Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1011

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 51 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 51 next fast forward last
EN
Qatar: A country which had to be associated with neighboring countries like UAE or Saudi Arabia for people to know about it, stands proud today due to the ample production and exporting of Black Gold. A country with almost no vegetation or suitable weather to harvest crops, turned from being heavily dependent on trading Pearls to exporting natural oil and gas to all over the globe. The paper outlines in details the history of the development of Energy sector in the State of Qatar. Being under British protection around the Arabian sea and Ottoman Empire from Land, there was not much of interest in this region. However, the scenario changed drastically after the discovery of Oil in 1938. Being able to produce and export the oil in huge quantity, it took Qatar less than 40 years to transform its energy sector totally. The paper describes these post oil discovery developments in the energy sector of the State of Qatar and links History to the Present.
PL
W sąsiedztwie Kataru znajdują się Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska. Warunki pogodowe uniemożliwiają w tej części świata produkcję rolną, więc import produktów żywnościowych w przeszłości umożliwiał handel perłami, który obecnie zastąpiły ropa naftowa i gaz skroplony. Artykuł zawiera wiadomości dotyczące rozwoju sektora energetycznego oraz systemów zaopatrywania w wodę w Katarze po odkryciu ropy, które miało miejsce w 1938 roku. Wytwarzanie energii elektrycznej opiera się na wykorzystywaniu surowców naturalnych, do których należą złoża ropy i gazu (4,1% zasobów światowych, 12% OECD). Pierwsza elektrownia konwencjonalna powstała w Mushaireb w pobliżu Doha stolicy Kataru. Uruchomiona w 1963 zawierała generatory napędzane silnikami Diesla. Wytwarzaną energię wykorzystywano do produkcji wody pitnej w pobliskim przedsiębiorstwie odsalającym wodę morską. Napięcie z układu generacyjnego o wartości 10,3 kV transformowano na poziom 132 kV i przesyłano do dalszych miejsc, początkowo poprzez linię napowietrzną, a potem kablową. Elektrownię te w kolejnych latach rozbudowywano, aż do osiągnięcia obecnej mocy około 210 MW.
PL
Postępująca cyfryzacja naszego życia powoduje konieczność przetwarzania coraz większej ilości danych. Serwery, mimo że mogą pracować w wyższych temperaturach, nadal potrzebują dużo energii na chłodzenie – wciąż więcej niż potrzeba na samo przetwarzanie danych. Dlatego tak ważne jest korzystanie z chłodu niewymagającego wysokich nakładów energetycznych lub wręcz free coolingu, a także z energii odnawialnej.
PL
Artykuł przedstawia analizę doboru oraz wpływu izolacji cieplnej rur na koszty eksploatacji instalacji grzewczej w zależności od współczynnika przewodzenia ciepła λ. Badania prowadzono dla kilku wybranych podstawowych rodzajów izolacji cieplnej rur oraz dla wariantu niezgodnego z Warunkami Technicznymi, czyli takiego, w którym nie zastosowanego żadnej izolacji cieplnej rur. Analiz dokonano, korzystając z programów Instal-Therm HCR oraz Audytor OZC 6.6 Pro. Ich rezultaty pozwalają ocenić zakres korzyści wynikających z zastosowania izolacji cieplnej rur i zmniejszenia strat ciepła, a z drugiej strony przedstawić negatywne skutki wykonywania instalacji grzewczych czy chłodniczych niezgodnie z przepisami, bez zastosowania izolacji.
EN
The article presents an analysis of the selection and the influence of thermal insulation of pipes on the operating costs of a heating installation depending on the thermal conductivity coefficient λ. The analysis was performed for a few selected, basic types of pipe thermal insulation and for a variant inconsistent with the Technical Conditions, where no thermal insulation of pipes was used. Research included analyzes in the Instal-Therm HCR and Audytor OZC 6.6 Pro software. The results of the analyzes allow to assess the scope of benefits resulting from the use of thermal insulation of pipes, reducing heat losses and on the other hand, to present the negative effects of performing heating or cooling installations in violation of the regulations, without the use of thermal insulation.
PL
Na podstawie modelu matematycznego opisującego wpływ temperatury na aktywność α-amylazy z Bacillus licheniformis wyznaczono energię aktywacji i dezaktywacji oraz optymalną temperaturę procesu hydrolizy skrobi. Wartości te wynosiły odpowiednio 27,16 ± 6,89 kJ/mol, 143,54 ± 13,31 kJ/mol i 339,76 ± 0,95 K. Założono, że reakcja hydrolizy skrobi katalizowana przez α-amylazę przebiega zgodnie z kinetyką pierwszego rzędu ze względu na stężenie enzymu.
EN
Exptl. data on the temp. relationship of α-amylase from Bacillus licheniformis activity published by Haq et al.¹⁾, were used to calc. the optimal temp., activation energy and deactivation energy of the starch hydrolysis according a resp. math. model of the reaction. The calc. values were 339.76 ± 0.95 K, 27.16 ± 6.89 kJ/mol, 143.54 ± 13.31 kJ/mol, resp.
PL
Energetyka wiatrowa przez wiele lat była jedną z najprężniej rozwijających się, obok fotowoltaiki, gałęzi branży odnawialnych źródeł energii. Niestety, w Polsce zawisły nad nią bardzo gęste czarne chmury.
PL
Z łatwością można znaleźć w Internecie dziesiątki zaskakujących przykładów tego, jakoby farmy fotowoltaiczne miały znacząco negatywnie wpływać na świat zwierząt: bezkręgowców (głównie owadów) i kręgowców (głównie ptaków). Próżno poszukiwać jednak odwołań do prac naukowych czy choćby solidnych opracowań o charakterze eksperckim.
PL
Ochrona środowiska jest konstytucyjnym obowiązkiem władz publicznych. Tymczasem składowiska odpadów komunalnych w Polsce emitują do atmosfery ogromne ilości biogazu składowiskowego, zatruwając naturalne środowisko. To ciągle śmierdzący i nierozwiązany problem.
PL
W odpowiedzi na niezwykle szybki rozwój krajowego rynku fotowoltaiki – piątego w UE – polscy producenci urządzeń i komponentów dla fotowoltaiki podjęli działania na rzecz zawarcia sektorowego porozumienia przemysłu fotowoltaicznego z administracją państwową i zainicjowali prace nad opracowaniem Mapy Drogowej Rozwoju Przemysłu Fotowoltaicznego w Polsce do 2030 r. oraz planu inwestycyjnego do 2025 r.
PL
Zakup i eksploatacja pojazdów elektrycznych w bieżącej działalności firm działających w branży komunalnej, stanowi wdrożenie zasad transportu zeroemisyjnego, co nabiera szczególnego znaczenia w przypadku wykorzystania własnej energii elektrycznej wytworzonej w źródle odnawialnym, jakim jest biogaz składowiskowy.
PL
Przedsiębiorstwa ciepłownicze zamierzają korzystać z różnych źródeł OZE, także tych dotychczas niewykorzystywanych. Stosunkowo największym zainteresowaniem przedsiębiorstw cieszą się kotły na biomasę jako bezpośrednie zamienniki dla kotłów węglowych.
PL
Na korzystne warunki rozwoju OZE składa się wiele czynników. Jednym z nich są różne instrumenty finansowe, takie jak kredyty, dotacje, pożyczki. Do tej pory najważniejszym źródłem finansowania małoskalowych inwestycji OZE w Polsce są fundusze strukturalne UE zarządzane z poziomu poszczególnych regionów.
PL
20 marca 2020 r. premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie, na mocy którego sprawy energii w zakresie regulacyjno-prawnej i międzynarodowej zostały wyłączone z Ministerstwa Aktywów Państwowych i zostały włączone do Ministerstwa Klimatu. Miejmy nadzieję, że ta zmiana doprowadzi do szybkiego rozwiązania palących problemów instalacji OZE, w tym biogazu składowiskowego.
PL
Działania podejmowane przez gminy mogą przyczyniać się do skutecznego bilansowania i optymalizacji kosztów energii w gminie. O tego typu zagadnieniach mówiono podczas 2. Konferencji „Samodzielność Energetyczna Gmin”, którą 29 września br. zorganizowały redakcje miesięczników „Przegląd Komunalny” oraz „Energia i Recykling”.
PL
Rynek związany z technologiami fotowoltaicznymi rozwija się w zawrotnym tempie. Ma to miejsce nie tylko w Chinach, będących czołowym wytwórcą wszelkich podzespołów, czy też w Niemczech, będących najprężniej działającym w tej materii krajem w Europie. Polska także nie tylko postanowiła nie zostawać w tyle, ale wręcz rzuca wyzwania pozostałym konkurentom.
PL
Nie tylko turbiny wiatrowe są postrzegane jako zagrożenie dla ptaków. Pojawiają się też głosy, że zagrażają im panele fotowoltaiczne. Co na ten temat mówią naukowcy?
PL
Odnawialne źródła energii od pewnego już czasu stanowią ważną cegiełkę w krajowym bilansie energetycznym, a inwestycje w rozwój tych technologii prowadzą największe polskie firmy energetyczne. Nie jest to żadnym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę wymagania stawiane przez Unię Europejską, dotyczące równoważenia miksów energetycznych w państwach członkowskich.
EN
This article presents an analysis of the possibilities of reducing energy consumption in the production of plant-fish extruded fish feed with reduced fish meal content. This is accomplished by replacing the meal with unprocessed raw fish of an equivalent dry matter content. It was revealed that, in comparison with the traditional, energy-intensive technology of manufacturing extruded feed, the changes presented permit savings of 170 - 190 kWh/t of product, depending on extrusion moisture.
PL
W artykule przedstawiono mozliwość zmniejszenia energochłonności produkcji roślinno-rybnych pasz dla ryb.Można to osiągnąc przez dodanie do mączki rybnej nieprzetworzonego do jej postaci surowca rybnego o pożądanej zawartości suchej masy. Przedstawione w artykule wyniki badańpozwalają na oszczędność 170 - 190 kWh/t produktu, w zależności od wigotności ekstrudowanej mieszaniny surowców.
18
Content available Fuels from waste for energy source diversification
EN
The dynamics of economic development determines the need to develop technologies for waste recycling especially the acquisition of condensed fuels for the needs of the local diversification of energy sources. In a short time, Poland will probably lack its own produced electricity. To apply the process of diversification of energy sources, by developing methods of generating energy from waste, it becomes crucial to protect the environment. The use of cogeneration technology based on fuels derived from waste, in particular concentrated oil and gas fuels, is becoming more common and provides the basis for securing the energy supply in the preferred diversification process. Plastic waste processing in the controlled depolymerization process, which is the reverse of the polymerization process for hydrocarbon recovery – uses petroleum derivatives its production. At present, the greatest interest arises in the material recovery of plastics and rubber in the process of anaerobic thermal decomposition (thermolysis/pyrolysis), which is used on an industrial scale and consists in the degradation of polymer bonds into low molecular weight. The imperative of a modern economy is to obtain energy from fuels from waste treatment, including hazardous waste, preferably in the cogeneration process. The fuel obtained from waste may be used to obtain thermal or electric energy in order to diversify energy sources. The article presents innovative Polish technologies of obtaining fuel in processes of anaerobic thermal decomposition mainly of elastomeric and polymeric waste (including hazardous ones) for direct application in power generators of various power.
PL
Dynamika rozwoju gospodarczego determinuje potrzebę rozwoju technologii recyklingu odpadów, w szczególności pozyskiwania paliw skondensowanych na potrzeby lokalnej dywersyfikacji źródeł energii. W niedługim czasie, w Polsce prawdopodobnie będzie brakowało wyprodukowanej własnym sumptem energii elektrycznej. Stosowanie procesu dywersyfikacji źródeł energii ma za zadanie, opracowanie metody wytwarzania energii z odpadów w celu ochrony środowiska. Zastosowanie technologii kogeneracji opartej na paliwach pozyskiwanych z odpadów, w szczególności skoncentrowanych paliw typu olej i gaz, staje się coraz bardziej powszechne i daje podstawę bezpieczeństwa dostaw energii w preferowanym procesie jej dywersyfikacji. Obecnie największe zainteresowanie budzi odzysk materiałów z tworzyw sztucznych i gumy w procesie beztlenowego rozkładu termicznego (termolizy/pirolizy), który stosuje się na skalę przemysłową. Polega on na degradacji wiązań polimerowych do niskiej masy cząsteczkowej. Imperatywem nowoczesnej gospodarki jest pozyskiwanie energii z paliw pochodzących z przetwarzania odpadów, w tym niebezpiecznych, najkorzystniej w procesie kogeneracji. Pozyskane z odpadów paliwa mogą znaleźć zastosowanie w produkcji energii cieplnej lub elektrycznej w celu dywersyfikacji źródeł energii. W artykule przedstawione zostały innowacyjne polskie technologie pozyskiwania paliw w procesach beztlenowego rozkładu termicznego, głównie odpadów elastomerowych i polimerowych (w tym niebezpiecznych), do bezpośredniego zastosowania w agregatach prądotwórczych o zróżnicowanej mocy.
EN
The aim of this paper is to present a one-year performance analysis of four grid-connected PV systems installed at Ghardaia city in Algeria’s Sahara. The grid-connected PV systems are based on four different PV module technologies which are: monocrystalline silicon (m-Si), multi-crystalline silicon (mc-Si), cadmium telluride (Cd-Te) and amorphous (a-Si) PV module technologies. The PV systems based on the thin film technologies have their performance ratio better throughout the year when the performance ratio of the mc-Si technology is better in the winter season. The a-Si PV system has its performance ratio about 6.13 % more better than mc-Si and 8.90 % better than m-Si. The AC energy produced with the a-Si PV system is 13.32 % more than what the mc-Si system produces. It was found that the a-Si PV system performs better than the other technologies under the Saharan climate conditions of Ghardaia city. The energy payback time (EPBT) and greenhouse gases (GHG) emissions of the different PV systems were analyzed. The EPBT and GHG emissions per year, vary from a minimum value of 2.8 years to a maximum value of 5.73 years and from 13.24 tons to 32.03 tons of CO2/kWh for CdTe and m-Si respectively. The CdTe PV system performs better in terms of EPBT and GHG emissions compared to the other technologies (m-Si, mc-Si and a-Si) due to its low life cycle energy requirement.
first rewind previous Strona / 51 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.