Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 330

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energochłonność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia zakres i sposób przeprowadzenia modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kłodzku, wykonanej w latach 2018-19, dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktur i Środowisko. Obiekt powstał w latach 60-tych XX w. W artykule pokazano ewolucję kolejnych rozwiązań technicznych oczyszczalni, aż do chwili obecnej. Zaprezentowano rozwiązania techniczne wykorzystane w ramach modernizacji oraz przedstawiono dane i wyniki eksploatacyjne z ostatniego okresu. Dokonano analizy i oceny wskaźników energochłonności oczyszczalni w części ściekowej i osadowej.
EN
The article presents the scope and method of modernization and expansion of the wastewater treatment plant in Kłodzko, carried out in 2018-19 thanks to support from the European Union under the Infrastructure and Environment Operational Program. The facility was built in the 1960s. The article shows the evolution of subsequent technical solutions of the sewage treatment plant until now. The technical solutions used during the modernization are shown, as well as data and operating results from the last period. The analysis and evaluation of energy consumption coefficients of the sewage treatment plant in the sewage and sludge parts were performed.
PL
Przedmiotem modernizacji była jedna z czterech modernizowanych sprężarek typu 6RMY56 produkcji CKD. Instalacja sprężonego powietrza, na potrzeby której pracuje ww. sprężarka, dostarcza medium dla: napędu remontowych urządzeń pneumatycznych, AKPiA, odsiarczania, odpopielania, odsysania pyłu węglowego oraz na blok 858 MW do celów technologicznych.
EN
The article presents the numerical investigation of the overhead crane’s energy consumption. The analysis is based on the hybrid model of the crane consisting of numerical model of drive mechanisms as bridge, trolley, hoist and also experimentally measured power consumption of each control unit. The numerical model was verified experimentally on the real crane. The investigation focuses on analyzing the energy consumption of the overhead crane in relation both to the travelled distance and also for the lifting and lowering heights of a suspended payload. Particular attention was paid on the cases straightly related to the hoist, as a main factor of improvements in the energetic efficiency of the overhead crane. Energy consumption was investigated for a variety of magnitudes of transported mass.
PL
W artykule przedstawiono badania symulacyjne energochłonności pracy suwnicy pomostowej. Podstawą badań jest model hybrydowy bazujący na numerycznych modelach mechanizmów mostu, wózka i wciągarki oraz na eksperymentalnie zmierzonym zapotrzebowaniu mocy dla układu sterowania. Model numeryczny został zweryfikowany na rzeczywistej suwnicy. W pracy przedstawiono analizę energochłonności mechanizmów jazdy w zależności od pokonanej drogi, jak również mechanizmu podnoszenia w zależności od wysokości podnoszenia i opuszczania ładunku. Zwrócono szczególną uwagę na mechanizm wciągarki, jako na główny czynnik poprawy efektywności energetycznej. Energochłonność została zbadana dla różnych mas transportowanego ładunku.
PL
W artykule przedstawiano analizę oraz wskazano tendencje rozwoju obciążenia energochłonności przy realizacji oraz eksploatacji obiektów budowlanych. Wskazano potrzebę wykorzystania energii elektrycznej pozyskiwanej z fotowoltaiki z ukierunkowaniem na wykorzystanie energii elektrycznej w procesach budowlanych w aspekcie dostępu do nowych technologii.
EN
The article presents an analysis and indicates trends in the development of the load of energy intensity in the implementation and operation of construction works. The need to use electric energy obtained from photovoltaic is indicated with an indication of the directions of evaluation of its development of the use of electricity in building processes in the aspect of access to new technologies.
EN
The article presents the analysis of the implementation of selected elements of car transport in the aspect of ecology. The basic issue that affects the protection of the environment (ecology) is the value of energy intensity in the manufacture of products. The elements made in the production process of plastic mouldings were compared. The amount of energy in kJ needed to produce 1 kg of a given product was estimated. Next, the dependencies between the value of computational energy intensity and the emission of gases affecting the environment of CO2, SO2, NOx were presented. As a conversion factor according to GUS data, it was assumed that 1kWh production in Poland causes emission of 800 g CO2, 7 g SO2 and 3 g NOx.
PL
W artykule przedstawiono analizę wykonania wybranych elementów transportu samochodowego w aspekcie ekologii. Podstawowym zagadnieniem, które ma wpływ na ochronę środowiska (ekologię) jest wartość energochłonności wytwarzania wyrobów. Porównano elementy wykonane w procesie produkcji wyprasek z tworzyw sztucznych z odlewnictwem. Oszacowano ilość energii w kJ potrzebnej do produkcji 1 kg danego wyrobu. Następnie przedstawiono zależności między wartością energochłonności obliczeniowej z emisją gazów wpływających na środowisko C02, S02, NOx. Jako przelicznik zgodnie z danymi GUS przyjęto, że produkcja 1kWh w Polsce powoduję emisję 800 g C02, 7 g S02 i 3 g NOx.
PL
Parlament Europejski i Rada Europejska, wprowadzając w październiku 2009 r. dyrektywę 2009/125/WE, ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących Ekoprojektu (EcoDesign) dla produktów związanych z energią, rozpoczęła długoterminowy projekt związany z ograniczeniem energochłonności używanych produktów w gospodarstwach domowych i przemyśle. W ww. dyrektywie stwierdzono, że wiele produktów związanych z energią ma znaczny potencjał do bycia ulepszonymi, aby zredukować wpływ na środowisko i osiągnąć oszczędności energii. Dyrektywa ta także zdefiniowała Ekoprojekt jako podstawowy czynnik w strategii Wspólnoty dotyczącej zintegrowanej polityki produktowej. Jest to podejście zapobiegawcze, mające na celu optymalizację ekologiczności produktów przy zachowaniu ich cech funkcjonalnych. Po dziewięciu latach funkcjonowania tej dyrektywy oraz szeregu rozporządzeń wykonawczych polskie przedsiębiorstwa w coraz większej skali wykorzystują produkty efektywne energetycznie, pomimo że w początkowej fazie inwestycji są rozwiązaniem droższym. Jednak potencjał ekonomiczny w zakresie poprawy efektywności użytkowania energii elektrycznej w gospodarce polskiej jest znaczący i nadal słabo wykorzystany nie tylko ze względu na szereg istniejących barier, wynikających z użytych technologii, ale także z braku wiedzy potrzebnej do optymalnego doboru układów napędowych.
PL
Przegląd danych o zużyciu energii i energochłonności w publicznym transporcie zbiorowym wykorzystano do zbadania związków pomiędzy różnymi polami jego optymalizacji a energetyką transportu. Wskazano na podobieństwo efektu energetycznego z normatywnym podziałem modalnym oraz w rozdziale funkcjonalności pracy przewozowej pomiędzy komponentami systemu transportu publicznego. Zilustrowano również wpływ organizacji ruchu ulicznego (prędkości komunikacyjnej) i działań racjonalizujących rozkłady jazdy. Szczególną uwagę poświęcono komunikacji tramwajowej, w której występują znaczące różnice w zużyciu operacyjnym energii (zależnym od kinetyki w ruchu rozkładowym) i serwisowym (dopełniającej do finalnego zużycia energii). Ustosunkowano się do innowacji w napędach, zwracając uwagę na wzrost zużycia operacyjnego energii w nowoczesnym taborze tramwajowym i na potencjalne możliwości autobusów elektrycznych. W podsumowaniu wskazano na potrzebę prowadzenia gospodarki energetycznej w oparciu o monitorowanie rocznego popytu, badania zużycia operacyjnego, kontrolowanie zużycia finalnego, co umożliwiałoby planowanie interwencji w systemie transportu, szerszą wymianę doświadczeń oraz upowszechnienie najlepszych praktyk. Postuluje się w procesie aplikacji różnych działań stosować analizy korzyści energetycznych, niezależnie od konwencjonalnych analiz kosztów i korzyści ekonomicznych. Uznaje się kryterium energochłonności za wiodące w rozwoju zrównoważonej mobilności.
EN
The review of data on the use of energy and energy consumption in public transport has been used to explore the relationship between its various optimization fields and transport energetics. The similarity of the energy effect with the normative modal split and the separation of the functionality of the transport work between the components of the public transport system was pointed out. The influence of street traffic organization (traffic speed) and activities rationalizing timetables have also been illustrated. Particular attention was paid to tram transport where there are significant differences in the operational energy use (depending on the kinetics in the scheduled traffic) and service (complementary to the final energy consumption). Innovations in drives have been addressed, paying attention to the increase in the operational energy consumption in a modern tram fleet and the potential of electric buses. The summary points to the need for energy management based on monitoring of annual demand, the study of operational consumption, control of final consumption, which would enable planning interventions in the transport system, broader exchange of experiences and dissemination of best practices. It is postulated in the process of application of various activities to use the analysis of energy benefits independently from conventional analyzes of costs and economic benefits. The criterion of energy intensity is considered to be the leading in the development of sustainable mobility.
PL
Koszty energii elektrycznej, m.in. wskutek wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 oraz wparowadzeniu nowych opłat, stale rosną. W sposób szczególny problem dotyka niektóre branże gospodarki, w których energia jest istotnym elementem kosztu produkcji, tzw. odbioców przemysłowych lub energochłonnych. W tym roku są zaplanowane istotne zmainy w sytemie dla tych podmiotów.
PL
Charakterystyczną cechą współcześnie projektowanych układów technologicznych i maszyn przeróbczych jest ich wysoka wydajność i stosunkowo niska energochłonność. Dążenie do doskonalenia nowoczesnych rozwiązań budowy konstrukcyjnej urządzeń oraz lepszych komponentów tworzyw, z których wykonywane są podzespoły i elementy robocze, stwarzają możliwości wydłużenia ich pracy, zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych oraz eliminację maszyn rezerwowych. Coraz częściej maszyny takie dzięki automatycznej regulacji i zdalnemu sterowaniu stają się łatwo dostrajalne do zmiennych warunków pracy, wygodne i bezpieczne w obsłudze.
EN
The specific energy cost in high quality tissue production on the example of different regions of the world is discussed. The specific energy consumption indicators are defined and compared for Europe and North America.
PL
Dziś świat oczekuje dostarczania w krótkim czasie coraz to nowszych, lepszych i bardziej wydajnych rozwiązań technicznych. Rozwój urządzeń nie może być jednak okupiony zwiększeniem ich energochłonności. Powinien podążać w kierunku „ECO", a także kompatybilności z dostępnymi już na rynku rozwiązaniami - szczególnie w zakresie dostępu, nadzoru i zarządzania pracą urządzeń przez Internet. Producenci prześcigają się zatem w konstruowaniu urządzeń, które będą spełniać powyższe cechy.
12
EN
In this paper, selected aspects of energy efficiency are shown. The European Union regulations in area of energy efficiency such as Directive 2012/27/EU, are discussed. The national legal regulations which describe energy efficiency such as the Energy Efficiency Act are presented. Principles concerning the obligation of energy savings and energy audits of enterprises are described. National, regional and local programs and measures concerning the improvement of energy efficiency are performed. These are horizontal measures and energy efficiency measures in: industry, transport, the buildings of public institutions and energy generation and supplies. National economy energy efficiency is shown. The energy intensity indicators (primary, final) and rate of their changes in last years are performed. Moreover, directions of undertakings connected with the possible future reduction in energy intensity of the national economy, are defined. An analysis of energy efficiency measures and solutions for the improvement of energy efficiency, especially in industry and households, is performed. The improvement of economy energy intensity indicators constitutes the most effective solution which brings significant economic, technical and environmental benefits such as an increase in economic innovation and its competitiveness, the improvement of the energy supply security level, a reduction in the consumption of natural resources and a reduction of air pollution and greenhouse gas emissions. The conclusions contain an analysis of the present level of energy efficiency in Poland and the perspectives of its increase in the future along with the benefits connected with it.
PL
W artykule przedstawiono problematykę efektywności energetycznej. Omówiono unijne i krajowe regulacje prawne dotyczące efektywności energetycznej. Zwrócono szczególną uwagę na dyrektywę 2012/27/EU i ustawę o efektywności energetycznej. Przedstawiono zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii oraz przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Przedstawiono programy i środki służące poprawie efektywności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Zasadniczo obejmują one pięć grup środków: o charakterze horyzontalnym; w zakresie efektywności energetycznej budynków i w instytucjach publicznych; efektywności energetycznej w przemyśle; efektywności energetycznej w transporcie oraz efektywności wytwarzania i dostaw energii. Przedstawiono problematykę efektywności energetycznej krajowej gospodarki. Przeanalizowano wskaźniki energochłonności pierwotnej i finalnej oraz tempo ich zmian w ostatnich latach. Określono kierunki działań, które pozwolą na dalsze zmniejszenie energochłonności krajowej gospodarki. Przedstawiono analizę działań i rozwiązań umożliwiających poprawę efektywności energetycznej, zwracając szczególną uwagę na sektor przemysłu i gospodarstwa domowe. Poprawa wskaźników energochłonności gospodarki stanowi najbardziej efektywne rozwiązanie, które obok znacznych korzyści ekonomicznych przynosi wymierne efekty ekologiczne (zmniejszenie zużycia przyrodniczych zasobów, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń), zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii, wzrost innowacyjności gospodarki i jej konkurencyjności. Wnioski zawierają analizę obecnego poziomu efektywności energetycznej w kraju i perspektyw jego wzrostu w przyszłości oraz korzyści z tym związanych.
PL
Przedstawiono opracowaną metodę identyfikacji sygnału z analizatora sieci zasilania na przykładzie frezarki sterowanej numerycznie. Otrzymane wyniki umożliwiają obserwację wpływu zużywających się ostrzy skrawających na wartość mocy pobieranej przez obrabiarkę z sieci w trakcie realizowania na niej różnych zabiegów.
EN
The developed method of identifying the signal from the power network analyzer on the example of a numerically controlled milling machine is presented. Obtained results allow observation of the impact of the condition of cutting edges on the value of power consumption by the machine tool from the network, for individual treatments performed on the milling machine under tests.
PL
W celu poszerzenia zakresu badań dotyczących energochłonności oczyszczalni ścieków posłużono się danymi zebranymi przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” oraz wynikami opracowania G. Thobanoglous'a.
EN
In order to broaden the scope of research on the energy consumption of wastewater treatment plants, data collected by the Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie” and the results of G. Thobanoglous's study were used.
PL
Dotychczasowe rozważania, dotyczące energochłonności miejskich oczyszczalni ścieków, bazują na rzeczywistych danych uzyskiwanych z pracujących obiektów Dane te w większości przypadków dotyczą całkowitego zużycia energii elektrycznej w oczyszczalni, co pozwala jedynie na określenie jednostkowej mocy zainstalowanej i jednostkowego zużycia energii elektrycznej w odniesieniu do ilości oczyszczanych ścieków, liczby mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię oraz ładunku BZT wprowadzanego do obiektu. Nie podjęto jak dotychczas, działań zmierzających do określenia jednostkowego zużycia energii elektrycznej w odniesieniu do poszczególnych procesów i związanych z tym urządzeń. Dane takie można znaleźć w książce pt.: Wastewater Engineering. Treatment and Reuse, której autorami są G. Tchobanoglous, F. L. Burton I H. D. Stensel. Jest to dzieło wydawane regularnie przez wydawnictwo Metcalf and Eddy Inc. Graw Hill. Rozdział 17. tej książki poświęcony jest zagadnieniom energetycznym dotyczącym oczyszczalni ścieków uwzględniających różne procesy technologiczne. Autorzy książki przedstawili informacje dotyczące jednostkowego zużycia energii elektrycznej w odniesieniu do różnych urządzeń występujących w oczyszczalniach ścieków o różnych układach technologicznych. Dane te obejmują wskaźniki zużycia energii elektrycznej odniesione do ilości oczyszczanych ścieków i podane są w przedziale minimalnej i maksymalnej wartości, bez uwzględnienia wielkości oczyszczalni mierzonej ilością ścieków poddawanych oczyszczaniu.
PL
W pracy przedstawiono ilościowe oraz jakościowe wymogi oświetleniowe stawiane boiskom sportowym do piłki nożnej. Wykonano przegląd oraz porównano parametry dostępnych rozwiązań oświetleniowych stosowanych na obiektach sportowych. Zamieszczono praktyczne wskazówki optymalizacji oświetlenia obiektów sportowych wykonanych w I, II oraz III klasie oświetleniowej. Uwzględniono również informacje dotyczące metod ograniczania zanieczyszczenie oświetleniem boiska okolicznych obiektów oraz nieboskłonu.
EN
The paper presents quantitative and qualitative lighting requirements for football sports fields. A review of available lighting solutions was carried out and its parameters were compared. Additionally in that paper there are practical tips to optimize the lighting of sports facilities made in the first, second and third lighting class. Information on methods of limitation by sport facility light pollution also taken into account.
PL
Centra Przetwarzania Danych (CPD) są obiektami o bardzo dużej energochłonności. Njawiększym odbiorcą energii w CPD są serwery, a zaraz po nich systemy klimatyzacji. Idąc ze skrajności w skrajność, można w Polsce spotkać systemy, których roczne zużycie energii układów chłodzenia stanowiło kilkanaście procent energii zużywanej przez serwery, z drugiej strony były też takie serwerownie, gdzie na 100kW obciążenia IT niezbędne było 100 kW na zasilaniu systemów klimatyzacyjnych. Przez cały rok!
EN
This paper presents the results of pea straw compaction efficiency tests. The compliance of the tested material to pressure agglomeration was assessed depending on the compaction pressure used (45-113 MPa). The compaction was carried out using a Zwick testing machine, type Z020/TN2S, and a closed die pressing unit. It was found that, along with the pressure increase, the material density in the chamber increased (from 1.255 to 1.76 g·cm-3 ), as well as the agglomerate's density (from 0.739 to 1.05 g·cm-3 ) and the product's mechanical resistance (from 0.31 to 0.69 MPa). Increasing the compaction pressure in the analyzed range increased the unit value of compaction work, from 17.16 to 34.27 J·g-1.
PL
Przedstawiono wyniki badań efektywności zagęszczania słomy grochowej. Oceniono podatność badanego materiału na proces aglomerowania ciśnieniowego w zależności od stosowanego ci- śnienia zagęszczania (od 45 do 113 MPa). Zagęszczanie przeprowadzano przy wykorzystaniu maszyny wytrzymałościowej Zwick typ Z020/TN2S i zespołu prasującego z matrycą zamkniętą. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem ciśnienia rosła gęstość materiału w komorze (w zakresie od 1,255 do 1,76 g·cm-3 ) i gęstość aglomeratu (w zakresie od 0,739 do 1,05 g·cm-3 ) oraz zwiększała się odporność mechaniczna produktu (w przedziale od 0,31 do 0,69 MPa). Zwiększanie ciśnienia zagęszczania w analizowanym przedziale powodowało wzrost wartości jednostkowej pracy zagęszczania w zakresie od 17,16 do 34,27 J·g-1.
19
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiaru zużycia energii dla procesu toczenia za pomocą ostrzy o różnych kształtach powierzchni natarcia dla stali AISI 1045. W pracy dokonano porównania poboru mocy czynnej, biernej i pozornej oraz parametrów chropowatości dla czterech różnych ostrzy. Na podstawie uzyskanych wyników zauważyć można, że umiejętny dobór ostrza wpływa na zmniejszenie konsumpcji energii.
EN
The article presents the results of power consumption measurement for the process of turning with blades of various shape of the rake face for steel AISI 1045. On the basis of the obtained results, the comparison of active, reactive and apparent power consumption and roughness parameters was made for four different blades.
PL
Brak precyzyjnych algorytmów doboru układów napędowych pojazdów off-road przekłada się na ich przewymiarowanie, a w konsekwencji wyraźny wzrost cen takich pojazdów. Konieczne stało się stworzenie i eksperymentalne potwierdzenie modelu, określającego wpływ podstawowych wskaźników konstrukcyjnych eksploatacyjnych pojazdu na jego opory przemieszczania się. Rezultatem pracy jest innowacyjny demonstrator do badań energochłonności ruchu podwozi na gąsienicach elastomerowych. W pracy przedstawiono zasadę działania demonstratora z układami pomiarowymi oraz opisano etapy jego budowy. Zaprezentowało proces kalibracji przetworników pomiarowych uzyskane charakterystyki.
EN
Lack of accurate algorithms for selecting drive systems off-road machines and vehicles, results in over sizing then and consequently in the significant increase in the prices of that kind of machines and vehicles. It has become necessary to create and experimentally confirm a model defining the influence of constructional and operational indicators of the off-road machine and vehicle on its motion resistance. The result is an innovative testing device for experimental studying of energy consumption in undercarriage with rubber tracks movement. The paper presents the principle of operation of tracked testing device with measuring systems and describes the stages of its construction. The calibration process of measuring transducers and obtained characteristic are presented.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.