristics in the same region.
EN
New demands for lowering energy consumption of buildings lead to many new solutions including, amongst others, the introduction of an outer wall thermal barrier for both heating and cooling effect. The analysed thermo-active-wall-barrier is a water-based system, where the pipes are embedded in the wall construction. It enables the use of a low-temperature barrier medium for space heating, thereby increasing the efficiency of all potential energy supply systems using renewable energy sources. The pipes form an active thermal barrier for heat transfer between the outer and the heated space. There are many possibilities to place the pipes in the wall for example in the case of energetic thermo-modernisation. Our research and calculations have shown that thermo-active-wall-barrier is sensitive to the location of pipes. The following paper also provides a study of the impact of thermal barrier on a building’s energy performance. The analysis was conducted for a single-family house in a temperate climate based on parameters taken from one of the Polish meteorological data-bases. Calculations using current procedure of evaluating building energy performance show, that the thermal barrier can contribute to signifi cant reduction of transmission energy loss thus lowering the environmental impact.
PL
W artykule przedstawiono analizę sterowania automatycznego procesem wytwarzania bioetanolu. Opracowano modele symulacyjne obiektu i układu sterowania. Do sterowania zastosowano regulatory relay oraz PID. Analizowano wpływ algorytmu sterowania na zużycie energii w rozpatrywanym procesie. Opracowany system testowano z wykorzystaniem obiektu rzeczywistego. Istotę działania układu sterowania przedstawiono na schematach blokowych i wykresach.
EN
The article presents the analysis of the automatic control of the bioethanol production process. Simulation models were established for the object and the control system. Relay and PID regulators were used in the control system. The analysis covers the impact of the control system on energy consumption in the aforementioned process. The system was tested with the use of a real object. The nature of work of the control system was presented in a form of flow charts and graphs.
PL
Konieczność oszczędności energii spowodowała zaostrzenie wymagań dotyczących izolacyjności termicznej przegród budowlanych. Spełnienie tych wymagań w przypadku zewnętrznych ścian trójwarstwowych w budynkach wielkopłytowych wiąże się z koniecznością wzmacniania połączeń warstw fakturowych z warstwami elewacyjnymi. W artykule przedstawiono nowe regulacje wprowadzone w znowelizowanej ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów, dotyczących zwłaszcza budynków wielkopłytowych.
EN
The need to save energy has increased the requirements for thermal insulation of building partitions. Meeting these requirements in the case of external three-layer walls in large-panel buildings is associated with the need to strengthen the connections of the construction and facade layers. The article presents new regulations introduced in the amended Act on supporting thermo-modernization and renovation, especially regarding large-panel buildings.
EN
Purpose: Use of aluminium alloys in critical parts of a vehicle is common since they can combine the two important properties of a material those are being strength and lightweight. The aim in this research is to guide to design process of a wheel with taking example of an electric race vehicle implementation. Design/methodology/approach: In this study, the fatigue strengths of wheels produced for a two-person racing electric vehicle (Demobil09) are evaluated by calculating maximum distortion energy criterion (Von Mises) with Finite Element Analysis. Findings: Aluminium alloy wheels are crucial safety related components and are subjected to static and dynamic loads directly. Using FEA results, the weight and equivalent stress of the wheel are both reduced. So, the energy consumption is also decreased. Modal frequencies of the wheel models are determined. Research limitations/implications: In this paper, the materials analysed are AL6063 T6 and Al5083 aluminium alloys. Different materials can be analysed in future works. Practical implications: This paper is focusing on how to reduce the energy consumption of a two-person electric vehicle concentrating on reducing the weight of vehicle wheels. The vehicle is more technological than mass production cars since it is an electric race car which uses a hub motor, the body and chassis are produced using carbon polymer composites and all electronic units are designed and produced. Although its specialities it has homologated safety equipment like seats and safety belts. Originality/value: All boundary conditions must be analysed in details and a strength analysis must be conducted during design of the wheels for different load cases to ensure the strength of a wheel while keeping the weight as low as possible. In this complex process, this paper can give some clues to designers for strengths and weights of the designs since three different wheel forms are evaluated for reducing energy consumption of the vehicle.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych wraz z przykładami obliczeniowymi dotyczącymi ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.
EN
This paper presents examples of structural and materiał solutions used in external walls along with calculations of physical parameters in view of thermal insulation and waterproofing requirements according to the Regulation of the Minister of Infrastructure and Construction of 14 November 2017, amending the Regulation on the technical conditions to be met by buildings and their location, entering into force on 1 January 2021.
PL
Zwiększające się wymagania oczyszczania ścieków oraz rozwój systemów oczyszczania ścieków, unieszkodliwiania i przeróbki osadów ściekowych powodują znaczny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną. Alternatywnym sposobem na pozyskiwanie taniej energii jest wykorzystywanie biogazu wytworzonego w procesie fermentacji z osadów ściekowych. W pracy przedstawiono analizę gospodarki osadowej i biogazowo-energetycznej w oczyszczalni ścieków w Opolu w aspekcie uzyskiwania biogazu i jego wykorzystania do produkcji energii elektrycznej. Układ biogazowo-energetyczny w rozpatrywanym okresie funkcjonował prawidłowo. W dwóch agregatach prądotwórczych wyprodukowano z biogazu łącznie 7,26 GWh energii elektrycznej, co pozwoliło na pokrycie blisko 35% zapotrzebowania na energię elektryczną.
EN
Increasing requirements of wastewater treatments and the development of wastewater treatment and sewage sludge systems cause a significant increase in the demand for electricity and heat. An alternative way to obtain cheap energy is to use biogas produced in the anaerobic digestion process from sewage sludge. The paper presents an analysis of sewage sludge and biogas-energy management at the wastewater treatment plant in Opole in the aspect of obtaining biogas and its use for electricity production. The biogas-energy system was functioning properly in 2017–2019. A total of 7.26 GWh of electricity was produced from biogas in two power generators, which allowed to cover nearly 35% of the demand for electricity.
EN
The 6TiSCH communication stack enables IPv6 networking over the TSCH (Time Slotted Channel Hopping) mode of operation defined in IEEE 802.15.4. Lately it became an attractive solution for Low power and Lossy Networks (LLNs), suitable for Industrial Internet (IIoT) applications. This article introduces a credible energy consumption model for the 6TiSCH network nodes, operating in the 863-870 MHz band. It presents the analysis leading to the construction of the model as well as verification through experimental measurements which showed 98% accuracy in determining power consumption for two different network topologies. The article includes reliable battery lifetime predictions for transit and leaf nodes along with other parametric study results.
10
Content available remote Analiza temperatur powietrza zewnętrznego dla systemu klimatyzacji w hotelu
PL
W artykule przedstawiono analizę temperatur powietrza zewnętrznego dla systemu klimatyzacji z klimakonwektorami wentylatorowymi kanałowymi. Instalację zaprojektowano dla obiektu hotelarskiego. Sprawdzono, jak różne temperatury powietrza zewnętrznego wpływają na pracę układu, roczne zużycie energii oraz koszty eksploatacyjne.
EN
This article presents the analysis of outdoor air temperatures in air conditioning system based on fan coils. The project has been realized for a hotel. This analysis shows how differents tempertaures of outside air affect the operating system, annual energy consumption and operating costs.
11
Content available remote Analityczne metody wyznaczania rocznego zużycia energii w pływalni
PL
Pływalnia w ujęciu inwestycyjnym może być zadaniem o charakterze społecznym, realizowanym dla zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności, albo komercyjnym, realizowanym w celu generowania zysku. W obu przypadkach realizacja zadania inwestycyjnego wymaga zaangażowania środków finansowych na pokrycie kosztów inwestycyjnych, związanych z budową pływalni, oraz eksploatacyjnych, związanych z bieżącym funkcjonowaniem pływalni w planowanym przez inwestora okresie użytkowania. Oba te składniki należy traktować w sposób komplementarny. Ich znajomość w przypadku zadania społecznego pozwala zaplanować wieloletnie wydatki budżetowe, a w przypadku inwestycji komercyjnej pozwala oszacować jej rentowność i czas zwrotu. Elementem niezbędnym przy planowaniu inwestycji jest więc prognoza obu tych składników kosztów.
EN
In terms of investment, a swimming pool can be a social task carried out to meet the needs of the local community, or a commercial task implemented to generate profit. In both cases, the implementation of the investment task requires the involvement of financial resources to cover investment costs related to the construction of the swimming pool, and operational costs related to the current functioning of the swimming pool in the investor's planned period of use. Both components should be treated in a complementary way. Their knowledge in the case of a social task allows you to plan long-term budget expenses, and in the case of commercial investment allows you to estimate its profitability and payback time. Therefore, the forecasting of both cost components is an essential element when planning investments.
PL
Artykuł przedstawia zakres i sposób przeprowadzenia modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kłodzku, wykonanej w latach 2018-19, dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktur i Środowisko. Obiekt powstał w latach 60-tych XX w. W artykule pokazano ewolucję kolejnych rozwiązań technicznych oczyszczalni, aż do chwili obecnej. Zaprezentowano rozwiązania techniczne wykorzystane w ramach modernizacji oraz przedstawiono dane i wyniki eksploatacyjne z ostatniego okresu. Dokonano analizy i oceny wskaźników energochłonności oczyszczalni w części ściekowej i osadowej.
EN
The article presents the scope and method of modernization and expansion of the wastewater treatment plant in Kłodzko, carried out in 2018-19 thanks to support from the European Union under the Infrastructure and Environment Operational Program. The facility was built in the 1960s. The article shows the evolution of subsequent technical solutions of the sewage treatment plant until now. The technical solutions used during the modernization are shown, as well as data and operating results from the last period. The analysis and evaluation of energy consumption coefficients of the sewage treatment plant in the sewage and sludge parts were performed.
EN
The article presents the numerical investigation of the overhead crane’s energy consumption. The analysis is based on the hybrid model of the crane consisting of numerical model of drive mechanisms as bridge, trolley, hoist and also experimentally measured power consumption of each control unit. The numerical model was verified experimentally on the real crane. The investigation focuses on analyzing the energy consumption of the overhead crane in relation both to the travelled distance and also for the lifting and lowering heights of a suspended payload. Particular attention was paid on the cases straightly related to the hoist, as a main factor of improvements in the energetic efficiency of the overhead crane. Energy consumption was investigated for a variety of magnitudes of transported mass.
PL
W artykule przedstawiono badania symulacyjne energochłonności pracy suwnicy pomostowej. Podstawą badań jest model hybrydowy bazujący na numerycznych modelach mechanizmów mostu, wózka i wciągarki oraz na eksperymentalnie zmierzonym zapotrzebowaniu mocy dla układu sterowania. Model numeryczny został zweryfikowany na rzeczywistej suwnicy. W pracy przedstawiono analizę energochłonności mechanizmów jazdy w zależności od pokonanej drogi, jak również mechanizmu podnoszenia w zależności od wysokości podnoszenia i opuszczania ładunku. Zwrócono szczególną uwagę na mechanizm wciągarki, jako na główny czynnik poprawy efektywności energetycznej. Energochłonność została zbadana dla różnych mas transportowanego ładunku.
PL
Architekt projektujący w sposób odpowiedzialny klimatycznie powinien dążyć do zastosowania rozwiązań technologicznych i materiałowych redukujących eksploatację zasobów oraz zużycie energii. Artykuł analizuje prefabrykację i jej zastosowania w wielorodzinnej zabudowie mieszkaniowej, rozpatruje ją w odniesieniu do cyklu życia obiektu oraz zasady 4R.
EN
Addressing climate change through architecture is part of sustainable design, which involves the selection of technologies that have the least negative impact on the environment. The article analyses prefabrication and its applications in multi-family housing, considers it in relation to the life cycle of the building and the 4R principle.
EN
The communal and living sector, a sub-sector with the majority share of residential buildings, on average accounts for approximately 41% of the total energy consumption in the European Union. Due to this fact, the buildings sector has a significant potential for improving the energy efficiency of existing buildings and thus significantly reducing the emission of air pollutants. One way is through thermal modernization. This article presents the expected energy and environmental effects of measures that modify existing residential buildings to conform to the requirements expected to come into force in Poland in 2021. It has been assumed that the energy demand for heating buildings will be limited to 55 kWh/(m2year) for multi-family residential buildings and 60 kWh/(m2year) for single-family residential buildings. The calculations show that it is possible to reduce the energy consumption of heating residential buildings by over 70%, which will result in a reduction of total air pollutant emissions from home heating when compared to 2011.
PL
oszukiwania największych możliwości w zakresie oszczędności i efektywnego wykorzystania energii powinny skupić się tam, gdzie występuje największe zużycie energii. Dominującą rolę odgrywa tutaj sektor komunalno-bytowy w części stanowiącej subsektor budynków z większościowym udziałem budynków mieszkalnych. Budynki odpowiadają przeciętnie za około 41% łącznego zużycia energii w Unii Europejskiej. To zużycie energii przekłada się również na emisję setek milionów ton zanieczyszczeń powietrza. W pracy przedstawiono przewidywane energetyczne ekologiczne efekty działań, które dostosowują istniejące budynki mieszkalne do wymagań obowiązujących w Polsce od 2021 roku. Przyjęto ograniczenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynków do poziomu 55 kWh(m2rok) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych i 60 kWh(m2rok) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że możliwa jest redukcja zużycia energii do ogrzewania budynków mieszkalnych o ponad 70% w stosunku do stanu z 2011 roku, co spowoduje zmniejszenie ogólnej emisji zanieczyszczeń powietrza z gospodarstw domowych z tytułu ogrzewania mieszkań do około 70% w zależności od rodzaju zanieczyszczeń.
PL
W artykule przedstawiano analizę oraz wskazano tendencje rozwoju obciążenia energochłonności przy realizacji oraz eksploatacji obiektów budowlanych. Wskazano potrzebę wykorzystania energii elektrycznej pozyskiwanej z fotowoltaiki z ukierunkowaniem na wykorzystanie energii elektrycznej w procesach budowlanych w aspekcie dostępu do nowych technologii.
EN
The article presents an analysis and indicates trends in the development of the load of energy intensity in the implementation and operation of construction works. The need to use electric energy obtained from photovoltaic is indicated with an indication of the directions of evaluation of its development of the use of electricity in building processes in the aspect of access to new technologies.
PL
Przegląd danych o zużyciu energii i energochłonności w publicznym transporcie zbiorowym wykorzystano do zbadania związków pomiędzy różnymi polami jego optymalizacji a energetyką transportu. Wskazano na podobieństwo efektu energetycznego z normatywnym podziałem modalnym oraz w rozdziale funkcjonalności pracy przewozowej pomiędzy komponentami systemu transportu publicznego. Zilustrowano również wpływ organizacji ruchu ulicznego (prędkości komunikacyjnej) i działań racjonalizujących rozkłady jazdy. Szczególną uwagę poświęcono komunikacji tramwajowej, w której występują znaczące różnice w zużyciu operacyjnym energii (zależnym od kinetyki w ruchu rozkładowym) i serwisowym (dopełniającej do finalnego zużycia energii). Ustosunkowano się do innowacji w napędach, zwracając uwagę na wzrost zużycia operacyjnego energii w nowoczesnym taborze tramwajowym i na potencjalne możliwości autobusów elektrycznych. W podsumowaniu wskazano na potrzebę prowadzenia gospodarki energetycznej w oparciu o monitorowanie rocznego popytu, badania zużycia operacyjnego, kontrolowanie zużycia finalnego, co umożliwiałoby planowanie interwencji w systemie transportu, szerszą wymianę doświadczeń oraz upowszechnienie najlepszych praktyk. Postuluje się w procesie aplikacji różnych działań stosować analizy korzyści energetycznych, niezależnie od konwencjonalnych analiz kosztów i korzyści ekonomicznych. Uznaje się kryterium energochłonności za wiodące w rozwoju zrównoważonej mobilności.
EN
The review of data on the use of energy and energy consumption in public transport has been used to explore the relationship between its various optimization fields and transport energetics. The similarity of the energy effect with the normative modal split and the separation of the functionality of the transport work between the components of the public transport system was pointed out. The influence of street traffic organization (traffic speed) and activities rationalizing timetables have also been illustrated. Particular attention was paid to tram transport where there are significant differences in the operational energy use (depending on the kinetics in the scheduled traffic) and service (complementary to the final energy consumption). Innovations in drives have been addressed, paying attention to the increase in the operational energy consumption in a modern tram fleet and the potential of electric buses. The summary points to the need for energy management based on monitoring of annual demand, the study of operational consumption, control of final consumption, which would enable planning interventions in the transport system, broader exchange of experiences and dissemination of best practices. It is postulated in the process of application of various activities to use the analysis of energy benefits independently from conventional analyzes of costs and economic benefits. The criterion of energy intensity is considered to be the leading in the development of sustainable mobility.
18
Content available remote The application of NiMH batteries in a light-duty electric vehicle
EN
This article presents the results of experimental tests and simulations of a light-duty electric vehicle, in which the original lead-acid battery pack was replaced with a lightweight pack of nickel-metal-hydride (NiMH) batteries, which enabled a significant increase to the vehicle’s load capacity. The research was mainly focused on the aspect of electricity consumption and prediction of the range of the vehicle equipped with a new battery pack. The operation of a vehicle with total weights of 500 kg and 740 kg was analysed. Recorded vehicle speed waveforms were used to simulate vehicle motion in the Matlab/Advisor environment. The experiments showed a reduction in the specific energy consumption of a vehicle of lower weight, while simulation tests showed good compliance of the results of electricity consumption with experiments in relation to both the considered total vehicle weights.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych i symulacyjnych lekkiego, elektrycznego pojazdu użytkowego, w którym oryginalny zestaw akumulatorów kwasowo-ołowiowych został zastąpiony lekkim pakietem akumulatorów niklowo-metalowo-wodorkowych, co pozwoliło znacznie zwiększyć ładowność pojazdu. Badania skupiono głównie na aspekcie zużycia energii elektrycznej i predykcji zasięgu pojazdu wyposażonego w nowy zestaw akumulatorów. Analizowano zachowanie pojazdu o masie 500 kg oraz 740 kg. Przebiegi zmian prędkości zarejestrowane podczas jazd testowych użyto do przeprowadzenia symulacji ruchu pojazdu w środowisku Matlab/Advisor. Wyniki badań eksperymentalnych wskazały na ograniczenie jednostkowego zużycia energii przez pojazd o mniejszej masie, natomiast w badaniach symulacyjnych uzyskano dobrą zgodność zużycia energii z rezultatami eksperymentów w obu analizowanych przypadkach.
PL
Charakterystyczną cechą współcześnie projektowanych układów technologicznych i maszyn przeróbczych jest ich wysoka wydajność i stosunkowo niska energochłonność. Dążenie do doskonalenia nowoczesnych rozwiązań budowy konstrukcyjnej urządzeń oraz lepszych komponentów tworzyw, z których wykonywane są podzespoły i elementy robocze, stwarzają możliwości wydłużenia ich pracy, zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych oraz eliminację maszyn rezerwowych. Coraz częściej maszyny takie dzięki automatycznej regulacji i zdalnemu sterowaniu stają się łatwo dostrajalne do zmiennych warunków pracy, wygodne i bezpieczne w obsłudze.
PL
Zużycie energii związane z oświetleniem miast stało się jedną z przyczyn podpisania podczas COP 24 w Katowicach deklaracji „Solidarność dla klimatu”. Jednym z celów jest oświetlenie w 100 % oprawami ze źródłami LED miast należących do Sieci Polskich Miast Progresywnych do 2030 r. Ma to zmniejszyć koszty a tym samym poprawić sytuację budżetową miast. Autorzy przedstawiają, na przykładzie wybranego miasta (ilość mieszkańców ponad 50 000) koncepcję realizacji tej idei opartej na wymianie 1:1 - oprawy ze źródłami LED w miejsce wyładowczych. Opisują metodologię tej wymiany. Na podstawie katalogów i pomiarów parametrów elektrycznych opraw, przedstawiają prognozowane koszty zużycia składowych energii elektryczne.
EN
Energy consumption related to city lighting has become one of the reasons for signing the "Solidarity for Climate" declaration at COP 24 in Katowice. One of the objectives is to 100% lighting with LED sources for cities belonging to the Network of Polish Progressive Cities by 2030. It reduces costs and improves the budget situation of cities. The authors present, on the example of a chosen city (the number of inhabitants over 50,000), the implementing this idea based on the exchange of 1 to 1 - fixtures with LED sources in place of unloading. They describe the methodology of this exchange and the implementation of control systems. On the basis of catalogs and measurements of electrical parameters of leading companies' fixtures, they present the forecasted costs of electricity components.
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.