Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energia wodna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This paper presents a comparative in-depth investigation of the energy standings, opportunities and the barriers that occur in the expansion of renewable energy in the Asia’s two fastest growing economies, i.e. India and China. These two countries contain almost 36% of the world’s population and constitute the fastest emerging hub for trade and industries in the energy sector in which different types of energy resources are sought to meet the energy demands. Non-conventional sources of energy are the inevitable alternative for the achievement of economic improvement, ecological balance, nature friendly environment and sustainable development. It is recommended to eliminate the obstacles to achieving the estimated energy targets of the 13th financial year plan (FYP) of both nations and stimulate the enhancement of the rate of green energy resources exploitation.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia porównawcze dogłębne badanie możliwości i barier, które występują w ekspansji energii odnawialnej w dwóch najszybciej rozwijających się gospodarkach Azji, tj. w Indiach i Chinach. Te dwa kraje to prawie 36% ludności świata, stanowią one najszybciej rozwijające się centrum handlu i przemysłu w sektorze energetycznym, w którym różne rodzaje zasobów energetycznych są brane pod uwagę w kontekście zaspokojenia zapotrzebowania na energię. Niekonwencjonalne źródła energii są nieuniknioną alternatywą dla osiągnięcia postępu ekonomicznego, równowagi ekologicznej, środowiska przyjaznego naturze i zrównoważonego rozwoju. Zaleca się wyeliminowanie przeszkód w osiąganiu celów energetycznych w ramach trzynastego planu roku budżetowego (FYP) obu narodów i stymulowanie wzrostu wykorzystania zielonych zasobów energii.
2
Content available remote Analiza rozwoju energetyki odnawialnej w Afryce Subsaharyjskiej
PL
Dostęp do energii pozostaje głównym wyzwaniem sektora energetycznego dla kontynentu afrykańskiego. Ostatnie szacunki wskazują, że około 600 milionów ludzi lub więcej nie ma dostępu do energii elektrycznej. Ponad 700 milionów ludzi gotuje przy pomocy tradycyjnej biomasy. Zrównoważony rozwój systemu energetycznego jest dużym wyzwaniem, przed którym stoi kontynent afrykański, zwłaszcza dla Afryki Subsaharyjskiej. W artykule zwrócono szczególną uwagę na wykorzystania technologii pochodzących ze źródeł odnawialnych. Analiza rozwoju systemów energetycznych w państwach Afryki Subsaharyjskiej wnosi bardzo użyteczny wkład w nasze zrozumienie problemu związanego z dostępem do energii w Afryce.
EN
Access to energy remains a major development challenge for the African continent. Recent estimates suggest that about 600 million people or above lack access to electricity. More than 700 million people use traditional biomass to prepare their meals. Sustainable development of energy systems is a great challenge that African continent (especially sub-Saharan Africa) faces. The paper indicates the importance of use of renewable and energy sources technologies. Energy systems development analysis for sub-Saharan Africa countries is very beneficial for understanding the problem of access to energy in Africa.
PL
Specyficzną cechą śródlądowych dróg wodnych jest ich wielofunkcyjność. Jedną z tych funkcji jest możliwość wykorzystania dróg wodnych do produkcji odnawialnej energii elektrycznej. Możliwość ta nie może być bagatelizowana zwłaszcza w sytuacji, gdy postępuje wzrost emisji zanieczyszczeń powietrza przez sektor energetyczny. Problem ten szczególnie występuje w Polsce ze względu na strukturę zasobów wykorzystywanych do produkcji energii. W 2015 r. w Polsce produkcja energii pierwotnej w 80,0% opiera się na wykorzystaniu paliw stałych, głównie węgla kamiennego, podczas gdy w krajach UE średnio w 18,97% [9]. Możliwość uzyskania ekologicznie czystej energii elektrycznej przemawia za kompleksowym zagospodarowaniem dolnej Wisły, która spośród śródlądowych dróg wodnych w Polsce charakteryzuje się najwyższym potencjałem hydroenergetycznym. Wykorzystanie tego potencjału pozwoliłoby na złagodzenie skutków emisji zanieczyszczeń powietrza w Polsce, ale także na wzrost działu energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii końcowej, który do 2020 r. w Polsce powinien osiągnąć poziom 15%.
EN
Inland waterways are characterised by their multifunctionality. One of the purposes they may be used for is the renewable electricity production. This possibility cannot be underestimated, especially when the air pollution by the power generation sector is growing. This problem is particularly visible in Poland due to the structure of resources used for energy production. In 2015, the production of primary energy in Poland was in 80% based on the use of solid fuels, mainly the bituminous coal, while in Europe it amounted to an average of 18.97% [9]. The possibility to generate ecologically clean energy supports the idea of complex development of Lower Vistula which has the highest potential for hydroelectric power generation among all the inland waterways in Poland. The use of this potential would allow for mitigation of the effects of air pollution in Poland, as well as increase of the share of renewable energy in the total use of final energy, which in Poland should achieve the level of 15% by 2020.
4
Content available Odnawialne źródła energii w Polsce
PL
W artykule przedstawiono krótki zarys wykorzystania poszczególnych rodzajów energii odnawialnej w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Ukazano również niektóre bariery i uwarunkowania stanowiące ograniczenia dla szybszego rozwoju tych źródeł energii w naszym kraju oraz prognozy ich dalszego rozwoju.
EN
This article presents the brief outline of the use of different types of renewable energy in Poland in recent years. Moreover, some of the barriers and factors limiting the rapid development of these energy sources in our country as well as the forecast of its future development have been also presented.
5
Content available Energetyka odnawialna na Islandii
PL
W artykule scharakteryzowano system energetyczny funkcjonujący na Islandii, w szczególności w aspekcie wykorzystania źródeł energii odnawialnej. Islandia to kraj, który posiada specyficzne uwarunkowania geologiczne i gospodarcze, pozwalające na szerokie wykorzystanie zielonej energii. Rozwiązania zastosowane na Islandii są nie tylko ekologiczne, lecz także korzystne ekonomicznie. W artykule przedstawiono ogólne wiadomości dotyczące rozwoju islandzkiego systemu energetycznego, ilości i typów zużywanych surowców energetycznych, a także profilu odbiorców energii elektrycznej. Dalsza część artykułu omawia najważniejsze informacje dotyczące geografii i budowy geologicznej wyspy. Dzięki występującym tam warunkom (położenie w "gorącym punkcie" na styku płyt tektonicznych Północnoamerykańskiej i Euroazjatyckiej), możliwe jest wykorzystanie energii geotermalnej oraz wodnej na szeroką skalę. W artykule opisano te dwie technologie - przedstawiono ich rozwój, istniejące elektrownie i moce. Omówiono istniejący system linii przesyłowych oraz problem, z jakim zmaga się Islandia - eliminację paliw kopalnych z transportu. Islandia prowadzi w tej dziedzinie wiele innowacyjnych projektów, sprawdzając możliwości wykorzystania w motoryzacji wodoru, biogazu oraz elektryczności. Tematem badań islandzkich instytucji naukowych jest program głębokich odwiertów geotermalnych IDDP. Porównano też sytuację energetyczną Polski i Islandii.
EN
Article presents renewable energy in Iceland. There is unique geological and economic situation in the country, which is very good place to use green energy. Solutions used in Iceland are not only ecological but also economical. Article shows general information about development of energy system in Iceland, amount and type of energy sources and types of energy users. The next part describes the most important facts about island’s geography and geology. Its conditions (Iceland is located above the hot-spot on the Mid-Atlantic Ridge between the Eurasian plate and the American plate) allows to use geothermal and hydro energy. Article describes those two technologies. Next chapters presents transmission lines in Iceland and problem of elimination the fossil fuels from transport. Iceland leads many project in that field (hydrogen cars, biogas and electric cars). Another investigated problem is the Deep Drilling Project IDDP. The last chapter shows differences between energy systems in the Poland and in the Iceland.
EN
Electrical generators for today's Small Hydropower Plants (SHP) are designed for a constant rotation speed. Changes of energy provided by water depend on water flow, which is very unreliable for small rivers. Therefore, full efficiency can be achieved for power technology with generators working at a variable speed. This paper presents a concept of a energy conversion system optimization for application in a SHP which is based on a permanent magnet (PM) generators with a propeller turbine integrated with the generator rotors. These PM generators can work at a variable speed and therefore energy produced by the PM generators have to be converted by means of a power electronic unit to fit to the three-phase power grid parameters. The elements of such SHP are described. Due to non-linear turbine characteristics it is necessary to formulate a suitable control algorithm for the whole system of energy conversion therefore the control system principles for optimal power dividing on two exemplary hydro-sets are discussed.
PL
Przedstawiono opcje zamiany w długim horyzoncie czasowym aktualnych mieszanek energetycznych z nieodnawialnych, konwencjonalnych źródeł energii wyłącznie źródłami odnawialnymi w kontekście środowiska Słowacji oraz możliwego połączenia energii atomowej na przestrzeni najbliższych 50 lat. Najważniejsze potrzeby są nakreślone jako konsumpcja energii przez gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa na potrzeby transportowe i przemysłowe. Ma to na celu uniezależnienie Słowacji od zagranicznych dostaw energii.
EN
Presented are options for replacing, over a long time period, the current energy mix coming from non-renewable, conventional sources with energy coming solely from renewable sources (in the context of Slovakian environment) and its possible combination with nuclear energy in a 50-year time horizon. Energy consumption by households and companies to fulfil their transportation and industrial needs is determined to be the most vital. All these plans are made with the aim for Slovakia to become independent of foreign sources in energy supplies.
PL
W artykule została zaprezentowana problematyka wykorzystania energii wodnej za pomocą maszyn przepływowych. Skoncentrowano się na problemach eksploatacyjnych elektrowni wodnych wykorzystywanych w regionie Lubelszczyzny. Przedstawiono rozwiązania różnych typów materiałów używanych na łożyska ślizgowe turbin wodnych. Zwrócono uwagę na mechanizmy zużycia elementów węzłów łożyskowych turbin na przykładzie turbiny Kaplana. Uszeregowano efektywność i trwałość eksploatacyjną dostępnych materiałów ślizgowych elektrowniach wodnych.
EN
The problems of utilization for help of through machine engines the water energy in article was presented. The used in region of Lublin was concentrated on problems of exploitation water power stations. Presents the solution of various types of materials used for water turbine bearings. The attention was turned on mechanisms of waste of units knots bearing turbines on example of the Kaplan turbine. Ranked the efficiency and service life of sliding materials available in hydroelectric power stations.
PL
Badaniami prowadzonymi w latach 2001-2006 objęto zespół dziewięciu elektrowni wodnych o łącznej mocy 14,58 MW, usytuowanych na rzece Raduni w regionie pomorskim. Badany zespól elektrowni produkuje rokrocznie blisko 30ź103 MWh, przy czym najwięcej energii wyprodukowano w 2002 roku a najmniej w 2006. Dokonano identyfikacji czynników mających największy wpływ na produkcję energii elektrycznej w badanym obiekcie.
EN
The research carried out in years 2001-2006 covered a system of nine water power plants with total rating of 4.58 MW, located at the Radunia River in Pomorze region. The examined complex of power plants produces almost 30ź103 MWh of energy every year. However, highest amount of energy was produced in 2002, and lowest in 2006. The research allowed to identify factors with highest impact on electric energy production in the examined facility.
PL
Komisja Europejska przyjęta obowiązujący wszystkie kraje członkowskie program zwiększenia udziatu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w bilansach energetycznych. Celem bieżącym jes: 10,4% w roku 2010, na rok 2020 wyznaczono „3 razy 20%": udział odnawialnych źródeł energii, zmniejszenie konsumpcji energii i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Polska ma zasoby pozwalające na realizację bieżącego zadania, brakuje natomiast organizacji i woli politycznej dla osiągnięcia tego celu. Zarówno zadanie na rok 2010, jak i program na rok 2020 są bardzo ambitne i wymagać będą dużych inwestycji oraz stworzenia struktur organizacyjnych i biznesowych. Przedstawiono europejską sytuację wykorzystania odnawialnych źródet energii. Polska należy do nielicznych krajów Unii, które mogą te cele zrealizować bez dużego importu mediów odnawialnych. Przedstawiono narzędzia organizacyjne i wspierające obrót „zieloną" energią wraz z perspektywami rozwoju.
EN
European Commission gave for Member Countries ambitious energetic task: in 20 i 0 a 10,45 of energy sold must arrived from renewable sources. The perspectives of achieving this goal in Poland are discussed. Also, the situation in Poland and in the EU is described. Theoretically, there is enough raw materials and physical force to achieve the topic and the further "3 times 20%" one, in 2020. Practically, there are many obstacles and no political will to surmount them is yet visible. Tools adopted and in preparation for achieving the goal are also described.
PL
Omówiono wykorzystanie energii słonecznej, wiatru, geotermalnej, wodnej, jądrowej, gazu i energii z biomasy, biorąc pod uwagę uwarunkowania geograficzne. Zwrócono uwagę na trudności techniczno-ekonomiczne na jakie napotyka się podczas budowy instalacji służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Omówiono znaczenie przyjaznej energetyki jądrowej w ekosystemie. Zwrócono uwagę na niezwykle wydajną energetycznie reakcję rozszczepienia przy zamianie masy na energię zgodnie z postulatem Alberta Einsteina. Zasygnalizowano znaczenie reakcji syntezy oraz stan prac według koncepcji Carlo Rubi unieszkodliwiania odpadów z EJ. Poddano ocenie spalanie wodoru w silnikach samochodowych. Przedstawiono stan prac nad zastosowaniem w energetyce ogniw paliwowych typu SOFC i MCPC.
EN
The technology of renew sources of energy solar, wind, geothermal, hydro, biogas and nuclear are described. It was shown that nuclear energy is the most convenient options as energy source for XXI century. Nuclear Power Plant is the installation who produce heat and electricity in the manner friendly to ecosystem. It was mentioned that hydrogen will be used as fuel in the air and road transport. The system PIUS and Carlo Rubi reactor for transmutation long lived actinide and to produce energy in the nuclear reactor with keir < 1 are described. The state of art of fuel cells is presented. Analysis of their properties indicates, that significant perspective power engineering supply have fuel cells of SOFT (Solid Oxide Fuel Cells) and MCFC (Molten Carbonate Fuel Cells) type. The investment costs and praise of energy are analysed.
PL
Pierwsze elektrownie wodne powstały na ziemiach polskich w XIX w. głównie na Podhalu (karpackie dopływy Wisły) oraz w Staropolskim Okręgu Przemysłowym (dorzecze Kamiennej) - z inicjatywy Stanisława Staszica. Służyły one do poruszania młynów, tartaków, oświetlania osiedli itp. Po l wojnie światowej zbudowano dwie średniej wielkości elektrownie wodne na Pomorzu (Gródek i Żur) i w 1936 r. przystawiono do budowy zapory (największej wówczas w Europie) w Rożnowie na Dunajcu (50 MW); elektrownię uruchomiono dopiero w 1941 r. Niewielki wzrost nastąpił w latach 50. i 60., a na przełomie lat 60. i 70. powstały wielkie elektrownie wodne (Solina, Włocławek, Ży-dowo). Największy wzrost przypadł na przełom lat 80. i 90., po uruchomieniu dwóch „gigantów" szczytowo-pompowych (Porąb-ka-Żar 500 MW i Żarnowiec 680 MW), osiągając 2000 MW całkowitej mocy. Ostatnie dwa duże obiekty to Czorsztyn-Niedzica (92 MW) w 1997 r. i modernizacja Soliny (200 MW) w 2003 r.
EN
Thefirst hydro-electric stations on the Polish territory originated in XIX c., mainly on the Tatra Highlands (Carpathian tributaries of the Vistula) and in the Old Polish Industrial Region (the basin of the Kamienna), at the suggestion of Stanisław Staszic. They served as source of energy for mills, sawmills, lightening of human settlements a.o. After the I World War there have been built two medium-size hydroelectric plants on the terrain of Pomerania (Gródek and Żur) and in 1936 there has begun building of the dam (the biggest one at this time in Europe) in Zarnów on the Dunajec; the power plant was set in motion only in the year 1941. A slight increase in the use of hydropower occurred in the 1950s and 1960s and on the turn of 1960s and 1970s there have been built three big hydropower plants (Solina, Włocławek, Żydowo). The largest increase had the place on the turn of 1980s and 1990s after setting in motion two „gianf' pumped-storage power stations (Porąbka-Żar, 500 MW and Żarnowiec, 680 MW) and then was achieved the total power output of 2000 MW. The last two big objects are Czorsztyn-Niedzica (92 MW, in 1997) and modernization of Solina (200 MW, in 2003).
EN
Burning of coal in energy production causes a considerable degradation of natural environment, hence a tendency occurs to move over to less harmful energy sources - gas, crude oil and biomass. Renewable clean energy sources, such as water power, wind and solar energy gain on importance, and their share in overall energy balance must constantly increase. A new philosophy of the development of power industry is represented by the so called distributed (decentralized) power industry, consisting of a number of small power plants localized near and user. In the nearest future an urgent need will emerge for mobile power units with several to some dozen of megawatts output, mounted on tracks. These units will be used in case of disasters and failures of power nets.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.